Úvod do objektového programovania

Príklad 1.1 Určte veľkosti dátových typov (int, short, long, char, bool, float, double) premenných na Vašom počítači .

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
cout << "The size of an int is:\t\t"
<< sizeof(int) << " bytes." << endl;
cout << "The size of a short int is:\t"
<< sizeof(short) <<" bytes.\n";
cout << "The size of a long int is:\t"
<< sizeof(long) << " bytes.\n";
cout << "The size of a char is:\t\t"
<< sizeof(char) << " bytes.\n";
cout << "The size of a bool is:\t\t"
<< sizeof(bool) << " bytes.\n";
cout << "The size of a float is:\t\t"
<< sizeof(float) << " bytes.\n";
cout << "The size of a double is:\t\t"
<< sizeof(double) << " bytes.\n";

return 0;
}Príklad 1.2 Konverzia čísiel. Načítajte číslo v desiatkovej sústave zo štandardného vstupu. Vypíšte na štandardný výstup toto číslo v oktálovej a hexadecimálnej sústave. Pre vstup a výstup použite prúdy cin a cout.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
int number;
cout << "Zadaj cislo v desiatkovej sustave: ";
cin >> number;
cout << "cislo oktal = 0"
<< oct << number << endl;
cout << "cislo hexa = 0x"
<< hex << number << endl;
return 1;
}

Príklad 1.3 Definujte premenné meno (statický reťazec 20 znakov, ), vek (číslo typu int a plat (číslo typu float). Naplňte tieto údaje ľubovoľnými hodnotami. Ďalej definujte reťazcovú premennú, do ktorej načítate ľubovoľný komentár, ak si to program vyžiada. Vypíšte hodnoty všetkých premenných. Nastavte šírku výstupnej položky plat na 3 pozície.

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
char meno[20];
int vek;
float plat;
char c;

cout << "Zadaj meno: ";
cin >> meno;
cout << "Zadaj vek: ";
cin >> vek;
cout << "Zadaj plat: ";
cin >> plat;

cout <<"Chces komentar? A/N" ;
cin >> ws; // preskakovanie bielych znakov
c = toupper(cin.get());
cout << c << endl;

cout << flush;

char komentar[81];

if (c == 'A')
{
cout<<"Zadaj komentar";
cin >> ws;
cin.get(komentar,80,'\n');
}
cout << endl << "meno: " << setw(20) << meno
<< endl << "vek: " << vek
<< endl << "plat: " << setw(3) << plat; // nastavenie sirky vyst.polozky
if (c == 'A')
cout << endl << "komentar: " << komentar << endl;
}