O B C H O D N É P R Á V O

Právna subjektivita fyzických osôb

- spôsobilosť mať práva a povinnosti - zaniká smrťou
- fyzické osoby - 18 rokov = plnoletá osoba
- 16 rokov - manželstvo - súd povoľuje = fyzická osoba získa plnoletosť

Spôsobilosť - aby mohol robiť a zodpovedať za svoje úkony.

Čiastočná spôsobilosť - menej ako 18 rokov so súhlasom zákonného zástupcu.

Spôsobilosť môže byť obmedzená v dôsledku duševnej choroby - súdom, ktorý určí opatrovníka.

Fyzická osoba môže v právnych vzťahoch vystupovať sama alebo byť zastúpená:
a) zákonným zástupcom - rodič
b) zodpovedným zástupcom - zo zákona
c) zástupcom na základe splnomocnenia


Právna subjektivita právnických osôb

- získa ju zápisom do obchodného registra alebo do iného registra, ktorý ustanovuje zákon
- zaniká výmazom z obchodného registra

Štatutárny orgán - vystupuje v mene právnickej osoby vo všetkých veciach navonok z titulu svojej funkcie (v a. s. je to Predstavenstvo). Je to kolektív osôb určený, aby vystupovali v mene právnickej osoby, v rámci stanov vykonávajú určené funkcie (pri spoločnostiach).

Pri pracovnoprávnych vzťahoch je štatutárnym orgánom jednotlivec. Jedine on je oprávnený splnomocniť inú fyzickú osobu spôsobilú na právne úkony, aby išla v jeho mene konať.

Prokúra - inštitút, ktorý zaviedol Obchodný zákonník. Prokuristom môže byť len fyzická osoba spôsobilá na právne úkony. Udelenie prokúry - zmluvný vzťah. Táto fyzická osoba môže zastupovať podnikajúcu fyzickú osobu, nemôže scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti - môže, ak má splnomocnenie od štatutárneho orgánu.

Udelenie prokúry:
1/ jedna fyzická osoba
2/ viaceré fyzické osoby - v zmluve musí byť uvedené, ktorý prokurista v ktorej oblasti zastupuje podnik

Prokúra môže byť odňatá - zavedený v obchodnom registri. Len štatutárny orgán môže udeliť osobitné splnomocnenie prokuristovi na zaťaženie vecí.Živnostenský zákon

- bol už niekoľkokrát novelizovaný, pre právnické aj fyzické osoby na usporiadanie vzťahov

Živnosť - činnosť vykonávaná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku v súlade so zákonom. Vymedzenie môže byť:
1/ pozitívne - na akých pravidlách považuje živnosť
2/ negatívne - na akých činnostiach nie sú upravené v zákone, nie sú považované za živnosti

Živnosti poznáme:
1/ ohlasovacie
2/ koncesované


Ohlasovacie živnosti

Tento druh živnosti delíme na:
1/ voľné - pre prevádzkovanie zákon vyžaduje splnenie všeobecných podmienok:
a) 18 rokov
b) spôsobilosť na právne úkony
c) bezúhonnosť - dokladuje sa výpisom z registra trestov - na prokuratúre, platí sa 100,- kolok
2/ remeselné - zákon vyžaduje aj splnenie odbornej spôsobilosti = dokladovanie vzdelania, preukázanie určitej znalosti v danom odbore; tieto doklady sa dokladajú k žiadosti o udelenie živnosti; vydáva okresný úrad (fyzická osoba - trvalý pobyt, právnická osoba - sídlo)
3/ viazané

Živnosť možno začať prevádzkovať dňom vydania živnosti - do 15 dní, na základe živnostenského listu. Poplatok pri žiadaní o živnosť = 1 000,- Sk. K žiadosti sa prikladá - ak ide o fyzickú osobu = meno, rodné číslo, bydlisko, doba živnostenského oprávnenia, predmet živnosti (sú v prílohe 1, 2, 3, 4 - uvedenie živnosti, na ktorú sa vyžaduje osobitná odborná spôsobilosť).


Koncesované živnosti

Vznikajú odo dňa podania žiadosti na príslušný register (30 dní) na vydanie koncesie - oprávňuje na vykonávanie živnosti. Poplatok = 2 000,- Sk (správny poplatok).

Právnická osoba žiada o vydanie živnostenského oprávnenia - uvedie obchodné meno, právnu formu, sídlo, predmet činnosti, dobu živnostenského oprávnenia, štatutárny orgán, dokladuje všeobecné náležitosti a zodpovedného zástupcu = fyzickú osobu, ktorá musí byť spôsobilá na právne úkony a spĺňa odbornú spôsobilosť (vzdelanie a prax). Táto fyzická osoba musí byť uvedená v žiadosti, musí dokladovať bezúhonnosť a odbornú spôsobilosť, musí byť s podnikateľom v pracovnoprávnom vzťahu.

Pri mnohých živnostiach treba zriadiť prevádzkáreň - osobitný súhlas okresného úradu, vo všetkých prevádzkárňach sa ustanovuje zodpovedný zástupca.

Živnostenské oprávnenie - doklad o vykonávaní živnosti, vydáva ho živnostenský register.

Živnostenský zákon vyžaduje, aby všetky zmeny boli do 15 dní nahlásené živnostenskému registru, ak je zmena bydliska alebo sídla, je potrebné nahlásiť aj na novom pôsobisku. Napriek tomu, že ide o právne konanie, každý živnostenský register má svoje tlačivá.

Neoprávnené podnikanie:
- pokuty pre živnosti, ktoré nespĺňajú podmienky živnostenského zákona
- iný predmet, nemá súhlas na prevádzkáreň, nenahlásil zmeny, vyhlásený konkurz = momenty neoprávneného podnikania


Podľa novely živnostenského zákona č. 279/91 1. 9. 2001

Osobitná odborná spôsobilosť - súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov, ktoré musí spĺňať každý, kto vykonáva živnosti uvedené v prílohe 4 zákona, sem spadajú živnosti:
a) externe (u zákazníka) vykonávané remeselné živnosti (vodoinštalácia, inštalácia a oprava chladiacich zariadení, elektro-plynoinštalatérstvo)
b) živnosti vykonávané v prevádzkárni alebo externe (sprievodca cestovného ruchu) - podmienky vykonávania takejto živnosti:
- spĺňa ten, kto spĺňa odbornú spôsobilosť zo zákona alebo ten, kto absolvoval vzdelávanie v akreditovanej vzdelávacej ustanovezni a získal osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou
- preukazom živnostenského oprávnenia je živnostenský list alebo koncesná listina, ale aj výpis zo živnostenského registra
- zodpovedný zástupca musí mať bydlisko v SR, zodpovedný zástupca právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby, nemôže byť osoby, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie počas 3 rokov o právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia
- pokračovanie živnosti pri úmrtí fyzickej osoby môžu vykonávať dedičia zo zákona, závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti
- pozostalý manžel, ak spĺňa predchádzajúcu podmienku a ak v živnosti nepokračujú dedičia a správca dedičstva, ak ho ustanovil súd
- tieto osoby sú povinné oznámiť do 1 mesiaca od úmrtia podnikateľa, že hodlajú pokračovať v živnosti
- preukazovanie odbornej spôsobilosti - výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení učebného odboru alebo študijného odboru a dokladom o vykonaní najmenej 3 ročnej praxe v odbore
- prax = aj základná (náhradná) služba v ozbrojených silách alebo civilná služba, ak sa počas nej pravidelne vykonávali práce, ktoré sú predmetom príslušnej remeselnej živnosti a dokladom je písomné potvrdenie
- skúšobná komisia na vykonávanie kvalifikačnej skúšky sa zriaďuje na návrh Slovenskej živnostenskej komory a členov vymenúva a odvoláva Krajský úrad

Ďalšie členenie živností:
1/ obchodné:
a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
b) pohostinská činnosť
2/ výrobné


Rozhodovanie o koncesii - živnostenský úrad zisťuje, či sú splnené všeobecné + osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti. Ak je potrebné oprávnenie podľa prílohy alebo povolenie alebo vyjadrenie orgánu štatutárnej správy, je ním živnostenský úrad viazaný a na posúdenie plnenia podmienky spoľahlivosti si vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory - ak do 20 dní od doručenia žiadosti vyjadrenie nevydá - s udelením koncesie súhlasí. Živnostenský úrad si môže vyžiadať vyjadrenie od obce, policajného zboru, ktoré sú povinné zaslať ich v lehote 20 dní. Živnostenský úrad rozhodne do 30 dní.


Podnikanie podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 s účinnosťou od 1. 5. 1992

- je to špeciálna právna norma

Podnikanie - sústavná činnosť, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť podnikateľského subjektu, môže ho vykonávať fyzická aj právnická osoba.

Obchodné meno - označenie, pod ktorým vystupuje v právnych vzťahoch; chráni podnikateľa, musí byť jednoznačné, zaregistrované.

Právna forma - označenie podnikateľského subjektu, ktoré sa značí za obchodným menom.

Obchodné tajomstvo - súhrn výrobných, ekonomických, chemických, technických skutočností, ktorými sa líši jeden podnik od druhého, zachovať mlčanlivosť; porušenie = žaloba na súde.

Podnikateľský subjekt:
- právnická osoba - zapisuje sa do obchodného registra
- fyzická osoba - ak chce, zapisuje sa do obchodného registra alebo ak to stanovuje zákon
- zahraničný podnikateľský subjekt - musí sa zapísať do obchodného registra

- existuje 8 obchodných registrov na okresnom súde v sídle krajských súdov
- na okresných súdoch sú registrové súdy
- do registra môže nahliadnuť každý
- výpis z obchodného registra slúži na vystupovanie navonok
- každý zápis do obchodného registra má konštitutívny účinok - môže vystupovať vo vlastnom mene
- zápis - súdny poplatok (s. r. o., k. s., v. o. s. = 10 000,- Sk; a. s. = 20 000,- Sk)
- výmaz - súdny poplatok vo výške, ktorá je pri zápise platná teraz

- návrh na zápis - pri právnickej osobe = štatutárny orgán, podpis je úradne overený
- pri fyzickej osobe = konkrétna fyzická osoba

Pri fyzickej osobe - meno, rodné číslo, bydlisko, člen dozorného orgánu (pri a. s.) s uvedením dňa vzniku firmy, ročné číslo fyzickej osoby alebo dátum narodenia zahraničnej fyzickej osoby, ak nemá pridelené ročné číslo ako osoba oprávnená konať v mene osoby.

Pri právnickej osobe - obchodné meno, právna forma, sídlo, predmet činnosti, IČO - pridelí registrový súd, doba zakladania právnickej osoby - neurčitá, určitá, na splnenie určitého cieľa, štatutárny orgán, prokurista.

Všetky zmeny nahlasovať písomne formou návrhov na zápis do obchodného registra.
Registroví sudcovia rozhodujú s uznesením, ktoré sa doručuje štatutárnemu orgánu, keď tam nie je osobitné splnomocnenie pre určitú konkrétnu osobu; 15 dní po prevzatí uznesenia sa môžu podať opravné prostriedky; z právoplatného uznesenia sa vystaví výpis.


Podľa novely

Obchodný register - verejný zoznam údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín = Zbierka listín. Obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo uloženie listín zverejnené. Od zverejnenia zápisu štatutárneho orgánu alebo jeho členov do obchodného registra sa zapísaná osoba nemôže voči tretím osobám domáhať porušenia právnych povinností, predpisov, spoločenskej zmluvy alebo stanov.

Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizovanej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo v niektorých z členských štátov EÚ sa zapisuje do obchodného registra: obchodné meno, právna forma, sídlo a adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby, IČO, predmet, register alebo iná evidencia, do ktorej je zapísaná zahraničná osoba a číslo zápisu, meno + bydlisko vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky, zrušenie, likvidácia, vyhlásenie konkurzu a pri podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo mimo územia členských štátov EÚ, sa zapisuje právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje a predmet podnikania zahraničnej osoby, prípadne hodnota upísaného základného imania v zahraničnej mene.

Do obchodného registra sa zapíše zrušenie, vstup do likvidácie, meno likvidátora, vyhlásenie konkurzu, meno vyhlasovateľa konkurznej podstaty.

Zbierka listín - súčasť obchodného registra, obsahuje dokumenty vyhotovené v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Zbierka listín obsahuje zmluvy, splnomocnenia, notárske zápisnice, všetky zmeny týkajúce sa právnických osôb, úplné znenie dokumentov, podpisové vzory, výpisy z registra trestov, účtovné uzávierky, uznesenia súdu o konkurze, znalecké posudky.

Pri podniku zahraničnej osoby alebo pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby je účtovná uzávierka vyhotovená zahraničnom osobou, zakladateľská listina alebo stanovy a ich zmeny, osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do registra alebo evidencie, ak sa podľa práva štátu taký zápis vyžaduje, listina, ktorá preukazuje zaťaženie majetku zahraničnej osoby, na území SR a iná listina.

Zapísané osoby sú povinné podať do 30 dní návrh na zmenu zápisu, ktorý sa ich týka a osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, sú povinné odovzdať dokumenty v dvoch vyhotoveniach do 30 dní od ich vyhotovenia.

Pri prvom zápise - tiež v 2 vyhotoveniach.

Vykonanie zápisu do obchodného registra, oznámenie o uložení dokumentov do Zbierky listín sa zverejňuje.


Obchodné spoločnosti

a) osobné - v. o. s., k. s. - určité znaky kapitálovej spoločnosti
b) kapitálové - s. r. o., a. s.
Posledná novela hospodárskeho zákonníka (1989) umožňovala podnikať v konzorciu, v tichej spoločnosti + 4 obchodné spoločnosti. V súčasnosti konzorcium a tichú spoločník zákonník neupravuje, zakladá sa zmluvným vzťahom.


Všeobecné ustanovenia obchodných spoločností

Každá spoločnosť sa zakladá zmluvou spoločenskou (v. o. s., s. r. o., k. s.) a zmluvou zakladateľskou (a. s.). Spoločnosť musí mať min. 2 osoby spoločníkov. Ak spoločnosť zakladá 1 osoba - zakladateľskou listinou (spísaná notárom). Osobná  kapitálová spoločnosť - ručenie navonok:
- pri osobnej - celým svojim majetkom voči tretej osobe
- pri kapitálovej - ručí sa do výšky nesplatených vkladov, spoločnosť celým majetkom

Náležitosti spoločenskej zmluvy (všeobecné):
- obchodné meno, právna forma, sídlo
- predmet činnosti - obsah činnosti
- IČO - doplňuje registrový súd
- štatutárny orgán - ako bude konať:
- sám
- dvaja, obidvaja spolu alebo zvlášť - samostatne
- meno prokuristu - s udelením prokúry súhlasí; viac prokuristov - či je potrebná vzájomná informovanosť
- práva a povinnosti spoločníkov - pri kapitálovej spoločnosti - uviesť základné imanie, aké sú vklady jednotlivých spoločníkov, koľko ktorý zo spoločníkov určite zloží pred zápisom do obchodného registra, ako budú delené obchodné podiely, zvyšovať, znižovať základné imanie, na akú dobu sa zakladá, či sú vklady peňažné alebo nepeňažné (potreba ohodnotiť znaleckým posudkom, pokiaľ ide o hnuteľnú vec, ktorá sa dá zdokladovať, tak sa uvádza tá suma), mená všetkých spoločníkov, článok - zákaz konkurencie = nebudú spoločníkmi inej spoločnosti s tým istým predmetom činnosti, rezervný fond - na účet, s ktorým sa disponuje pri krytí a úhrade strát, akým spôsobom sa bude rušiť spoločnosť (s alebo bez likvidácie)
- označenie orgánov (Valné zhromaždenie, štatutárny orgán, kontrolný orgán - min. 3 osoby = nepárny počet)

Spoločenskú zmluvu podpisujú všetci spoločníci, podpisy sú úradne overené. Keď je podpísaná, spoločnosť je založená, vznikne až zápisom do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra podáva len štatutárny orgán.


Likvidácia obchodných spoločností

Ak sa spoločníci dohodnú, že zrušia spoločnosť, treba vymenovať osobu - likvidátora, ktorá musí spĺňať:
- právnická osoba spôsobilá na právne úkony
- môže ho menovať zakladateľ alebo spoločnosť podá návrh súdu, aby ho určil
- musí podať návrh na zmenu zápisu do obchodného registra s tým, že obchodná spoločnosť vstupuje do likvidácie a odvtedy môže vystupovať pod: menom „právna forma v likvidácii“
- musí urobiť účtovnú závierku - zistí, aký je tam majetok, ak zistí, že spoločnosť je predĺžená, musí dať návrh na konkurz, ak nie je potrebný konkurz, musí vyzvať veriteľov prihlásiť pohľadávky do 3 mesiacov a snaží sa speňažiť majetok spoločnosť a s takto získanými peniazmi uspokojovať veriteľov, ak zostane majetok - likvidačný zostatok, z neho možno uspokojovať spoločníkov podľa dohody v spoločenskej zmluve
- musí ohlásiť likvidáciu daňovému úradu, živnostenskému orgánu, urobiť účtovnú závierku a dať do Zbierky listín do obchodného registra

Ak likvidátor ukončí svoju činnosť, podá návrh na výmaz z obchodného registra. Odmenu likvidátorovi hradí ten, kto ho menoval.

Pri kapitálových spoločnostiach existuje správca vkladu - spravuje vklad pred zápisom do obchodného registra, jeho funkcia zaniká zasadnutím Valného zhromaždenia.

Podľa novely súd môže na návrh štatutárneho orgánu alebo osoby, ktorú osvedčí právny záujem alebo z vlastného podnetu, rozhodnúť o zrušení spoločnosti a jej likvidácii, ak:
1/ sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo Valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako 3 mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti
2/ spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie
3/ zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti alebo ak spoločnosť poruší povinnosť doplniť alebo vytvoriť rezervný fond

Súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zisťuje, či spoločnosť má majetok, ak zistí, že nemá, rozhodne o zrušení bez likvidácie. Spoločnosť je povinná návrh na výmaz z obchodného registra doložiť súhlasom správcu dane, súhlas je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať.

Pri zlúčení, rozdelení alebo splynutí s inou spoločnosťou musí mať zanikajúca spoločnosť a spoločnosť, na ktorú prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti, teda nástupnícka spoločnosť, rovnakú právnu formu, ak zákon nestanoví inak. Na splynutie (zlúčenie) spoločnosti sa vyžaduje schválenie zmluvy o splynutí, zlúčení spoločnosti. Na rozdelenie spoločnosti sa vyžaduje schválenie projektu rozdelenia spoločnosti. Projekt obsahuje presný popis a určenie častí obchodného majetku a záväzkov zanikajúcej spoločnosti, ktoré prechádzajú na jednotlivé nástupnícke spoločnosti a projekty rozdelenia podielov jednotlivých nástupníckych spoločností medzi spoločníkov.

Účinky splynutia, zlúčenia, rozdelenia spoločnosti nastávajú jeho zápisom do obchodného registra. V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis vzniknutých spoločností k tomu istému dňu.

Zmena právnej formy spoločnosti:
- môže zmeniť právnu formu na inú alebo na družstvo
- so zmenou spoločnosti ako právnickej osoby spoločnosť nezaniká
- na rozhodnutie o zmene sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov
- ak mení právnu formu s. r. o. alebo a. s., je štatutárny orgán povinný vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho aj ekonomického hľadiska vysvetlí a odôvodní zmenu právnej formy
- ak mení právnu formu s. r. o. alebo a. s. a ak po zmene spoločnosti nevytvára základné imanie alebo vytvára nižšie základné imanie, je štatutárny orgán povinný zmenu právnej formy oznámiť do 30 dní od účinnosti zmeny známym veriteľom; zverejní ju 2-krát za sebou s najmenej 30 denným odstupom


Verejná obchodná spoločnosť

- osobná obchodná spoločnosť, spoločníci ručia za záväzky rovnako - celým majetkom voči tretím osobám
- min. počet spoločníkov je 2, max. sa nestanovuje
- zakladá sa spoločenskou zmluvou, podpisujú ju všetci spoločníci, podpisy sú úradne overené
- zákon nevyžaduje stanovenie výšky vkladov, ale musí byť určitá výška vkladov splatená, lehota splatenia + úroky z omeškania (20 % z nesplateného vkladu) je potrebné uviesť v spoločenskej zmluve
- v spoločenskej zmluve sa musí stanoviť, kto je štatutárnym orgánom
- zakladateľom môže byť fyzická aj právnická osoba, peňažným aj nepeňažným vkladom
- do spoločenskej zmluvy sa píše:
- obchodné meno, právna forma, sídlo
- štatutárny orgán
- mená spoločníkov, bydlisko, rodné číslo, titul
- prokurista
- doba založenia spoločnosti
- určiť orgány spoločnosti - Valné zhromaždenie = najvyšší orgán
- konateľ - štatutárny orgán
- spôsob zrušenia spoločnosti

- spoločenskú zmluvu podpisujú všetci spoločníci, spoločnosť je tým založená
- vznik - návrhom na zápis do obchodného registra, na okresnom súde, podáva ho štatutárny orgán alebo všetci spoločníci; obsahuje:
- obchodné meno, právnu formu, sídlo
- označenie spoločníkov, štatutárny orgán, výpis z registra trestov
- predmet činnosti
- IČO prideľuje registrový súd
- doba zakladania spoločnosti

K návrhu treba priložiť:
- spoločenskú zmluvu
- živnostenské oprávnenie, ktoré znie na obchodné meno
- znalecký posudok - ak ide o nepeňažný vklad
- podpisové vzory spoločníkov
- zaplatenie súdneho poplatku (1 000,- Sk)

Spoločenskú zmluvu je potrebné vyhotoviť dvojmo a požiadať o založenie do Zbierky listín.


Komanditná spoločnosť

- osobná obchodná spoločnosť, vykazuje znaky kapitálovej spoločnosti
- komanditisti - povinné vklady zo zákona
- zakladá sa spoločenskou zmluvou
- 2 skupiny členov:
- komplementári - štatutárny orgán, nemajú vkladovú povinnosť, ručia za záväzky celým majetkom, majú riadiace postavenie
- komanditisti - majú vkladovú povinnosť, podľa novely pred zápisom do obchodného registra musí zaplatiť preukázateľne aspoň 10 000,- Sk na osobitný účet, majú kontrolnú povinnosť
- v spoločenskej zmluve sa môžu dohodnúť, že sa spoločnosť pretransformuje na v. o. s. v prípade, že by vystúpili komanditisti

Spoločenská zmluva obsahuje:
- obchodné meno, právnu formu, sídlo
- predmet činnosti
- určenie komplementárov, komanditistov, výpisy z registra trestov komplementárov
- vklady komanditistov
- dobu, na akú sa spoločnosť zakladá
- možnosť transformácie
- spôsob zrušenia spoločnosti

- podpisujú ju všetci spoločníci, podpisy sú úradne overené
- vznik - návrh na zápis do obchodného registra:
- obchodné meno, právna forma, sídlo
- predmet činnosti
- výška vkladov komanditistov, mená, rodné čísla
- mená komplementárov
- IČO
- podpisy komplementárov, sú úradne overené

K návrhu treba priložiť:
- spoločenskú zmluvu
- živnostenské oprávnenie
- potvrdenie o zložení vkladu komanditistov
- zaplatený súdny poplatok 10 000,- Sk
- podpisové vzory komplementárov


Spoločnosť s ručením obmedzeným

- kapitálová spoločnosť
- ručí celým svojim majetkom, spoločníci do výšky svojich nesplatených vkladov
- 1 - 50 osôb
- 2 a viac - zakladá sa spoločenskou zmluvou
1 - zakladá sa zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice
- zákonné imanie = 200 000,- Sk, ak je jeden spoločník, treba zložiť pred zápisom do obchodného registra, ak sú dvaja, musia zložiť min. 100 000,- Sk pred zápisom do obchodného registra, ak sú traja a viac, pred zápisom do obchodného registra musí každý z nich zložiť aspoň 30 000,- Sk
- lehotu splatenia zvyšných vkladov si dohodnú v zmluve (min. do 5 rokov)
- spoločníci sa dohodnú na správcovi vkladu - fyzickej osoby, ktorá vykonáva správu od doby založenia, až kým prvý krát nezasadne Valné zhromaždenie, potom automaticky funkcia zaniká. Vydá prehlásenie správcu vkladu - uvedie výšky vkladov jednotlivých členov - prikladá sa k návrhu na zápis do obchodného registra
- založiť spoločnosť môžu fyzické aj právnické osoby, peňažnými aj nepeňažnými vkladmi

Spoločenská zmluva obsahuje:
- obchodné meno, právnu formu, sídlo
- predmet činnosti
- určenie všetkých spoločníkov, kto je štatutárnym orgánom = konateľ
- základné imanie, výšky vkladov, aké výšky vkladov budú zaplatené pred zápisom do obchodného registra
- označenie orgánov - Valné zhromaždenie
- konatelia
- dozorná rada (nemusí byť - min. 3 členná, vždy nepárny počet)
- obchodné podiely spoločníkov (možnosť prevodu, dedenia)
- ako sa bude zvyšovať a znižovať základné imanie
- zákaz konkurencie (spoločníci nebudú vyvíjať podnikateľskú činnosť v inej firme)
- či sa spoločnosť mieni rozdeliť, transformovať
- doba, na akú sa spoločnosť zakladá, spôsob zrušenia spoločnosti
- rezervný fond - ľubovôľa zakladania pred vznikom, musia ho vytvoriť vo výške 5 % z čistého zisku pri koncoročnej účtovnej závierke a dopĺňať ho každoročne 10 % zo základného imania, musí mať osobitný účet, len na úhradu a krytie strát

- spoločenskú zmluvu podpisujú všetci spoločníci, podpisy sú úradne overené
- návrh na zápis do obchodného registra obsahuje:
- obchodné meno, právnu formu, sídlo
- IČO
- predmet činnosti
- základné imanie, výšku vkladov jednotlivých spoločníkov, výšku skutočne splatených vkladov pred zápisom do obchodného registra
- označenie štatutárnych orgánov a spôsob ich konania v mene spoločnosti navonok
- doba, na ktorú sa spoločnosť zakladá
- podpisy konateľov, overené

- k návrhu sa prikladá: spoločenská zmluva
živnostenské oprávnenie znejúce na právnickú osobu
prehlásenie správcu vkladu
výpisy z registra trestu štatutárnych orgánov
súdny poplatok 10 000,- Sk
výpis z peňažného ústavu o zložení vkladu
znalecký posudok, ak ide o nepeňažný vklad
podpisy konateľov


Spoločnosť s ručením obmedzeným z novely

- spoločnosť s jedným spoločníkom - nemôže byť jediným zakladateľom alebo spoločnosť v inej spoločnosti
- fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach
- ak na spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka, bol vyhlásený konkurz, môže táto osoba založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí 1 roka od vysporiadania záväzkov, viažucich sa na majetok v konkurze
- obchodný podiel:
- spoločnosť môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa a spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu sa vyžaduje súhlas Valného zhromaždenia
- zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu, podpisy overiť, nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, musí v zmluve vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve
- účinky prevodu obchodného podielu nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, účinky však nenastanú skôr, než Valné zhromaždenie vysloví s prevodom súhlas
- obchodný podiel sa dedí, spoločenská zmluva môže dedenie vylúčiť, ak nejde o spoločnosť j jediným spoločníkom
- na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo, vzniká na základe písomnej záložnej zmluvy na obchodný podiel, podpisy sú overené
- obchodný podiel nemôže byť predmetom záložného práva, pokiaľ spoločenská zmluva nepripúšťa prevod obchodného podielu, záložné právo vzniká zápisom do obchodného registra
- návrh na zápis, výmaz je oprávnený podať záložný veriteľ alebo záložca, pripojiť záložnú zmluvu a ostatné listiny osvedčujúce túto skutočnosť

- spoločnosť vedie zoznam spoločníkov (meno, bydlisko, rodné čísla fyzických osôb, obchodné meno, sídlo IČO právnickej osoby s uvedením jeho vkladu a splatenia), v prípade zahraničnej právnickej osoby sa IČO uvádza len v prípade, že je pridelené, pri fyzickej osobe dátum narodenia, v prípade, že nebolo pridelené rodné číslo
- každý spoločník má právo nahliadať do zoznamu a spoločnosť má povinnosť poskytnúť výpis zo zoznamu


Rezervný fond

- spoločnosť vytvára rezervný fond v čase a výške, ktorú určí spoločenská zmluva
- ak sa rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná vytvoriť ho z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí a to min. 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % zo základného imania
- každoročne sa dopĺňa do výšky 10 % základného imania
- o využití rozhodujú konatelia
- termín a program Valného zhromaždenia treba oznámiť spoločnosti v lehote určenej v spoločenskej zmluve, inak najmenej 15 dní pred konaním, písomná pozvánka, ak nie je stanovené inak
- požiadať o zvolanie Valného zhromaždenia môže každý spoločník, ktorého vklad dosahuje 10 % zo základného imania
- konatelia sú povinní vykonávať spôsobnosť s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti, zachovávať mlčanlivosť
- konatelia, ktorí porušili povinnosti, sú povinní nahradiť škodu, ktorú spoločnosti spôsobili


Dozorná rada

- dohliada na činnosť konateľov, nahliada do účtovných kníh, preskúmava účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, úhradu strát, predkladá svoje vyjadrenie Valného zhromaždenia
- členovia majú právo požadovať od konateľov informácie o všetkých záležitostiach spoločnosti
- vzťahuje sa na nich zákaz konkurencie

Verejná výzva - zverejnenie voči neurčitému počtu osôb.


Akciová spoločnosť

- základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s menovitou hodnotou
- právnická osoba sa zapisuje do obchodného registra
- rozdeľujú sa na:
1/ verejné akciové spoločnosti - upisujú akcie s výzvou na upisovanie akcií (buď všetky alebo len časť), ich akcie boli prijaté na burze cenných papierov
2/ súkromné akciové spoločnosti

Akcia

- cenný papier znejúci na meno alebo na doručiteľa
- je časťou základného imania; súčet všetkých akcií = výška základného imania = 1 000 000,- Sk a vyššie
- menovitá hodnota musí byť vyjadrená celým kladným číslom
- predstavuje určité práva a povinnosti akcionára

- akcia musí mať zaknihovanú formu - na meno alebo na doručiteľa (vedie sa centrálny depozitár); listina - na meno

- druhy akcií:
1/ kmeňové - základné
2/ prioritné - nesmie byť viac ako 1/2 základného imania; majú právo na prednostnú dividendu, nemajú hlasovacie právo, nemôžeme mať všetky prioritné akcie
3/ hromadné - nahrádzajú rovnaký druh s rovnakou menovitou hodnotou
4/ zamestnanecké - novela: nemôžem emitovať tieto akcie, budú existovať do 1. 1. 2004

Akciová spoločnosť môže emitovať:
a) dlhopisy:
1/ vymeniteľné - právo výmeny za akciu
2/ prioritné - právo na prednostné upísanie akcií, majiteľ dlhopisu nemá právne postavenie akcionára
b) dočasný list - cenný papier na meno, ktorý akciová spoločnosť vydáva akcionárovi po zápise do obchodného registra, ak nezaplatil celý emisný kurz akcie (max. do 1 roka)

Od 1. 1. 2002 sa musí rezervný fond akciovej spoločnosti vytvoriť pri vzniku spoločnosti. Je to limitovaný fond (min. 20 % zo základného imania). V prípade prevodu dočasného listu ručíme zaňho stále my. Vo všeobecnosti akcionár neručí.

Založenie akciovej spoločnosti - poznáme 2 spôsoby:
1/ s výzvou na upisovanie akcií:
- nemožno upisovať nepeňažnými vkladmi
- musí mať zakladateľskú zmluvu alebo listinu (jedna právnická osoba), musí mať formu notárskej zápisnice, musí obsahovať návrh stanov
- zakladatelia upíšu len časť základného imania, zbytok majú upísať tretie osoby, na ktoré sa obrátili s výzvou, musí sa zabezpečiť miesto a listina upisovateľov, musia hneď zaplatiť aspoň 10 % menovitej hodnoty
- do konania ustanovujúceho Valného zhromaždenia ho musia zvýšiť na 30 % menovitej hodnoty
- v prípade nezáujmu o akcie - do 1 mesiaca môžu zakladatelia upísať zvyšok akcií
- v prípade veľkého záujmu - môžeme odmietnuť alebo prijmeme aj nižšiu menovitú hodnotu akcií
- konanie ustanovujúceho Valného zhromaždenia - kvórum (musia byť prítomní upisovatelia, ktorí upísali aspoň 50 % základného imania a splatili 30 % menovitej hodnoty akcií; z konania sa robí notárska zápisnica, musia sa tu dohodnúť o:
- založení spoločnosti
- schválení stanov
- voľbe orgánov (predstavenstvo, dozorná rada)2/ bez výzvy na upisovanie akcií:
- zakladatelia sa rozhodnú upísať celé základné imania, možno upisovať aj nepeňažnými vkladmi
- notárska zápisnica o dohode upísania celého základného imania obsahuje aj schválenie stanovy
- musí byť zaplatených 30 % menovitej hodnoty akcií do 1 roka od vzniku spoločnosti

Vznik akciovej spoločnosti:
- zápisom do obchodného registra (návrh na zápis do obchodného registra)
- zo zápisu do obchodného registra mám len potvrdenie

Povinnosti akcionárov:
- zaplatiť celý emisný kurz akcie do jedného roka
- v prípade prevodu ručíme za akciu

Práva akcionárov:
1/ na dividendu - predmet samostatného prevodu práva, splatnosť dividendy len v prípade verejných akciových spoločností
2/ na likvidačný zostatok- akcionár v tomto prípade ručí do výšky likvidačného zostatku
3/ na riadenie - hlasovacie právo závislé od súčtu menovitých hodnôt akcií, nie je dané kvórum na uznášania schopnosť
4/ požadovať informácie od predstavenstva - musia poskytnúť informácia do 30 dní od konania Valného zhromaždenia

Ochrana minoritných akcionárov:
- tí, ktorí majú aspoň 5 % základného imania
- majú právo zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie

Orgány (obligatórne) akciovej spoločnosti:
1/ Valné zhromaždenie - len akcionári, najmenej raz za rok, je to najvyšší orgán
2/ predstavenstvo - kontrolný orgán, počet nie je stanovený, členom môže byť akcionár alebo aj neakcionár, max. pôsobenie 5 rokov, povinnosť predkladať správy; ak členovia predstavenstva porušia povinnosti, musia nahradiť škodu spoločne a nerozdielne
3/ dozorná rada - min. 3, len fyzické osoby, nemôžu byť členom predstavenstva, môžu byť akcionármi aj neakcionármi

Ak má akciová spoločnosť 50 zamestnancov, 1/3 členov dozornej rady volia zamestnanci a 2/3 volí Valné zhromaždenie.

Zvýšenie základného imania:
- efektívne - novými vkladmi
- nominálne - zo zisku, ktorý nie je viazaný
- podmienene - súvisí s dlhopismi
- kombinovane - efektívne + nominálne
- predstavenstvom - Valné zhromaždenie poverí predstavenstvo, aby zvýšilo základné imanie (poverenie max. na 5 rokov, zapisuje sa do obchodného registra)

Zníženie základného imania:
- možnosť zníženia základného imania pod 1 000 000,- Sk, ale musí sa následne zvýšiť základné imanie


Družstvo

- právnická osoba, neuzatvorené spoločenstvo osôb, min. 5 fyzických osôb, 2 právnické osoby
- môže byť založené za iným účelom ako podnikanie
- má stanovené zapisovacie základné imanie
- nevytvára rezervný fond, ale nedeliteľný fond pri vzniku družstva, je limitovaný a účelový

Družstvo sa zakladá ustanovujúcou členskou schôdzou, kde sa rozhoduje o navrhovanej výške základného imania, schvaľujú sa stanovy a volia sa orgány (predstavenstvo, kontrolná komisia); vyhotovuje sa notárska zápisnica.

Vznik - zápisom do obchodného registra.

Vznik členstva:
1/ vznikom členstva (pri zakladajúcich členoch)
2/ písomnou prihláškou
3/ prevodom
4/ iným spôsobom (pracovný pomer)

- musí sa zaplatiť základný členský vklad - vstupný vklad = časť základného členského vkladu (max. do 3 rokov od vstupu do družstva)
- stanovy určia, či sa zaplatí základný alebo vstupný vklad

Prevod členských práv a povinností:
- podlieha súhlasu predstavenstva (výnimka - bytové družstvo)

V prípade, že končí moja účasť, dostávam vyrovnávací podiel = zohľadňujú sa roky (koľko bol členom); vracia sa poľnohospodárska pôda.

Zánik členstva:
1/ smrť fyzickej osoby
2/ vylúčenie fyzickej osoby - ak sa dopustí úmyselného trestného činu voči družstvu
3/ vystúpenie
4/ dohoda písomná
5/ zánik právnickej osoby
6/ vyhlásenie konkurzu na majetok člena

Orgány družstva:
1/ členská schôdza
2/ kontrolná komisia - len členovia družstva
3/ predstavenstvo - len členovia družstva

Ak je počet členov nižší ako 5, stanovy určujú, kto bude vykonávať pôsobnosť predstavenstva a kontrolnej komisie.


Zmluvy

K zmluvám treba vedieť:
- predmet
- účastníci
- či je odplatná alebo neodplatná
- lehota, naplnenie
- zodpovednostné vzťahy
- práva a povinnosti účastníkov
- akým spôsobom ukončiť zmluvný vzťah

- vždy písomne, v prípade, že zákon dáva možnosť uzavrieť zmluvu ústne, účastníci si dohodnú písomnú formu, tak aj všetky ďalšie dodatky musia byť urobené písomne (inak by boli neplatné)
- zákon dáva možnosť, aby si účastníci uzavreli inominálne zmluvy, obyčajne si udávajú za vzor podobnú zmluvu v zákone
- niektoré zmluvné vzťahy upravuje Občiansky zákonník (kúpna zmluva na nehnuteľnosť (pôda, stavba) nie je v Obchodnom zákonníku, alebo v Občianskom zákonníku)
- cena určená znalcom, návrh na vklad do Katastra nehnuteľností = musí obsahovať kúpna zmluva

Obchodný zákonník - kúpne zmluvy na hnuteľné veci:
- ustanovenia o plnení ..., dojednať cenu, spôsob prepravy, skladovanie, odpredaj veci, právne vady veci, súčasti veci, návod, záručné doby a listy, množstvo, kvalita, akosť
- pri každej zmluve - ako je možné ukončiť zmluvný vzťah? - dohodou, splnením účelu, uplynutím času (ak je na dobu neurčitú, musia pristúpiť k výpovedi)
- pokiaľ zákon určuje pre daný typ zmluvy, aká má byť výpoveď, tak sa účastníci v zmluve o tom nemusia rozpisovať
- ak je určená zákonná výpovedná lehota, musia o nej účastníci rozhodnúť

Druhy zmlúv:
1/ mandátna zmluva:
- účastníci - mandatár (zaväzuje sa)
- mandant
- mandatár sa zaväzuje, že bude pre mandanta vykonávať služby v prospech mandanta
- zmluva je odplatná, je treba stanoviť, akým spôsobom bude vyplácaná odmena (v mesiaci)
- ukončenie zmluvného vzťahu = výpoveď môže byť z obidvoch strán:
a) mandant môže kedykoľvek vypovedať zmluvu, je účinná akonáhle sa mandatár o tom dozvie alebo ju dostane
b) mandatár môže dať výpoveď a zmluva je účinná k poslednému dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca, kedy bola doručená
2/ zmluva o tichom spoločenstve:
- účastníci - podnikateľ
- tichý spoločník
- tichý spoločník je známy len podnikateľovi (nie verejnosti), poskytuje mu prostriedky, právo na podnikanie; treba určiť, ako sa podieľa na strate
- výpoveď najneskôr do 6 mesiaca
3/ zmluva o zastúpení:
- výpovedná lehota = 1 - 2 - 3 mesiace (roky)


4/ sprostredkovateľská zmluva:
- jednorázové plnenie, sprostredkovateľ vynakladá max. úsilie na najvyššej spokojnosti, má nárok na odmenu: „ak je výsledok istý“ = provízia, ak „nie je výsledok istý“ = nárok na časť provízie - zmluva musí byť písomná
- účastníci - objednávateľ
- sprostredkovateľ
5/ zmluva o úvere:
- podnikatelia - neplatia úver - sankcia - podnikatelia sa sťažujú na úžeru
- účastníci - podnikateľ (finančná spoločnosť - peňažný ústav)
- úver (tovar, služba), ktorú poskytuje za úrok
6/ komisionárska zmluva:
- komisionár v prospech komitenta sprostredkuje obchody a tovar
7/ zmluva o dielo:
- účastníci - zhotoviteľ
- objednávateľ
- písomná forma - lehota zhotovenia, cena
- zákon dovoľuje, aby pôvodná cena stúpla do výšky + 10 %, kedy nezodpovedá zhotoviteľ


Konkurz a vyrovnanie

Konkurzné okresné súdy sú len 3 - Bratislava, Banská Bystrica, Košice.

Ak spoločnosť nie je schopná platiť 30 dní, hociktorý subjekt môže podať návrh na konkurz. Tento návrh môže podať ktorýkoľvek veriteľ, likvidátor alebo dlžník. Dlžník sa stáva úpadcom.

Konkurzný sudca vydá uznesenie - týmto menuje predbežného správcu konkurznej podstaty. Tento správca musí podať správu do 30 dní, musí sa skontaktovať s dlžníkom, dlžník musí predložiť zmluvy.

Pokiaľ predbežne správca zistí, že má aspoň toľko peňažných prostriedkov, aby uhradil trovy spojené s konkurzným konaním, sudca vydá uznesenie o konkurze, u ktorého sa dlžník stane úpadcom - bude už správca konkurznej podstaty. Súčasne je vydaná aj výzva pre veriteľov, aby do 60 dní odo dňa vydania uznesenia, prihlásili svoje pohľadávky. Prihláška musí obsahovať, kto podáva prihlášku (fyzická alebo právnická osoba), musí sa doložiť výška a pravosť pohľadávky (zmluvy, faktúry). Prihláška musí byť vyhotovená dvojmo.

Keď sa vydá uznesenie o konkurzné, zastavujú sa všetky konania. Nesmie sa zúčastňovať na podnikateľskej činnosti. Ak je v likvidácii, tak likvidátor musí spolupracovať. Na súdnom konaní správca oznamuje dlžníkom, či uznáva prihlášky. Môže poprieť alebo uznať. Ak poprie, môže dlžník podať odvolanie na obchodný súd.

Účelom konkurzu je pomerné odškodnenie veriteľov. Ak je na majetok uložené záložné právo, tak im to patrí. Správca musí priebežne podávať sudcovi správu o stave. Keď je všetko speňažené, tak sa pristúpi k rozvrhovému konaniu, čiže, kto dostane akú čiastku. Keď sudca vydá konečné rozhodnutie, je možné podať odvolanie. Ak nepodá nikto odvolanie, je to právoplatné a správca začne vyplácať.


Mimokonkurzné vyrovnanie a nútené vyrovnanie - kniha !!!