Pramene práva

materiálne- podmienky, z ktorých tvorba práva vychádza (sociálne, ekonomické,
kultúrne)
formálne- normatívno-právny akt  typické pre systém práva kontinentálnej Európy
- normatívna zmluva 
- právna obyčaj 
- precedensy/ rozhodnutia- súdne a správne  typické pre právny systém
Anglo-americký


Normatívno-právny akt:
rôzne druhy:

 primárne  sekundárne
= rozhodujú o nich zákonodarné orgány a = v medziach a na základe primárnych
orgány územnej samosprávy ak sa týkajú = výkonná moc
otázok samosprávy
uverejnené v Zbierke zákonov
Normatívna zmluva: NZ

zmluva upravuje vzťahy medzi subjektami
NZ- upravuje práva a povinnosti neurčitého počtu subjektov


Právna obyčaj:
všeobecne záväzné pravidla správania sa, ktoré musí spĺňať náležitosti:

 opakované používanie v dlhšom časovom období
 racionálna
 presvedčenie spoločnosti o záväznosti tejto právnej obyčaje

u nás je právna obyčaj predmetom len ak sa jej zákon výslovne dovoláva


Precedens
vo všeobecnosti záväzné ( u nás rozhodnutia najvyššieho súdu)

Neplatnosť právneho úkonu:
 náležitosti platnosti
 náležitosti subjektu: rozumová vyspelosť a vek
 náležitosti vôle: slobodná, vážna, bez vád
 náležitosti prejavu: určitý, zrozumiteľný, vo forme
forma : zmluvná (relatívna neplatnosť)
zákonná (absolútna neplatnosť)
 náležitosti súladu vôle s prejavom- to čo chcem aj poviem
 náležitosti predmetu: možný a dovolený
možný = posudzuje sa pri vzniku PV aj dodatočná nemožnosť v priebehu plnenia
dovolený = to čo nie je zakázané, neobchádza, neprieči sa dobrým mravom


Neplatnosť
1, absolútna = porušenie zákonnej formy- Občiansky zákonník je postavený na absolútnej
neplatnosti, ktorá je taxatívne vymedzená
Absolútne neplatný právny úkon súd naň prihliada z úradnej povinnosti. Môže sa ho dovolávať každý.

2, relatívna = porušenie zmluvnej formy
Relatívne neplatný právny úkon- súd naň neprihliada z úradnej povinnosti. Domáhať sa ho môže len oprávnená osoba, teda dotknutá osoba nie vinník!!

Vecné bremena a záložné právo VB a ZP
 obmedzenie vlastníckeho práva
 viaže sa len na nehnuteľnosti
 môže byť zriadené v prospech inej nehnuteľnosti alebo osoby

vznik VB=  na základe dohody 
 zo zákona  zmluva písomná
 rozhodnutím štátneho orgánu 

zánik VB=  rozhodnutím orgánov
 zo zákona
 zmluvou
 smrťou oprávnenej osoby
obmedzenie vlastníckeho práva – VB

VB prospech inej nehnuteľnosti- keď niekomu umožním napr. prechod k nehnuteľnosti


Záložné právo vs. Zadržne právo

Záložné právo:
 vznik: - písomnou formou
- štátnym rozhodnutím
- zo zákona
- na základe schválenej dedičskej dohody

 subjekty :
 záložny veriteľ
 záložca- môže byť aj dlžník
predmet:
 nehnuteľnosť
 hnuteľnosť
 pohľadávku
 CP
 obchodného podielu
! zádržné – predmetom len hnuteľnosť !

záložným právom možno zabezpečiť záväzok, ktorý vznikne v budúcnosti
zádržným právom môžme zabezpečiť len splatnú peňažnú pohľadávku. Nemá uhradzovaciu funkciu!!

Ak dlžník nesplní riadne a včas záväzok má záložný veriteľ právo predmet zabezpečovacieho práva predať.

relatívne obchody  ak sú naplnené podmienky, tak aj vzťah bude v právnom režime hlavného vzťahu

Ak bude založená zmluva z obchodu, aj žaloba bude z obchodného zákonníka

Právny vzťah a jeho štruktúra.

 skladá sa zo subjektov
 aj z predmetu právneho vzťahu
 obsah právneho vzťahu = súhrn práv a povinností
 právne skutočnosti = je to skutočnosť iná než zákon  spôsobí vznik, zánik, zmenu
právneho vzťahu

 právne skutočnosti PS  objektívne = skutočnosť, ktorá nezávisí od vôle subjektu
(smrť, narodenie, plynutie času)
 subjektívne = je závislá od vôle zmluvných strán

 subjektívne PS  protiprávne konanie = trestný čin, priestupok, porušenie
noriem pracovného práva, civilné delikty (omeškanie
platenia, vadnosť)
 právne konanie = konštitutívne rozhodnutia štátnych
orgánov
= právne úkony

Subjekty právnych vzťahov

FO má spôsobilosť mať práva a povinnosti, vzniká narodením, zaniká smrťou.
 súd vyhlási osobu za mŕtvu ak:
 osoba nezvestná ( s prihliadnutím na vek a okolnosti prípadu)
 smrťou inak (letecké nešťastie)
 spôsobilosť na právne úkony: 18 rokov
aj 16 ročná osoba, ktorá uzatvorí manželstvo so súhlasom súdu
 od 15 rokov trestno-právne zodpovedná = deliktuálna
 procesná spôsobilosť = znamená byť spôsobilým účastníkom občiansko-právneho konania


PO  má vlastnú právnu subjektivitu
 má majetkové a personálne substráty
 má určité usporiadanie
rozdelenie PO:
1) združenie FO alebo PO ( politické hnutia, cirkevné organizácie, družstvá, stavovské komory)
2) účelové združenia majetku ( nadácie, fondy)
3) jednotky územnej samosprávy (obce, VÚC)
4) iné PO o ktorej to ustanovuje zákon ( štátne podniky)


Založenie PO  zakladateľská listina alebo iným spôsobom uvedeným v zákone
 zápisom do Obchodné registra (OR)

Štát ako subjekt právnych vzťahov ( PV)
-v súkromnom alebo verejnom práve
 v súkromnom práve má štát postavenie PO, má rovnaké postavenie s ostatnými účastníkmi PV
 vo verejnom práve má postavenie nadriadené k FO, PO

Občiansky PV (v súkromnom práve) = a jeho účastníci – FO, PO.
FO spôsobilá mať práva a povinnosti
 spôsobilá na právne úkony
 procesná spôsobilosť

OSP- občiansko - súdny poriadok = ako má žaloba vyzerať
= komu adresovať
= ako to bude prebiehať
autonómna dispozícia  výber zmluvného partnera, typ a formu.

Objekt PV
Veci = hnuteľné
= nehnuteľné- pozemky a stavby pevne spojené so zemou
súčasť veci- „súčasťou pozemku nie je stavba“!
súčasťou je všetko čo nemožno oddeliť bez ujmy na hlavnej veci
 príslušenstvo veci- vlastník hlavnej veci sa rozhodol, že toto príslušenstvo bude používať s hlavnou vecou. Môže sa oddeliť bez znehodnotenia hlavnej veci. Môže byť samostatným predmetom práva ak sa tak vlastník rozhodne.

1, činnosť- v prípade pracovnej zmluvy- osobný výkon práce
2, právo nie každé právo je spôsobilé byť predmetom PV, najčastejšie je ním pohľadávka
3, nehmotné statky- dielo, vynález, ochranná známka

Obsah PV
súhrn subjektívnych práv a povinností
 objektívne právo- súhrn právnych predpisov
 subjektívne právo = absolútne – platia voči všetkým (vlastnícke právo)
= relatívne – platí že k právu existuje aj povinnosť- obchodné- PV

nárok- je oprávnenie domáhať sa subjektívneho práva na súde, a následne požiadať aj výkon rozhodnutia.

Občiansko-právne vzťahy:
nadobúdanie a vlastnícke právo
vlastnícke právo- je absolútne subjektívne právo, obsahuje triadu práv:
1, právo vec držať- držba môže byť niekedy samostatná
2, právo vec užívať –aj jej plody (nájomná zmluva)
3, právo s vecou nakladať

Právna ochrana vlastníctva:
1, Reivindikačná žaloba žaloba na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti. Využívame- ak niekto neoprávnene užíva moju vec.
2, zapieracia žaloba = negatórna  používame, ak som v užívaní rušený inak ako neoprávneným užívaním veci
Nadobúdanie vlastníckeho práva:
 zlmuvou : - kúpnou
- darovacou
- zámennou
 dedením
 rozhodnutím štátneho orgánu
 vydržaním
 iným právnym spôsobom – na základe právnych skutočnosti

nadobúdanie vlastníckeho práva:
- pri nehnuteľnom majetku : zápisom do katastra nehnuteľnosti
- pri hnuteľnom majetku: odovzdaním

 nadobúdanie vlastníctva k veciam skrytým, strateným a opusteným
 nájdené identifikovať , odovzdať, po roku  štát
 nadobúdanie vlastníctva spravovaním cudzej veci:
a, dobromyseľné = ak som si myslel, že mi vec patrí – vlastní ten ktorého podiel
na veci je väčší + vyplatenie
b, nedobromyseľné = návrat do predošlého stavu, ak nie tak súd.

 nadobúdanie práva k neoprávnenej stavbe:
= nedovolená- ak nie je dovolenie stavebného úradu
= neoprávnená- nemám právo, nie som vlastníkom, a ani splnomocnený

- vlastník pozemku môže požadovať odstránenie stavby na náklady toho, kto stavbu zriadil. Ak by to nebolo účelné, tak ju súd so súhlasom môže prisúdiť vlastníkovi pozemku + vyplatenie staviteľa. Súd usporiada rozpor medzi vlastníkom stavby a pozemku.

Vyvlastnenie = vlastníctvo nadobúda štát
 verejný záujem
 za náhradu
 na základe zákona


VYDRŽANIE

Držba = 1, corpus- fyzické ovládanie veci, užívam ju.
2, s vecou nakladám ako s vlastnou

a, oprávnená- ak je držiteľ presvedčený o tom, že mu vec patrí- dobromyseľný
b, neoprávnená- ostatné- nedobromyseľná držba

Podmienky vydržania:

1. je spôsobilý predmet vydržania
2. oprávnená držba
3. nepretržitosť držby - hnuteľné veci 3 roky, nehnuteľné veci 10 rokov.
musí mať formu notárskej zápisnice

Spoluvlastníctvo:
2 a viac subjektov, ktorí sú vlastníkmi 1 veci

A, podielové- podiel je miera , ktorou sa ja spolu podieľam ne právach a povinnostiach
B, bezpodielové

Ideálne podmienky spoluvlastníctva- v každom kúsku mám 1/3 !!
Hospodárenie so spoločnou vecou sa riadi väčšinovým systémom počítaným podľa výšky podielu !
Ako menovitý spoluvlastník sa môžem domáhať len pri dôležitej zmene !

- náš vzťah vs. vec
- vo vzťahu k 3 osobám spoluvlastníci vystupuje ako solidárni dlžníci a veritelia. Solidárne znamená spoločne a nerozdielne.
- Ten kto platil má právo požadovať náhradu (regresu), ak nebude chcieť platiť tak súdnou cestou
- Buď nakladáme s vecou spoločne, alebo každý so svojim spoluvlastníckym podielom.
- Ostatní spoluvlastníci sú chránení- zo zákona majú predkupné právo na môj predávaný podiel
- V prípade nehnuteľného a hnuteľného majetku som povinný písomne ponúknuť predaj.
ak som to nesplnil:
- ostatní môžu moju zmluvu o predaji vlastníckeho práva právne napadnúť a vyhlásiť ho za neplatný.
okrem :
! ak uskutočním prevod na blízku osobu ! § 116 a117

Zrušenie spoluvlastníctva
 dohodou
 súdom = určiť vlastníka
= predať a rozdeliť

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov BSM:
 nie je určená miera
 subjektom- manželia
 vznik BSM je viazaný na vznik a zánik manželstva
 my nemôžem BSM vylúčiť, môžeme ho len modifikovať:
- čo do rozsahu
- čo do správy
- čo do vzniku
 na základe notárskej zápisnice
 predmet veci nadobudnuté počas manželstva

okrem:
 zdedené veci ( max. spoluvlastníctvo)
 darované veci ( max. spoluvlastníctvo)
Darovanie len z výlučného vlastníctva do výlučného vlastníctva!!
 reštitučné nároky
 veci potrebné na výkon povolania
 veci osobnej potreby
Zánik BSM za trvania manželstva
 podnikateľské oprávnenia jedného z manželov len druhý má právo BSM zrušiť
 na závažných dôvodoch- že by ďalšie trvanie BSM, odporovalo dobrým mravom
 vyhlásenie konkurzu na SZČO- FO- len na jeho majetok.
 prepadnutie majetku – sankcia, BSM sa rozdelí a časť prepadla.

Ako manželia hospodária:
1, na bežné hospodárenie je oprávnený každý
2, v ostatných prípadoch je potrebný súhlas partnera- ak nie je tak je neplatný

BSM zaniká spolu s manželstvom:
 rozvodom – ak ich súd rozvedie majú sa dohodnúť na rozdelení BSM ak ani jeden z nich nedá návrh na rozdelenie BSM do 3 rokov vysporiada sa to podľa zákona:
veci hnuteľné  podľa užívania
veci nehnuteľné do spoluvlastníctva rovným dielom