Nebezpečnost činu pro společnost

 obligatorní ( povinný ) znak TČ
 nebezpečnost je určena tím, že takový čin ohrožuje hodnoty vypočítané v § 1 TZ
 chápeme ji jako ohrožení nebo poškození chráněných společenských vztahů ( zájmů, hodnot)
 zahrnuje nejen škodu způsobenou těmto vztahům, ale též možnost poruchy ( ohrožení )
 stupeň nebezpečnosti musí být vyšší než nepatrný, u všech TČ mladistvých § 75, u trestného činu nenastoupení služby v ozbrojených silách dle § 270 a u trestných činů vojenských, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 3 léta § 294, musí být stupeň nebezpečnosti pro společnost vyšší než malý
 je materiálním znakem TČ ( z materiálního pojetí TČ plyne, že TČ je pouze čin, který naplňuje znaky uvedené v zákoně a zároveň je nebezpečný pro společnost )
 je základním kritériem pro výměru trestu
 česká právní úprava neobsahuje definici nebezpečnosti, stupeň nebezpečnosti je vyjádřen v § 3/4
 typový stupeň nebezpečnosti - vyjadřuje stupeň nebezpečnosti příznační pro trestné činy daného druhu (krádeže, vraždy, znásilnění )
 konkrétní stupeň nebezpečnosti - vyjadřuje nebezpečnost konkrétního trestného činu
 stupně - nepatrný, malý, menší, velmi vysoký, mimořádně vysoký
STUPEŇ NEBEZPEČNOSTI PRO SPOLEČNOST- je určován především významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení trestného činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán , osobou pachatele, jeho mírou zavinění a jeho pohnutkou.

 význam chráněného zájmu, který byl TČ dotčen = čím významnější je chráněný zájem, tím nebezpečnější útoky jsou proti němu (konkrétní význam konkrétních zájmů zasažených činem)
 způsob provedení činu a jeho následky (konkrétní způsob jednání a závažnost následků TČ)
 osoba pachatele ( většinou okolnost, že jde o recidivistu § 34 písm. j , o mladistvého § 74 a § 75 nebo osobu blízkou věku mladistvého § 33 písm. b.
 míra jeho zavinění a pohnutka (představa pachatele, míra jeho rozhodnosti, přiměřenost důvodů, pro něž pachatel spoléhal, že neporuší nebo neohrozí zájem chráněný TZ způsobem v něm uvedeným a okolnosti, pro něž pachatel nevěděl, že může poškodit tento zájem, ač o tom vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl)
 okolnosti činu ( v jaké době, na jakém místě byt TČ spáchán )

KRITÉRIA NEBEZPEČNOSTI
1. z hlediska konkrétního stupně nebezpečnosti
 mimořádně vysoký stupeň nebezpečnosti ( trest až na doživotí )
 velmi vysoký stupeň nebezpečnosti ( trest 15-25 let )
 menší stupeň nebezpečnosti ( za určitých podmínek upuštění od potrestání §24- postačí projednání nebo záruka )
 malý stupeň nebezpečnosti ( u mladistvých není trestným činem )
 nepatrný stupeň nebezpečnosti ( nejde o TČ )
2. z hlediska typové závažnosti
 trestné činy zvlášť závažné ( horní hranice trestu min. 8 let + TČ v § 62 )
 trestné činy, za které lze uložit trest do 5 let OS
 trestné činy, za které lze uložit trest do 3 let OS
 trestné činy, za které lze uložit trest do 1 roku ( NEPO výjimečně )
3. z procesního hlediska
 horní hranice nepřevyšuje 5 let ( samosoudce, podmíněné zastavení trestního stíhání )
 horní hranice převyšuje 5 let ( senát, obviněný musí mít obhájce ( i v přípravném řízení ), podmíněné zastavení nepřichází v úvahu )