Životný štýl

ÚVOD

Náš životný štýl je odpoveďou na najdôležitejšiu otázku: „ Ako žiť?“. Je to veľmi konkrétna odpoveď, pretože každý na ňu odpovedá svojím gestom, činom, rozhodnutím, každá minúta nášho života vyjadruje to, o čo nám ide: náš zámer, zmysel, hodnoty.
Životný štýl v najhlbšom slova zmysle je indivíduom prebraný spôsob prispôsobenia sa svetu. Zdravie spoločnosti až v 50-tich percentách ovplyvňuje životný štýl ako najvýznamnejší činiteľ, ďalej je to prostredie s úzkym prepojením na činnosť človeka ( 20%), genetické faktory ( 20%) a iba v 10% ovplyvňuje zdravie zdravotníctvo samo.
Rizikové faktory vplývajúce na životný štýl sú:
· fajčenie
· nezdravá výživa
· nedostatočná fyzická aktivita
· alkohol
· zvýšený TK
· poruchy metabolizmu
· hmotnosť
Psychológovia sa pokúšali rôznymi metódami zachytiť životný štýl, a predsa im vždy niečo unikalo. Ide o komplexný pojem, ktorý sa dá iba komplexne vyjadriť. Väčšina ľudí v novodobej spoločnosti žije uponáhľaný život a nevenujú pozornosť spôsobu života. Je zaujímavé a poučné sledovať ako sa ľudia vyrovnávajú s troma najdôležitejšími úlohami života, konkrétne, aký majú postoj k spoločnosti, práci, k vlastnému partnerovi i celej rodine. Kontakt s ľuďmi je veľkým zdrojom nielen psychického, ale aj fyzického zdravia.
Práca je v našom živote skušobným kameňom schopností i sociálnej obratnosti.
Vo všeobecnosti väčšina ľudí však na svete kladie na prvé miesto najdôležitejšie osobné hodnoty – rodinu, deti, pokojný život v mieri a bez vojen.
A tak práve rodina môže byť krásnou motiváciou k voľbe správneho a zdravého životného štýlu.
Zdravie nášho individuálneho životného štýlu preverujú nielen ľudia okolo nás, ale aj čas. Bolo by zaujímavé zamyslieť sa nad tým, aký životný štýl vedie naša spoločnosť a k čomu smeruje celá táto doba.
Je príznačné, že v niektorých smeroch, kam sme sa tak odvážne rozbehli, musíme veľmi brzdiť alebo sa aj vrátiť späť.

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Počas mnohých rokov prevládal pocit, že zdravé návyky sú nudné, ťažko presaditeľné a jednoducho nelákavé. Mnohí sa domnievajú, že uplatňovať zdravý životný štýl znamená nutnosť podrobiť sa dlhému radu zákazov.
Existuje osem rozhodujúcich faktorov: potrava, vzduch, voda, slnko, telesné cvičenie, odpočinok, zdržiavanie sa toxických látok, dobrý duševný stav.

POTRAVA

Prijímanie potravy je návyk, ktorý najviac ovplyvňuje naše zdravie.

A to nielen druh potravy, ale aj čas a forma jej prijímania pôsobia rozhodujúcim spôsobom na náš organizmus.
Ľudia potrebujú potravu alebo základné živiny na rast a zachovanie všetkých tkanív tela, ako aj na normálne fungovanie procesov prebiehajúcich v organizme.

VZDUCH

Kyslík obsiahnutý vo vzduchu je nevyhnutný na spaľovanie potravy v našich bunkách a na produkovanie energie nevyhnutnej pre život. VODA

Naše telo obsahuje 60% vody. Denne by sme mali prijať okolo dvoch litrov tekutín. Najlepšia je pramenitá voda, minerálky, ale treba dávať pozor na obsah sodíka a cukru.

SLNKO

Slnečné svetlo je nevyhnutné pre život a uchovanie zdravia. Vďaka nemu sa v pokožke vytvára vitamín D. Ultrafialové žiarenie má dezinfekčný účinok, stimuluje všetky životné procesy a posilňuje organizmus.

TELESNÉ CVIČENIE

Najlepším telesným cvičením je chôdza. Naše telo možno prirovnať k stroju skonštruovanému pre pohyb. Cvičením zabraňujeme vzniku vysokého TK, obezite a udržiavame si organizmus v dobrej kondícii.

ODPOČINOK

Odpočinok má byť posilňujúci, dostatočne dlhý, u dospelých predstavuje minimálne sedem hodín denne.

ZDRŽIAVANIE SA TOXICKÝCH LÁTOK

Škodlivosť kávy, alkoholu, tabaku a drog bola dostatočne preukázaná. Prestať užívať tieto škodliviny je najlepším rozhodnutím aké možno urobiť v prospech zdravého a šťastného života.

DOBRÝ DUŠEVNÝ STAV

Uprostred toľkého napätia a problémov, ktoré nám prináša moderný život, je ťažké dosiahnuť duševný pokoj a mier. Podstatné je zvyknúť si brať veci s pokojom, netrápiť sa, nepestovať nenávisť k ostatným, ani k sebe samému, s úsmevom a optimizmom pristupovať k riešeniu životných problémov.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Priemyselný rozvoj a vznik „spoločnosti hojnosti“ v ekonomicky vyspelých štátoch sa svojimi účinkami nečakane obrátil proti úsiliu o zlepšenie ľudského života, ktoré ho motivovalo. Živelný rozvoj priemyslu začal devastovať prírodné prostredie a odprírodňovať samotného človeka rastom jeho blahobytu s nadmernou spotrebou, ubúdaním fyzickej práce, nedostatkom pohybu v prírode a nevyhovujúcou životosprávou.

Celý komplex týchto problémov sa v podmienkach trhovej ekonomiky zauzlil ako defektnosť životného štýlu občanov konzumnej spoločnosti.
Ukazuje sa, že sa podstatne zvýšil počet osôb s nadmernou hmotnosťou, s cukrovkou a stále vysoké percento dospelej populácie trpí prejavmi srdcovo-cievnych chorôb.
Životný štýl, ktorý sa u nás sformoval, bol všetkým iným než ako výrazom slobodnej vôle jednotlivcov o ich sebarealizáciu.
Prebiehajúce premeny spoločnosti si vyžadujú od nás nielen adaptáciu na spoločenské zmeny, ale aj ich hodnotenie a uvedomelú kontrolu.
Nemajú totiž iba pozitívne účinky na ľudský život a jeho ústrednú hodnotu, osobné zdravie jednotlivca a biotické, morálne a sociálne zdravie spoločnosti.
Vzrastajúca zložitosť a neprehľadnosť spoločnosti vysvetľuje paradox, že práve v ekonomicky a kultúrne najrozvinutejších krajinách žijú ľudia životným štýlom odporujúcim ich základnému životnému záujmu, akým je ich zdravie.
Verejnosť na túto situáciu začína reagovať úsilím o korekciu konzumného spôsobu života a podporou zdravého životného štýlu, založeného na novej životnej filozofii, zdôrazňujúcej jednotu človeka a prírody, celistvosť ľudského organizmu a komplexnosť ľudských potrieb.
Striedmy, enviromentálne úsporný životný štýl je predpokladom ozdravenia ekonomiky obmedzením umelých potrieb vyvolávaných v spoločnosti ziskovým mechanizmom trhu, marketingom, reklamou a kultiváciou spotrebného životného štýlu, ktorý odporuje racionálnym požiadavkám zdravého rozumu a potrebám zdravého človeka.
Striedmosť životného štýlu, ktorá je komplexnou výzvou západného spôsobu života s jeho komerčnou štylizáciou, za ktorú človek platí svojim časom, životnou spokojnosťou a zdravím, vyznieva u nás situácii poklesu životnej úrovne väčšiny obyvateľstva v dôsledku ekonomickej reformy neaktuálne.
Príklon k prírode presadzovaný enviromentalizmom a naturálnou medicínou je pokusom zvrátiť odcudzenie sa človeka prírode a upevniť biogénne väzby, ktoré ho k nej ako živého tvora viažu.
Demokratická spoločnosť sa musí zdravotnému ohrozeniu občanov technickou civilizáciou, trhovou ekonomikou a ekospazmou životného prostredia aktívne brániť.
Predovšetkým mu však musia čeliť samotní občania starostlivosťou o svoje zdravie a racionálnou životosprávou.
V tomto smere sú hodnoty a vzory orientálnej kultúry bezpochyby cenným zdrojom alternatívneho životného štýlu.
Individualistický zmysel premeny spoločnosti zvyšuje zodpovednosť jednotlivca za ochranu a podporu jeho zdravia racionálnou životosprávou, vnútornou disciplínou osobnosti a uvedomelou voľbou striedmeho aktívneho životného štýlu v harmónii s prírodným prostredím, nakoľko nám to stav ešte dovoľuje.

Môj životný štýl

Ja osobne plánujem žiť večne. Smrť pripúšťam len v prípade, že by my môj plán nevyšiel, čo je ale veľmi nepravdepodobné lebo všetko mám dobre premyslené. Môj životný štýl pozostáva z toho, že vlastne žiaden konkrétny štýl žitia nemám. Nefajčím, nepijem alkoholické nápoje, telesnú aktivitu mám tak v normále, nežijem nezdravo a ani sa tok nevyživujem. Tlak mám tiež celkom v poriadku a problémy s hmotnosťou či metabolizmom zatiaľ neevidujem. Takže môj plán vychádza. ZÁVER

Žijeme v určitom prostredí a spoločenskej klíme, ktoré na nás pôsobia celým radom vplyvov podmieňujúcich náš psychický a fyzický zdravotný stav.
Každý človek je trochu iný, preto nemožno zostaviť univerzálne platný a úplne konkrétny na zdravý spôsob života a výživy.
Telesné cvičenie, dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, zdravý spánok, správne stravovacie návyky, naučiť sa zvládať stres sú faktory veľmi dôležité na udržanie zdravia.
Tajomstvo šťastia nespočíva v tom, koľkým svojim chúťkam vyhovieme, ale do akej miery sme schopní prekonať svoje slabosti, ako ovládame svoje telo a myšlienky.
Nemusieť sa v živote vracať, nemusieť odolávať ani priveľmi ľutovať – to je jeden z najdôležitejších dôkazov zdravého životného štýlu.