Pocet referatov: 191

Bróm

Charakteristika brómu :

V roku 1826 ho objavil A. J. Balarad na Univerzite v Montpellier v morskej vode . Pôvodne sa nazýval „ murid “ , pretože sa získaval z kryštalizačných lúhov po vykryštalizovaní soli z morskej vody ( tento lúh sa latinsky nazýval „ muria “ a z toho bol odvodený názov „ murid “ ) . Je to kvapalný prvok . Parížska akadémia vied ho neskôr premenovala podľa zápachu ( grécky „ bromos “ – zápach ) na bróm . Je to prvok VII. A skupiny periodickej sústavy prvkov , patrí m

Chemicke prvky v živote človeka

Vplyv geochemického prostredia
na zdravotný stav obyvateľstva – nové zameranie
environmentálnej geológie
Zdravé životné prostredie (ŽP) je popri životnom štýle (spôsob života a práce), genetických faktoroch a úrovni zdravotníckej starostlivosti jeden z rozhodujúcich činiteľov ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva a tým aj kvalitu a dĺžku života človeka. Geografické faktory rozšírenia niektorých chorôb sú známe prakticky odvtedy, odkedy existuje medicína ako veda. Číňania už

Drogy (My deti zo stanice Zoo - Christiane F.)

(Úryvok z príbehu školáčky zo západného Berlína, v ktorom realitu zachycuje sama protagonistka - bez zábran, jazykom ulice.)

Mojou rodinou sa teraz stala partia. Nachádzala som v nej priateľstvo, nežnosť a svojim spôsobom aj lásku. Už napríklad obvyklá pusa pri pozdrave sa mi strašne páčila. Každý bozkával toho druhého tak nežne a priateľsky. Môj otec mi nikdy takú pusu nedal. V partii sme nepoznali žiadne problémy. Tie svoje z domova, sme nechávali vonku, neotravovali sme s nimi ostatných. Keď sm

Drogy - zloženie, rozdelenie, účinky

Drogy tu boli od nepamäti. Každá kultúra mala svojich šamanov, kúzelníkov a medicinmanov, ktorí dokonale poznali ich účinky z prírody. V histórii boli 2 hlavné motívy užívania drog : náboženstvo a medicína. Dnes je však situácia dosť odlišná! Zmeny v spoločnosti a v hodnotovom systéme ľudí na jednej strane a na druhej obrovské zisky z obchodu s drogami viedli k rozšíreniu trhu. Na legálnych drogách najviac profituje výrobca, distribútor a štát (formou spotrebných daní). Na nelegálnych hlavne ilegálne org

Druhá perióda periodickej sústavy prvkov

LÍTIUM - Li


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [He] 2s1
skupenstvo tuhé
elektronegativita 1
teplota topenia (°C) 180,5
teplota varu (°C) 1317
oxidačný stupeň I
vzhľad striebrobiely kov


BERÝLIUM – Be


Fyzikálno-chemické vlastnosti prvku

elektrónová konfigurácia [He] 2s2
skupenstvo tuhé
elektronegativita 1,5
teplota topenia (°C) 1283
teplota

Dusík

Vlastnosti: dusík je plyn bez farby a zápachu, o niečo ľahší ako vzduch, nepatrne rozpustný vo vode (za normálnych podmienok 23 cm3 v 1 litre vody).
Pri obyčajných podmienkach je dusík interný (nezlúčivý). Tvorí dvojatómové molekuly N2 , v ktorých sú atómy viazané tromi elektrónovými pármi (:N≡N:). Trojitá väzba v molekule dusíka je obzvlášť stabilná; dvojitá a trojitá väzba medzi atómami iných prvkov sa ľahko poruší (napr. acetylén H−C≡C−H práve preto je v

Dusíkaté hnojivá

Pre rastliny sú hnojivá s obsahom dusíka veľmi dôležité . Dusík s pôdy môžu rastliny využívať iba čiastočne. Dusík je dôležitá súčasť bunkovej hmoty a je nepostrádateľná stavebná látka pri tvorba rastlinných bielkovín. Neovlivňuje iba kvalitu úrody, ale aj jej množstvo.

Na výrobu dusíkatých hnojív sa používal výlučne liadok, zlúčeninu dusíka, ktorá sa vyskytuje len v malých ložiskách v Chile (Čile). Zdokonalením priemyselnej výroby amoniaku sa Európsky priemysel stal nezávislým

Fluór

Fluór patrí medzi plynné prvky a v prírode sa vyskytuje vo forme zlúčenín . Objavil ho v roku 1771 C. W. Scheele . Ako plyn ho získal až v roku 1886 H. Moissan elektrolýzou fluoridu draselného a kyseliny fluorovodíkovej . Názov dostal podľa fluoritu CaF2 , ktorý je najrozšírenejším nerastom obsahujúcim F . Fluór je žltozelený plyn , najreaktívnejší zo všetkých plynov . S vodíkom sa zlučuje na fluorovodík HF , ktorého vodný roztok kyselina fluorovodíková sa uskladňuje v bakelitových alebo v gutaperčových n

Fyzikálna chémia - chemická reakcia v ideálnom plyne

Ideálnym plynom máme na mysli fyzikálnu sústavu neasociovaných molekúl plynu.Tento plyn musí spĺňať isté kritériá (aby sme ho mohli nazývať ideálnym).V učebniciach gymnaziálnej fyziky by ste sa iste dočítali, že preňho platia tri predpoklady.Mne osobne však stačí jedne jediná. Plyn možno nazvať ideálnym práve vtedy ak v každom jeho stave platí stavová rovnica ideálneho plynu (ďalej len SRIP):
pV=nRT,
kde p je tlak v pascaloch, V je objem v metroch kubických, n je jeho látkové množstvo a T ter

GALVANICKÉ ČLÁNKY A AKUMULÁTORY

Každý prenosný elektrický spotrebič potrebuje pre svoj chod batériu. Tak isto aj auto a iné motory potrebujú k naštartovaniu batériu.
Na to, aby sme pochopili fungovanie galvanických článkov a akumulátorov si musíme vysvetliť elektrickú vodivosť kvapaliny a jej praktické využitie. V kvapalinách sprostredkujú elektrický prúd voľné pohyblivé katióny a anióny. Vodivé roztoky nazývame elektrolyty. Vznikajú rozpustením iónovej zlúčeniny v nejakom rozpúšťadle. Elektrolyty sú vodné roztoky mnohých solí

Heterocyklické zlúčeniny a ich použitie v liečivách

Heterocyklické zlúčeniny sú cyklické zlúčeniny, ktorých cyklus obsahuje okrem atómov uhlíka aj iný atóm, tzv. heteroatóm, najčastejšie kyslík, dusík, alebo síru.
Názvy heterocyklických zlúčenín používame najčastejšie triviálne. Treba pritom správne očíslovať články cyklu. Heteroatóm má vždy číslo 1. Ak je prítomných v cykle viac heteroatómov postupujeme tak, aby ich čísla boli čo najnižšie. Ak sú heteroatómy z rôznych skupín PSP má pri číslovaní prednosť prvok z vyššej skupiny ( a

Ideálny plyn

1.- Rozmery molekúl ideál. plynu sú zanedbateľne malé v porovnaní so strednou vzájomnou vzdialenosťou
molekúl.
- za ideálny plyn môžeme považovať veľmi zriedený plyn
- zanedbávame vlastný objem plynu
- ideálny plyn je dokonale stlačiteľný
2.-Molekuly ideálneho plynu nepôsobia na seba navzájom príťažlivými silami
- pre ideálny plyn platí U = Ek
- U jedného atómu tvorí Ek posuvného pohybu častíc
- U dvoch a viac atómov plynu tvorí Ek posuvného, kmitav

Kinetika chemického deja

Zo skúmania stechiometrie chemického deja vyplynulo, že počas chemickej reakcie sa hmotnosť sústavy nemení, čiže celkový počet a druh atómov je pri chemickej reakcii konštantný napr.:

H2 + Cl2  2HCl

Pri tejto chemickej reakcii z dvoch molekúl látok vznikla jedna látka, chlorovodík, ktorý má tiež molekulovú štruktúru. Podstatou uvedenej látkovej premeny je:
• rozrušila sa väzba H – H a Cl – Cl
• vytvorila sa väzba H – Cl
Tento poznatok môžeme zov

Kozmetické prípravky s hĺbkovým účinkom

Činnosť, označovaná termínom „Kozmetika“, sa zrodila z túžby po kráse, či už v dobe kamennej, alebo kedykoľvek neskôr. Je určená tým, že bola a je túžbou po kráse motivovaná a krása je jej zmyslom a účelom.

V starších dobách sa kozmetika definovala ako umenie uchovať, zlepšiť, získať alebo obnoviť krásu ľudského tela. Bola teda považovaná za umenie. A už samo slovo kozmetika pochádza z gréckeho slova kosmétiké - umenie krášliť.
Vo väčšine dnešných odborných publikáciá

Kvantové čísla

1.Hlavné kvantové číslo (n = 1,2,3,4,5,6,..........) - určuje energiu elektrónov v atóme.
Ak je atóm v základnom stave, elektróny majú najnižšiu energiu.
Ak je atóm v excitovanom (vzbudenom) stave, dodaním energie elektróny prechádzajú do stavu s vyššou energiou.

2.Vedľajšie kvantové číslo (l =

Lieky

Farmakologia – zaobera sa tym, ako lieky posobia na ludi alebo zvierata.Vacsina ludi pozna farmaceutov z ich obvyklej prace v lekarnach. Vydavaju tam lieky, ktore pacientom predpisal lekar alebo zubar.Profesionalni farmaceuti maju v tomto obore vystudovanu vysoku skolu.Vdaka tomu mozu pacientom kvalifikovane poradit v tom, ako maju ktore lieky brat a na ake vedlajsie ucinky by si mali dat pozor.V niektorych krajinach mozu lekarnici vykonavat aj jednoduche fyzicke testovanie, napriklad vysetruju krvne vzorky, zistuju hladinu cholesterolu v krv

Marihuana (Mariška)

Poživanie drogy zvanej marihuana v súčasnej dobe prekročilo už aj politický rámec a členmi pomyselného marihuanového klubu sa stávajú aj osobnosti z radou amerických prezidentov, lordi a členovia britského parlamentu a marihuanou „skúškou“ celkom iste prešlo už aj zopar členov parlamentu slovenského. To je dôkazom, že marihuana pomaly stráca punc tabu a stáva sa takpovediac bežnou spoločenskou kratochvíľou.
Konope - pôvodne priemyselná rastlina, je najrozšírenejšou psychotropnou rastlinou na svete. V

Metabolizmus sacharidov

Sacharidy sú dôležitým zdrojom energie. Vyššie organizmy ich získavajú potravou ako produkty zelených rastlín vznikajúcich v procese fotosyntézy.

Fotosyntéza (fotosyntetická asimilácia).

Fotosyntéza predstavuje súbor reakcií prebiehajúcich v chloroplastoch zelených rastlín, ktorýmisa premieňa voda a oxid uhličitý s využitím slnečnej radiácie na sacharidy. Ako vedľajší produkt sa uvoľňuje kyslík.
Proces fotosyntézy sa skladá z dvoch typov reakcií:
1.reakcie, ktoré p

Minerálne biotechnológie, poznatky o mo�nostiach aplikácie minerálnych biotechnológii pri spracovaní

Minerálne biotechnológie, poznatky o mo�nostiach aplikácie minerálnych biotechnológii pri spracovaní sulfidických rúd na Slovensku


Minerálne biotechnológie


Exponenciálny rast spotreby kovov v poslednom storočí vedie k progresívnemu čerpaniu surovinových zásob Zeme. V súčasnosti je tento vývoj v mnohých prípadoch na hranici ekonomickej, ale aj ekologickej únosnosti a zároveň sa začína prejavova� aj obmedzenos� primárnych zdrojov niektorých surovín. Tento

Minerálne látky a stopové prvky

1. Cieľ: Každý človek na tomto svete sa chce dožiť vysokého veku, ale popritom venuje len minimálnu pozornosť svojej životospráve.
K stopercentnému chodu nášho tela potrebujeme okolo 90 látok, z toho 60 minerálov. O zdravie sa treba dlhodobo starať. V dnešnom svete však ani správny spôsob života a stravovania nemusí stačiť. Minerálne látky, stopové prvky a ostatné živiny potrebujeme stále viac, ale v dnešných potravinách je ich vďaka hnojeniu stále menej. Hnojenie ničí pôdne baktérie, preto dnes mi

(2/11)
>>