Správne konanie.

 colné, daňové, živnostenské orgány sa riadia podľa správneho konania
 začína sa na návrh účastníka

na podnet správneho orgánu

 moment začatia konania považujeme prvý úkon účastníka, návrh dôjde na orgány štátnej správy, dňom kedy orgán štátnej správy spraví prvý úkon. začínajú plynúť

 podanie  kto ho podáva
 v akej veci sa podáva
 čo sa podáva

Postúpenie podania  ak sa podanie urobilo na správnom orgáne
 upovedomiť účastníka konania
 odkloniť od veci

Postúpenie veci  možno urobiť na žiadosť účastníka konania
Dožiadanie  žiadosť o vykonanie procesného úkonu, napr. vypočutie svedkov, obhliadka miesta činu. K dožiadaniu pristúpi správny orgán ak procesný úkon nemôže urobiť sám, alebo ak to pokladá za potrebné.
Doručenie u štátneho orgánu- vtedy ak je potrebné doručiť účastníkovi - do vlastných rúk, iným spôsobom

Lehota  ohraničenie dĺžky času, ktorá je stanovená na vykonanie dôležitých procesných úkonov alebo, ktorá je určená na splnenie povinností, ktorá vyplýva z predpisu alebo rozhodnutia. Poznáme zákonné lehoty a lehoty určené správnym orgánom
Správne lehoty – sú dané zo zákona, a ani správny orgán ich nemôže skracovať
- sú určené dňami, mesiacmi, rokmi
Uplynutím lehoty stráca účastník právo vykonať procesný úkon


Nečinnosť – ide o 2 spôsoby
 konanie vôbec nezačne, hoci je o veci povinný konať
 konanie nepokračuje
Procesné prostriedky proti nečinnosti sú presun rozhodovania, uplatnenie zodpovednosti vo forme uloženia disciplinárneho opatrenia a sťažnosť pre nečinnosť.

Dokazovanie
 procesná norma
 dôkazné prostriedky
 dôkazné konanie  proces, postup, kedy sa získavajú poznatky o skutočnostiach, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie
 svedecká výpoveď, znalecký posudok, listiny, obhliadka
 je to jediné konanie, v ktorom sa môže pripustiť čestné prehlásenie
Čestné prehlásenie – ho môže urobiť písomne a účastník konania

Predpojatosť pochybnosť, že pracovník orgánu štátnej správy môže rozhodnúť vec nezaujato.
Dôvodom predpojatosti  osobný vzťah, príbuzenský vzťah, služobný vzťah k orgánu, ktorý uskutočňuje konanie, majetkový záujem na určitom spôsobe vybavenia veci, skutočnosť, že pracovník správneho orgánu sa zúčastnil na konaní tej istej veci na inom stupni.

Zastupovanie účastníka konania  ak účastník nemá procesnú spôsobilosť alebo z nejakých dôvodov nemôže alebo nechce byť činný v správnom konaní
 na základe zákona
 na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy
 na základe splnomocnenia

Zabezpečenie priebehu a účelu konania:
- predvolanie – písomná forma – dôsledky – pokuty
- predvedenie – len proti účastníkovi alebo svedkovi
- predbežné opatrenia

Predbežné opatrenia
 prostriedok na zabezpečenie práv a právom chránených záujmov FO a PO a predvídaním rozhodnutia veci
Pokuty
 ukladá správny orgán a to účastníkovi konania alebo svedkom , znalcom alebo iným osobám, ktoré sťažujú priebeh konania
 poriadkové pokuty, vykázanie z miestnosti v ktorej sa pojednáva

Zákaz
 právny inštitút, ktorý sa uplatňuje v správnom konaní, vtedy, keď je nevyhnutné začaté konanie skončiť alebo zastaviť v ktoromkoľvek štádiu konania.
 správny orgán vydáva rozhodnutia, proti ktorému sa vydáva rozsudok

Prerušenie konania
 právny inštitút, ktorý sa uplatňuje vtedy, keď sa vyskytnú prekážky v správnom konaní, môže byť fakultatívne, obligatórne.
Neplynú žiadne lehoty.

V správnom konaní je právny inštitút zmier  je to dohoda účastníkov
Zmier môžu uzatvoriť účastníci medzi sebou v sporných otázkach

Správny orgán schváli zmier a to formou rozhodnutia, v prípade, že neodporuje právnemu predpisu, ak ho neschváli je povinný rozhodnúť o veci. Schválením sa končí správne konanie a zmier je vykonateľný.
Musí byť v písomnej forme, musí obsahovať náležitosti  obsahové
 formálne
Obsahuje  výrok, odôvodnenie a poučenie
Forma  označenie správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a podpis osoby, ktorá zodpovedá za vydané rozhodnutie.
Platné rozhodnutie  ak hop vydal príslušný správny orgán a doručilo sa účastníkovi konania

Právoplatné  ak sa proti nemu nepodal opravný prostriedok (odvolanie)
vykonateľné  až po nadobudnutí právoplatnosti opravného prostriedku – odvolanie, rozklad, obnova konania

ochranné prostriedky charakterizujeme z viacerých hľadísk:
- formálne
- neformálne
 z právneho
- dokonalé
- nedokonalé
 z štátneho konania uplatňujú sa na:
- opravný prostriedok v priebehu konania
- opravný prostriedok proti záverečnému konaniu
 z hľadiska povahy
- univerzálne
- špeciálne
 z právnej sily rozhodnutia
- riadne
- mimoriadne

Obnova konania
Zrušenie odvolacieho konania
Protest prokurátora

Odvolanie  ako ochranný prostriedok proti prvostupňovým rozhodnutiam
Právnymi účinkami odvolania
 devolutívny účinok  odvolacím orgánom je orgán štátnej správy
 napadnutie prekonať v celom rozsahu
 odkladný účinok

Rozklad  len ústredný orgán štátnej správy
 rozhoduje o ňom ústredný orgán štátnej správy
obnova konania – mimoriadny ochranný prostriedok podmienky:
 právoplatné rozhodnutie
 existencia niektorých z dôvodov
 zachovanie lehoty

 začína sa na podnet účastníka konania ale bo z podnetu orgánu štátnej správy
 konanie o povolenie obnovy
 obnova konania vo veci samej

Preskúmanie rozhodnutia o obnove konania, je ochranný prostriedok, ktorým je možné dosiahnuť zmenu alebo zrušenie právoplatného rozhodnutia. Začína len na návrh a z podnetu s predmetom preskúmania je zákonnosť rozhodnutia štátneho orgánu.

Výkon rozhodnutia v správnom konaní
 je to osobitná etapa
 realizácia rozhodnutia vydaného správnym orgánom
 nútený výkon rozhodnutia  procesný postup, podmienkami núteného výkonu rozhodnutia orgánu štátnej správy – podnet účastníka, uplynutia lehoty, ktorá bola v rozhodnutí určená na plnenie.
 uskutočňuje sa na návrh účastníka konania alebo orgánu
štátnej správy

Zákon o priestupkoch
 priestupok  proti právny úkon
 porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti
 priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia primeraným spôsobom
priamo hroziaci útok, záujem, ktorý je chránený zákonom, alebo
nebezpečenstvo, ak týmto konaním nebol spôsobený rovnako závažný
dôsledok.
 stačí zavinenie z nedbanlivosti, pokiaľ zákon výslovne nestanoví, pri niektorom druhom priestupku.
 ak páchateľ vedel, že môže svojim konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že tento záujem neporuší alebo neohrozí.
 ak páchateľ nevedel, že svojim konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, hoci to vedieť mal a vedieť mohol.

Priestupok je spáchaný úmyselné, ak páchateľ chcel svojim konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom.
Za priestupok sa ukladajú sankcie:
- pokuta
- zákaz činnosti
- prepadnutie veci
 možno ju uložiť samostatne alebo s inou sankciou.

Opatrenia
- zhabanie veci
- obmedzujúce opatrenia  zákaz zdržiavania sa v priestoroch