Pocet referatov: 394

Čo je eutanázia

Čo je eutanázia
Grécke spojenie eu thanatos v preklade znamená dobrá smrť. V súčasnosti sa v literatúre uvádzajú rôzne definície eutanázie. V podstate pod eutanáziou možno rozumieť také konanie zdravotníka, ktorého cieľom je usmrtenie pacienta. Možno ju rozčleniť podľa vôle pacienta na dobrovoľnú - pokiaľ o ňu žiada sám pacient, nedobrovoľnú - ak sa uskutočňuje so súhlasom člena rodiny, nemocničnej rady alebo súdu (ak je pacient nekompetentný rozhodnúť, napr. v stave bezvedomia) a násilnú - vy

FAKULTNY SEMINAR - dvojznacnost new age

“Stvoril si ma pre seba, Pane, a nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe.”
(sv. Augustín)

Zaujala ma prednáška o NEW AGE a obzvlášť diskusia, ktorá nasledovala po nej. Témou bola „Dvojznačnosť vzťahu reliogizity nového veku a kresťanstva”. Prednáška bola vedená v duchu oboznámenia poslucháča s pojmom NEW AGE, ale tiež podškrtnúť akúsi dvojznačnosť v hnutí NEW AGE, či nájsť dobré prvky v tomto hnutí, ktoré by mohli akosi „inšpirovať” kresťanstvo. Bolo povedané, že

Hinduizmus

Obsah

1. Čo je to hinduizmus?
2. Dejiny hinduizmu
3. Sväté spisy hinduizmu
4. Učenie hinduizmu
5. Hinduistické obrady a sviatky
6. Panteón hinduistických bohov
7. Niektorí ďalší hinduistickí bohovia
8. Mahátma Gándhí


Čo je to hinduizmus ?

Hinduizmus nemá formulované žiadne určité vyznanie, nemá zakladateľa, hierarchiu kňazov ani riadiaci orgán. Má však učiteľov, tzv. svami, a duchovných vodcov, tzv. guru.
Hindui

Islam

Z troch svetových náboženstiev je islam najmladší. Objavil sa v rannom stredoveku. Ten, kto prijal islam, sa nazýva moslim. Počet moslimov na svete je asi 1 miliarda, z toho 800 miliónov sunnitov, 150 miliónov šíitov, 3 milióny charidžovcov. Islam nikdy nebol iba náboženstvom, je to spoločenský režim, súbor morálnych spoločenských a ďalších noriem. Činí si nárok na riadenie každého detailu denného života.
Al- Islam znamená doslova „odovzdanie sa do vôle Božej.“ Výraz „mohamedánstvo“, ktorým n

Martin Luther - školy

Čoskoro začal chodiť do mestskej školy v Mansfelde. Tam sa učili len 4 predmety: čítať, písať, spievať a latinsky. Rátať sa mohli naučiť len pri speve. Učiteľ nebol pe-dagóg a lásku detí si nezískal. Bol vraj na deti ako kat na zbojníka. Výchovným pros-triedkom bola hojne používaná palica. Za pol dňa mohol jeden žiak dostať výprask aj 15 ráz. Nevyučovala sa ani história, len trochu z latinskej poézie. Prísna výchova spô-sobovala bojazlivosť detí. Už z detstva si Luther zachoval predstavu Krista ako prís

Martin Luther – evanjelium

Martin Luther – evanjelium


Luther sa pustil do štúdia a výkladu Svätého písma.
1.8.1513 - začal svoje prednášky o knihe Žalmov
jeseň 1515 - prednášal o liste sv. Pavla Rimanom
1516-1517 – preberal list Galaťanom

Tretia veľká náboženská kríza, ktorá vyriešila jeho vnútornú rozhádza-nosť, bola iba tichým hlasom svedomia. Neprivodilo ju nijaké nebeské zjavenie, nijaký náboženský obrad, ani nič podobné, ale jednoducho pri štúdiu vo veži augustiánkeho

Miništranstké skriptá

1. SOM MINIŠTRANT

Prvým dôvodom miništranskej služby je Božia oslava.
Až ďalším dôvodom je pomoc kňazovi.

Miništrant pre svoju službu obsiahne hojnejšie milosti z každej sv. omše pri ktorej miništruje. Je to teda česť, výsada, že môžem byť tak blízko pri oltári, na ktorom sa aj za mňa obetuje Ježiš Kristus.

Otázky:
1. Aký je prvý dôvod miništranstkej služby?


1.1. Aký by mal byť miništrant?

Pri liturgii dbá na úctiv

Nábožensky orientované voľnočasové aktivity detí a mládeže

Zistilo sa, že je priam nezmerné množstvo detí a mladých, ktorým by bolo treba venovať pozornosť: veľa postihnutých, chorých, neurotizovaných, vyrastajúcich v zlých rodinných pomeroch a hŕba bežných „normálnych mladých“, o ktorých nikto nezakopne, pretože na pohľad nič nepotrebujú. Taktiež sem patria mladí záškoláci, ťažko zvládnuteľné deti, ktorých počet v poslednej dobe narastá. Vyriešením tohto problému sa začali zaoberať rôzne občianske združenia a mládežnícke spolky. To že rodičia nema

Náboženstvo a jeho význam v spoločnosti

Náboženstvo je jedným z najrozšírenejších prejavov ľudskej duchovnej činnosti. V histórii ani v súčasnosti niet spoločnosti, v ktorej by neexistovalo nejaké náboženstvo a náboženské spoločenstvo. Náboženstvo ako jedna z inštitúcií vlastná iba ľudskej spoločnosti je prejavom špecificky ľudskej potreby nájsť svoje miesto vo svete a odpoveď na základné otázky bytia.

V súčasnosti žijú na Zemi takmer dve miliardy kresťanov, miliarda moslimov, 700 miliónov hinduistov, 320 miliónov budhistov, 20

Odchýlky od pôvodného BIBLICKÉHO učenia

Pre kompletné porozumenie je potrebné si prečítať všetko a aj uvedené verše vo Svätom Písme (Biblii). Všetko, čo tu je napísané je Biblicky podložené. Ak tu teda nájdete niečo, čo sa Vám nezdá, tak to, prosím Vás, choďte konzultovať s osobami, ktorých sa to týka (s pisateľmi Biblie alebo s ľuďmi, ktorí rôzne dogmy prijali za svoje učenie a s Bibliou nemajú nič spoločné.).

1 Kor 4:6b hovorí: „NIČ NAD TO, ČO JE NAPÍSANÉ! - aby sa nikto nevychvaľoval jedným proti druhému.“


Potopa sveta

Často krát sa nám stane pri čítaniach zo Svätého Písma, že udalosti nie celkom rozumieme. Alebo, niekedy ju považujeme za príliš rozprávkovú a málo pravdepodobnú. Keďže opýtať sa zvyčajne bojíme, zostáva v nás pochybnosť, ktorá sa môže časom premeniť na nedôveru. Pritom, stačí tak málo…

U niektorých ľudí vzbudia otázniky a vylúdia úsmevy viaceré rozprávania z knihy Genezis. Medzi ne patrí aj príbeh o potope sveta. Všetci dobre poznáme peripetie Noeho, ktorý sa jediný, spolu so svoj

Prechod cez Červené more

V židovských dejinách je veľa príbehov, keď Boh silno zasiahol v prospech svojho ľudu, ale azda najviditeľnejšie sa to prejavilo pri exode – východe z egyptského zajatia. A znamenie, ktoré Izraelitov zrejme najviac fascinovalo bol prechod cez Červené more. Udalosť, keď Boh nechal prejsť svoj národ suchou nohou cez stred mora a to sa neskôr znova prevalilo na prenasledujúcich egyptských jazdcov, bola pre nich veľkým prejavom Božej priazne.
Aj pri počúvaní tohto príbehu sa poniektorí skeptici usmejú a zaradi

Prehľad svätých Štefanov

Sv. Štefan
Boh urobil veľa zázrakov skrz Štefana. Štefan mal veľmi dobrú výrečnosť a plno jeho poslucháčov sa pridalo k Ježišovi. Farizeji boli veľmi nahnevaný naňho že vedel ľudí presvedčiť. Dokonca nevedeli odpovedať na jeho argumenty a tak nahuckali pár ľudí aby o ňom rozprávali klamstvá že jeho slová urážajú Boha. No sv. Štefan sa im postavil bez strachu v tvári vlastne ako Biblia hovorí že jeho tvár vyzerala ako tvár anjela.

Jeho rádoby verný poslucháči ho odmietli ďalej po

Protestantizmus

Spolu s katolicizmom a pravoslávím je jeden z troch základných variantov kresťanstva.
Dnes ho predstavuje súhrn viacerých samostatných protestantských smerov, ktorých vznik je spojený s reformáciou, širokým protikatolíckym hnutím v Európe v 16. storočí. Nekládla si za cieľ katolícku cirkev odstrániť, ale iba „ zlepšiť“ ,reformovať ju. Protestantizmus prijíma všeobecné kresťanské predstavy o existencii boha, jeho trojjedinosti, o nesmrteľnosti duše, o raji a pekle (odmieta však kat. očistec), o zjav

Sodoma a Gomora

Príbeh o zničení hriešnych miest Sodomy a Gomory patrí medzi ďalšie udalosti, ktoré niekedy spôsobujú problémy mladým ľuďom pri čítaní Biblie. Ťažoba tohto biblického rozprávania o Božom potrestaní nenapraviteľnej hriešnosti týchto miest vždy pôsobila hlbokým dojmom na ľudí všetkých čias. Tým istým dojmom pôsobilo aj miesto, kde sa táto katastrofa odohrať mala.

Podľa Biblie, ale aj iných mimobiblických správ sa tieto mestá mali nachádzať v dnešnom južnom výbežku Mŕtveho, alebo Sla

Svätá Agáta - panna a mučenica

Svätá Agáta patrí k svätým, ktorých úcta sa rozšírila v cirkvi už v najstarších časoch. Jej meno je aj zaradené do kánona – eucharistickej modlitby svätej omše. O je živote je málo zaručených historických správ a faktov. Často sa prelínajú s najrôznejšími legendami.
Svätá Agáta sa narodila na veľkom stredomorskom ostrove Sicília, pravdepodobne na východnom pobreží v meste Catania. Žila niekedy v polovici tretieho storočia a pochádzala z významnej a bohatej rodiny. Už v skorej mladosti sa rozho

Taoizmus

Ako v Grécku Platón a Aristoteles i v Číne žili vedľa seba dvaja myslitelia, ktorí predznamenali celé smerovanie čínskeho ducha, takmer súčasne, alebo ich od seba delila jediná generácia. Ale v tomto prípade nemožno jedného pokladať za žiaka druhého. Ak veríme čínskej tradícii (Lao-c´ je ako historická osobnosť vôbec problematický), obaja sa vraj raz i osobne stretli. Lao-c´bol starší, ako rok jeho narodenia sa udáva rok 600 pred n.l.. Pravdepodobne čerpal zo starších myšlienok, o tých však nie je známe p

Vznik a historický vývoj náboženstiev

Náboženstvo – Jedna z foriem spoločenského vedomia odrážajúca skutočnosť v iluzórno-fantastických obrazoch, predstavách a pojmoch. Druh ideálneho svetonázorového systému, zahrňujúci prvok viery záleží na náboženskom cítení a súhrn kultových činností, tvoriaci rítus (kult). Je to výraz životného pocitu a jemu zodpovedajúce správanie i špecifické akty (kult), založené na viere v existenciu boha alebo bohov, niečoho božského, posvätného, alebo nejakej forme nadprirodzenia. V triednej spoločnosti je š

Dve prirodzenosti Ježiša Krista

Ján svojím výrokom, že „Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami“, (Ján 1,14) vyslovil hlbokú pravdu. Vtelenie Božieho Syna je tajomstvo. Písmo nazýva Božie bytie v tele „tajomstvom pobožnosti“. (1 Tim 3,16)

Stvoriteľ svetov, ten, v ktorom bola plnosť Božstva, stal sa bezmocným dieťaťom v jasliach. Prevyšoval v moci každého anjela, rovnal sa Otcovi (42) v dôstojnosti a v sláve, a predsa zostúpil a prijal podobu človeka.

Človek sotva môže pochopiť význam tohto svätého tajomst

Nezmeniteľnosť Božieho zákona

„Nato sa v nebi otvoril Boží chrám a v Božom chráme bolo vidieť schránku jeho zmluvy“ (Zj 11,19). Schránka alebo truhla Božej zmluvy je vo svätyni svätých (veľsvätyni), teda v druhom oddelení svätostánku. Pri službe v pozemskom svätostánku, ktorý je „obrazom a tieňom nebeskej skutočnosti“, vchádzal veľkňaz do tohto oddelenia len v Deň zmierenia, aby očistil svätyňu. Preto oznam, že v nebi sa otvoril Boží chrám a bolo vidieť truhlu Božej zmluvy, poukazuje na otvorenie veľsvätyne v nebeskom svätostá

(2/21)
>>