Právo - vypracované otázky

18, Právo a sloboda, spravodlivosť,
politika, morálka, morálka (dobro - zlo)
- morálny systém = posudzovanie človeka z hľadiska dobra a zla
právo - odlišnosti: 1. existencia (genéza)
2. fungovanie
- vzniká so vznikom štátu
- demokratický prostriedok riadenia spoločnosti
(konať všetko, čo nie je právom zakázané, je dovolené)
- upravuje zákl. spoloč. vzťahy
- právne vedomie - predstavy hodnotenie
- publikovanie
- právo má štátom uznanú formu, vstupuje oficiálne do platnosti v presne stanovenom čase a stráca túto platnosť zrušením
- právo - suverenita štátu (jeden jediný norm.syst.)
- existuje množstvo noriem a norm. syst.
- mravné, nábož., polit., spoloč., právne
- právo = prostriedok obmedzenia, donútenia, stanovenie obmedzení
- právo = určité vopred vymedzené a právnymi normami stanovené
- štát <-> občan - systém práv a slobôd, kt. určujú jeho právny status
PRÁVO a SPRAVODLIVOSŤ
- zákl.ľud. a občian. práva sú rešpektované v právnom štáte
- právo nesmie obsahovať diskrim. kritériá pre občanov
- všetci občania sú si rovní, bez ohľadu na nábož., farbu pleti,
pohlavie... => rovnosť v práve:
a) rovnosť všet.ľud.bytostí
b) rovnosť pred zákonom (objekt.rozhod.súdu)
- súdy = aplikácia práva (povinnosť rozhodovať bez ohľadu na soc. štatut)
PRÁVO a MORÁLKA
- morálne normy zasahujú do každej oblasti
- morálka = základ práva (dohody sa majú plniť)
PRÁVO a SLOBODA
- právo urč. spôsobom zasahuje do absolut. slobody, !ale!
zásah je presne ohraničený
PRÁVO a POLITIKA
- polit.normy - vyčleňujú sa z nábož. a morálneho syst.
- politika a právo - tento vťah určuje forma vlády
- aktom zjednotenia politiky a práva je zákon

21, Štruktúra právnej normy
logická - skladá sa z:
- hypotézy (určité podmienky správania sa, určitá danosť, za ktorej sa pn používa, predpoklad na splnenie pn)
- dispozície - jadro právnej normy, samotné práva a povin-
nosti
- sankcie - následky v prípade nedodržania normy
- trest (trestné právo)
- pokuty (administratíva)
- peniaze (občiansko-právna oblasť)
- niektoré pn nemusia obsahovať všetky údaje - niekedy sankcia sa mení na postih za nedodržanie pn

31. Obsah a objekt právneho vzťahu
OBSAH PRÁV.VZŤAHU
- práva a povinnosti, kt. vyplývajú zo subjektu
- jednoduché (nárok na dôchodok)
- zložené (skoro všetky, aj oprávnenia, aj povinnosti)
OBJEKTY
- všetko to, prečo subjekty vstupujú do pr.vzťahu
1. hodnoty ľud. osobnosti (osobnosť, česť, zdravie..)
2. výsledky dušev. činnosti
(autorské práva (objav, vynález), patenty)
3. výsledky urč. činnosti

36, Štádiá tvorby práva
TVORBA PRÁVA:
- ústavou a zákonmi upravený proces vzniku, zmeny a zániku aktov, kt.
obsahuje právo a postup činnosti: 1. štátnych orgánov
2. orgánov samospávy
3. postup pri konaní referenda,
ktorého cieľom je vytvoriť právo
LEGISLATÍVNY PROCES
ŠTÁDIÁ:
1. podanie návrhu
2. prerokovanie návrhu
3. hlasovanie
4. podpísanie (signácia)
5. uverejnenie (publikácia)
» 1. - podľa toho aký je to právny akt (u nás zákon)
napr.: iniciatíva od spoloč., prípadne prezident formou ref.
- návrh (textom) na zákon podáva: a) vláda
b) parlament
- najskôr návrh zásad (zákl.myšl.nového zákona)
- paragrafové znenie
vládne návrhy - navrhne si gestora (ten, kt. to napíše) -
ten to pošle na ostat. ministerstvá - keď sa "vyčistí",
tak sa pošle návrh do parlamentu - odtiaľ do výborov
» 2. - zákon o rokovacom poriadku
- vo výbore - spravodajca prednesie svoje pripomienky, odtiaľ
potom do pléna
» 3. - hlasuje sa aj v parlamente aj vo vláde (len nadpolovične)
kvórum (pri hlasovaní) = parlament musí byť uznášania schop.
väčšina: a) nadpolovičná, absolútna, prostá
b) kvalifikovaná (2/3, 3/5..)
- obyčajný zákon - nadpolovičné kvórum a z toho musí nadpol.
počet hlasovať za
- ústavné zákony, medz.zmluvy s platnosťou úst.zákona -
kvalifikovaná väčšina
- 4 -
» 4. signatári - úst.činitelia, kt. signujú zákon
- najskôr podpisuje predseda parlamentu
na vláde podpisuje predseda vlády
nakoniec podpisuje prezident
- všetci títo majú právo veta a tiež môžu mať pripomienky
k obsahu
- právo promulgačné - smeruje proti forme
- zákon môže byť publikovaný v zbierke, len ak je autorizovaný
podpis (mali by tam byť tie 3 signácie)
» 5. - zbierka, tlač
- zbierka zákonov = prvé, čo sa pri vzniku štátu tvorí
- ak sú zverejnené, nemusia ešte zaväzovať, zaväzujú , keď sú
účinné
- publikovanie: a) na báze plného textu
b) uverjní sa, že také niečo bolo prijaté

42. Všeobecné zásady pre ukladanie
trestov
» prísluš.orgány z nich vychádyajú a riadia sa nimi
- súd prihliada:
na stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť
na záruky obč.združení
u spolupáchateľov aj na mieru konania každého z nich
na poľahčujúce (priťažujúce) okolnosti (viď ot.č.46)
úhrnný, súhrnný trest
započítanie väzby a trestu

41. Druhy trestov
1. trest odňatia slobody
2. trest zákazu činnosti
3. peňažný trest
4. trest prepadnutia majetku
5. trest prepadnutia veci
6. trest straty čestných titulov a vyznamenaní
7. trest straty vojenskej hodnosti
8. trest zákazu pobytu
9. trest vyhostenia
» 1. - max.horná hranica je až 15 rokov (inak výnim. trest)
- ak je trest ohodnotený do 1 roka mala by byť podmienka
- ak je trest ohodnotený do 2 rokov, tak výkon trestu môže byť
odložený a dáva sa skušobná doba (1-5 rokov)
- rozlišujeme 3 kategórie nápravných skupín:
I. nápravnovýchovná skupina (ak v posledných 10 rokoch
nebol trestaný)
II. v posled. 10 rokoch súdený za úmyselný tr.čin
III. obvzlášť nebezpečný recidivista
(o 1/3 zvýšená trestná sadzba)
» 2. - od 1-10 rokov
- mladistvý 1 - 5 rokov
- týka sa hlavne pozastavenie činnosti v zamestnaní
(súvisí s porušením zákona vo výkone zamestnania, funkcie
alebo povolania)
» 3. - 5 000 - 5 000 000.-Sk
- je možné ísť aj pod dolnú hranicu, ale najmenej 2 000.-Sk
- môže byť uložený aj samostatne alebo v spojení s iným druhom trestu
- ťarcha peňažného trestu by sa nemala presúvať na rodičov
- týka sa hlavne nezákonného obohacovania sa

- 6 -
» 4. - hlavne pri treste odňatia slobody minim. 2 roky prepadá časť
alebo celý majetok v prospech štátu
- prepadá len to, čo patrí páchateľovi
» 5. - prepadá tá vec, kt. bola použitá alebo získaná pri tr.čine
» 8. - začína plynúť až po návrate z výkonu trestu
- spočíva v tom, že sa nesmie zdržiavať na istom mieste
- nemôže sa vzťahovať na jeho bydlisko
» 9. - vzťahuje sa na cudzincov alebo turistov, nie však na
utečencov so štatútom utečenca
- vzťahuje sa aj na mladistvých
- nevzťahuje sa na sloven.št.príslušníka
výnimočný trest (u nás 2 formy):
1.forma: trest na doživotie
2.forma: trest odňatia slobody od 15 - 25 rokov
- 7 -

52. Zadržanie obvineného, zadržanie
podozrivej osoby
ZADRŽANIE OSÔB
a) obvineného (po vznesení obvinenia)
b) podozrivej osoby (pristihnutie pri čine)
- policajt (do 24 hodín)
- zadržať môže aj vyšetrovateľ so súhlasom prokurátora
(! nikoho nemožno nútiť, aby vypovedal !)
- je možné zadržať aj cudzieho št.príslušníka
- 11 -

51. Nahradenie väzby zárukou, sľubom
a peňažnou zárukou
- na základe písom.sľubu nemusí byť uložená väzba
(tiež záruka dôveryhodnou osobou - o tom, že sa nebude skrývať..)
- peňažná záruka (kaucia) - nie je ničím obmedzená
- o výške rozhoduje súd
- pri závažných tr.činoch - neprichádza do úvahy
- 10 -

50. Zaistenie os. Príkaz na zatknutie.
Rozhodnutie o väzbe a trvanie väzby.
OTÁZKY OBMEDZENIA OSOBNEJ SLOBODY
ZADRŽANIE OSÔB
a) obvineného (po vznesení obvinenia)
b) podozrivej osoby (pristihnutie pri čine)
- policajt (do 24 hodín)
- zadržať môže aj vyšetrovateľ so súhlasom prokurátora
(! nikoho nemožno nútiť, aby vypovedal !)
PRÍKAZ NA ZATKNUTIE
- ak pobyt obvineného nie je známy
- realizujú ho policajné orgány a sú povinné oznámiť zatknutie
do 24 hodín prokurátorovi, ak niečo nie je v poriadku, postupujú
ho ďalej sudcovi, kt. má 24 hodín na to, aby rozhodol o zatknutí
a väzbe alebo o slobode
ROZHODNUTIE O VäZBE a TRVANIE VäZBY
väzba
- iba voči osobe, proti kt. bolo vznesené obvinenie, inak môže byť
len zadržaný na 24 hodín
- osoba braná do väzby sa musí podrobiť komplexnej osobnej, lekár.
a hygienickej prehliadke
- sú stanovené presné podmienky a presne ohraničené doby
zákon č.156/93 zb. - práva a povinnosti osôb daných do väzby
zákon č.171/93 zb. - zákon o policajnom zbore
VäZOBNé DÔVODY:
a) odôvodnené obavy, že by páchateľ mohol ujsť, skrývať sa a tým
by znemožňoval vyšetrovanie
b) kolúzna väzba - dôvodné obavy, že by obvinený na slobode mohol
ovplyvňovať svedkov
- nemôže byť nahradená
c) dôvodné obavy, že by páchateľ mohol dokonať tr.čin, alebo páchať ďalšie tr.činy
d) ak ide o stíhanie za tr.čin s dolnou hranicou 8 rokov
O VäZBA ROZHODUJE:
súd (predtým prokurátor, dnes už iba navrhuje)
- musí to byť senát príslušného súdu
TRVANIE VäZBY:
- iba nevyhnutne dlhú dobu (6 mes.- 1 rok, ale tiež až na 2 - 3roky
maxmálne)
- v prípade prípr.konania (najviac 2 mes., súd môže povoliť 6 mes.
senát môže povoliť 1 rok)
- zarátava sa do výkonu trestu
- do dĺžky väzby sa nepočíta doba samopoškodenia, väzby v cudzine
- o vzatí do väzby je uvedomený advokát, rodina
(ak ide o nezamestn. - aj úrad práce)

53. Domová a osobná prehliadka
DOMOVÁ PREHLIADKA
- prehliadka bytu, domu, kancelárie, reštaurácie, hotelu...
- potrebné: - dôvodné podozrenie výskytu veci alebo osoby
(súvisiacej s tr.konaním)
- písomný podklad od sudcu na návrh prokurátora
- osoba, kt. vykonáva dp sa musí preukázať a vyzvať,
aby sa dobrovoľne vydala osoba alebo vec
- v prípr. konaní je možný vstup na pozemok aj s povolením
prokurátora
- prítomná musí byť dospelá osoba z domácnosti + nezúčastnená osoba
(napr. sused)
OSOBNÁ PREHLIADKA
obvinený je povinný strpieť osobnú prehliadku
- potrebné: - písomný podklad od sudcu na návrh prokurátora
(v prípade ak má zbraň - nemusí byť)
- vykonáva osoba rovnakého pohlavia
- je možné požiadať o odobratie krvi
- na príkaz súdu je tiež možné odpočúvať tel.rozhovory (6 mes.- 1 rok)
záznam podpísaný osobou, kt. ho vykonala je riadny dôkazný prostr.
- je možné tiež zadržať, preskúmať i zásielky
(pri podozrení z drôg, výbušnín..)
- agent s legendou (iné meno, iné doklady...)
- nemožno nasadiť hocikedy, iba ak ide o podozrenie v boji proti
drogám, org. zločinu, "praniu špin.peň."...
- nesmie páchať tr. činnosť

56. Hlav. pojednávanie. Vykonávenie
dokazovania na hlav. pojednávaní
- súd, senát, prokurátor, obžalovaný
! ak sa obžalovaný nedostavil, hoci bol riadne oboznámený,
môže prebehnúť hlavné pojednávanie aj bez neho
- ak ide o mladistvého, musí byť prítomný obhajca
- trestné konanie zahajuje predseda senátu
- svedkovia sedia vonku a volaní sú po jednom
- prvé slovo má prokurátor = vznesie obžalobu
- nasleduje dokazovanie
- najdôležitejšia etapa pojednávania
- účastníci môžu kedykoľvek požiadať o výsluch svedka
- súd uzatvorí dokazovanie - záverečné reči: prokurátor
obhajoba (= posledná)
- posledné slovo má obžalovaný - nemožno ho prerušovať
! platí princíp verejnosti, kt. v konkr.prípadoch (štát.tajomstvo,
neprístojné správanie sa) môže byť porušený
konanie s vylúčením verejnosti
- obžalovaný má právo na prítomnosť 2 dôverníkov
- porada súdu (len členovia súdu+ zapisovateľ)
- senát hlasuje
- vynesenie rozsudku
- ak sa obžalovaný vzdá opravného prostriedku, nadobudne rozsudok právoplatnosť
inštitút zápisnice
- každý úkon musí byť písomne zachytený
- zápisnicu z hl.pojednávania podpisuje predseda senátu a zapisovateľ
- zápisnica o hlasovaní - podpísaná všetkými členmi senátu
doručovanie písomností (obžaloba, predvolanie, rozsudok s odvolaním)
- vždy do vl.rúk
- pošta, osoby zamestnané pre tento účel
- ak je odmietnuté prijatie alebo adresát nie je zastihnuteľný,
zásielka sa uloží, vráti sa na súd (do 3 dní, akoby bol oboznámený)

96. Poslanci Národnej rady SR
NÁRODNÁ RADA SR
zastupiteľský charakter:
PREDSEDA NR SR:
- volený NR v tajných voľbách nadpolovičnou väčšinou všetkých posl.
- zvoláva a vedie schôdze
- podpisuje ústavu, ústavné zákony a zákony
- príjma sľuby poslancov, prezidenta, sudcov a predsedu Najv.súdu
- vyhlasuje voľby do NR SR
- vo funkcii ostáva aj po uplynutí voleb.obdobia, kým si NR SR
nezvolí nového predsedu (rozdiel oproti poslancom)
3 podpredsedovia (tajným hlasovaním NR SR)
výbory poslanci
- 150 poslancov, kt. sú volený vo všeob.voľbách priamym hlasovaním
na 4 roky (poslancom môže byť 21-ročný občan SR)
- poslanci majú posl.imunitu - poslanecký imunitný výbor rozhodujeo vine či nevine poslanca
- úlohou poslancov je schvaľovanie zákonov a ich uvádzanie do života
- poslanci sú zaradení do výborov NR SR
- ukončenie posl. mandátu: a) sám sa dobrovoľne vzdá
b) je obvinený a odsúdený za tr.čin
- funkcia poslanca je nezlúčiteľná s funkciou prezidenta, sudcu, prokurátora, policajta, vojaka z povolania, prísluš.zboru väzenskej a justičnej stráže
- ak bol poslanec vymenovaný za člena vlády SR, jeho mandát poslanca počas výkonu tejto funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje
- zákaz imperatívneho mandátu (nezodpovedá za svoju činnosť voličom)
- podlieha disciplinárnej právomoci NR SR
- za jeho hlasovanie ho nemožno stíhať ani po zániku mandátu
- možnosť interpelácie členov vlády SR (minister musí potom do 30 dní reagovať na interpeláciu)