Výkladový slohový postup

Slohový postup je spôsob, akým vyberáme jazykové prostriedky usporadúvame ( kombinujeme, radíme, spájame ) tak,aby sme utvorili slohový úvar.
Podľa toho rozlišujeme štyri základné slohové postupy : informačný, rozprávací, opisný a výkladový ( úvahový ), ktoré sa upaltňujú v slohových žánroch.
Slohový úvar ( žáner ) j ucelený a ukončený jazykový úvar, ktorý vznikol alebo vzniká :
1. výberom jazykových prosriedkov - jazykovým štýlom
2. usporiadaním vybraných prostriedkov - slohovým postupom

VÝKLAD :

- vyberá a usporadúva údaje, faky. - výklad je odvodené od slova vykladať - vysveľovať
- je to náučný žáner - didaktický
- môže byť v písomnej aj ústnej forme
- vyskytuje sa najmä v písomných útvaroch náučného ( odborného ) štýlu, ako sú výklad, štúdiá, referát, recenzia, úvaha, esej, dizertácia ( vedecká rozprava )
- najbežnejším útvarom výkladového slohového postupu je učebnicový (didaktický ) výklad, ktorého ústnou podobou je prednáška
- cieľom výkladu je vysvetliť nejaký technický alebo spoločenský problém, poučiť o nejakej veci. Výkladom sa vysveľujú a sprístupňujú známe vedecké poznatky
- aby bol jasaný často sa využívajú schémy, grafy,. . .

výkladový slohový postup má tieto znaky :
1. je písaný didaktickým štýlom
2. postoj autora je objektívny ( 3.osobaj.č., alebo 1.osoba mn.č. )
3. vo výklade prevažuje :
- analýza
- syntéza ( skladanie, zlučovanie )
- komparácia ( porovnávanie )
- konkretizácia ( presné pojmy )
- aplikácia ( preniesť niečo na niečo )
- generalizácia ( zovšeobecnenie )
- vedecké argumentovanie ( dokazovanie )
- citácie ( presné ciáty )
- logické vyjadrovanie
- členenie výkladu na úvod, jadro a záver

Úvod - načrtnutie do problematiky, uvedenie do nej
Jadro - rozoberá problematiku, nachádza sa tu objasnenie, vysvetlenie,. . . .
Záver - generalizácia - zovšeobecnenie problematiky

Pri vysvetľovaní, vorení výkladu sa používajú základné postupy logického myslenia:
1. indukcia - z jednotlivých konkrétnych príkladov vyvodzujeme všeobecný záver
2. dedukcia - zo zovšeobecnenia odvodzujeme jednotlivé prípady ( odvodzovanie )
3. argumentácia - autor vedecky alebo voľne cituje, prípadne parafráuje.