Teória práva, určenie práva, funkcie práva, vzťahu práva a morálky, politiky

Teória práva, určenie práva, funkcie práva, vzťahu práva a morálky, politiky


právo = súbor právnych noriem, všeobecne záväzných, vydaných štátom, ktoré sú vynútiteľné štátnou mocou v uznanej osobitnej forme a ktoré dodržiavame

bbbb. právne normy pôsobia na ľudské konanie a vytvárajú sa takto právne vzťahy

funkcie práva: regulatívna
výchovná
ochranná

spravodlivosť = rovnosť

cccc. pramene práva:
dddd. primárne ( ústava, zákony štátu )
eeee. sekundárne ( nariadenie vlády, vyhlášky )

právny systém = súhrn platných právnych noriem a väzieb, ktoré zabezpečujú jeho funkčnosť

ffff. platné právo štátu tvoria právne normy obsiahnuté v právnych predpisoch ( zákony, nariadenia, vyhlášky )

veľkú skupinu právnych predpisov tvorí odvetvie práva ( upravuje rovnorodú skupinu spoločenských vzťahov )
i. verejné – ( trestné, ústavné, správne, finančné právo )
ii. súkromné – ( občianske, rodinné a obchodné )
iii. zmiešané – ( medzinárodné, pracovné )

typy právnych kultúr:
a.) európska – súbor právnych zákonov, pomocou ktorých sa sudca rozhoduje (vychádza z gréckeho a rímskeho práva a kresťanstva )
b.) angloamerická – rieši právne problémy pomocou precedensov – vzor konanie v budúcnosti
c.) socialistická – v popredí spoločenský majetok pred súkromným
d.) náboženský – vychádza sa z náboženstva

gggg. na rozdiel od normatívnych systémov je právo len jedno = monizmus – späté zo štátom – vynútiteľné štátnou mocou

právna norma = pravidlo správania sa vyjadrené v štátom uznanej forme a je vynútiteľné štátnou mocou

subjekty práva = fyzické osoby ( jednotlivec )
právnické osoby ( organizovaný kolektív – organizácia )

právna subjektivita = má ju právnická osoba ( škola, ... )
spôsobilosť na práva a povinnosti, na právne konanie ( od 18 rokov ), na protiprávne konanie

deliktuálna spôsobilosť – zodpovednosť za trestný čin od 15 rokov

historické typy štátov: v minulosti najskôr obyčajné alebo zvykové právo – prepletané s náboženským právom

otrokársky typ – Egypt
hhhh. funkcie štátu : potlačovateľská, ideovo náboženská, ochranná, ekonomická, vyberanie daní

Rím = kolíska európskeho práva
iiii. formy štátu v otrokárstve – despocie – Egypt, Grécko
– monarchie
– republiky

feudálne
jjjj. funkcie ostávajú
kkkk. chránia hlavne feudálov
llll. v popredí je kresťanstvo
mmmm. monarchie a republiky ( Benátska )

kapitalistické
nnnn. funkcie ostávajú
oooo. ekonomicky a ideovo – nábožensky sa mení

právny poriadok – tvorený všetkými právnymi predpismi daného štátu
– na vrchole je ústava ( najväčšia právna sila )

ústavnosť – každý predpis, činnosť nesmie odporovať ústave, nesmie ju obchádzať, musia byť v súlade s ústavou

zákonnosť – všetky úkony v súlade zo zákonom

právny štát = štát, v ktorom je zabezpečená vláda práva
– hlavný princíp : zvrchovanosť zákona ( každý postup akéhokoľvek subjektu musí byť v súlade zo zákonom ) = legalita
podriadenosť štátnych orgánov zákonom ( štátnym orgánom je povolené konať len to, čo im dovoľuje zákon – kontrolovateľnosť )
– občan môže konať všetko, čo nie je zákonom zakázané
– ochrana kontroly – občan má právo na spravodlivý súd (nezaujatý, nestranný )