Tvorba marketingového mixu

- ak firma rozhodla o stratégii trhovej pozície, musí spresniť detaily mark. mixu
- mark. mix = súbor kontrolovateľných mark. veličín, kt. firma spája do určitého celku, aby vyvolala želanú reakciu na cieľovom trhu
- mark. mix obsahuje vš. aktivity, kt. môže firma ovplyvniť dopyt po sv. výrobkoch
- vytvárajú ho 4P: product, price, place, promotion

produkt
- kombinácia tovaru a služieb, kt. firma ponúka cieľovému trhu
- nielen súčiastky a doplnkové vybavenie, ale aj plný servis a primeraná garancia

cena
- určitá suma, kt. musí zákazník zaplatiť, ak chce získať výrobok
- výrobca navrhuje maloobchodnú cenu, kt. môžu jeho sprostredkovatelia účtovať, tí však môžu poskytovať zľavy, predávať na pôžičky - týmto sa prispôsobujú danej konkurenčnej situácii a výšku cenu zosúlaďujú s predstavou kupujúceho o hodnote, kt. je ochotný zaplatiť za výrobok

miesto
- zastupuje vš. aktivity firmy, kt. zabezpečujú, aby bol výrobok k dispozícii cieľovým spotrebiteľom
- výrobca môže mať sieť nezávislých veľko- a maloobchodníkov, vlastné predajne či iné distribučné cesty

promotion
- vš. aktivity, kt. sprostredkujú podstatné info o výrobku a presviedčajú cieľ. spotrebiteľov o výhodnosti jeho nákupu

- efektívny mark. program kombinuje vš. prvky mark. mixu do podoby koordinovaného prog. tak, aby harmonizoval s mark. cieľmi firmy

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

Kotler, P. - Armstrong, G.: Marketing. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1992