Občianske právo OP

Právo = civilizovaný prostriedok na úpravu ľudských vzťahov do podoby prospešnej pre celú spol.
Základ práva = právne normy (PN), ktoré vyjadrujú a chránia naj hodnoty spoločnosti, poriadok a spravodlivosť)
Poznanie OP = vyššie právne vedomie (viem použiť právo v praxi)
Vplyv na OP má ústavné zakotvenie obč. práv a slobôd, súkr. podnikanie, hospodárstvo
Rekodifikácia = nový zákon - zložitejšie, preto sa využíva novelizácia (po 1989 najmä OZ a OSP)
Právny štát = štátna moc je ohraničená a limitovaná právom
3 znaky právneho štátu: moc obmedzuje sama seba + čo zákony nezakazujú je povolené + ľudské a občianske práva a slobody
Hierarchia PN: ústava->úst. zákony->zákony->nariadenia vlády->vyhlášky
Pramene OP: Rímske právo (okrem Anglicka) +ústava + štátom uznané formy práva + právny dualizmus + normatívne právne akty + OZ + OSP
OP = samostatné odvetvie práva upravujúce O-P vzťahy, obč. práva a slobody najmä ochranu osobnosti, nedotknuteľnosť vlastníctva a majetkové vzťahy (má úzke vzťahy k iným právnym odvetviam:
a) hmotné = súbor PN uprav. majetkové O-P vzťahy FO a PO, vzťahy medzi týmito osobami a štátom a vzťhy vyplývajúce z práva na ochranu osôb. (zákl. č. 40/1964 Zb. = OZ) Delenie: všeobecná časť + všeobecné práva + zodpovednosť za škodu a za bezdôvodné obohatenie + dedenie + záväzkové právo + OZ naviac „záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia“
b) procesné = súbor PN uprav. procesy, v ktorých sa rozhoduje o právach a povinnostiach v oblasti OP a upravuje sa postup súdu a účastníkov súdneho konania (Z. č. 99/1963 Zb. = OSP)
Občiansky zákonník OZ (6 časti=>hlavy=>oddiely=>§)
1. časť OZ = Všeobecné ustanovenia (§1-122)
- O-P vzťahy a ich ochrana: (§1-6) vznik z právnych úkonov al. iných skutočností (napr. smrť),
- rovnaké postavenie účastníkov
- ak zákon nezakazuje, môžu sa práva dohodnúť inak ako v zákone
- zákaz zásahu do práv a oprávnených záujmov iných bez právneho dôvodu
- dobré mravy
- porušenie alebo ohrozenie = súd ak nie je v zákone určené inak (snaha o dohodu)
- možnosť primerane odvrátiť hrozbu
- Účastníci: (§7-21) FO (§7-16; najčastejšie) a PO (§18-21; združenia FO a PO, účelové združenia majetku, 1. územnej samosprávy, subjekty určené zákonom - s.r.o., a.s., v.o.s.)
- PO vznikajú zápisom do registra po podpise zmluvy alebo zakladacej listiny (zapisuje sa názov, sídlo, predmet činnosti, štruktúra orgánov)
- PO zanikajú výmazom z príslušného registra (živnostenský alebo obchodný)
- spôsobilosť PO nadobudnúť práva a povinnosti môže byť obmedzená len zákonom
- Zastúpenie: (§22-33) vzniká na základe zákona (zastupovanie maloletých rodičmi), rozhodnutia štátneho orgánu (určenie opatrovníka) alebo dohodou o plnej moci (splnomocnenie); zástupcom je ten, kto koná za iného, vznikajú mu pri tom práva a povinnosti, môže to byť len osoba na právne úkony spôsobilá a len v danom rozsahu
- Právne úkony (zmluva, dohovor, odvolanie): (§34-51) = prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zrušeniu alebo zániku práv a povinností, ktoré právny predpis s týmto prejavom vôle spája
- prejav vôle sa robí podaním žaloby, konaním, opomenutím, výslovne alebo iným nespochybniteľným spôsobom
- neplatný právny úkon <=> jeho plnenie je nemožné, urobila ho osoba nespôsobilá na právne úkony, odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom, nebol urobený vo forme určenej zákonom alebo dohodou účastníkov
- Premlčanie: (§100-114) - právo sa premlčí ak sa nevykonalo v dobe zákonom ustanovenej; na premlčanie súd prihliada len na námietku; premlčujú sa všetky majetkové práva okrem vlastníckeho; nepremlčujú sa práva z vkladov; premlčujúca doba je 3-ročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať prvý raz.
- Vymedzenie niektorých pojmov: (§115-117) domácnosť (§115)=FO, ktoré spolu trvale žijú v spol. domácnosti a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby; blízke osoby (§116)= príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu; stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.
- Veci a práva: (§118-122) - predmetom O-P vzťahov sú veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, byty a nebytové priestory (§118); veci sú hnuteľné (dá sa nimi hýbať) a nehnuteľné (pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom - kataster nehnuteľností) (§119); počítanie času (§123)
2. časť OZ = Vecné právo (§123-151)
- VP = významná súčasť práva majetkového (v popredí vecná stránka vzťahov); právne panstvo nad vecami (komu patria, kto ich využíva, kto disponuje) - prvoradý význam
- VP delíme na vlastnícke právo a držba (súhrn právnych noriem upravujúcich ekon. vzťahy vlastníctva) a vecné práva k cudzej veci (záložné, zádržné, vecné bremeno)
- Vlastnícke právo a držba:
- Vlastník je oprávnený predmet vlastníctva držať, užívať, používať jeho plody a úžitky a nakladať s ním
- Subjekty VP: FO, PO, štát - môžu vlastniť veci hnuteľné aj nehnuteľné
- Nadobudnutie vlastníckych práv: prevod, prechod, dedičstvo
- Držiteľ (§134) je ten, kto s vecou narába ako s vlastnou (pri hnut. 3 roky, neh. 10 rokov)
- na zákl. iných skut. možno nadobudnúť vlastnícke právo k veciam strateným, skrytým a opusteným
- Prírastkom a spracovaním získava vl. právo vlastník
- Zánik vl. práv: zmluva, udalosť, smrť, strata, uplynutím doby vydržania, rozhodnutie súdu
- Spoluvlastníctvo = tá istá vec patrí viacerým subjektom: podielové (účasť subjektov je vyjadrená podielom) a bezpodielové (manželia - zaniká smrťou a rozvodom)
- Vecné práva k cudzej veci: záložné právo (zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva; vznik na zákl. písomnej zmluvy, dedičskej dohody alebo zo zákona; zánik po zániku pohľ. alebo zálohu), vecné bremeno (vznik písomnou zmluvou, závetom, dohodou dedičov, zo zákona, rozhodnutím orgánu alebo vydržaním; predmet je vždy nehnuteľnosť)
- Zádržné právo: kto je povinný vydať hnuteľnú vec, môže ju zadržať, aby zabezpečil svoju splatnú peňažnú pohľadávku voči tomu, komu je inak povinný vec vydať; zánik zánikom pohľadávky
3. časť OZ = Zodpovednosť za škody a bezdôvodné obohatenie (§415-459)
- každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, v prírode a životnom prostredí
- ak hrozí škoda sme povinní zakročiť primeraným spôsobom (ak tým spôsobím škodu nie som za ňu zodpovedný)
- Všeobecná zodpovednosť = každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnych povinností a prevádzkovou činnosťou
- Osobitná zodpovednosť = každý zodpovedá za vec, ktorú prevzal od iného (poškodenie, strata, zničenie)
- Poškodenie na zdraví - jednorázovo sa uhrádza sťaženie spoloč. uplatnenia a bolestné + strata na zárobku počas PN
- Bezdôvodné obohatenie (§451-459) = majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov
4. časť OZ = Dedenie (§460-487)
- Dedenie = prechod práv a povinností FO z dôvodu smrti na iný subjekt
- neexistuje za života (vzťah vzniká smrťou)
- Dôvody: zákon (1. deti a manžel; 2. manžel + rodičia + spolužijúce osoby aspoň 1 rok; 3. súrodenci a spolužijúce osoby; 4. prarodičia a ich deti), závet, oboje
- Dedičstvo = súbor majetkových práv a povinností, ktoré v okamihu smrti patrili poručiteľovi a prechádzajú na nadobúdateľa
- Vylúčenie dediča: ak spácha úmyselný trestný čin proti poručiteľovi alebo sa zavrhnutiahodne správa proti prejavu poručiteľovej vôle
- Vydedenie = právny úkon poručiteľa (prejav jeho vôle), ktorý musí mať materiálne a formálne náležitosti (4 dôvody)
- Odúmrť = dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič a prepadne štátu
5. časť OZ = Záväzkové (obligačné) právo (§488-852)
- súhrn právnych noriem upravujúcich záväzkové právne vzťahy ZPV (uzavretý dynamický systém, ktorého prvkami sú veriteľsko-dlžnícke vzťahy a ktorého jednota je daná hospodárskym účelom = kauza)
- predmet ZPV = plnenie (jednorázové, periodické, nepeňažné)
- vznik ZPV z: právnych úkonov, spôsobenej škody, bezdôvodného obohatenia, iných právnych skutočností
- zánik ZPV z: právnych úkonov, udalosti, rozhodnutia štátnych orgánov
- zabezpečenie záväzkov: právnymi prostriedkami (pokuta, ručenie, zrážky zo mzdy, prevod práv, zábezpeka,..)
- typický vzťah veriteľ (právo na pohľadávku) - dlžník (povinný plniť)
- 2 subjekty: práva a povinnosti
- ak je na strane viac subjektov => spoločné záväzky (solidárne, delené, nedeliteľné)
- Zmluvy: kúpna, zámenná, darovacia, o dielo, pôžičke, výpožičke, nájomná, nájom bytu, podnájom bytu, príkazná, o úschove, ubytovaní, preprave, sprostredkovateľská, poistná, o združení
6. časť OZ = Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia


Občianske právo procesné - OPP (8 častí)
- sústava právnych predpisov, ktoré upravujú postup súdu, notárov, orgánov, účastníkov a iných osôb, ktorého cieľom je poskytnúť ochranu subjektívnym občianskym právam v širšom slova zmysle, ako aj právnych vzťahov, ktoré medzi nimi vznikajú
- upravuje určité spoločenské vzťahy najmenej 2 subjektov = účastníkov konania
- Obč. súdne konanie = postup súdu a účastníkov s cieľom poskytnúť ochranu subj. OP ako aj vzťahom, ktoré medzi nimi vznikajú
- Súdy: hlavná úloha = chrániť práva a zákonom chránené záujmy občanov a organizácií ( zákonom uložené)
- Obč. súdne konanie = forma ochrany práv a zákonom chránených záujmov
- Obč. právo procesné = súčasť OP, súvis z OP hmotným (len s ním má zmysel)
- Občiansky súdny poriadok - OSP = právna norma, ktorá upravuje postup súdu a účastníkov obč. súdneho konania (Z. č. 99/1963 Zb. veľa noviel, úplné znenie 38/95)
- OSP: 8 častí (všeobecné ustanovenia, činnosť súdu pred začatím konania, konanie na prvom stupni, opravné prostriedky, správne súdnictvo, výkon rozhodnutia, iná činnosť súdu, záverečné ustanovenia)
1. časť OSP - všeobecné ustanovenia
- Subjekt konania = činitelia, ktorí majú vplyv na priebeh konania = súd, prokurátor, zástupca štátneho orgánu, účastníci konania (ich zástupcovia, svedkovia, znalci, tlmočníci) a zúčastnené osoby (verejnosť)
- Súd = štátny orgán so súdnou právomocou danou zákonom
- Právomoc = výkon súdnictva
- Príslušnosť = vymedzenie okruhu pôsobnosti (vecná, miestna, funkčná)
- Účastníci konania = navrhovateľ, odporca, zákonný zástupca, osoby majúce vzťah k právam a povinnostiam, o ktorých sa koná
- Účastník má právo pred súdom konať osobne alebo sa dať zastupovať (zo zákona, na základe plnej moci, rozhodnutie súdu alebo orgánu)
- Zásady konania súdu:
1. materiálnej (objektívnej) pravdy = súd sa snaží zistiť pravdu, skutočný stav veci
2. voľného hodnotenia dôkazov = pri hodnotení nie je obmedzený predpisom
3. prejednávania = celá záležitosť sa pred súdom podrobne prejednáva
4. dispozičná = začiatok konania na návrh účastníka alebo bez (zásada oficiality)
5. verejnosti = verejné konania
6. ústnosti = prebieha ústne
7. priamosti = v jednej miestnosti
8. rovnosti účastníkov = rovnosť pred zákonom
9. jednotnosti konania - konanie má určený priebeh
10. senátneho rozhodovania = rozhoduje senát (výnimka samosudca)
11. rýchlosti a hospodárnosti = čo najrýchlejší priebeh
12. oficiality = začiatok konania bez návrhu účastníka
2. časť OSP - činnosť súdu pred začatím konania
- Predbežné konania (zmierovacie konanie, určenie otcovstva súhlasom oboch), Predbežné opatrenia (dočasné upravenie pomerov účastníkov), Zabezpečenie dôkazu
3. časť OSP - konanie na prvom stupni
- Procesné úkony = výslovné prejavy vôle účastníkov (písomne al. ústne)
- Súdne spisy obsahujú zápisnice o pojednávaní a podaní účastníkov a iné písomnosti
- Súdne zápisnice: nahradzujúce podanie; o pojednávaní; o porade a hlasovaní senátu
- Súdne doručovanie: pošta, Polícia, MsÚ, ... zásielku do 3 dní nevyzdvihnutá = doručená
- Úkony súdu prebiehajú v budove súdu al. v teréne (rekonš., obhliadka); v pracovných dňoch a hodinách
- Procesné lehoty = určené zákonom
- Termíny = časové určenia na vykonanie procesných úkonov - určuje predseda senátu
- Úkony účastníkov v súdnom konaní: zmena návrhu na začatie, späťvzatie návrhu
- Dokazovanie: súd dbá na objektívne zistenie skutkového stavu dokazovaním, ktoré vykonáva na pojednávaní; účastníci sa k nemu vyjadrujú a navrhujú nové dôkazy (ak som predvolaný ako svedok musím sa dostaviť na súd; nemusím svedčiť ak by som ohrozil seba alebo blízkych)
- Trovy konania: najmä výdavky účastníkov a ich zástupcov vrátane súdneho poplatku, ušlého zárobku, trov dôkazov, odmeny za zastupovanie; súd môže čiastočne alebo celkom oslobodiť účastníka od nich; kto prehrá platí všetky trovy
- Rozhodnutie: na základe skutočného stavu veci; rozsudok sa vyhlasuje verejne predsedom senátu v mene republiky; uvedie výrok + odôvodnenie + poučenie o odvolaní; vystavený písomne podpísaný predsedom senátu; právoplatný = nemožno ho napadnúť odvolaním => splniť do 3 dní alebo stanoveného termínu; vykonateľný = po uplynutí lehoty na splnenie
- Uznesenie: súd ním rozhoduje o podmienkach zastavení, prerušení konania, zmene návrhu, o zmieri, trovách konania, vedení konania; vyhlasuje ho predseda senátu a písomne sa doručí účastníkovi
- Platobný rozkaz: špecifická forma rozhodnutia; peňažné plnenie
4. časť OSP - opravné prostriedky
- Riadne: odvolanie (do 15 dní od doručenia rozhodnutia; nedá sa proti uzneseniam súdu)
- Mimoriadne: obnova konania (do 3 mesiacov po dôvode, do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku), dovolanie (do 1 mesiaca po rozhodnutí odvolacieho súdu - ak to zákon pripúšťa), mimoriadne dovolanie (generálny prokurátor SR - do 1 roka od rozhodnutia súdu)
5. časť OSP - správne súdnictvo
- súdy na základe žalôb alebo oprávnených prostriedkov preskúmavajú zákonitosť rozhodnutí orgánov verejnej správy
- vecne sú príslušné krajské súdy
- najvyšší súd - rozhodnutia ústavných orgánov štátnej správy
- okresný súd - priestupky
6. časť OSP - výkon rozhodnutia
- ak povinný neplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo výkon rozhodnutia exekútorom; len na návrh oprávneného
- Spôsoby peňažného plnenia: zrážka zo mzdy, príkaz z účtu, postih majetkových práv, ...
- Spôsoby nepeňažného plnenia: vypratanie z bytu, odobratie veci, rozdelenie spoločnej veci, uskutočnenie práv a výkonov
7. časť OSP - iná činnosť súdu
- Súd prijíma do úschovy peniaze, listiny a iné hnuteľné veci v súvislosti s trestným alebo iným súdnym kon., dohliada na správu majetku, preddavky a iné platby bezprostredne súvisiace so súdnym kon.
- Súd vykonáva zápis údajov do obchodného registra, zmenu zapísaných údajov, výmaz zapísaných údajov a ukladá listiny do zbierky listín podľa osobitného zákona
8. časť OSP - záverečné ustanovenia
- účinnosť, lehoty, ...


Správne právo - SP
- samostatné odvetvie práva regulujúce spoločenské vzťahy vo sfére verejnej správy (organizácia a materiálne zabezpečenie)
- Vývoj: 19. stor Rak.-Uhorsko - snaha o zavedenie; 1918 vznik I. ČSR - od roku 1920 Ústava; 1927 - reforma štátnej správy; II.SV - rozpad republiky - vlastné orgány aj prezident; po II.SV - negatívne vplyvy ZSSR - Ústava č. 100/1960 Zb.; 1968-69 - nové názory = vznik ČSFR; zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní platný dodnes; 1945-1989 - posilňovanie centralizmu; Vláda->ministerstvá->národné zhromaždenie->KNV->ONV->MsNV-&g t;MNV
- Rok 1989 - zmeny, nové orgány, koniec NV, 1990 vznik OÚ, ObÚ.
- Z. 369/90 - vznik samosprávy; Z. 472/92 - OÚ, ObÚ; Z. 221/96 - územné a správne členenie; Z. 222/96 - organizácia miestnej štátnej správy (6 krajov, 79 okresov - zrušenie predošlého); Z. 302/2001 - VÚC (8 ks) + Z. 416/2001 - kompetencie VÚC; Z. 515/2003 - KÚ a ObÚ
- Štátne orgány teraz: prezident->NR (schvaľovanie zákonov)->vláda (predseda, podpredsedovia, ministri)
- Ústredné orgány št. správy: ministerstvá a iné orgány
- Verejná správa - VS = správa vecí verejných, týkajúcich sa občana, FO aj PO;
- Subjekty VS: štát (štátna správa) a verejné subjekty (FO a PO, mestá a obce)
- Funkcie SP: regulačná (reguluje prostredníctvom právnych noriem spol. vzťahy), ochranná (zabezpečovanie ochrany spol. vzťahov) a výchovná (oboznamovanie občanov s predpismi a ich dodržiavanie)
- Členenie SP:
- Podľa druhu vzťahov, ktoré upravujú: - stavebné, priestupky, ...
- Podľa obsahu: - zaväzujúce, zakazujúce, splnomocňujúce, odporúčajúce a ustanovujúce
- Podľa významu: - orientačný, informačný, dokumentačný, porovnávací a poznávací
- Správne konanie - SK = č. 71/1967 - typický socialistický - potrebné rekodifikovať
- SK = normami správneho práva upravený postup správnych orgánov, účastníkov konania a zúčastnených osôb pri vydaní, preskúmaní a nútenom výkone rozhodnutia vydaného formou individuálneho správneho aktu (predmetom sú právom chránené záujmy a povinnosti FO a PO v oblasti verejnej správy)
- FO = občan, ktorý má právnu subjektivitu (spôsobilosť na práva, povinnosti, právne úkony); právna subjektivita občana vzniká narodením, končí smrťou (ak nie je pozbavený)
- PO = účelové združenia FO s materiálnymi a finančnými prostriedkami za účelom realizácie hmot. a kult. potrieb; právna subjektivita vzniká a zaniká vznikom a zánikom PO = zápis a výmaz v registri
- PO: štátne organizácie (zo zákona - hosp., prísp. a rozpočtové org. KÚ, ObÚ), mestá a obce a neštátne organizácie (obchodné spol. = a.s., s.r.o., v.o.s, družstvá + záujmové, charitatívne,... organizácie)
- Výsledok SK je rozhodnutie = individuálny správny akt (určenie konkrétnych práv a povinností občanov alebo organizácií)
- Vývoj: Vládne nariadenie č. 8/1928; 20/1955 = 1. správny poriadok; 91/1960 = prestavba NV; Zákon č. 71/1967 o Správnom konaní platný dodnes (upravuje postup správnych orgánov pri prejednávaní, preskúmavaní a výkone rozhodnutí):
1. časť - Úvodné ustanovenia
- Rozsah pôsobnosti: hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi; vydávanie a rušenie rozhodnutí; investičná výstavba, územné konanie, stavebné konanie, kolaudácie; ochrana pôdneho fondu; užívanie vôd, ochrana vôd, studne; vnútorná správa; školstvo; kultúra (ochrana pamiatok); zdravotníctvo; sociálne zabezpečenie; dane a poplatky; priestupky
- Zásady SK:
1. zákonnosti = postup v súlade so zákonmi
2. materiálnej objektívnej pravdy = snaha o zistenie skutočného stavu veci
3. rýchlosti a hospodárneho konania = včas bez prieťahov
4. výchovného pôsobenia = vzbudenie dôvery a vyhýbanie sa porušovaniu
5. rovnosti účastníkov konania = rovnaké práva aj povinnosti
6. aktívnej súčinnosti účastníkov konania
7. dispozičná = začiatok na návrh účastníka, môže zobrať späť
8. oficiality = orgán začne konanie sám
9. písomnosti - ústnosti = písomné podanie, ústne vedenie, písomný záznam
10. verejnosti a neverejnosti = môže a nemusí sa vylúčiť prístup verejnosti
11. voľného hodnotenia dôkazov = dôkazy posudzované podľa seba a vzájomnej súvislosti
12. dvojstupňového konania = ak nie som spokojný s rozhodnutím, podám odvolanie
- Norma = donucovacia moc štátu, výraz vôle väčšiny
- Administratívno-správne normy - ASN: osobitná štátom uznaná právna forma
- Členenie ASN podľa obsahu: zaväzujúce, zakazujúce, splnomocňujúce, odporúčajúce ustanovujúce
2. časť - Správne orgány a účastníci konania
- Subjekty: (najmenej 2) = správny orgán (uskutočňuje konanie), účastníci konania (FO, PO o ktorých právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach sa v konaní rozhoduje) a ďalšie osoby (svedkovia, znalci, tlmočníci - nie sú procesní účastníci)
- Správny orgán uskutočňuje SK a rozhoduje o veci; je to orgán štátnej správy al. samosprávy; koná podľa príslušnosti: miestnej, vecnej a funkčnej;
- Predpojatosť = ovplyvnenosť, vlastný záujem
- Procesné práva účastníkov konania: na upovedomenie o začatí konania, prizvanie na začatie, klásť otázky svedkom, vyjadriť sa k dôkazom, nazerať do spisov, určiť si zástupcu, na písomné doručenie rozhodnutia, na opravný prostriedok a na oboznámenie sa s opravným prostriedkom podaným druhou stranou.
- Procesné povinnosti účastníkov konania: dodržiavať lehoty, navrhovať dôkazy, predkladať listiny, strpieť obhliadku, dostaviť sa na predvolanie, nesťažovať priebeh konania, doplniť náležitosti a plniť ďalšie povinnosti.
3. časť - Priebeh konania
- 2 spôsoby: podanie (na návrh účastníka - písomne) a na podnet správneho orgánu
- Postúpenie konania: orgán, ktorý nie je príslušný je povinný bez meškania dať príslušnému
- Postúpenie veci: na zákl. žiadosti účastníka alebo s jeho súhlasom prenesenie veci na iný vecne príslušný ale miestne nepríslušný orgán
- Pojednávanie: Správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon.
- Zápisnica = záznam o priebehu SK, ústnych podaniach a ďalších úkonoch
- Nazeranie do spisov: len účastníci konania a ich zástupcovia (iní len s povolením SO)
- Zmier: Ak to pripúšťa povaha veci, môžu účastníci konania medzi sebou so schválením správneho orgánu uzavrieť zmier
- Lehota: ohraničený časový úsek na vykonanie procesných úkonov; začína dňom doručenia rozhodnutia
- Doručovanie: do vlastných rúk; verejnou vyhláškou; náhradné (výzva na vyzdvihnutie)
- Dokazovanie = zistenie skutočného stavu veci
- Konanie o predbežnej otázke - precedens = Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol príslušný orgán, je správny orgán takým rozhodnutím viazaný
- Zabezpečenie priebehu a účelu konania: predvolanie; predvedenie; predbežné opatrenie; dožiadanie a poriadkové opatrenia.
- Opatrenia proti nečinnosti: Ak to dovoľuje povaha veci a ak nápravu nemožno dosiahnuť inak, správny orgán, ktorý by bol inak oprávnený rozhodnúť o odvolaní, sám vo veci rozhodne, pokiaľ správny orgán príslušný na rozhodnutie nezačal konanie, hoci je na to povinný alebo pokiaľ nerozhodol v lehote ustanovenej v § 49 ods. 2.
- Trovy konania: každý znáša svoje
- Rozhodnutia = výsledok a cieľ SK, završuje konanie SO; 2 druhy: konštruktívne (zakladajú nové práva a povinnosti, menia alebo rušia) a deklaratórne (zisťujú alebo potvrdzujú existujúce oprávnenia alebo povinnosti;
- Náležitosti rozhodnutia: obsahové (autoritatívny úsudok SO o veci + určenie predpisu podľa ktorého SO rozhodol + rozhodnutie o právach + lehoty na plnenie + odôvodnenie + poučenie o opravnom prostriedku) a formálne (ktorý SO vydal + dátum vydania + identifikácia účastníkov + odtlačok pečiatky SK + podpis oprávnenej osoby)
- Oznámenie rozhodnutia: ústne, písomne
- Platnosť rozhodnutia: od okamihu vydania SO a jeho oznámenia oprávnenej osobe
- Právoplatnosť: ak už proti nemu nemožno podať opravný prostriedok
- Výkon rozhodnutia: určuje zákon - vykonávateľom, exekútorom; vykonateľné je ak je právoplatné
4. časť - Preskúmanie rozhodnutí
Právne prostriedky na nápravu neprávosti a nezákonnosti rozhodnutí SO:
- odvolacie konanie, konanie o rozklade (riadny prostriedok)
- obnova konanie (riadny prostriedok)
- preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (mimoriadny prostriedok)
- konanie o proteste prokurátora (mimoriadny prostriedok)
- preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov súdom (podľa osobitných zákonov)
5. časť - Výkon rozhodnutí
- rozhodnutie vydané v SK plní svoje poslanie len ak sa jeho obsah realizuje (donucovacie prostriedky = výkon rozhodnutia - po 3 rokoch zaniká)
- Predpoklady výkonu rozhodnutia: právne (vykonateľné rozhodnutie, schválený zmier, výkaz nedoplatkov); uplynutím lehoty (v ktorej bol subjekt povinný splniť povinnosť); skutočnosť, že nedošlo k zastaveniu výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov
- Prostriedky: peňažné plnenie (zrážka zo mzdy, prikázanie pohľadávky); nepeňažné (náhradný výkon, peňažné pokuty, priame vymáhanie)
- Trovy: hradí povinný, ich úhrada sa vymáha spolu s pohľadávkou
6. časť - Prechodné a záverečné ustanovenia
- účinnosť, lehoty, ...

Verejná správa
- správa verejných záležitostí, realizuje sa ako prejav výkonnej moci v štáte
- Orgány: ústredné a miestne orgány štátnej správy, orgány územnej a záujmovej samosprávy a iné
- 2 zákl. zložky : štátna správa -ŠS a samospráva SS
- Činnosti SO: výkonná, nariaďovacia, organizátorská, koordinačná, kontrolná, riadiaca
- Ministerstvá (ústredné orgány ŠS): zahraničných vecí, vnútra, hospodárstva, kultúry, školstva, financií, spravodlivosti, obrany, pre správu a privatizáciu, práce sociálnych vecí a rodiny, životného prostredia, poľnohospodárstva, výstavby a verejných prác, pôšt a telekomunikácií
- Miestna ŠS: KÚ (8), ObÚ (50) - Zákon č. 515/2003 Z. z. - úseky obrany, všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, CO; sú to rozpočtové organizácie štátu; na čele prednosta = zodpovedá za činnosť
- Na úrovni kraja: Krajský školský úrad, lesný úrad, úrad ŽP, stavebný úrad, pozemkový úrad, úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
- Na úrovni obvodu: ObÚ, pozemkový úrad, úrad práce sociálnych vecí a rodiny, lesný úrad, úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ŽP
- Samospráva: je vykonávaná verejnoprávnymi združeniami, je od ŠS odčlenená zákonom, vykonávaná je samostatne, vo vlastnom mene a subjektami, ktoré nie sú štátne
- SS: územná (základ je obec) a záujmová (napr. profesné komory)
- Kompetenčný zákon (č. 416/2001 Z. z.) = prenesenie výkonu na obce a samosprávne kraje (pozemné komunikácie; vodné hospodárstvo; všeobecná vnútorná správa; sociálna pomoc; územné plánovanie a stavebný poriadok; ochrana prírody; školstvo; telesná kultúru; divadelná činnosť; zdravotníctvo; regionálny rozvoj; cestovný ruch)
- Reformy VS: rok 1989 (38 OÚ, 121 ObÚ); rok 1996 (8 KÚ, 79 OÚ); bolo potrebné prijať a pripraviť min. 7 zákonov (ústava; samospráva VUC; voľby do orgánov VUC; obecné zriadenie; kompetenčný zákon; rozpočtové pravidlá; verejná a štátna služba)