VODA - H2O

Voda H2O vyskytuje v obrovskom množstve na zemskom povrchu v hydrosfére a veľké množstvo vody sa nachádza vo forme vodnej pary aj v atmosfére. Voda je nevyhnutnou zložkou živočíšnych a rastlinných organizmov a umožňuje ich životné procesy. Je štruktúrnou súčasťou mnohých minerálov i hornín a má veľký vplyv na geologické procesy.
V chémii je voda najdôležitejším rozpúšťadlom, je nenahraditeľnou látkou v primysle, v poľnohospodárstve, v medicíne a pre život vôbec.
Prírodná voda nie he nikdy chemicky čistá. Podľa pôvodu obsahuje rôzne rozpustené látky. V mnohých prípadoch ju musíme čistiť, prípadne sterilizovať alebo zbavovať tvrdosti. Čistenie vody pre chem. účely sa uskutočňuje najčastejšie destiláciou. Destilovaná voda môže obsahovať ešte popri rozpustenom oxide uhličitom (CO2) prchavé organické zlúčeniny, ktoré sa odstraňujú tak, že na ňu pôsobíme rôznymi oxidačnými činidlami (napr. manganistan draselný) a podrobíme ju novej destilácii.
Chemmicky čistá voda je bezfarebná kvapalina, bez zápachu, v hrubých vrstvách blankytne modrá. Vyznačuje sa v mnohých fyzikálnych vlastnostiach celkom výnimočnými osobitosťami. Jednou z nich je anomália vody,ktorá sa prejavuje v zmene hustoty kvapalnej vody s hustotou. Od 0oC do 4oC sa hustota vody zvšovaním teploty zväčšuje, takže pri 4 oC má maximálnu hustotu (tj. 0,999 973 g/cm3). Počnúc touto teplotou sa hustota vody už správa normálne, čiže pri zohrievaní sa zmenšuje.

NIEKTORÉ FYZIKÁLNE VLASTNOSTI H2O:
tt=0oC
tv=100oC
kritická t=371,1oC
kritický tlak=22,1MPA
hustota=0,998g/cm3

Bod topenia a varu vody je vzhľadom na jej pomerne malú relatívnu molekulovú hmotnosť veľmi vysoký. Sírovodík a selénovodík, ktoré sa skladajú z molekúl podobnej chem. štruktúry, sú v obvyklých podmienkach plynné látky. Vysoký bod topenia a varu súvisí pri vode s tým, že na rozrušenie vodíkových väzieb medzi molekulami v ľade i v kvapalnej vode je potrebná značne veľká energia. Touto okolnosťou je taktiež podminená pomerne veľká hodnota skupenského tepla topenia a vyparovania, prípadne varu.
Ak zohrievame kvapalnú vodu len časť dodaného tepla pôsobí na zvýšenie kinetickej energie molekúl-to znamená na zvyšovanie teploty, kým zvyšok sa spotrebuje na trhanie vodíkových väzieb. Dôsledok tohto je veľká hodnota mernej tepelnej kapacity vody.
Pre chem. prax je mimoriadne dôležité, že vnútorné trenie-viskozita vody sa zvyšovaním teploty veľmi silne znižuje, čo sa využíva najmä pri filtrácii roztokov.