Dohoda, Výpoveď

Dohoda- koniec PP dojednaným dňom
Keď PP končí z dôvodov organizačných zmien na strane zamestnávateľa- je ten povinný uviesť tieto dôvody.
- Dôvody sa nemusia uvádzať okrem prípadov, ak to zamestnanec nevyžaduje
- Z dôvodov organizačných zmien zo strany zamestnávateľa § 76  má právo na odstupné (najmenej 2x násobok  mesačnej mzdy)
- v prípade že zamestnanec o to požiada je zamestnávateľ povinný uviesť dôvody, pre ktoré došlo k skončeniu PP

Výpoveď
Jednostranný právny úkon (zamestnanec  zamestnávateľ). Musí byť písomná a musí byť doručená.
Všeobecná dĺžka výpovednej doby: 2 mesiace zamestnanec
2 mesiace zamestnávateľ alebo 3 mesiace v taxatívne
určených prípadoch
Začína prvým dňom nasledujúceho mesiaca, od toho mesiaca v ktorom bola doručená.
Zamestnávateľ – je viazaný na taxatívne dôvody (musí skutkovo vymedziť dôvod).

Výpovedné dôvody:
 a, organizačná zmena, ktorá sa týka zamestnávateľa :
1) platí 3 mesačná výpovedná doba
2) má právo na odstupné
3) neplatí tu zákaz výpovede
 b, nadbytočnosť zamestnanca:
1) platí tu výpovedná doba 3 mesiace
2) má právo na odstupné
3) platí tu zákaz výpovede (musí počkať kým sa vráti z PN)
 c, dlhodobá strata spôsobilosti zamestnanca:
1) platí tu 2 mesačná výpovedná doba
2) nemá právo na odstupné
3) zákaz výpovede
 d,  nespĺňanie predpokladov ( niečo čo vyžadujú právne predpisy pre výkon práce)
 nespĺňanie požiadaviek (vykazujem neuspokojivé pracovné výsledky) 
zamestnávateľ
v priebehu posledných 6 mesiacov ma musí písomne upozorniť zamestnávateľ – musí mi dať primeranú lehotu na odstránenie
1) žiadne odstupné
2) zákaz výpovede, okrem prípadu- ak z vlastnej viny zamestnanec stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona
3) 2 mesačná výpovedná doba
 e,  dôvod na okamžité zrušenie PP (tehotné ženy)
 závažné porušenie pracovnej disciplíny
 menej závažne sústavné (aspoň 3x nemusí to byť to isté) porušenie pracovnej
disciplíny s tým, že zamestnávateľ ma musí v posledných 6 mesiacoch upozorniť na
možnosť výpovede ( platí tu prekluzívna lehota- 2 mesiace = subjektívna, 1 rok
objektívna)Zákaz výpovede – hovorí o ochranných dobách, počas ktorých nemôže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď.

taxatívne určené
§ 64 – PN; branná povinnosť, výkon verejnej funkcie, zamestnankyňa na materskej dovolenke
- neplatí v prípade porušenia pracovnej disciplíny

Výpoveď daná zamestnancom:
neplatia zákazy výpovede, výpovedné dôvody
zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, bez udania dôvodov
2 mesačná výpovedná doba.

Okamžité zrušenie
vo všeobecnosti: musí byť písomné, doručené, je viazané na dôvody pre zamestnávateľa aj zamestnanca
- skončenie PP výnimočne.

zamestnanec: písomne, doručené, uvedený dôvod
1) ak podľa lekárskeho posudku nemôže vykonávať doterajšiu prácu bez vážneho ohrozenia zdravia a zamestnávateľ ho do 15 dní od predloženia lekárskeho posudku nepreloží na inú vhodnú prácu
2) ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu alebo náhradu mzdy- do 15 dní po splatnosti mám právo požadovať od neho náhradu mzdy po dobu 2 mesiacov.

zamestnávateľ:
1) keď zamestnanec je právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ku ktorému došlo v súvislosti s plnením pracovných úloh (najmenej 6 mesiacov, nepodmienené odňatie slobody) na nepodmienečný trest (trest odňatia slobody) najmenej 1 rok
2) porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom 
 zamestnávateľ  subjektívna lehota – 1 mesiac – odo dňa kedy sa dozvedel
 objektívna lehota – 1 rok – odo dňa kedy dôvod vznikol
 zamestnávateľ nemôže okamžite zrušiť PP s 3 kategóriami zamestnancov:
 tehotné ženy
 zamestnanca alebo zamestnankyňu , ktorá sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 3 roky
 zamestnanec, ktorý sa stará o blízku bezvládnu osobu úplne alebo prevažne a nie je zaradená v špeciálnych zariadeniach

 aj výpoveď aj okamžité zrušenie : výpoveď alebo okamžité zrušenie PP zo strany zamestnávateľa je povinný zamestnávateľ vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom, inak sú neplatné.

Skončenie PP v skúšobnej lehote:
1) maximálne 3 mesiace = skúšobná lehota, nemožno ju predlžovať (napr. z 1 mesiaca na 3 mesiace)
2) lehota musí byť dojednaná písomne
3) lehota sa predlžuje o prekážky v práci na strane zamestnanca
4) zamestnávateľ nie je viazaný na výpovedné dôvody
5) neplatia výpovedné doby
Nároky z neplatného rozviazania PP
 ako možno neplatne rozviazať PP:
1) dohodou
2) výpoveď
3) okamžité zrušenie
4) rozviazanie PP v skúšobnej lehote

Zamestnávateľ (neplatne rozviazaný PP)
 zamestnanec trvá na tom alebo netrvá, aby ho zamestnávateľ naďalej zamestnával

A) ak trvá = má nárok na náhradu mzdy po dobu, pokiaľ mu zamestnávateľ neumožní nástup do práce(= výkon práce) alebo s ním právoplatne nerozviaže PP
B) ak netrvá = potom platí, že PP skončil dohodou:
1) dňom kedy uplynula výpovedná doba (daná neplatná výpoveď)
2) dňom kedy sa mal PP skončiť, ak bolo rozviazanie PP v skúšobnej lehote alebo neurčite. Majú nárok na náhradu mzdy po dobu 2 mesiace

 pri neplatnej dohode o skončení PP sa postupuje ako pri nároku zamestnanca pri neplatnej výpovedi – týka sa to náhrady mzdy


Zamestnanec (neplatne rozviazaný PP)
- zamestnávateľ môže trvať na tom, aby zamestnanec naďalej vykonával prácu alebo nebude na tom trvať.
 ak trvá na tom a on tak neurobí : zamestnávateľ má právo na náhradu škody
 ak nebude trvať : platí, že PP sa skončil dohodou : dňom kedy ...( ako pri zamestnávateľovi)

- zamestnávateľ v tomto prípade nemá nárok na náhradu škody v prípade, že šlo o dohodu
- tieto nároky si zamestnávateľ a zamestnanec môže uplatniť na súde v prekluzívnej lehote do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa takýto PP mal skončiť, inak právo a nárok zaniká

PRACOVNO-PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
-sankčný vzťah, ktorý postihuje toho, kto porušil povinnosti vyplývajúce z PP
 obsahom je povinnosť škodcu nahradiť škodu a právo poškodeného požadovať náhradu škody

- podmienky pre založenie pracovno-právnej zodpovednosti (PPZ):
1) existuje pracovno-právny vzťah - vzťah založený na základe dohôd (o pracovnej činnosti)
2) nastala škodná udalosť, resp. došlo k protiprávnemu konaniu
3) vznikne tým škoda  vecná škoda
 ujma na zdraví
4) ku škode došlo pri plnení pracovných úloh
5) zavinenie  zamestnávateľa je vždy objektívne
 zamestnanca je vždy subjektívne
s prezumciou neviny Zamestnanec

3 zodpovednosti:
1) všeobecná zodpovednosť zamestnanca
2) zodpovednosť pri odvracaní hroziacej škody (priamo hroziacej zamestnávateľovi
3) zodpovednosť za vyrobenie nepodarku
1. zamestnanec zodpovedá za porušenie povinnosti pri plnení pracovných úloh 2. v priamej súvislosti s ním (plnením pracovných úloh) 3. aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom

§ 220 plnenie pracovných úloh = výkon pracovných povinností vyplývajúcich z PP, iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa, činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty (v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh sú úkony potrebné na výkon práce a úkony počas práce zvyčajne alebo potrebné pred začiatkom práce alebo po jej skončení)

1) za škodu môžem zodpovedať za úmyselné konanie  zamestnávateľ môže odo mňa požadovať náhradu skutočnej škody, prípadne ušlého zisku ak ten ušlý zisk neodporuje dobrým mravom
- nedbanlivosťou – max. = 3x mesačný zárobok, ktorý môže odo mňa požadovať
- požitie omamných látok, alkoholických nápojov – právo požadovať náhradu skutočnej škody
2) zodpovedám na základe toho, že som neupovedomila na hroziacu škodu
- náhrada škody má subsidiálnu povahu – zamestnanec má iba prispieť na úhradu škody, ak ju nemožno získať inak
- maximalizovaná – max. 3x mesačný zárobok

3) zodpovedám za vyrobenie nepodarku len z nedbanlivosti
- náhrada škody max. do ½ mesačného zárobku
- zamestnávateľ nemôže požadovať náhradu od zamestnanca, ak zamestnancovi po oznámení nedostatku neuložil zastaviť prácu
s prezumciou viny moje zavinenie sa predpokladá

1) zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách
2) zodpovednosť za stratu zvereného predmetu


zamestnanec sa môže vyviniť = zbaviť sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda vznikla z časti alebo úplne bez jeho zavinenia; EXKULPÁCIA - zbavenie sa zodpovednosti zamestnanca

1) na základe tejto zodpovednosti- môžem zodpovedať len za hodnoty, ktoré sú spôsobilé byť predmetom obratu a obehu (peniaze, ceniny, tovar). Aby som zodpovedal na základe 1, musí so mnou byť uzavretá písomná dohoda o hmotnej zodpovednosti. (zamestnávateľ + zamestnanec starší ako 18 rokov). Zamestnávateľ dokazuje, že existuje platná dohoda o hmotnej zodpovednosti, vzniknutý schodok. Musí byť urobená inventarizácia  zistenie schodku. Je možné uzavrieť spoločnú hmotnú zodpovednosť, ak sú na pracovisku zamestnanci, s ktorými zamestnávateľ uzavrel hmotnú zodpovednosť. Dohoda o hmotnej zodpovednosti končí dňom s dňom ukončenia PP alebo môžem od nej odstúpiť. Náhrada škody – nahrádza sa schodok v plnom rozsahu. Spoločná hmotná zodpovednosť – zamestnanci uhrádzajú škodu pomerne podľa priemerných mesačných zárobkov.
2) písomné potvrdenie ( na jeho základe preberá zamestnanec predmet). Zamestnanec zodpovedá za stratu (poškodenie  všeobecná zodpovednosť)  náhrada škody v plnom rozsahu.

Zamestnávateľ
- objektívna zodpovednosť
1) všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa
2) osobitná zodpovednosť zamestnávateľa :
a) zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach
b) zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody, ktorá mu hrozila
c) zodpovednosť zamestnávateľa pri pracovných úrazoch alebo chorobách z povolania
1) zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi porušením pracovných povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú zamestnancovi spôsobili iní zamestnanci v mene zamestnávateľa. Nahrádza skutočnú škodu.
2)
a) zamestnávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi na veciach, ktoré sa obvykle do práce nosia a veci, ale nie za veci ktoré sa do práce nenosia. Za veci, ktoré sa nosia  uhrádza škody v plnom rozsahu. Tie ktoré sa nenosia  max. 5000 Sk. Výnimka  vec vzal zamestnávateľ do osobitnej úschovy – zodpovedá v plnom rozsahu. Zamestnanec môže požiadať náhradu škody do 15 dní odo dňa, kedy sa o škode dozvedel.
b) vecná škoda sa nahrádza v plnom rozsahu
c) pracovný úraz = § 195 odstavec 2 zákonníka práce
choroba z povolania- presný zoznam Predpis o sociálnom zabezpečení
 zodpovedný posledný zamestnávateľ, u ktorého boli vytvorené podmienky na vznik choroby z povolania
Liberačné dôvody – ktoré zbavujú zodpovednosti zamestnávateľa :
1) zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom ak preukáže, že postihnutý zamestnanec svojim konaním porušoval právne predpisy zaisťujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, hoci bol s nimi riadne a preukázateľne oboznámený
2) jediná príčina, pre ktorú sa pracovný úraz stal je, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok


- zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti z časti :
1) jedna z príčin je porušenie predpisov o ochrane zdravia
2) jedna z príčin je alkohol
3) jedna z príčin je ľahkovážne správanie sa
NÁROKY

 1) poškodeného zamestnanca
 2) pozostalých

1) strata na zárobku  počas PN
 po skončení PN
- účelne vynaložené náklady spojené s liečením
- bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia (jednorázové dávky) viazané na osobu zamestnanca
- vecná škoda (širší charakter)
2) účelne vynaložené náklady spojené s liečením
primerané náklady spojené s pohrebom } tomu kto to zaplatil
- jednorázové odškodnenie pozostalých ( manžel = 1500, dieťa – ak má nárok na
sirotský dôchodok)
- náhrada nákladov na výživu pozostalých (mesačná dávka) – (max. do 65 roku
veku mŕtveho zamestnanca alebo nezaopatreného dieťaťa  zaopatrením do 18
roku.)
- nárok na náhradu vecnej škody - dediči