Vyšetrovanie trestných činov

Prokurátor, vyšetrovateľ a policajný orgán sú povinní prijímať oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, a čo najrýchlejšie ich vybavovať .Pritom sú povinní poučiť oznamovateľa o zodpovednosti za vedome nepravdivé údaje, a ak o to oznamovateľ požiada, do jedného mesiaca od jeho oznámenia upovedomiť ho o urobených opatreniach. Prokurátor môže prijaté oznámenia odovzdať na vybavenie vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu.
Na preverenie oznámení o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, a ostatných podnetov na trestné stíhanie obstarávajú prokurátor, vyšetrovateľ a policajný orgán potrebné podklady a nevyhnutné vysvetlenia, zisťujú a zabezpečujú stopy trestného činu. O obsahu vysvetlení sa spíše úradný záznam. Tento záznam však nemožno použiť v konaní pred súdom ako dôkaz. Tento záznam slúži prokurátorovi na zváženie, či takáto osoba, ktorá vysvetlenie podala, bude vyslúchaná pred súdom ako svedok a súdu na úvahu, či takýto dôkaz vykoná.
Prokurátor, vyšetrovateľ a policajný orgán sú oprávnení vyzvať osobu, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, a k zisteniu jeho páchateľa, aby sa v stanovenom čase dostavila na účely vysvetlenia. Ak táto osoba bez dostačujúceho ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve nevyhovie, môže byť predvedená. Na možnosť predvedenia musí byť vo výzve upozornená. Ak sa takáto osoba dostaví, má nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej odmeny za prácu.

Ak nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na odloženie veci tak prokurátor, vyšetrovateľ alebo policajný orgán uznesením vec odmietne alebo odovzdá vec na prejednanie priestupku alebo na disciplinárne alebo kárne prejednanie. Prokurátor, vyšetrovateľ alebo policajný orgán pred začatí trestného stíhania odloží vec uznesením, ak je trestné stíhanie neprípustné alebo zanikla trestnosť činu. Uznesenie o odložení veci treba doručiť poškodenému. Poškodený môže proti uzneseniu o odložení veci podať sťažnosť. Podať sťažnosť môže aj oznamovateľ.
Uznesenie o odložení musí byť doručené do 48 hodín prokurátorovi, ktorý je oprávnený tieto rozhodnutia preskúmať a neodôvodnené rozhodnutia zrušiť.

Ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin, a ak nie je dôvod na odloženie veci pre neprípustnosť trestného stíhanie alebo zánik trestnosti, vyšetrovateľ alebo policajný orgán začne bez meškania trestné stíhanie. Trestné stíhanie sa začína vydaním uznesenia. Odpis uznesenia sa doručí prokurátorovi najneskôr do 48 hodín.
Uznesenie o začatí trestného stíhania musí obsahovať opis skutku s uvedením miesta, času , prípadne iných okolností, za akých k nemu došlo, aby skutok nemohol byť zamenený s iným, o aký trestný čin v tomto skutku ide, a to jeho zákonným pomenovaním a uvedením príslušného ustanovenia Trestného zákona, a dôvody , pre ktoré bolo začaté trestné stíhanie.
Vyšetrovanie vykonávajú vyšetrovateľ Policajného zboru, skrátené vyšetrovanie vykonáva policajný orgán. Vyšetrovanie sa vykonáva o trestných činoch, o
ktorých sa nevykonáva skrátené vyšetrovanie. Skrátené vyšetrovanie sa vykonáva o trestných činoch, pre ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje tri roky. Skrátené vyšetrovanie treba skončiť najneskôr do jedného mesiaca od vznesenia obvinenia.
Ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver, že trestný čin spáchala určitá osoba, vydá vyšetrovateľ bez zmeškania uznesenie, že sa táto osoba stíha ako obvinený. Obvinenému sa uznesenie oznámi do troch dní, najneskôr však na začiatku jeho prvého výsluchu. Obvinený má právo žiadať o primeraný odklad prvého výsluchu na účely prípravy obhajoby, o tejto skutočnosti musí byť poučený. Odpis uznesenia o vznesení obvinenia zašle vyšetrovateľ do 48 hodín prokurátorovi.
Na taxatívne určené trestné činy uvedené v § 163a možno začať trestné stíhanie resp. Už v začatom pokračovať len so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených viac stačí súhlas jedného z nich, to neplatí ak bola takýmto činom spôsobená smrť.
Obhajca je už od vznesenia obvinenia oprávnený byť prítomný pri vyšetrovacích úkonoch.
Ak vyšetrovateľ uzná vyšetrovanie za skončené a jeho výsledky za postačujúce na podanie obžaloby, umožní obhajcovi a obvinenému ,poškodenému alebo jeho splnomocnencovi v primeranej lehote preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania..

Rozhodnutia v prípravnom konaní

Postúpenie veci
Vyšetrovateľ a v skrátenom vyšetrovaní prokurátor postúpi vec, ak výsledky prípravného konania ukazujú, že nejde o trestný čin, ale o skutok, ktorý by iný príslušný orgán mohol prejednať ako priestupok, iný správny delikt alebo disciplinárne previnenie.

Zastavenie trestného stíhania
Vyšetrovateľ a v skrátenom vyšetrovaní prokurátor zastaví trestné stíhanie, ak
A/ je nepochybné , že sa nestal skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie vedie,
B/ nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci,
C/ nie je dokázané, že skutok spáchal obvinený,
D/je trestné stíhanie neprístupné,
E/ obvinený nebol v čase činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný,
F/ zanikla trestnosť činu.

Prerušenie trestného stíhania
Vyšetrovateľ a v skrátenom vyšetrovaní prokurátor preruší trestné stíhanie, ak
A/ nemožno pre neprítomnosť obvineného alebo poškodeného vec náležite objasniť,
B/ nemožno obvineného pre ťažkú chorobu postaviť pred súd,
C/ obvinený pre duševnú chorobu, ktorá nastala až po spáchaní trestného činu, nie je schopný chápať zmysel trestného stíhania
D/ je obvinený vydaný do cudziny alebo vyhostený,
E/ ak Ústavný súd pozastaví účinnosť právneho predpisu, jeho časti alebo jeho niektorého ustanovenia, ktorého použitie je rozhodujúce pre konanie alebo rozhodnutie vo veci samej alebo
F/ sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči určitej osobe.
Ak odpadne dôvod prerušenia v trestnom konaní sa pokračuje.
O postúpení, zastavení alebo prerušení trestného stíhania sa rozhoduje uznesením.


Obžaloba. Trestné stíhanie pred súdom.

Ak výsledky vyšetrovania dostatočne odôvodňujú postavenie obvineného pred súd, prokurátor podá obžalobu a pripojí k nej spisy a prílohy. O podaní obžaloby upovedomí obvineného a obhajcu. Obžaloba sa môže podať len pre skutok, pre ktorý sa vznieslo obvinenie. Ak mieni prokurátor tento skutok posudzovať ako iný trestný čin, než ako ho posudzoval vyšetrovateľ ,upozorní na to pred podaním obžaloby obvineného a jeho obhajcu a zistí, či navrhujú so zreteľom na zamýšľanú zmenu vyšetrovanie doplniť.
Trestné stíhanie pred súdom sa koná len na podklade obžaloby, ktorú podáva a pred súdom zastupuje prokurátor. Prokurátor môže vziať obžalobu späť až do začatia hlavného pojednávania, vec sa tým vracia do stavu prípravného konania. Obžalobu podanú na súde preskúma predseda senátu a podľa jej obsahu posúdi, či ju treba predbežne prejednať na zasadnutí senátu alebo či o nej môže nariadiť hlavné pojednávanie.
Dôvody na predbežné prejednanie obžaloby sú napr., že vec patrí do príslušnosti iného súdu, vec má byť postúpená, sú tu okolnosti odôvodňujúce zastavenie trestného stíhania alebo skutok ,ktorý je predmetom obžaloby, bude treba posudzovať podľa iného ustanovenia Trestného zákona, než ho posudzuje obžaloba, alebo prípravné konanie nebolo vykonané podľa zákona alebo vec nie je v potrebnom rozsahu objasnená z hľadísk, ktoré súd potrebuje pre svoje rozhodnutie.
Predbežné prejednanie obžaloby sa koná na neverejnom zasadnutí. Po predbežnom prejednaní obžaloby súd postúpi vec príslušnému súdu alebo samosudcovi, ak nie je sám na jej prejednanie príslušný resp. postúpi vec inému orgánu, alebo zastaví trestné stíhanie resp. trestné stíhanie podmienečne zastaví, alebo trestné stíhanie preruší alebo vráti vec prokurátorovi na došetrenie alebo rozhodne o schválení zmieru.
Ak súd neurobil niektoré z týchto rozhodnutí, dá predseda senátu odpis obžaloby doručiť obžalovanému a jeho obhajcovi, poškodenému. Odpis obžaloby musí byť doručený najneskoršie s predvolaním na hlavné pojednávanie alebo s upovedomením o ňom. Deň hlavného pojednávania určí predseda senátu tak, aby obžalovaný od doručenia predvolania, prokurátor, obhajca od upovedomenia mali aspoň lehotu piatich pracovných dní na prípravu.
Hlavné pojednávanie koná súd zásadne verejne, za stálej prítomnosti všetkých členov senátu, zapisovateľa a prokurátora. V taxatívne určených dôvodoch je možné vykonať hlavné pojednávanie bez prítomnosti obžalovaného. Hlavné pojednávanie otvorí predseda senátu oznámením veci, ktorá bude prejednávaná. Predseda senátu vyzve prokurátora , aby predniesol obžalobu. Po prednesení obžaloby a vyjadrení poškodeného vyslúchne predseda senátu obžalovaného na obsah obžaloby, a ak bol uplatnený nárok na náhradu škody, aj na tento nárok. Namiesto výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní možno čítať zápisnicu o jeho výpovedi, ak súd nepokladá osobný výsluch za potrebný a prokurátor aj obžalovaný s tým súhlasia. Obžalovaného a poškodeného sa treba po vykonaní každého dôkazu opýtať , či sa chce k nemu vyjadriť a ich vyjadrenie sa zapíše do zápisnice. Ak niet ďalších dôkazných návrhov alebo ak súd rozhodol, že sa ďalšie dôkazy vykonávať nebudú, vyhlási predseda senátu dokazovanie za skončené a udelí slovo na záverečné reči. Po skončení záverečných rečí a pred odchodom na záverečnú poradu udelí predseda senátu obžalovanému posledné slovo, počas ktorého nesmú byť obžalovanému kladené otázky.

Rozhodnutie súdu na hlavnom pojednávaní

Súd na hlavnom pojednávaní - môže vec vrátiť prokurátorovi na ďalšie vyšetrovanie, ak došlo podstatnej zmene okolností prípadu,
- môže postúpiť vec inému orgánu resp. inému súdu
- môže zastaviť trestné stíhanie
- môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie alebo schváliť zmier
- môže prerušiť trestné stíhanie
- rozhodne rozsudkom , či sa obžalovaný uznáva za vinného alebo či sa spod obžaloby oslobodzuje.