Organizácia súdov a konanie pred súdmi

súdy:
1. trestno-právne (prejednávajú trestné činy)
2. civilné (občiansko- právne skutky) Občiansko-právne súdy a ich postavenie
3. vojenské súdy  musí napĺňať právomoc (daná zákonom)

 príslušnosť súdov = a, vecná (konanie v 1.stupni nám vykonávajú v zásade okresné súdy)
b, miestna (miestne príslušným bude ten súd, kde má trvalé bydlisko
žaloba, odporca , v akom obvode)
c, funkčná (vymedzenie rozsahu medzi súdmi rôzneho stupňa)

 Súdnictvo máme zakotvené vyjadrené v Ústave.
 Princípy práce zakotvené v ústave:
Zásady súdov 
 nezávislosť sudcov ( sudca je viazaný len zákonom a medzinárodnými zmluvami) rozhodnutím najvyššieho súdu - možno zrušiť rozsudok
- zásada rovnosti strán ( účastníkov) všetci sme si pred zákonom rovní, máme právo na obhajobu svojich práv.- zásada verejnosti ( konania by mali byť verejné) verejnosť môže byť vylúčená z prípadu, ak by sa mohlo porušiť štátne tajomstvo, alebo mohlo dôjsť k narušeniu mravnej výchovy, prerúšajú jednanie, prejednávanie obchodného, štátneho alebo verejného tajomstva.
-zásada ústnosti ( súd rozhoduje na základe ústnych prednesov a ústne vykonaných dôkazov)
-právo na obhajobu každý sa môže nechať zastupovať pred súdom človekom, ktorý je na to vzdelaný.

PROKURATÚRA = samostatný štátny orgán, ktorý chráni práva a zákonom chránené
záujmy FO a PO; dohliada na činnosť a správnosť súdov
= na čele stojí prokurátor, krajský prokurátor – okresný prokurátor,
Generálny prokurátor v BA= HANZEL

Občiansko-právne súdne konanie
-postup súdu a tých účastníkov aj iných osôb pri uplatňovaní svojich subjektívnych práv
- upravené to je v občianskom- súdnom poriadku - v občianskom súdnom poriadku 99/63
- aby súd mohol začať konať- musia byť naplnené zákonom stanovené podmienky (zákonnosť, príslušnosť účastníkom= spôsobilosť na právne úkony a procesná spôsobilosť) táto vec nemôže byť ani začatá na inom konaní, nemôže byť vydané právoplatné rozhodnutie)

Občiansko-právne (OP) vzťahy, rodinné vzťahy, pracovno-právne veci, obchodné veci, hospodárske vzťahy

Každé jedno konanie pred súdom začína na návrh okrem prípadov, ktoré zákon vymedzuje (dedičské konanie- začína automatické konanie)

NÁVRH
– podmienky podania 1, treba byť aktívne legitimovaný (FO, PO) súd skúma túto
spôsobilosť
2, pasívna legitimácia ( či osoba, ktorú žalujete je tá konkrétna
osoba = či je žalovateľná)
3, návrh sa podáva písomne, alebo telefonicky, ústne na súde-
tajomníkovi súdu
4, návrh na začatie konania: a, účastníci (navrhovateľ, žaloba,
odporca, žalovaný)
b, názov veci, uviesť o čo
v návrhu ide
c, popísať skutkový stav veci,
spolu s uvedením dôkazov
(originál+fotokópie)
d, petit- záver- treba napísať, čoho
sa domáham
- po podaní návrhu súd koná z vlastnej právomoci - súd vytýči hlavné pojednávanie
(žaloba aj žalovaný je povinný zúčastniť sa)
Súd zhrnie dôkazy a rozhodne na základe vyhotovenia dôkazov -
- súd 1 stupňa rozhodne ( všetky rozhodnutia súdu 1 stupňa, ktoré nemajú právoplatnosť sa môžu preskúmať.


Skrátené konanie (niečo ako 0-té konanie)

- skrátená forma konania (platobný príkaz) – keď je silná dôkazová sila  súd vydá predbežné rozhodnutie platobný príkaz, ak sa jedná o civilný spor do 100 000 Sk, v rámci obchodných sporov je 2 000 000 Sk (podľa novely). (zmestili sme sa do sumy, jasné dôkazy - Sk)

ODPOR
- sa môže podávať proti platobnému rozkazu (podáva žalovaný)
- preskúmateľný- do istej lehoty - zrušenie platobného rozkazu - hlavné pojednávanie pred súdom 1. stupňa - Rozsudok- dostáva sa to na súd 2. stupňa a toho rozhodnutie je konečné
rozsudok = sudca rozhoduje v mene republiky na základe dôkazov, pred verejnosťou
-možnosť odvolať sa na rozsudok (je stanovená lehotou)
-súd 2.stupňa- odvolací súd (buď vec potvrdí, alebo ju môže vrátiť súdu 1. stupňa, alebo nejako zrušia)

- rozhodnutie súdu 2. stupňa- konečné a právoplatné, vykonateľné
- ak je 1. stupňovým súdom krajský súd- existuje možnosť odvolať sa

Opravné prostriedky
A, riadne (odvolanie, odpor), 15 dní odo dňa doručenia, zmena!! doručuje sa do sídla firmy zapísanej v OR. Ak sa neodvoláte , rozhodnutie nadobudne právoplatnosť
B, mimoriadne - proti právoplatnému rozhodnutiu ( už po premlčacej lehote)
(napr. obnova konania, dovolanie, mimoriadne dovolanie)
1. obnova konania
návrh na obnovu konania sa podáva do 3 mesiacov od zistenia dôvodov a obnovu najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia.
2. dovolanie
môžu podať účastníci konania do 1 mesiaca od rozhodnutia na súde 1.stupňa. Dodávateľ musí byť zastúpený (advokátom, komerčným právnikom)
3. mimoriadne dovolanie- môže ho podať len generálny prokurátor na návrh účastníka , ak zistí že rozhodnutím bol porušení zákon ( do 1 roka od právoplatnosti)

Výkon rozhodnutia - posledný úkon súdu
právoplatné rozhodnutie je účastník povinný niečo strpieť, priama sankcia- súdny výkon rozhodnutia ( zabezpečí súd), exekúcia- na základe exekučného poriadku ( výkon- exekútor)