Pocet referatov: 187

Ústav boja proti korupcii

Pôsobnosť úradu vychádza z pôsobnosti ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy SR upravenej v Ústave SR, ústavných zákonoch, zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch, v organizačnom poriadku ministerstva a organizačnom poriadku Prezídia.

Úrad je centrálne organizovaným, výkonným, analytickým, organizačným a koordinačným pracoviskom prezídia, špecializovaným na boj proti korupcii, s výberovou príslušnosťou pri operatívnom odhaľovaní, operatívnom rozpracovaní a

Úrad boja proti organizovanej kriminalite

a) odhaľuje, dokumentuje a vyšetruje prípady trestnej činnosti, ktoré sú v jeho vecnej príslušnosti, špecializuje sa najmä na boj proti najzávažnejšej organizovanej trestnej činnosti s výberovou príslušnosťou, pričom odhaľuje, operatívne rozpracováva a trestno-procesne dokumentuje trestnú činnosť páchanú zločineckými skupinami a teroristickými skupinami, trestnú činnosť s vecnou príslušnosťou špeciálnemu prokurátorovi, trestnú činnosť súvisiacu s terorizmom, rasizmom a extrémizmom, drogami, obchodovan

Počítačové právo

Elektronický podpis (EP) je jednou z kľúčových podmienok rozvoja elektronického obchodu a plnohodnotnej komunikácie prostredníctvom počítačovej siete (najčastejšie prostredníctvom internetu). Jeho právnu formu v SR ustanovuje zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 215/2002 Zb. schválený NR SR 15. marca 2002.
Čo sa týka funkčnosti, elektronický podpis je vlastne alternatívou tradičného ručného podpisu. Má za úlohu potvrdiť, že podpisujúci je skutočne ten, za ktorého s

Počítačové Právo

§ 3 Trestný čin
(1) Trestným činom je pre spoločnosť nebezpečný čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone.
(2) Čin, ktorého stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je nepatrný, nie je trestným činom, aj keď ináč vykazuje znaky trestného činu.
(3) Pre trestnosť činu treba úmyselné zavinenie, ak neustanovuje tento zákon výslovne, že postačí zavinenie z nedbanlivosti.

§ 8 Pokus trestného činu
(1) Konanie nebezpečné pre spoločnosť, ktoré bezprostredne smeruje k do

Základy Práva

Výsledkom ľudského pôsobenia na prírodné prostredie je civilizácia a kultúra.
Ich neodmysliteľnou súčasťou je poriadok ako výsledok rešpektovania spoločenských noriem

Normy - sú určitým vzorom, schémou správania, vďaka ktorej sme schopní predvídať správanie iných jednotlivcov i keď ich nepoznáme.

Tam, kde nie sú pravidlá, ktorých by sa ľudia mohli dovolať, kde neplatia dobré spôsoby, slušnosť, spravodlivosť, nie je možné spolunažívanie.
Vôľa "nažívať

vyvoj statu SNR

V  čase vojnových ukrutností, ktoré zmietali celou Európou, na území okupovanom nacistickým Nemeckom povstal proti cudzej mocnosti a vlastnej klérofašistickej vláde slovenský národ do ozbrojeného povstania. V týchto podmienkach dokázal vytvoriť vlastné politické, zákonodarné a výkonné orgány, ktoré riadili ozbrojený protifašistický boj, hospodársky a  sociálny život. Aj keď tieto orgány nevzišli z vyhlásených volieb, boli prejavom vôle ľudu, ktorý ich rešpektoval a  vykonával ich nariadenia. Vrchol

Realizácia práva v právnom systéme

Základom všetkých právnych systémov je predstava spravodlivosti.
O tom čo sa na súde odohráva informuje verejná tlač. Okrem toho sú na súde často vyhradené galérie pre verejnosť, kde si ktokoľvek môže sadnúť a sledovať ako sa právo uplatňuje v súdnej praxi. V USA je všeobecne zaužívané prenášať dôležité procesy v televízií, čo nie je dovolené v Británií. Sudcovia by mali byť neutrálni a osobne nezainteresovaní na výsledku súdneho prípadu. Žalobca i sudca sú splnomocnení konať ako nijaká

OBČIANSTVO ČLOVEKA

PRIRODZENÉ PRÁVA

- právo na život, slobodu a materiálne podmienky na vlastnú existenciuKONFLIKT ČLOVEKA A MOCI

- človek chce sám ovplyvňovať štrukturálny rámec vlastnej existencie, čo sa prejavuje bojom o politickú moc.OBČIANSKE SLOBODY

- sú realizáciou prirodzených práv človeka

- sú to sloboda prejavu, zhromažďovania, osobnosti a v niektorých krajinách (USA) právo na porotný súd.


<

P O L I T O L Ó G I A

Občianstvo človeka
Štátna moc

POLITOLÓGIA

- venuje sa skúmaniu politiky

- tvorí ju systém viacerých vied o politike, ktorá má dve stránky – odbornosť a demokratizmus.VEDY O POLITIKE

1. Teória politiky (vysvetľuje pojmy súvisiace s politikou )

2. Dejiny politického myslenia ( zhŕňajú a zovšeobecňujú názory na politiku vo všeobecnom kontexte)

3. Komparatívna politológia ( zaoberá sa porovnávaním r

Pracovné právo

Pracovné právo upravuje základné vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v pracovnom procese.

Tieto vzťahy upravuje ZÁKONNÍK PRÁCE.

Po nežnej revolúcii v roku 1989 došlo k zásadným zmenám nielen v politickom živote, ale aj v ekonomickom. To sa odrazilo aj na nutných zmenách právneho systému – teda aj v pracovnom práve.

Prvá etapa reformy pracovného práva:
Zákonník práce bol novelizovaný v roku 1991, kedy sa znížila miera d

Neutralita počas ozbrojeného konfliktu

Vojnový stav mení nielen právne postavenie vojnových štátov, ale aj štátov, ktoré stoja mimo a nezúčastňujú sa konkrétnej vojny.Právne postavenie neutrálnych štátov malo v historickom vývoji rôzny obsah, v závislosti na ekonomických, politických a sociálnych podmienkach a tiež na charakteru vojny toho ktorého obdobia.
Do prvej polovici XIX. storočia bola neutralita chápaná skôr ako povinnosť štátov poskytovať obom bojujúcim stranám rovnaké možnosti.Rozlišovalo sa niekoľko druhov neutrality.Blahovo

administratívne právo

Pojem priestupku a druhy priestupkov
Administratívno-právna zodpovednosť spadá do odvetvia správneho práva v rámci tzv. priestupkového práva a vyvodzujú ju kompetentné orgány štátnej správy. Takto zodpovednou je osoba, ktorá dovŕšila 15. rok života a je psychicky uvedomelá o svojom konaní.

Priestupok je každé zavinené (i z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebný úmysel) konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti, ak však nejde o iný správny delikt (spr

administratívne právo

Opatrenia na zabezpečenie priebehu konania
predvolanie - osôb, ktorých účasť pri prejednávaní je nevyhnutná (obsahuje právne následky nedostavenia sa)

predvedenie - účastníka konania alebo svedka, ktorý sa neospravedlnil a nedostavil na správny orgán

predbežné opatrenie - má dočasnú platnosť

dožiadanie - požiadanie o vykonanie procesného úkonu iným orgánom

poriadkové opatrenie - uložené osobe, ktorá sťažuje priebeh konania (poriadková pokuta do 20

europske právo

Charakteristika práva Európskej únie a jeho princípy
Európske právo (právo Spoločenstva) je súhrn právnych noriem v oblastiach (sektoroch), v ktorých tvorba právnych vzťahov bola na základe spoločne prijatej vôle členských štátov EÚ postúpená z orgánov jednotlivých členských štátov na orgány spoločenstva.

Európske právo je tvorené dvoma právnymi systémami - komunitárnym právom a únijným právom (právom EÚ), ktoré sú relatívne nezávislé od systému medzinárodného práva verejn

právo EU

16.4.48 Paríž-Dohoda o e. hosp. spol. OEEC

16 eu št,org:Rada,výk.výbor,gen.tajom,1960(P)d ohoda o hosp. spol. a rozvoji (OECD),stratila regional. charakter (aj Jap.Kan),SR 14.12.00,17.3.48 Zml. o Záp.Ú-
Brusel Pakt,1954 + NEM,TAL-premenov. Na Západoeuróp.úniu, 5.3.49 Rada EU-EU dohovor o ochrane ľud pr. a zákl. slobôd, Shum. pl.-9.5.50,(18.4.51)=vznik ESUO, René Pleven 1950,plán na vytvor. EU hosp. spoločne.-spoloč. arm. pre MÚ,podpis 27.5.52, Rím zml-25.3.57 (1.1.58),1959(60)-EU združ. voľ. obchodu-Rak

Trestné právo

- určuje, ktoré zo spoločensky škodlivých činov sú trestné a stanovuje tresty za ich spáchanie
- rozlišujeme trestné právo hmotné a procesné

TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ .

- stanovuje, čo je trestným činom a aký trest možno zaň uložiť
- pramene: Trestný zákon /č.140/1961 Zb./

Trestný čin
- je pre spoločnosť nebezpečné konanie, ktorého znaky sú uvedené v trestnom zákone
- spáchanie trestného činu je základom založenia trestnej zodpovednosti <

SPRÁVNE PRÁVO

SP = odvetvie slov. práv. poriadku, kt. upravuje sločens. vzťahy v oblasti verej. správy, a to tie, kt. vznikajú:

a) medzi spr. org. (SO) a fyz. osobami

b) medzi SO a práv. osobami

c) medzi SO navzájom

Správne (administratívne) právo spolu so štátnym (ústavným) právom tvora akúsi chrbt. kosť verejného práva.

Správa = organizovaná činnosť spoločnosti, ktorá smeruje k zabezp. urč. chodu

Náležitosti správy:

1. predmet (obj

system prava

Platné právo každého štátu tvoria právne normy


Pravidlá správania sa v určitých podmienkach a situáciách.


Majú zvláštnu formu a v prípade ich nerešpektovania štát siahne po donútení. Tieto pravislá sú obsiahnuté vo väčších celkoch - právnych predpisoch (vyhláškach, zákonoch, nariadeniach). Každá veľká skupina právnych predpisov, ktoré primeraným spôsobom upravujú rovnorodú skupinu spoločenských vzťahov (vzťahy medzi manželmi, deťmi a rodičmi, obchodníkm

Trest smrti

Napriek tomu, že podla výzkumov verejnej mienky sú občania iného názoru ako vláda, je trest smrti vo viac jako polovici sveta zakázaný. Napríklad vo Veľkej Británii by trest smrti znovu zaviedlo 72 % občanov.
Je zaujímavé, že u nás sú najvačšími propagátormi tohoto trestu extrémistické strany. Argumenty pre trest smrti sú hlavne dokonalá ochrana pred nebezpečnými jedincami. Týchto ľudí sa však asi tažko zbavíme tým, že sa im budeme vyhrážať smrťou. Človek, ktorý je schopný vraždiť sa rozhodne

PRÁVO OZBROJENÝCH KONFLIKTOV

Vojnovým právom v širokom slova zmysle(lat.ius belli)sa podľa tradičného medzinárodného práva rozumelo celé zvláštne odvetvie medzinárodného práva,obsahujúce všetky pravidlá týkajúce sa vojny.Toto odvetvie zahrnulovalo jednak
právo na vojnu(lat.ius ad bellum)a právo platné počas vojny(lat.ius in bello).Dnes sa toto odvetvie spoločne označuje ako právo ozbrojených konfliktov.
Právo na vojnu tvoria pravidlá upravujúce spôsoby realizácie subjektívneho práva štátu siahnuť k vojne.Až do prvej svet

(2/10)
>>