Pocet referatov: 281

Charakteristika osobnosti žiaka

Základné údaje:(sú vymyslené pre zachovanie anonymity žiaka)

Meno a priezvisko: Michaela Veselá

Narodená:6.5.1989 v Banskej Bystrici

Ročník: siedmy,základná škola na Moskovskej ulici v Banskej Bystrici

Rodinné pomery: Žiačka pochádza z dobre usporiadanej rodiny. Matka i otec sú vlastní. V spoločnej domácnosti žije spolu s dvoma bratmi a starou mamou. Sociokultúrna úroveň je vysoká.

Telesný stav: Na svoj vek je pomerne vyspelá, telesná stavba je no

Depresia 1

-je mentálna porucha prinášajúca trpiacemu smútok, skľúčenosť, stratu záujmu a entuziazmu vo väčšine činností. Môže narušiť schopnosť zvládať životné situácie v bežnom živote, ale najmä na pracovisku. Ľudia s depresiou trpia pocitmi beznádeje a bezcennosti a myslia často na samovraždu.
Depresia je najbežnejšia psychická porucha rozšírená na celom svete, hoci na rôznych miestach zemegule pacienti udávajú odlišné príznaky.
Vyskytuje sa u ľudí každého veku, stúpajúci trend má u mlad

Depresia 2

Na svete trpí depresiou okolo 110 miliónov mužov a žien. Je to najbežnejšia psychická porucha. Každým rokom stúpa počet depresívnych pacientov až o 3%. Depresia najviac postihuje ľudí v produktívnom veku, bez ohľadu na sociálne a ekonomické postavenie. Až 15% ľudí trpiacich depresiou sa pokúša o samovraždu a len 25% vyhľadá odbornú pomoc na psychiatrii. Toto ochorenie patrí k človeku rovnako ako slepé črevo . Trpelo ňou veľa slávnych osobností – ako Julius Caesar alebo Winston Churchill.

Depre

Depresia 3

Popis stavu/ochorenia
Každý zažije niekedy trochu nešťastia, často ako následok nejakej zmeny, či už v podobe nejakej prekážky alebo straty, alebo jednoducho, ako povedal Freud „každodenného utrpenia “. Bolestné pocity, ktoré sprevádzajú tieto udalosti, sú obyčajne adekvátne, potrebné, prechodné a môžu sa dokonca stať príležitosťou pre osobný rast. Avšak pokiaľ depresia pretrváva a narušuje bežný denný život, potom môže byť uvažovaná indikácia depresívneho ochorenia. K faktorom, ktoré rozl

Depresia

Depresia je psychosomatické ochorenie, pri ktorom je človek smutne naladený, čo sa zvyčajne spája s úzkosťou, vnútorným nepokojom, poruchami myslenia i spánku. Myslenie je spomalené a zaoberá sa najmä tým, aká beznádejná je súčasná situácia a aká beznádejná je budúcnosť.

Mnohí pacienti prežívajú pocity viny, prehrešenia sa, čo sa môže vystupňovať až do rôznych vidín a bludov. Časté sú aj poruchy spánku, ktoré sa prejavujú v problematickom zaspávaní, náhlym prebúdzaním alebo skorý

Človek a jeho sexualita

Človek a jeho sexualita

1. Vyrovnaný človek

Človek sníva o tom, že sa stane úplným pánom svojho života. Má pravdu, pretože v tom je jeho nadradenosť nad zvieraťom, že môže o sebe aj o svete uvažovať a že je schopný svoj život posudzovať a usmerňovať podľa svojich predstáv. Ale mnohí ľudia, ktorí sa považujú za pánov svojho konania, sú v skutočnosti viac alebo menej otrokmi svojho tela a svojich citov. Nepodarilo sa im určiť a udržať hierarchiu hodnôt svojich schopnosti. Buď ja

Emócie, city, vyššie city, nálady a afekty

Emócia alebo cit je prežívanie vzťahu človeka k veciam a javom okolitého sveta, k sebe samému, k svojmu konaniu a k iným ľuďom. City a emócie sa často zamieňajú. Emóciami sa označujú nižšie city spojené s uspokojovaním základných ľudských potrieb ako sú napríklad jedenie, pitie, spanie. City sú trvalejšie emócie spojené s vyššími potrebami, hlavne s medziľudskými vzťahmi, hodnotami človeka a života, s potrebami myslenia a prežívania krásy a s kultúrnymi potrebami človeka. Vždy existuje predmet citov.

Flagelácia (sebatrýznenie)

Čo si predstavujete pod pojmom sebatrýznenie ( odborne flagelácia ) ????

Flagelácia: 1. Fanatické sebabičovanie , sebatrýznenie – trest za vlastný hriech
2. Sd. pohlavné uspokojovanie bičovaním seba, alebo sex. partnera

Pred nejakým časom sme si vybrali a uviedli temú masochizmu, resp. jeho špeciálnu odnoš automasochizmus. („ Možno sa ešte pamätáte na film – ak ste ho samozrejme videli – Priepasť - Abyss , konkrétne na scénu kde si istý dôstojník pod stolom robí vojenským n

Gemblerstvo a jeho vplyv na prospech

Hra už od dávnych čias patrí k životu. Jej prapôvod však nespočíval v prehrávaní peňazí, ale v zábave, v pobavení sa. Hru, ako priaznivo hodnotenú formu využívania voľného času pozná ľudstvo už od nepamäti. Hrávalo a aj hazardovalo sa už v starovekom Grécku, Ríme, Egypte, Číne a mnohých iných krajinách. Dávno sú už známe hry v kocky, šachy, karty a iné. Prvý hrací automat bol postavený v roku 1895 firmou Tivoli. Hazard začal pomaly získavať na popularite a postupne sa dokonca pre niektorých stal ž

Hanba

Široké poňatie hanby ako pocitu spojeného s celou radou ďalších emócií, ako viny, pokory… a s celým radom situácií, ako sú: byť nahý, byť pristihnutý pri niečom zahanbujúcom podal už Charles Darwin.
Český sexuológ J. Hynie chápe hanbu ako prirodzenú zložku sexuálneho života, ako druh sexuálnej zábrany, iný v ňom naopak vidia zdráhanie, ktoré podneťuje.
Ľudská sexuálna hanblivosť je však komplexnejšia, je to kultúrou formovaný jav. Môže byť spojená s účelovým obmedzením sexuálne

Hitlerova deštruktivita

Objektmi Hitlerovej ničivosti boli mestá a ľudia. Veľký staviteľ a nadšený plánovač novej Viedne, Mníchova či Berlína, bol ten istý muž ktorý chcel zrovnať Paríž zo zemou. Krajným výrazom Hitlerovej mánie ničiť budovy a mestá bol dekrét „ Spálenej zeme“ . V tomto dekréte Hitler vydal rozkaz pre prípad obsadenia Nemecka. Tento rozkaz znel: Je nutné zničiť do základu nielen priemyselné zariadenia, vodné diela, elektrárne a telefónne centrály, ale všetko ostatné čo je nutné pre zachovanie života: záz

Hlavné príčiny školského neprospechu

Súčasná vysoko rozvinutá spoločnosť kladie čoraz väčší dôraz na všeobecné vzdelanie a špeciálnu prípravu na pracovnú činnosť. V súvislosti s tým narastajú nároky, ktoré škola vyžaduje od detí. Preto je čím ďalej tým viac detí ohrozených nezdarmi z neschopnosti úspešne plniť všetky požiadavky školy či rodiny.


Dieťa, ktoré v škole neprospieva, väčšinou považujú buď za „hlúpe“, alebo „lenivé a lajdácke“, tlak naň sa preto stupňuje, a tak sa uzatvára bludný kruh.

Hra a jej úloha v učení

Úloha hry v učení

Herné aktivity formujú most medzi rozvíjajúcim sa myslením dieťaťa a jeho vonkajším okolím. Pre dospelých je hra len odbočovanie od hlavných úloh dňa. Pre deti je však hlavnou prácou dňa hra, je to hlavný dej, kde si dieťa osvojuje zručnosti, vedomosti a formuje si svoj postoj k nim. V živote dieťaťa učenie nesmie byť oddelené od hry.
Predstava dospelých o hre je, že hra je opakom práce, že je nedôležitá, a je možno len mrhaním času. Tiež ju hodnotia ako oddych a š

I N T E L I G E N C I A

Inteligenciu môžme označiť ako zvláštny súhrn rozumových schopností, ktoré sa pričiňujú o to, že človek môže riešiť nové problémy pomocou myslenia. Komplikovanosť inteligencie sťažuje vytvorenie celkovej charakteristiky jej úrovne u daného jednotlivca – jednotlivé zložky inteligencie bývajú vyvinuté nepomerne. Stáva sa napríklad, že človek s níz- kou úrovňou celkovej inteligencie má fenomenálne matematické schopnosti a udivuje okolie tým, ako rýchlo násobí spamäti niekožkomiestne čísla, čo obv

Integrácia zdravotne postihnutých

Pri riešení tejto otázky je potrebné určiť, čo vlastne môžeme považovať za integráciu v oblasti zdravotne znevýhodnenej populácie? Je to, že týto ľudia budú navštevovať spoločne zo zdravou majoritou školy, budú spoločne pracovať v továrňach či úradoch, budú sa bežne stretávať na spoločenských podujatiach, pri voľnočasových aktivitách? Alebo je to aspoň čiastočné priblíženie sa tomuto ideálu, ktorý je pravdupovediac veľmi ťažko realizovateľný a vyžaduje si vynaloženie obrovských síl, ako aj

IQ Testy

Pojem inteligencia vznikol z praktických potrieb použitia psychológie v praxi. To viedlo k utvoreniu metód na zisťovanie úrovne - stupňa rozumovej výkonnosti. Tieto metódy sa nazývajú inteligenčné testy. Inteligenčné testy obsahujú úlohy, ktoré si na svoje vyriešenie vyžadujú myšlienkové operácie. Stupeň rozumovej výkonnosti sa udáva tzv. inteligenčným kvocientom (IQ).Inteligenčný kvocient, ktorým sa meria stupeň úloh, sa prepočíta na tzv. mentálny vek- MV (vek zistený testom). FV je fyzický vek diagnostik

Kde kto sedí, čím je a čím bude

Sympatie sa prejavujú už ponúknutým miestom na sedenie. Stolička, miesto pri stole, vyjadruje patričné miesto v skupine. Ukazuje, komu patria sympatie a kde sedia súperi, lebo každý sa cíti podľa toho, ako a kde sedí. Výberom miesta prejavujeme základné princípy, a to bez toho, aby sme povedali čo len slovo.

ARTUŠOV ZÁKON

Legendárny keltský kráľ je vynálezcom dialógu za okrúhlym stolom. Vedel, že okrúhly stôl vytvára triezvu, vecnú atmosféru a pocit stredobodu pozornosti, lebo sa ned

Konflikty

Konflikty sú prirodzenou súčasťou života a stretávajú nás všade, kde ľudia navzájom určitým spôsobom prichádzajú do kontaktu, spolupracujú. Napriek tomu mnohokrát reagujeme na druhých neprimerane. Kto v takomto prípade pomáha je mediátor ako vecno-ľudský znalec, tretia strana hádajúcich sa strán, aby aktívne a zodpovedne spracoval ich vzájomný konflikt.
Konflikt je vyjadrený zápas medzi nezávislými stranami založený na nerovnakom znímaní toho istého cieľa. Objavujúci sa spor je rozhovor, v ktorom

Láska je...

Že manželstvo nemôže fungovať bez lásky, to tvrdí skoro každý. A každá mladá dvojica, ktorá uzatvára manželstvo, je hlboko presvedčená, že je medzi nimi láska až do smrti.

Prečo je teda toľko manželstiev, uzavretých z veľkej „lásky“, nešťastných? Odpoveď je jednoduchá. Ľudia nevedia, čo je láska, pletú si lásku so zamilovanosťou a berú sa prevažne podľa prejavov zamilovanosti, a to mnohokrát vedie až k tragickým následkom. Na prchavých citoch zamilovanosti však nikdy nemožno zalo

Medziľudské vzťahy

Najviac na nás vplývajú ľudia v najbližšom okolí, s ktorými trávime najviac času. Práve preto by mali byť tieto vzťahy korektné, mali by obsahovať zdvorilosť a úctu. V ľudskej povahe je zakódované, že každý človek chce imponovať a vyvolať obdiv. Naše sebahodnotenie závisí od toho, ako nás hodnotia iní.

Sociálna interakcia:
– je to vzájomné pôsobenie a umenie vychádzať s ľuďmi, schopnosť presadiť sa medzi nimi, ale nie na úkor iného

Empatia:
– je to vcíteni

(2/15)
>>