Pocet referatov: 359

astronomia

Urán

Urán náhodou zazrel v ďalekohľade v roku 1781 anglicky astronóm William Herschel, ktorý ho najprv pokladal za kométu. Urán ma približne 4-krat väčší priemer ako Zem a hmotnosť asi 15-krat väčšiu. Nachádza sa 2,8 mld. km od Slnka. Je menší a hustejší ako Jupiter a Saturn, ale je obklopený hustou atmosférou z vodíka a hélia. Obsahuje však aj plyn metán, ktorý mu dodáva peknú modrú farbu. Urán je ozajstný ľadovec, ktorému teplota klesá až pod -200°C. obklopuje ho 10 prstencov z tmavých pr

astronomia

Medzi planétami

Malé telesa a telieska sln. sústavy upútavajú našu pozornosť len veľmi výnimočné. Najmenšie medzi malými sú meteoridy. Sú tak malé, že ich v kozmickom priestore nemôžeme pozorovať. Ak však vnikne meteorid do zemskej atmosféry (ma rýchlosť 11 až 72km/s), silno sa zohrieva, taví a odparuje a krátko na oblohe zažiari ako meteor. Meteory jasnejšie ako Venuša sa nazývajú bolidy. Na ich svetelnej stope bývajú vidieť výbuchy a niekedy je slabo počuť aj detonácia. Zbytok meteorického

zem

VZNIK A VÝVOJ ZEME:

pokiaľ bol zárodok planéty malý, po výbuchu supernovy, ktorá bola 1000-krát ťažšia ako Slnko, mal zárodok slabé gravitačné pole a tak bol prírastok polomeru malý, hoci bol naokolo dostatok úlomkov protoplanetárnej hmoty. Postupne však hmotnosť vzrastala, čím silnelo gravitačné pole. Preto v určitej etape polomer planéty rýchle narastal, avšak súčasne sa aj rýchle vyčerpávala zásoba okolitého materiálu, takže v poslednej etape sa rast polomeru spomalil, až sa nakoniec ustá

astronomia

Vo vesmíre je skryté obrovské bohatstvo kozmických objektov. Sú od nás veľmi ďaleko, a preto ich väčšinou nemôžeme pozorovať priamo, ale len sprostredkovane na obrazových záznamoch. Ich mnohotvárnosť a farebnosť často vzbudzujú obdiv a hlboký estetický zážitok, aký pociťujeme pri každom stretnutí s krásami prírody. Astronómia je teda veda o vesmíre; zaoberá sa vznikom, vývojom, stavbou, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav.


Predmetom výskumu astronómie sú

Pozitronová emisní tomografie v Nemocnici Na Homolce

Pozitronová emisní tomografie (PET) je moderní lékařská zobrazovací metoda, která patří do oboru nukleární medicíny.
Historické poznámky
Historie PET se začala psát před více než 25 lety, kdy byl vyšetřen primitivním zařízením první člověk. Po dlouhou dobu zůstala metoda vyhrazena jen pro výzkumná pracoviště. Teprve pokrok výpočetní techniky a zdokonalení neobyčejně složitých kamer umožnil v 90. letech průnik PET do klinické praxe.
Od roku 1995 se Ústav jaderného výzkumu Řež

Meteory

Meteor je astronomické tělísko patřící do sluneční soustavy, většinou nepatrných rozměrů je úkaz na obloze, jež je způsobený hořením a vypařováním (ionizací) pevného kosmického materiálu, který se dostal do atmosféry Země. Obyčejně se jedná o částice nepřesahující hmotností jeden gram. Základní parametry charakterizující meteory jsou délka dráhy, rychlost vstupu, charakter brzdění a koncová výška. Meteory a doprovodné jevy podávají informace o meziplanetární hmotě. Meteor dopadlý na Zem se

Aerodynamika

Úvod

Aerodynamika je náuka, ktorá skúma dynamické, t. j. silové pôsobenie vzduchu na telesá pri obtekaní.
Osvojenie si základných zákonitostí a poznatkov aerodynamiky má pre pilota a letecký personál značný význam. Tým, že aerodynamika pojednáva o vzniku a pôsobení síl na lietadlo, umožňuje pochopiť základné princípy lietania. Ďalej poskytuje podklady k pochopeniu otázok výkonov, stability a ovládateľnosti lietadla, o ktorých pojednáva mechanika letu. Znalosť aerodynamiky prispieva k l

Newtonov pohybový zákon

Newtonov zákon zotrvačnosti hovorí:
Existuje vzťažná sústava, vzhľadom na ktorú sa pohybový stav hmotného bodu nemení, ak hmotný bod nepodlieha vplyvu iných telies.
Pohybový stav značí v tejto vete rýchlosť s ohľadom na jej absolútnu hodnotu aj smer. Podľa Newtonovho zákona zotrvačnosti hmotný bod, ktorý sa vzhľadom na vhodne vybranú vzťažnú sústavu nepohybuje, bez vonkajšieho účinku ostane vzhľadom na túto sústavu pohybuje rýchlosťou v, túto rýchlosť si podrží a teda pohybuje sa dlho r

Stacionárne magnetické pole

-magnetické pole, ktorého zdrojom je nepohybujúci sa vodič s konštantným prúdom alebo nepohybujúci sa magnet.
-Jeho charakteristické veličiny sa s časom nemenia.
-Vlastnosti magnetu má aj zem. Jej severný magnetický pól je v blízkosti južného geografického pólu a naopak.

Vzájomné silové pôsobenie vodičov s prúdom a magnetov

-keď priblížime tyčový magnet severným pólom k magnetke, magnetka sa otočí svojím južným pólom k severnému pólu magnetu, lebo v okolí perman

NASA

Keď americký Kongres podporil výskum vesmíru a budúce lety na orbitu, zdalo sa, že ide iba o čisto vedecký záujem o priestor mimo Zeme. Bolo to 1. októbra 1958, keď americký Kongres odsúhlasil zákon, ktorým vznikla významná agentúra: NASA - Národná agentúra pre aeronautiku a vesmír. V týchto dňoch teda prešlo 45 rokov od dôležitej historickej udalosti. Znie to neskutočne, ale aj o vesmír sa viedol tvrdý ideologický zápas medzi Spojenými štátmi a bývalým Sovietskym zväzom.

Oficiálne sa o súbo

Determinizmus a sloboda

Determinizmus je filozofická kategória a vyjadruje určitý špecifický moment každého pohybu, a to nezáleží či ide o prírodné procesy, o spoločenské dianie alebo aj o myslenie. Hovoríme, že determinizmus vyjadruje špecifickú formu vzájomnej súvislosti medzi vecami a procesmi. Determinizmus je slovo latinského pôvodu a označuje sa ním taký vzťah medzi procesmi, medzi javmi, keď jeden pohyb alebo dej nevyhnutne vyvoláva celkom určitý iný proces. Celá prírodoveda pracuje s deterministickými vzťahmi, t.j. pracuje

Veľký tresk

Veľký tresk (po anglicky Big Bang) je vedecká teória kozmológie, ktorá opisuje raný vývoj a tvar vesmíru. Nosnou myšlienkou je, že všeobecná teória relativity môže byť skombinovaná s pozorovaniami galaxií vzďaľujúcich sa od seba, čím sa dá odvodiť stav vesmíru v minulosti alebo aj v budúcnosti. Prirodzeným následkom Veľkého tresku je, že vesmír mal v minulosti vyššiu teplotu a hustotu. Termín "Veľký tresk" sa v užšom zmysle používa na označenie časového bodu, kedy sa začalo pozorované ro

Analogia medzi oscilatormi

- zhodné matematické vyjadrenie – vzťahy pre mechanický oscilátor platné aj pre elektromagnetický oscilátor. Nabitie kondenzátora zodpovedá vychýleniu závažia z rovnovážnej polohy. Elektrická energia Ee zodpovedá mechanickej potenciálnej energii Ep. Najväčšiemu prúdu cievky zodpovedá prechod závažia rovnovážnou polohou. Magnetickej energii Em zodpovedá mechanickej kinetickej energii Ek.

- vzťahy energii : Ep = ½.F.y ; Ek = ½.m.v2

Ee = ½.uq ; Em = ½.L.

čo je elektrina

Elektřina
Pojmenování jí dal anglický lékař William Gilbert okolo roku 1600, který jako první popsal některé poznatky o této síle a nazval ji podle řeckého slova elektron – jantar. Jantar (zkamenělá pryskyřice pravěkých stromů) třený kožešinou se zelektrovává a přitahuje k sobě lehké částečky prachu, popela, papíru atd. Pokusy s ním se prováděly již ve starém Řecku, ale teprve William Gilbert se jim vědecky věnoval a jejich výsledky zaznamenával.

Elektron
Základním nosi

elektorstatika

Elektrický náboj môžu prenášať len vodiče (ostatné látky sú izolanty). Sú dva druhy el. náboja kladný a záporný. Tlesá s rovnakým el. nábojom sa odpudzujú, naopak telesá s opačným el. nábojom sa priťahujú. El. náboj je deliteľný až na elementárny el. náboj, ktorého hodnota je e=. Teleso je neutrálne v prípade, že hodnotačastíc v jeho v nútri kladne nabitých sa rovna časticiam záporne nabitým. V prípade, že prevyšuje počet kladných, hovoríme o kladnom ióne, v druhom prípade o zápornom ióne. El

Elektraren na morske prudy

Princíp fungovania:
Morský prúd naráža na lopatky rotora, čím ho roztáča. Rotor je prevodmi spojený s genenerátorom elektrického prúdu.

Výhody:


pracujú stále

možnosť dosahovať vysoké výkony

nepoškodzujú životné prostredie

nezaberajú miesto na súši

pomerne ľahko sa dajú zostrojiť

Nevýhody:

zložito sa umiestňujú na morskom dne

údržba je zložitá

možnosť zr

Elektricky prud v kovoch

Kovy su látky, v ktorých pravdepodobnosť výskytu elektrónov (orbitál) je v celom kove. Jedná sa o valenčné elektróny atómov látky. Vzhľadom na to že elektróny sa pohybujú neusporiadaným ohybom po celom kove, sú kovy po zapojení na zdroj el. prúdu schopné viesť elektrický prúd. Táto vlastnosť sa nazýva elektrónová vodivosť kovov. Ak pripojíme kovový vodič na zdroj el. prúdu, vzniká v ňom elektrické pole s intenzitou E a na každý elektrón pôsobí sila Fe=-e.E

kde -e je náboj elektrónu.

Elektrický prúd v polovodičoch

Polovodiče sú látky, ktoré sa za nízkych teplôt stávajú izolantami. Ich typickým znakom je, že so zvyšujúcou sa teplotou, znižuje sa ich merný elektrický odpor. Termistor je súčiastka skladajúca sa z polovodiča dvoch elektrických prívodov, slúži na meranie teploty cez odpor termistora.

Zrušením niektorých väzieb v kryštále vznikajú dva typy voľných častíc s nábojom a to voľné elektróny a diery. Hovoríme teda o vzniku, čiže generácii párov voľných elektrón-diera. Diera má kladný nábo

Elektromagnetické vlnenie

Elektromagnetické vlnenie je v podstate dej, pri ktorom sa elektromagnetická energia prenáša so zdroja do spotrebièa. Ak pripojíme spotrebiè na zdroj napätia s ve¾kou frekvenciou, zmeny napätia sa šíria vodièmi(vedením) koneènou rýchlosou a preto napätie medzi vodièmi je nielen funkciou èasu, ale aj vzdialenosti od zdroja. Deje vo vedení majú charakter elektromagnetického vlnenia. Vedenie tvorená dvomi vodièmi si možno predstavi ako rad

Fázové prechody

Prechod látky z jedného skupenstva do druhého sa nazýva fázová premená. Pri prechode z vyššieho skupenstva do nižšieho látka odovzdáva teplo, ktoré sa uvolní zo zmeny väzbovej energie, Pri opačnom prechode látka potrebuje toto teplo na vytvorenie nového typu väzieb. V každom vyššom skupenstve je kinetická energia láky väčšie a aj je častice sú rýchlejšie, lebo majú väčšiu kinetickú energiu.

Prvá fázová premena je tuhnutie, ktorej opakom je topenie. Skupenské teplo topenia je teplo, ktoré m

(4/19)
>>