Pocet referatov: 60

Ustava

Ústava – základný zákon štátu, ktorý upravuje rozhodujúce vzťahy z hľadiska mechanizmu tvorby a fungovania štátnej moci, jej štruktúry vzťahov k občanom, k formám a metódam účasti občana na výkone štátnej moci. Ďalej upravuje aj vzťahy súvisiace s postavením človeka a občana, štruktúry rozhodujúceho systému štátnych orgánov. Ústava má spravidla najvyššiu zákonnú moc. Stojí na vrchole hierarchie právnych noriem. Má najvyššiu právnu silu (Ostatné právne normy musia vyť v súlade z ústavou) Pr

Spisovné písanie slov

absolutne - absolútne
absolutný - absolútny
aj - so záporom - ani
aj ja nepočujem - ani ja nepočujem
ako..., tak i... - tak..., ako aj...
ako doma, tak i v zahraničí - tak doma, ako aj v zahraničí
ako taký - sám osebe, vo svojej podstate
akonáhle - len čo, sotva, hneď ako, ledva
akožto - ako
akurát hovor. - práve, priam
akurátny hovor. - presný, dôkladný, správny
algebraický - algebrický
almužná, -ej ž - almužna, -y ž
aloe s

Fyzika

Mechanická práca: Podmienky: 1.Na teleso musí pôsobiť sila 2.Teleso sa pohybuje po určitej dráhe Vzorec: W=F.s, F=W:s
s=W:F
Jednotka: Joule
1KJ: 1000J
1MJ: 1 000 000J

Výkon -Vykonaná práca za určitý čas
Vzorec:
P=W:t
W=P.t
t=W:P
Jednotka: Watt

Energia
-Pohybová
-Polohová
-Vnútorná

Pohybová- kinetická
Teleso má kinetickú energiu ak sa pohybuje vzhľadom na nejaké iné teleso.

Vzo

Kyseliny

ROZTOK je rovnorodá zmes zložená z rozpúšťadla a rozpustenej látky.

NASÝTENÝ ROZTOK vzniká rozpúšťaním látky v rozpúšťadle. Postupným pridávaním tuhej látky do rozpúšťadla sa hmotnosť rozpusenej látky zväčšuje dovtedy ,až sa v tej istej teplote už nerozpúšťa.

KRIVKA ROZPUSTNOSTI vyjadruje závislosť rozpustnosti látok od teploty.

ROZPUSTNOSŤ LÁTOK sa vyjadruje hmotnosťou rozp. Látky pripadajúcej na 100g rozpúšťadla.

w=m:m“

KYSELI

Ťahák ktorý vám isto pomoze!

Mikroekonomia skuma sprawanie jednotl. Eko subj. Su to podniky Domacnosti.objasnuje ako napr Vyrabat alebo ako sa jednotlivc Rozhoduju ako budu kupowat
Na trhu. Mikroekonomika Predst. Cielawedomu hosp. Cinost ktori eko subjektow Doamcnost spoloc. Druzstwa! Makro predst hosp cinnost Wzajomne prepoje. A od
Seba zavislych eko subjekt. Ak ide o spojenei tichto Zavislych subj do urcit. Uzemia howorime o Narodnom hosp. Hosp syst-PRIKAZ, TRHOWE ZMIESANE Prikaz-preds. Eko syst. V ktorom vlada rozhoduje O vyrobe a spotrebe.komu stat Trhowa

Ťahák zo Slovenčiny a literatúry

Sumerská literatúra : Vynašli písmo, kalendár, koleso a voz. Ašurbanipalova knižnica : epická poézia , epické skladby. Mýty : Mýtus o raji, Mýty o podsvetí.
Akkadská lit. : epos o Gilgamešovi = monumentálny hrdinský epos , obsahuje aj prvú zmienku o potope sveta člení sa : 1. priateľstvo G. s Euklidom , túžba G. byť nesmrteľný. Bol zlý kráľ zmenil sa vplyvom Euk..

Egyptská lit. : pamiatky – biografie životopisy tepané do skál . Do hrobov ukladali Knihy Mrtvych. Hebrejská lit. : Biblia

Ťahák z fyziky

Gravitačný zákon : Umožňuje vypočítať veľkosť grav. sily ktorou na seba dve telesá pôsobia. Fg
Odstredivá, dostredivá sila : sú dve sily rovnako veľké opačne orientované, ktoré existujú pri kruhovom pohybe.
Zvislý vrh nahor: je pohyb so začiatočnou rýchlosťou V0 smerujúci zvisle nahor. Teleso koná 2 pohyby: rovnomerný priamočiari a voľný pád.
Šikmý vrh nahor: Koná ho teleso, ktorému udelíme začiatočnú rýchlosť V0 v smere, ktorý zviera s vodorovnou rovinou uhol α. &#94

Prvá svetová vojna

1892- Rus. A Fr. podpisali dohodu
1904- “ srdecna dohoda“ Fr. a VB
1907- VB a Rus.
1879- Dvojspolok(reuss a andraszi)
1882- +taliansko
1883- + rumunsko
1889-1902- burska vojna
1904-1905- Rusko-japonska vojna
1906-1911- Dve marocke krizy
1911- Panther vyplával do maroka
6.10.1908- anexia bosny a hercegoviny
30.5.1913- onatie uzemi osmanskej risi europskym snemom
1912- 1. Balkanska vojna
1913- 2. Balkanska vojna
1898- budovanie nemeckeho namorni

Vladimír Reisel a Štefan Žáry

Štefan Žáry
- bol vojakom slovenskej armády, 1942 bojoval na talianskom fronte
- po vojne pôsobil ako spravodajca tlačovej kancelárie v Ríme
- 1970 - spisovateľ na voľnej nohe
- 1938 – debut zbierka Srdcia na mozaike
- na rozdiel od Fabryho neinklinoval tak k francúzskej avantgarde, skôr k našej moderne a symbolizmu
- táto zbierka ešte nie je nadrealistická
- 1941 – Zvieratník – táto už je
- jeho prístup k človeku à biopsychika ľudského vnímania, odst

System organizmov

-taxonoumia-veda ktora sa zaobera zaclenenim org
-kmen,tireda,rad,celad,rod,druh
-morfologia-anatomi
embriologia
cytologia (bunky)
histologia (tkaniva, pletiva)
organologia
jebnobunkovce
-mikro org
-eukarioticka bunka
-petikula-tenka blana ktora pokryva telo bunky, niektore maju aj vapenatu schranku
-bunkove usta
-bunkovy hltan
-traviace vakuoli
-bunkovy amus
-pohyb.org. (brvy, biciky, panozky,….)
-vyziva: heterotrofne, osmoticky,pa

Peter Jilemnický

- socialistický realizmus (Hronský + Urban – socialistický); sociálno-revolučný expresionizmus

- motív ľudského šťastia, vysvetlenie v čom spočíva ľudské šťastie

- každé dielo sa viaže k inému aspektu ľudského šťastia

- expresionizmus, schematizmus (schem. diela, 50te roky 20.storočia, dielo sa podriadi propagácii určitej idei)à on konkrétne komunistickej idei

- bol Čech z východných Čiech, tam študoval a nastúpil ako učiteľ, blízky vzťah

Rudolf Fabry

† študoval v Prahe na vysokej škole technickej, odbor kreslenie, zemepis

† pôsobil ako úradník a venoval sa žurnalistike (noviny, ktoré súviseli s umením)

† písal fejtóny, recenzie, reportáže a články

† často pripravoval výpravné práce, a cestopisné témy

† menej známy ako grafik, autor koláží (niektoré zbierky si sám ilustroval, režíroval niektoré filmy)

† bol ovplyvnený európskou modernou (

Prehľad organických zlúčenín

metán
- bezfarebný výbušný plyn
- hlavná súčasť zemného plynu
- bez chuti, zápachu
- v prírode vzniká rozkladom celulózy, poľnohospodárskeho a mestského odpadu
- na vykurovanie a dôležitá chemická surovina
propán-bután
- palivo do varičov

Izooktán
-porovnávacia látka na určovanie kvality benzínu
-oktánové číslo 100
cyklohexán
-kvapalná látka
-získava sa z ropy
-rozpúšťadlo a surovina na výrobu silonu

S2 prvky: Kovy

S2-II. A kovy alkalických zemín: Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra*

-majú vyššie ionizačné energie ako s1 prvky, Be- amfoter,
Mg- prechod, ostatné –zásady

-čím vyššie protónové číslo týmviac zásaditého charakteru a reaktívnosti, naľavo do vodíka v rade kovov

Výskyt: v prírode len v zlúčeninách, Ca,Mg –medzi 10 najrozšírenejšími kovmi v zemskej kôre

MgCO3- magnezit, CaCO3-kalcit, CaCO3 x MgCO3 – dolomit, CaF2- kazivec,
CaSO4 x 2H2O – sadrovec,
B

Alkalické kovy

L,Na,K,Rb,Cs,Fr

Fyz. vlastnosti:
-lesklé mäkké kovy, majú dobrú tepelnú vodivosť, sú kujné a ťažné, majú vysoké teploty topenia, dajú sa krájať nožom, na vzduchu sa oxidujú
sú samozápalné –uchovávanie pod petrolejom
farbia plameň: Li- karmínovo červeno, Na-modro,
K-fialovo

Výskyt:
NaCl –kamenná soľ
KCl –silvín, NaNO3- čílsky liadok, KNO3- draselný liadok
Na a K –biogénne prvky
Chemické vlastnosti:
-rad napätia k

D-prvky

- prechodné,lebo orbitaly sa nezaplnajú pravidelne, vyskytujú sa napravidelnosti, zapríčinené stabilitou orbitalov(napr. Cr:[Ar]4s13d5 )
-energia elektronov v orbitaloch ns a (n-1)d je priblizne rovnaka, preto prechodne prvky vytvaraju zluceniny s rôznimi oxid.číslami; -max.ox.číslo d-prvku je sučet nesparenych elektrónov v ns a (n-1)d orbitaloch
fyz.vlast: -pevne latky,kovy; tvrde,kujne,vysoke teploty top. a varu; dobré tepelné a elek. Vodiče; vytvárajú vzájomné zlúčeniny – zliatiny
chem.vlast:-vä

P-prvky

3.A-8.A, ns2 np1-6 , počet valenčných vrstiev je zhodný s číslom skupiny, číslo skupiny je totožné s maximálnym kladným oxidačným číslo,
- s rastúcim protónovým číslom klesá stabilita záporného a stúpa stabilita kladného oxidačného čísla

8.A-vzácne plyny:
ns2 np6 (He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn* ), sú veľmi málo reaktívne, čo vyplýva z ich slabej elektrónovej konfigurácie, vyskytujú sa ako jednoatómové molekuly
Výskyt:- malé množstvo v atmosfére, vo vesmíre najrozšírenejšie

Ázia

ÁZIA
-največ,najľud,najv.priem.nadm.výška,čle nitý povrch
geogr.celky: 1-Z suchá;2-kontinent. SV (Sibir+Mongol.) 3-JV monzúnová
Z Azia: max.nedostatok vlahy, puste, malá hustota ludi, r&ž pustne
Kontinentalna: Z-sibírska nížina(močiar), Str.sibírska vysočina, pásmové pohoria (Čerdské ,Verchojaské ,Jabloňový chrbát), Altaj; S-arktické p.,subarktické, tundry,tajgy-mierne,zmiešaný les,Mongol.-stepi
JV Azia: monzuny,Indický subkontinent(tropicke p), plošiny a pohoria(Pamír,Hind

Kyslík

- 6.A –chalkogény
- 80: 1s2 2s2 2p4,
P- prvok

O2: Výskyt:
- najrozšírenejší prvok na Zemi, 21% v atmosfére,
- biogénny prvok
- viazaný v organických a anorganických látkach

Vlastnosti:
- plyn bez farby a zápachu, málo rozpustný vo vode, čím teplejšia voda tým menej O2, tvorí zlúčeniny takmer so všetkými prvkami, pri vyšších teplotách rýchlo oxiduje, exotermické reakcie

Oxidácia:
- pomalá- korózia
- pri zvýš. tep

Voda

- najrozšírenejšia zlúčenia O2
- nachádza sa v moriach a oceánoch, bunkách, pôde, mineráloch
- nevyhnutná pre život, poľnohos., priemysel a chémiu
- najväčšia hustota pri 4oC

Druhy vody:
- pitná, úžitková, odpadová, minerálna, destilovaná
Tvrdosť:
-prechodná– dá sa odstrániť varom
trvalá–odstraňujeme kyselinou

S- prvky: 1.A a 2.A, n s1-2
- typické kovy, zo všetkých kovov najreaktívnejšie
- majú nízku elektronegati

(2/3)
>>