Textové súbory

Znaková premenná

Znaková premenná je premenná typu char. Takáto premenná si pamätá práve jeden znak (písmenko, číslica, symbol):
A, B, ..., a, b, ..., 0, 1, 2, ..., +, *, !, @, #, $, %, &

char c;
c='A'; // znak je uzavretý medzi apostrofmi - do premennej c sa priradí znak A
g->TextOut(0 ,0, c); // do grafickej plochy sa nakreslí písmeno A

Znaky môžeme testovať na rovnosť:
if (c=='A') g->TextOut(0, 20, "Áno");
else g->TextOut(0, 20, "Nie");

Pozor:

* porovnanie c=='A' nie je to isté, ako c=='a' - rozlišujú sa malé a veľké písmenká
* rozlišujte medzi znakom a textovým reťazcom - nie je to to isté (napríklad, do znakovej premennej nemôžeme priradiť jednoznakový reťazec: c="A";)

Pri práci so znakmi počítač pracuje s ich kódmi - každému znaku prislúcha jeho ASCII kód. Napríklad:

znak medzera + .