Pocet referatov: 73

Nákupné správanie organizácií

Obsah

ÚVOD - 3 -
NÁKUPNÉ SPRÁVANIE - 3 -
Charakteristika - 3 -
Fázy nákupného rozhodovania - 4 -
ROZDELENIE TRHOV - 6 -
Trh výrobných faktorov - 6 -
Trh sprostredkovateľov - 7 -
Štátny trh - 8 -
TYPY NÁKUPNÝCH ROZHODNUTÍ: - 8 -
MODEL NÁKUPNÉHO SPRÁVANIA ORGANIZÁCIÍ - 9 -
TRANSAKCIE PRI VÝROBE A DISTRIBÚCIÍ JEDNÉHO PÁRU TOPÁNOK - 9 -
HLAVNÉ FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE SPRÁVANIE VÝROBNEJ SFÉRY - 10 -
ZDROJE - 11 -


Medzinárodný Marketing

1. Definovanie pojmov MM,M obchod,manažment MM, základné rozhodnutia
MM je definovaný v ekonomickej literatúre rôzne:
- je marketing, presahujúci národné hranice. Predstavuje pevný bod, na ktorý musia byť zamerané všetky aktivity podniku fungujúceho v medzinárodných podmienkach
- je marketing presahujúci hranice jedného štátu. Pre úspech firmy je nevyhnutné pochopiť kultúrne, ekonomické, politické a geografické odlišnosti tohto trhu.
- predstavuje zistenie a uspokojovanie potrieb globáln

MEDZINÁRODNÝ MARKETING - študijný material

1. Charakteristika medzinárodného marketingu 3
2. Motívy vstupu na medzinárodný trh 3
3. Ekonomické prostredie – absolútna a komparatívna výhoda. 4
4. Právne prostredie 6
5. Politické prostredie 6
6. Kultúrne a sociálne prostredie 7
7. Výber zahraničných trhov 7
8. Marketingové stratégie 11
9. Stratégia vstupu na medzinárodný trh 12
10. Produkt v medzinárodnom marketingu 14
11. Faktory determinujúce výber distribučných kanálov 15
12. Propag

MEDZINÁRODNÝ MARKETING - semstrálna práca

1. Charakteristika firmy

1.1 Vízia a ciele firmy

Tlačiareň vznikla v roku 1869. Samotná akciová spoločnosť Neografia bola založená v Martine dňa 21. apríla 1943. Podnik má rozmer kultúrneho dedičstva, pretože jeho zakladateľom bol Jozef Cíger Hronský - správca Matice slovenskej. Majoritným vlastníkom Neografie je Matica slovenská, ktorá má 84-percentný podiel na základnom imaní a zvyšok vlastnia manažéri a zamestnanci firmy. Objemom produkcie patrí Neografia k prvým štyrom tlačiarňa

Seminárna práca z Medzinárodného marketingu - Shell

Obsah
1. Charakteristika spoločnosti
2. Charakteristika odvetvia
3. Motívy internacionalizácie
4. Charakteristika externého prostredia
5. Ekonomické, geografické, demografické, sociálne a politicko-právne
6. Segmentácia trhov - heuristická metóda
7. SWOT analýza podniku
8. Metódy vstupu na zahraničný trh
9. Hofstedeove štúdie
10. Dstirbučná politka
11. Cenová politika
12. 12.Produktová politika
13. 13Komunikácia aCorporate Identity

MEDZINÁRODNÝ MARKETING text

Základné prístupy ku globálnej konkurencieschopnosti

 predajná vs marketingová orientácia na zahraničnom trhu – firma môže na ZT sledovať svoje krátkodobé alebo dlhodobé zámery. Zatiaľ čo ku krátkodobým cieľom patrí snaha o predaj produkcie, zvýšenie predaja, resp. maximalizácia zisku bez ohľadu na budovanie trvalejšej pozície, dlhodobé ciele sa orientujú na budovanie a rozvíjanie postavenia na trhu, dobré meno podniku, získavanie a udržiavanie zákazníka, samozrejme všetko čo naje

MEDZINÁRODNÝ MARKETING text 2

Tvorba produktov

Nové produkty
Nové produkty sa radia pod zložitý proces, ktorý možno nazvať výrobková politika. Potreby a želania sú východiskom výrobkovej politiky, ich splnenie je zárukou podnikateľského úspechu a zlepšenia konkurenčnej pozície sortimentného mixu na trhu papierenských a hygienických výrobkov.
Rast Harmaneckých papierní a zlepšenie konkurenčnej pozície sortimentných skupín možno zabezpečiť:
a) vývojom nových výrobkov na staré trhy,
b) diverzifiká

Charakteristika spoločnosti Shell

Shell celosvetovo

Spoločnosť Royal Dutch/Shell Group bola založená v roku 1907, kedy došlo k spojeniu holandskej petrolejárskej firmy Royal Dutch Petroleum Company a britskej prepravnej a obchodnej spoločnosti The Shell Transport and Trading Company Ltd, ktorá sa špecializovala na prepravu ropy a ropných produktov. Počas svojho pôsobenia vlastnila táto spoločnosť jednu z najväčších flotíl námorných tankerov. Jej zakladateľ Marcus Samuel pomenoval firmu „Shell“ na počesť svojho otca, ktorý dovážal do

Analýza motívov spoločnosti, externé prostredie

1.Ciele

Cieľmi spoločnosti Shell je efektívne, zodpovedne a ziskovo sa zapojiť do obchodných činností spojených s olejom, plynom a chemikáliami, rovnako ako aj do iných vybraných obchodných aktivít a zapojiť sa do hľadania a vývoja nových zdrojov energie. Spoločnosti Shell sa snažia dosiahnuť vysokú úroveň výkonu a ich cieľom je dlhodobo si udržať svoje postavenie v konkurenčnom prostredí.

2. Záväzky

Spoločnosti Shell rozoznávajú päť svojich záväzkov:
• Zá

SWOT analýza regiónu Brezna a okolia

Streghts - silné stránky

- atraktivita prírodného prostredia
- výhodná pozícia na križovatke cestného ťahu východ-západ (Banská Bystrica - Poprad)
sever - juh (Liptovský Mikuláš - Lučenec)
- vybudované kapacity (lyžiarske strediská sú v dnešnej dobe už dobre vybavené)
- kapacity v oblasti hotelierstva (oblasť Nízkych Tatier)
- golfové ihrisko


Weaknesses - slabé stránky

- slabá prezentácia cestovnými agentúrami
- zlá soci

Spotrebiteľské trhy a nákupné správanie spotrebiteľa

nákupné správanie spotrebiteľa sa týka nákupného správania jednotlivcov a domácností, ktorí nakupujú výrobky a služby na osobnú spotrebu.

spotrebiteľský trh je tvorený všetkými konečnými spotrebiteľmi.

model spotrebiteľského správania predstavuje odpoveď na otázku "ako spotrebitelia reagujú na rôzne marketingové stimuly, ktoré môže firma použiť"

osobné charakteristiky ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie:

1. kultúrne faktory - majú naj

Marketingový prieskum

postupy prieslumu trhu

Politický marketing

Politický marketing
Politický marketing môžeme súhrnne definovať ako strategickú komunikáciu všetkých posolstiev politickej strany, politika alebo iného politického subjektu (napr. vlády) na základe predchádzajúceho prieskumu politického trhu (voličov a politických konkurentov) prostredníctvom vybraných komunikačných nástrojov a zameranú na relevantné cieľové skupiny.

História politického marketingu

Politický marketing vznikol v USA v druhej polovci 20. storočia. V USA došlo k

V objatí reklamy

Do 20. storočia sme dorazili na koňoch, potom však naši prarodičia podľahli kúzlu motorov a kôň sa premenil už len na akúsi romantickú rekvizitu našich snov. Ušľachtilosť a silu tohoto mocného stvorenia, podobne ako silu spomienky či romantického sna, sa však samozrejme podarilo reklamným agentúram pretransformovať a predostrieť v jeho plechovej podobe. Stačí len spomenúť veľkolepý Ford-Mustang či Citroen-Xantia. Áno aj takto pôsobí reklama. Jej prolémom a cieľom zároveň je dostať sa do presýtených mozgo

Podpora prodeje

OBSAH

1. Úvod
2. Podpora prodeje
- smysl
- výhody a nevýhody
3. Proces tvorby
4. Závěr


I.ÚVODPodpora prodeje je jedním z nástrojů nepřímé komunikace
v marketingu. Zahrnuje soubor různých motivačních nástrojů,
převážně krátkodobého charakteru, vytvářených pro
stimulování rychlejších nebo větších nákupů určitých výrobků
či služeb. Zatímco reklama přesvědčuje o důvodu koupě,

Podstata a ciele marketingových stratégií

Stratégia je prostriedok, ktorý organizácia používa na dosiahnutie svojich cieľov. Jednu z prvých definícii navrhol Chandler (1962), ktorý charakterizoval stratégiu ako „vymedzenie základných dlhodobých cieľov podniku a prijatie smerov rozvoja, ako aj alokáciu zdrojov nevyhnutných na dosiahnutie týchto cieľov".

Základom pre posúdenie podstaty stratégie je pochopenie niektorých súvisiacich pojmov.

a) Odlišujúca (určujúca) schopnosť — kompetentnosť — prednosť:
zahŕňa v

Segmentácia trhu, výber cieľových skupín a tvorba trhovej pozície

trh sa skladá zo všetkých kupujúcich a predávajúcich, ktorí obchodujú s určitými výrobkami a službami; je to tead súhrn všetkých existujúcich a potenciálnych kupujúcich

Rozlišujú sa 3 prístupy k trhu:

1. masový marketing charakterizuje hromadná výroba, distribúcia i podpora predaja jedného produktu všetkým kupujúcim (cieľom je zníženie nákladov a ceny)

2. marketing hĺbky produktového mixu - produkujú sa rôzne varianty produktov

3. cielený marketing - v

Prípadová štúdia

1. apríla 2000, vzniká zápisom do obchodného registra nová slovenská firma so zahraničnou kapitálovou účasťou – cestovná kancelária „MUCHA CC“. Ako prezrádza už samotný názov, nešlo o klasický typ cestovnej kancelárie. Prvotný nápad sa zrodil v hlave jedného zo spolumajiteľov, dobrodruha a cestovateľa M. Napadnutého. Druhý z vlastníkov, P. Počerný má tiež skúsenosti v tejto oblasti, veď v krátkom čase spoznával kultúru Fínska, Nórska i Belgicka. Trojicu majiteľov uzaviera nemenovaný neúspešný k

podnikatelský plán

Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
komanditná spoločnosť
Predmet činnosti:

prevádzka potravinársko-reštauračného zariadenia, predaj čaju a čajového príslušenstva, rady v oblasti čajov a liečivých bylín, poskytovanie internetových služieb Spoločníci: Vklady spoločníkov: peňažný vklad 500 000Sk a nepeňažný vklad dodávkový automobil v hodnote 500 000Sk; nepeňažný vklad vo forme budovy v hodnote 1000 000Sk

OBJEKT VÝROBY

Opis produktu:

Prezentácia marketingovej značky a spoločnosti ČSOB, a. s .

Vypracovali: Jozef Petríček - prezentácia
Pavol Hake - prezentácia
Eva Kopaničáková – združovanie materiálov
Jana Rujáková – vypracovanie projektu
Martina Beshirová – spracovanie informácií

NA ÚVOD
Túto spoločnosť sme si vybrali z dôvodu dobrých skúseností s touto bankou ako jej klienti a po spoločnej zhode s celým tímom.
Pri získavaní informácii o tejto spoločnosti sme uvítali príjemný prístup ako aj ochotu pracovníkov ČSOB sprístupniť nám

(2/5)
>>