Marketingová štúdia - PowerPC spol. s r. o.

Poslanie firmy PowerPC spol. s r. o.

Firma PowerPC je fiktívna firma , ktorá bola založená pred dvomi rokmi , s cieľom vyplniť medzeru na trhu v oblasti výpočtovej techniky a podnikových informačných systé-mov.

Poslanie firmy PowerPC je predaj spoľahlivých počítačových zostáv a značkových komponentov s vyváženým výkonom. Ďalej chceme poskytovať rýchly servis hardvéru a softvéru u zákazníka. Medzi dôležité činnosti firmy patrí aj tvorba podnikových informač-ných systémov šitých na mieru zákazníka a profesionálne poradenstvo pri riešení problémov informačných systémov podnikov.

Dlhodobé ciele
• budovať priaznivú povesť firmy
• upevniť svoju pozíciu na trhu
• preniknúť do ďalších segmentov trhu

Krátkodobé ciele
• byť lepší ako konkurencia
• uspokojiť každého zákazníka
• optimalizovať proces produkcie
Marketingové prostredie

Marketingové prostredie vytvárajú všetky činitele a vplyvy , ktoré podmieňujú schop-nosť firmy uspokojovať potreby zákazníka , spracovať a flexibilne reagovať na zmeny v spoločnosti. Marketingové prostredie sa skladá z mikro a makroprostredia.

Mikroprostredie

Mikroprostredie možno rozčleniť na interné a externé.

Interné mikroprostredie

Organizačná štruktúra firmy:

oddelenie:

úsek: - hardvér - PC zostavy - logistika - účtovníctvo - poradenstvo
- softvér - softvér - doprava - fin. zdroje - servis
- distribúcia
- operač. výs.


Organizačná štruktúra je príliš centralizovaná , preto sa do budúcnosti uvažuje o zmene organizačnej štruktúry aby mohla spoločnosť rýchlejšie reagovať na možné problé-my.

Externé mikroprostredie

Dodávatelia:

Firma PowerPC má niekoľko veľkoobchodných dodávateľov hardvéru a softvéru , aby minimalizovala riziko nesplnenia objednávky v stanovenom čase z dôvodu krátkodobého ne-dostatku dodávok.

• hardvér: IMC spol. s r. o.
AGEM spol. s r. o.
EMM spol. s r. o.

• softvér: Microsoft Slovakia spol. s r. o.
Caldera Slovakia spol. s r. o.
Red Hat Slovakia spol. s r. o.
Star Division Slovakia spol. s r. o.

Marketingoví sprostredkovatelia:

Marketingoví sprostredkovatelia sú všetky firmy , ktoré pomáhajú podniku pri predaji a distribúcii produktu cieľovým zákazníkom , pri výskume trhu a aktivitách promotion , pri finančných transakciách a poistení.

• Sprostredkovatelia
- firma má vlastné oddelenie zabezpečujúce distribúciu produktov
- z charakteru produkcie (špecializovaná kusová výroba) nevyplýva potreba externého sprostredkovateľa

• Fyzická distribúcia
- firma má vlastné oddelenie zabezpečujúce fyzickú distribúciu

• Agentúry marketingových služieb
- firma využíva externé marketingové a konzultačné služby

• Finanční sprostredkovatelia
- VÚB – dlhodobé a strednodobé úvery
- Poštová banka – vedenie účtov spoločnosti
- Slovenská poisťovňa – poistenie proti pohromám

Zákazníci:

Firma sa sústredí na domáce trhy. Až 95 percent produkcie je realizovanej na domá-com trhu. Spoločnosť sa uplatňuje na trhu spotrebiteľov , no najmä na trhu výrobnej sféry. Zákazníkom poskytuje unikátne a efektívne riešenia informačných systémov , ktoré sú nevy-hnutné pre optimálne riadenie procesov v podnikoch a spoločnostiach.

Konkurenti:

Konkurencia na slovenskom trhu je v tejto oblasti veľmi silná. Veľké zahraničné firmy sa pokúšajú uchytiť na našom trhu viac či menej úspešne , no konkurenčná výhoda firmy Po-werPC je v tom , veľmi dobre pozná špecifické potreby slovenských zákazníkov a svoje pro-dukty predáva za výhodnejšie ceny ako konkurencia.

Verejnosť:

Verejnosť má pozitívny vzťah k produktom našej firmy , pretože naše riešenia ponú-kajú zvýšenie produktivity práce , šetria čas a väčšinu pracných činností vykonávajú okamžite a bezproblémovo. Firma si dáva záležať na tom , aby bola vnímaná ako profesionálna a seriózna firma , čo dopomáha k budovaniu dobrého obrazu o firme.Makroprostredie

Podnik existuje v širšom makroprostredí , ktoré vytvára pre podnik príležitosti a zároveň prináša aj riziko. Makroprostredie sa skladá zo 6 základných faktorov.

Demografické prostredie:

V regióne Bratislavy a západného Slovenska je vysoká hustota obyvateľstva a veľké množstvo firiem , čo umožňuje firme bez problémov prosperovať. Blízkosť hraníc troch su-sedných štátov poskytuje veľkú šancu pre prenikanie firmy na zahraničné trhy , avšak táto šanca zatiaľ nieje vôbec využívaná.

Ekonomické prostredie:

Aj keď je kúpna sila spotrebiteľov čiastočne obmedzená , tento segment trhu rastie závratnou rýchlosťou z dôvodu nezadržateľného a rýchlo napredujúcemu vývoju v informačných technológiách. Na cene komponentov sa prejavuje každé výraznejšie zakolí-sanie meny a nedávne zavedenie dovoznej prirážky zapríčinilo rast cien komponentov potreb-ných pre výrobu počítačov až o desať percent , čo sa podpísalo na zvýšení cien produktov.

Prírodné prostredie:

Kľúčové energetické zdroje pre firmu sú elektrická energia a benzín. Ceny týchto ko-modít na domácom trhu neustále rastú a preto je treba venovať zvýšenú pozornosť hospodár-nemu nakladaniu s týmito zdrojmi aby nedošlo k vysokému rastu nákladov , ktoré by sa pod-písali na raste ceny produktov.

Technologické prostredie:

V tejto oblasti je rýchle tempo technologických zmien a preto je nutné udržiavať si výborný prehľad. Implementácia noviniek do produktov je v tomto obore nevyhnutnosťou.

Politické prostredie:

Pretože sa na Slovensku nevyrábajú žiadne komponenty pre počítače , firma je závislá na dovoze komponentov zo zahraničia. Preto je pre ňu veľmi dôležitá colná politika vlády.

Kultúrne prostredie:

Kultúrne prostredie je priaznivo naklonené technickému pokroku , čo je pre firmu a jej predmet podnikania pozitívne pôsobiaci faktor.Marketingový mix

Realizácia marketingovej stratégie sa realizuje pomocou využitia štyroch skupín mar-ketingových nástrojov , nazývaných tiež 4P , podľa anglického PRODUCT (výrobok) , PLA-CE (miesto , distribúcia) , PRICE (cena) a PROMOTION (komunikácia). Pomocou 4P sa tvorí MARKETINGOVÝ MIX. Marketingový mix sa definuje ako súbor konkretizovaných a vzájomne skoordinovaných nástrojov (4P) , ktoré firma využíva na dosiahnutie svojich mar-ketingových cieľov na trhu.

Produkt
Miesto (Distribúcia)Cena Promotion (Komunikácia)Produkt


Charakteristika produktu:

Produktmi firmy PowerPC sú podnikové informačné systémy šité na mieru, výkonné počítačové zostavy a s tým súvisiace služby akými sú servis a poradenstvo. Tieto produkty sú typickým príkladom tovaru , ktoré sú investičného charakteru a slúžia potrebám ďalšej pro-dukcie.

Jadro produktu:

Hlavnou funkciou produktov firmy je zefektívnenie a zrýchlenie komunikačných a informačných kanálov vo firme zákazníka. Nákup tohto produktu prinesie zákazníkovi ob-rovskú výhodu voči konkurencii , pretože aplikácia nových technológii znižuje náklady a zvyšuje efektivitu a produktivitu práce vo firme.

Vlastný produkt:

Podnikové informačné systémy a počítačové zostavy sú vlastnými produktmi firmy. Pri ich tvorbe sa kladie dôraz na spoľahlivosť , výkonnosť a výbornú cenu.


Rozšírený produkt:

Keďže sa jedná o produkty investičného charakteru , tretia vrstva je pre produkt najdô-ležitejšia. Rýchly servis ako aj inštalácia u zákazníka patria k samozrejmostiam a nutnostiam. Poradenstvo je dôležité pre výber tej správnej stratégie pre tvorbu informačné ho systému pre konkrétneho zákazníka s ohľadom na jeho predmet podnikania a špecifické potreby. Firma poskytuje aj distribučné služby , pretože v tejto špecifickej činnosti je to vhodnejšie riešenie , ako keby túto službu poskytovala nejaká externá distribučná firma.Cena

Cena určuje podiel na trhu a tiež výsledok hospodárskej činnosti. Stanovenie ceny je pre obchodníka kľúčovým rozhodnutím , ktoré ovplyvňuje ďalšiu činnosť firmy. Cena je je-diným nástrojom marketingu tvoriacim príjmy , preto je nesmierne dôležité určiť jej správnu výšku. Faktory určovania cien možno rozčleniť na interné a externé.

Interné faktory:

Ciele marketingu:

Firma sa rozhodla pre maximalizáciu trhového podielu. Z toho dôvodu je cena stano-vená tak , aby firma dosahovala len minimálny zisk.

Stratégia marketingového mixu:

Cena je pre firmu kľúčovým faktorom , no zároveň sa kladie dôraz na kvalitu produk-tu. Je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi kvalitou a cenou produktu.

Náklady:

Náklady tvoria dolnú hranicu ceny. Keďže sa firma rozhodla pre stratégiu maximali-zácie trhového podielu , ceny sú stanovené tak aby pokryli náklady na produkciu. Firma ne-ustále optimalizuje výrobné procesy , aby aj pri nižšej cene produktu poskytovala vysoko kvalitné produkty.

Externé faktory:

Trh a dopyt:

Firma podniká v monopolistickej konkurencii , kde trh pozostáva z mnohých kupujú-cich , ktorí obchodujú na báze cenového pásma. Spoločnosť musí diferencovať svoju ponuku , aby sa uplatnila vo viacerých segmentoch trhu.

Konkurencia:

Firma starostlivo sleduje cenu a kvalitu produktov konkurenčných produktov , a snaží sa neustále ponúknuť lepší produkt za priaznivejšiu cenu ako konkurencia. Firma starostlivo sleduje aktivity konkurentov , aby vedela pružne reagovať na zmeny v ponuke.
Ostatné faktory vonkajšieho prostredia:

Aj keď sa ekonomické faktory podpisujú na raste nákladov , spoločnosť sa snaží zvy-šovať ceny len v prípade , keď je to absolútne nevyhnutné. Stabilnými cenami sa tiež firma snaží vybudovať si dobré meno u zákazníkov.

Úpravy cien:

Ceny so zľavou:

Spoločnosť uplatňuje množstevný rabat , ktorý ale nieje vyšší ako je úspora nákladov

Cenová diferenciácia:

Keďže sa firma snaží preniknúť aj na ďalšie segmenty trhu , uplatňuje cenovú diferen-ciáciu podľa modifikácie produktu.Distribúcia

Keďže druh produkcia má charakter kusovej výroby , kde je produkt vysoko diferen-covaný pre každého jednotlivého zákazníka so špecifickými požiadavkami , je najlepšie rie-šenie distribučného kanála bez sprostredkovateľských firiem.
Táto distribučná cesta je nultej úrovne a označuje sa tiež ako priamy odbytový kanál. Medzi výrobcu a spotrebiteľa nevstupuje žiadny sprostredkovateľ , čo kladie vysoké nároky na distribúciu vo firme. Preto má aj oddelenie distribúcie najviac úsekov , ktoré sa snažia efektívne využívať odbytové cesty , aby čo najlepšie uspokojili zákazníkov.

Firma vlastní sieť obchodných priestorov vo viacerých okresných mestách a tak sa snaží byť zákazníkom pri ruke. Tieto pobočky prijímajú objednávky a požiadavky zákazníkov a riešia isté jednoduchšie a bežné problémy. Začínajú však pociťovať nedostatok autonómnos-ti , čo si v budúcnosti vyžiada zmenu organizačnej štruktúry firmy.Komunikácia

Podstatu marketingovej komunikácie tvorí výmena informácii medzi ľuďmi , ktorí si chcú niečo oznámiť a sprostredkovať. Firma stojí pred úlohou hľadať na trhu dostatočný po-čet kupujúcich pre svoje produkty. Podstatou cieľavedomej komunikácie s trhom je ovplyv-ňovanie nákupného správania spotrebiteľov v záujme predaja firemných produktov. Komuni-kačný systém tvoria : reklama , podpora predaja , public relations , osobný predaj.


Reklama:

- na internete a odbornej tlači formou graficky nápadných inzerátov
- zlaté stránky
- účasť na všetkých veľtrhoch a výstavách v komunikačnej oblasti
- firma dlhodobo a za výhodných podmienok spolupracuje s reklamnou agentúrou , ktorá pripravuje nápadité reklamné kampane

Podpora predaja:

- prekvapenia pre verných zákazníkov vo forme darčekov alebo služieb zdarma
- odmeny pre zákazníkov , ktorí so sebou privedú nových zákazníkov
- zvláštne ponukové akcie , ktorých obsahom sú ponukové balíčky s množstvom služieb , ktoré dostane kupujúci ku kúpenému produktu.

Public relations:

- k hlavným cieľom firmy patrí budovanie dobrej povesti firmy , čo sa dosahuje mnohými aktivitami v oblasti PR
- dobrá spolupráca s médiami
- účasť zástupcov firmy na všetkých významnejších konferenciách , výstavách z oblasti informačných systémov
- sponzorovanie miestneho hokejového tímu
- každoročná organizácia programátorskej súťaže pre stredné školy , čo je tiež dobrá mož-nosť pre hľadanie budúcich talentovaných programátorov , ktorí môžu byť v budúcnosti potrební pre našu firmu

Osobný predaj:

- firma predáva produkty , ktoré si vyžadujú odborné vysvetlenie a poradenie , z tohto dô-vodu hrá osobný predaj veľmi dôležitú podmienku úspechu
- nadväzujeme kontakty s potenciálnymi zákazníkmi na rôznych podujatiach a akciách
- u nás väčšina firiem nepoužíva komplexné informačné systémy , preto pre vytipovaných zákazníkov organizujeme odborné prednášky a prezentácie nášho produktu aby si uvedo-mili potrebu inovácie vo svojej firme