Rozbor internetového portálu europa.sk

Úvod

Internetový portál europa.sk je spravovaný Zastúpením Európskej komisie v Slovenskej republike. Portál je prevažne zameraný na poskytovanie informácií o Európskej Únii ako takej o jej základných právomociach a historických faktoch. Taktiež informuje aj o aktivitách či už Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike ako aj o aktivitách Európskej komisie v rámci Európskej Únie.

Základná charakteristika portálu

Na navigáciu sú vytvorené dve menu oblasti, prvá hlavná (hlavné menu) sa nachádza pod hlavičkou sídla Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike. Druhá vedľajšie (podmenu) sa nachádza v ľavom stĺpci portálu.

Hlavné menu: v hlavnom menu sa nachádzajú odkazy na EÚ v regiónoch, Európsku komisiu, Informačné zdroje v SR, Slovník pojmov a Fakty o EÚ.

Podmenu: v podmenu sa nachádzajú odkazy na Vedenie zastúpenia, Úlohu zastúpenie, Prekladateľské oddelenie, Fotogalériu, Kontakty a Voľné miesta.
Úloha Zastúpenia komisie v Slovenskej republike

Zastúpenia Európskej komisie reprezentujú komisiu v členských štátoch Európskej únie a ich hlavnou úlohou je zabezpečiť tok informácií medzi komisiou, médiami a verejnosťou. Činnosť zastúpení EK má podnietiť informovanú diskusiu o záležitostiach EÚ v členských štátoch a zároveň poskytovať komisii politické spravodajstvo. Zastúpenia EK úzko spolupracujú s informačnými kanceláriami Európskeho parlamentu s cieľom zviditeľniť inštitúcie a procesy Európskej únie ako celku.

Vedúci zastúpenia EK spolu s ostatným personálom vysvetľuje a obhajuje politiky komisie a snaží sa zabezpečiť, aby politická diskusia o Európe v príslušnom členskom štáte bola vedená na základe korektných a faktických informácií. V rámci svojej informačnej činnosti vidia zastúpenia EK ako svoju prioritu prácu s médiami. Zastúpenia EK zohrávajú dôležitú politickú úlohu prostredníctvom kontaktov s mienkotvorcami, ako aj vďaka informovaniu centra v politickej oblasti.

Jadro zastúpenia EK tvorí tlačové oddelenie, ktoré propaguje politiky komisie a reaguje na otázky zo strany domácich médií a miestnych korešpondentov. Tlačové oddelenie pracuje s informáciami tak, aby vyhovelo potrebám regionálnej tlače, a to najmä s cieľom podporiť tie útvary komisie, ktorých politika má základný dosah na regióny. Zastúpenia EK predkladajú komisii podrobné správy o pokrytí aktivít Európskej komisie v médiách.

V rámci zastúpení EK sídlia Detašované pracoviská Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad (GRP), ktorých úlohou je zabezpečovať preklady a jazykovú podporu Európskej komisii a zastúpeniu pri budovaní vzťahov s verejnosťou a poskytovaní informácií, ako aj odpovedať na otázky v oblasti prekladu, používania jazykov a možností uplatnenia sa v oblasti prekladu v rámci európskych inštitúcií.
EÚ v regiónoch

EUROPE direct – tel. linka :
EUROPE DIRECT je služba, ktorá vám pomôže nájsť odpovede na vaše otázky týkajúce sa Európskej únie.

EUROPE direct – v regiónoch :
Informačné centrá EUROPE DIRECT na Slovensku pomáhajú občanom SR získať informácie, pomoc a odpovede na otázky týkajúce sa legislatívy, politiky, programov, systémov a možností financovania Únie. V informačných centrách budú pre občanov k dispozícií bezplatné tlačené materiály a brožúry vydávané európskymi inštitúciami a Úradom vlády SR.


História EÚ

Začiatky: vojna a mier

Po celé storočia bola Európa miestom častých a krvavých vojnových konfliktov. V rokoch 1870 až 1945 viedlo Francúzsko a Nemecko vzájomnú vojnu tri krát, s veľkými stratami na ľudských životoch. Viaceré vedúce európske osobnosti prišli k záveru, že jediným spôsobom ako udržať mier medzi krajinami je ich ekonomické a politické zjednotenie.

Takže v roku 1950, v príhovore inšpirovanom Jeanom Monnetom, francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman navrhol zjednotiť uhoľný a oceliarsky priemysel v západnej Európe. Výsledkom bolo vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) v roku 1951. Spoločenstvo pozostávalo zo šiestich členov: Belgicko, Západné Nemecko, Luxembursko, Francúzsko, Taliansko a Holandsko. Právomoc rozhodovať o riadení uhoľného a oceliarskeho priemyslu v týchto krajinách bola odovzdaná do rúk nezávislého, nadnárodného orgánu nazvaného "Vysoký úrad". Jeho prvým predsedom bol Jean Monet.
Od troch spoločenstiev k Európskej únii

ESUO dosiahlo pozoruhodné úspechy, preto sa o niekoľko rokov tých istých šesť krajín rozhodlo pokračovať a zjednotiť ďalšie hospodárske oblasti. V roku 1957 podpísali spomínané krajiny Rímske zmluvy, ktoré založili Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (EURATOM) a Európske hospodárske spoločenstvo (EHS). Členské štáty sa dohodli na vzájomnom zrušení obchodných bariér a na vytvorení "spoločného trhu".

V roku 1967 došlo k zlúčeniu inštitúcií všetkých troch Európskych spoločenstiev. V tomto roku začala svoju činnosť spoločná Komisia, spoločná Rada ministrov a Európsky parlament.

Pôvodne boli všetci členovia Európskeho parlamentu (EP) volení národnými parlamentmi ale v roku 1979 sa uskutočnili prvé priame poslanecké voľby do EP, ktoré odvtedy umožňujú občanom členských štátov voliť kandidáta podľa ich vlastného výberu. Priame voľby poslancov EP sa konajú každých päť rokov.

Maastrichtská zmluva (1992) zaviedla nové formy spolupráce medzi vládami členských štátov - napr. v oblasti obrannej politiky a v oblasti "spravodlivosti a vnútorných vecí". Na základe vzniku medzivládnej spolupráce, ktorá bola priradená k existujúcemu systému "Spoločenstiev" sa Maastrichtská zmluva stala zakladajúcou zmluvou pre Európsku úniu (EÚ).
Integrácia znamená spoločné politiky

Ekonomická a politická integrácia medzi členskými štátmi EÚ je založená na prijímaní spoločných rozhodnutí členských štátov v rôznych oblastiach. Preto boli vytvorené spoločné politiky pre širokú škálu sektorov - poľnohospodárstvo, kultúra, záležitosti spotrebiteľa, hospodárska súťaž, životné prostredie a energetika, doprava, obchod a iné.

V počiatočnom období sa pozornosť sústreďovala na spoločnú obchodnú politiku uhlia a ocele a na spoločnú poľnohospodársku politiku. Iné politiky boli pridané postupne, na základe vznikajúcej potreby. Niektoré kľúčové ciele politík sa zmenili v súvislosti s meniacimi sa okolnosťami. Cieľom poľnohospodárskej politiky už nie je produkovať čo najviac potravín čo najlacnejším spôsobom, ale podporovať poľnohospodárske metódy, ktoré zaručia produkciu zdravých, vysoko kvalitných potravín a ktoré budú rešpektovať životné prostredie. Potreba ochrany životného prostredia sa v súčasnosti dostáva do popredia vo všetkých politických oblastiach EÚ.

Vzťahy Európskej únie so svetom zohrávajú významnú úlohu. EÚ vedie dôležité obchodné rokovania, uzatvára dohody o hospodárskej pomoci s inými krajinami a rozvíja spoločnú zahraničnú a obrannú politiku.
Jednotný trh: odstránenie bariér

Členským štátom trvalo niekoľko rokov kým odstránili bariéry pri vzájomnom obchodovaní a kým sa "spoločný trh" pretransformoval na jednotný trh, v ktorom sa tovar, služby, ľudia a kapitál môžu voľne pohybovať. Budovanie jednotného trhu bolo formálne ukončené koncom roku 1992. Stále je však potrebné ukončiť zavádzanie opatrení pre jednotný trh v niektorých oblastiach, ako napr. v oblasti finančných služieb.

V 90-tych rokoch 20. storočia sa pre ľudí vo veľkej miere zjednodušil pohyb na území Európy, keďže pasové a colné kontroly boli zrušené na väčšine vnútorných hraničných priechodoch EÚ. Jednou z výhod súvisiacich s týmito opatreniami je väčšia mobilita obyvateľov EÚ. Od roku 1987 viac ako milión mladých Európanov študovalo v zahraničí s podporou EÚ.
Jednotná mena: euro vo vašom vrecku

V roku 1992 sa EÚ rozhodla zriadiť hospodársku a menovú úniu (HMÚ), s ktorou súvisí zavedenie jednotnej európskej meny riadenej Európskou centrálnou bankou. Jednotná mena - euro - sa stala skutočnosťou 1. januára 2002, keď euro bankovky a euro mince nahradili národné meny dvanástich z pätnástich krajín Európskej únie (Belgicko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko a Fínsko). Od 1. januára 2007 platí euro aj v Slovinsku.
Rozrastajúca sa rodina

EÚ sa postupne rozrastala v priebehu viacerých vĺn rozširovania. Dánsko, Írsko a Veľká Británia sa pripojili k EÚ v roku 1973. Po nich nasledovalo v roku 1981 Grécko, v roku 1986 Španielsko a Portugalsko a v roku 1995 Rakúsko, Fínsko a Švédsko. Európska únia v roku 2004 privítala desať nových krajín: Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Bulharsko a Rumunsko vstúpili do EÚ v roku 2007; Chorvátsko a Turecko začali rokovania o členstve v roku 2005. Nato, aby EÚ mohla efektívne fungovať ďalej, potrebuje jednoduchší systém rozhodovania. Preto Zmluva z Nice ustanovuje nové pravidlá upravujúce rozsah inštitúcií EÚ a organizáciu ich práce. Vstúpila do platnosti 1. februára 2003. Snahy o vytvorenie nového rámca spolupráce členských krajín pomocou ústavnej zmluvy EÚ boli pozastavené po neúspešných referendách vo Francúzsku a Holandsku.
Informačne zdroje v SR

- EuroInfo Centrum - Informačné centrum úradu vlády SR
- Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR - informácie o Európskom parlamente
- Team Europe - nezávislí experti prednášajúci o EÚ
- Euro Team - špecialisti na tému jednotnej meny euro
- Ďalšie informačné zdroje v slovenskom jazyku
- Európske dokumentačné centrá v SR - informácie o EÚ na univerzitách a výskumných pracoviskách
- Európske referenčné centrum v SR - centrum informácií o nových publikáciách a dokumentoch Európskej únie

Ďalšie informačné zdroje v slovenskom jazyku:

- SIGNPOST - navigačná služba pre občanov
- SOLVIT - riešenie problémov vo vnútornom trhu
- VAŠA EURÓPA - informácie pre občanov a podniky
- EURES - Európska služba zamestnanosti
- Európsky portál pre mládež - informácie o EÚ pre mladých
- EURACTIV - slovenský informačný portál o dianí v EÚ

Záver

Portál europa.sk prinášna komplexné informácie o Európskej Únii ako aj o všetkych jej inštitúciách. Buduje pozitívny obraz Europského spoločenstva v očiach širokej verejnosti. Preto nadobúda nezastúpiteľné miesto na slovneskom internete.