Základné pojmy

- vyjadruje dianie na trhu
- do kon. 19. st. bol tento pojem neznámy, až keď sa začínajú formovať moderné ekonomiky (veľké trhy, veľa spotrebiteľov, výrobcov a výrobkov) došlo k jeho pojmovému vymedzeniu
- vtedy: operatívne udalosti, kt. uľahčovali predaj výrobkov
- predchodca marketingu: obchodné vedy - predmet výučby na SŠ, začali s nimi predstavitelia scholastiky (T. Akvinský, E. Rotterdamský)
- nejestvuje jednotná definícia, za posl. 50 rokov sa vytv. 48 rôznych derinícií
- spoločenský a riadiaci proces, v kt. jednotlivci a skup. získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú (Kotler)
- súbor vš. činností potrebných na to, aby sa tovar al. služby za optimálnych podmienok a v optimálnom množstve dostali k spotrebiteľovi (am. def.)
- komerčné riadenie založené na poznaní spotrebiteľa (angl. def.)
- podnikateľská aktivita na trhu, a preto trhu zodpovedajúca (nem. def.)
- ucelená metóda, postup uvedenia nápadu na trh
- Peter Drucker: „Zámerom mark. je urobiť predávanie prebytočným. Cieľom je poznať a rozumieť zákazníkovi tak dobre, že výrobok alebo služba mu budú vyhovovať a samé sa predajú."
- želaná výmena na trhu: uspokojiť spotrebiteľa a dosiahnuť zisk
- kľúč. kategórie: potreby, želania, dopyt, produkty, výmena, transakcie, trhy

úloha mark. v ekonomike
- je prostriedkom, prostredníctvom kt. sa rozvíja a sprostredkuje blahobyt ľudí (Kotler)
- zákl. požiadavka mark.: ponuka prevyšuje dopyt a vytv. konkurenčného prostredia na trhu


Podstata mark. koncepcie - zákl. pojmy
- kľúč. kategórie: potreby, želania, dopyt, produkty, výmena, transakcie, trhy
- tieto pojmy sú prepojené a každý z nich vychádza z predchádzajúceho

potreby
- stav pociťovania nedostatku
- exist. objektívne
- fyzické - zákl. potreby; jedlo, oblečenie, teplo, bezpečnosť
- sociálne - týkajú sa spolupatričnosti a náklonnosti
- individuálne - po vedomostiach a sebarealizácii
- buď človek nájde spôsob, ako sv. potreby uspokojiť (v industriálnych krajinách) al. ich zredukuje (v menej rozvinutých spoločenstvách)

želania
- reprezentujú formu ľudských potrieb
- opisujú sa názvami predmetov, kt. uspokoja potreby
- predávajúci, kt. zamieňajú želania a potreby trpia na „marketingovú krátkozrakosť" - sústreďujú sa na želania a strácajú poňatie o potrebách (výrobca vrtákov si môže myslieť, že kupujúci potrebuje vrták, on však v skut. potrebuje dieru) - keď sa objaví nový produkt, kt. uspokojí potrebu lepšie, majú títo obchodníci problém
- ak sú želania podložené kúpnou silou, stávajú sa dopytom

dopyt
- želania sú neobmedzené, ale zdroje áno

produkty
- predchádzajúce kategórie predpokladajú, že exist. produkty schopné ich uspokojiť
- čokoľvek, čo možno ponúknuť na trhu do pozornosti, na získanie, používanie al. spotrebu a má schopnosť uspokojiť potrebu alebo želanie
- okrem výrobkov a služieb sú produktmi aj osoby, miesta, organizácie, aktivity a myšlienky

výmena
- marketing vzniká vtedy, ak sa ľudia rozhodnú uspokojovať sv. potreby a želania prostredníctvom výmeny (Kotler)
- akt získania žiadaného objektu od niekoho na zákl. poskytnutia niečoho ako náhrady
- je to len jeden z mnohých spôsobov získania žiadaného objektu (žobranie, krádež...)
- je to kľúčový prvok mark.
- na to, aby sa mohla uskutočniť, musia exist. určité predpoklady:
- musia exist. aspoň 2 partneri a každý z nich musí mať niečo, čo je pre druhého hodnotou
- musia byť schopní navzájom rokovať
- musia mať slobodu pri akceptovaní al. odmietnutí ponuky druhého
- musia byť schopní komunikovať a dodávať
- či sa výmena uskutoční, závisí len od partnerov
- ak aj nič nezískajú, nič nemôžu stratiť

transakcie
- výmena hodnôt medzi dvoma účastníkmi
- formy:
- peňažná
- bartrová - transakcia naturálnej výmeny (ak sv. starú chladničku vymeníme so susedom za jeho straší televízor), jej predmetom môžu byť výrobky aj služby (advokát napíše testament pre lekára ako náhradu za jeho lekárske vyšetrenie)
- vyžaduje aspoň 2 veci s rovnakou hodnotou, dohodnutie podmienok, času a miesta

trhy
- zoskupenie existujúcich a potenciálnych kupujúcich produktu
- samozásobovanie - získavanie predmetov pre seba samých (poľovník - najviac poľuje, ale musí aj rybárčiť, zaoberať sa hrnčiarstvom a farmárčiť)
- decentralizovaná výmena - uzavretá výmena priamo medzi sebou (poľovník sa venuje len poľovaniu a mäso vymieňa za tovar od rybára, hrnčiara a farmára)
- centralizovaná výmena - v spoločnosti sa zvyšuje počet osôb a transakcií obchodníkov i trhov; vo vysp. spoločnostiach prestávajú byť trhy fyzickým miestom
- trh práce, peňažný trh, trh sponzorov...
- trh predávajúceho (predávajúci má prevahu, kupujúci musia byť aktívnejšími „marketérmi") a trh kupujúceho (kupujúci majú prevahu, predávajúci musia byť aktívnejšími „marketérmi")

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

Kotler, P. - Armstrong, G.: Marketing. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Ba