Tabaková epidémia zúri v strednej a východnej Európe

Tabaková epidémia zúri v strednej a východnej Európe
Tabak predstavuje jeden z najväčších verejno-zdravotníckych problémov, ktorému čelí Európa. V roku 1995 bol tabak zodpovený za 1,2 miliónov úmrtí v štátoch, ktoré sú členskými štátmi Svetovej zdravotníckej organizácie v Európe.

V bývalých socialistických krajinách Európy sú štatistiky obzvlášť znepokojujúce. WHO odhaduje, že v roku 1995 v nich zomrelo 700 000 ľudí na následky fajčenia, čo predstavuje 25% z celosvetového počtu úmrtí. Oproti západnej Európe, kde polovica týchto úmrtí sa vyskytne vo veku do 70 rokov veku, v týchto štátoch to činí až 70 - 75% úmrtí u ľudí v strednom veku.

Muži stredného veku z východnej Európy zomrú 2x častejšie na ochorenia z tabaku než muži stredného veku v západnej Európe.

V roku 1990 bolo v bývalých socialistických krajinách 14% úmrtí zapríčinených tabakom. Toto číslo sa podľa predpovedí zvýši do roku 2 020 na 20 - 25%.

Medzi rokmi 1990 a 2020 sa zvýši úmrtnosť na chronické ochorenia z fajčenia u mužov o 56%.Takto bude úmrtnosť u mužov v týchto krajinách dokonca vyššia ako v subsaharskej Afrike, čo bude zväčša následkom tabaku.

Šanca 15-ročných chlapcov z východnej Európy žiť dlhšie ako 60 rokov je len polovičná oproti chlapcom zo západnej Európy a horšia než v mnohých rozvojových krajinách. Je predpoklad, že v roku 2020 chlapec zo subsaharskej Afriky bude mať väčšiu šancu prežiť 60 rokov než chlapec zo strednej a východnej Európy. Táto nepriaznivá perspektíva je následkom vysokej spotreby tabaku.

V krajinách východnej Európy je takmer každé druhé predčasné úmrtie u mužov stredného veku (35 - 69 rokov) a každé štrnáste u žien výsledkom ochorenia spôsobeného tabakom. V týchto krajinách muži, ktorí zomrú v dôsledku ochorení z fajčenia pred 70. rokom života, strácajú priemerne 21 rokov života. U mužov stredného veku takmer 60% rakovín a 40% úmrtí na srdcovocievne ochorenia a viac ako 85% chronických obštrukčných ochorení je výsledkom fajčenia.

Epidémia ochorení z tabaku vo východnej Európe u mužov už dosiahla svoj vrchol ďalší vzostup sa očakáva o 20 - 40 rokov u žien. V mnohých východoeurópskych krajinách fajčí značné množstvo mužov a v niektorých štátoch prevyšuje fajčenie dokonca 50%. Fajčenie u žien sa pohybuje od 20 do 30%. Stúpa fajčenie u mladých ľudí, ktorí sú spolu so ženami cieľovou skupinou pre tabakový priemysel.

Tabak devastuje ekonomiku krajín východnej Európy. Tabak predstavuje výraznú ekonomickú újmu pre jednotlivcov, rodiny a spoločnosť, najmä následkom priamych nákladov na liečenie, ako aj zníženú produktivitu v dôsledku vysokej chorobnosti a predčasných úmrtí. Tieto náklady sú zvlášť zničujúce pre krajiny, ktoré prechádzajú ekonomickou transformáciou.

Krajiny východnej Európy sú vo zvláštnej pozornosti nadnárodných tabakových spoločností. Nielen čo sa týka reklamy a podpory fajčenia, ale aj investíciami do tabakového priemyslu. Tento vývoj sa uskutočnil v situácii, keď tabaková legislatíva nebola prijatá. Ďalším problémom pre tieto krajiny je pašovanie tabaku a vymáhanie daní za všetky tabakové produkty. Hoci väčšina krajín má určité prvky tabakovej politiky, mnohé krajiny narážajú na ťažkosti v prijímaní protitabakových opatrení. Niekté krajiny už ustanovili aj legislatívne opatrenia. Opatrenia by mali byť prijaté vo všetkých krajinách a mali by byť zabezpečené efektívnou kontrolou.

WHO odporúča, aby každá krajina mala vytvorený koordinačný výbor na kontrolu tabaku a ministerstvo zdravotníctva by malo slúžiť ako sekretariát. Koordinačný výbor by mal byť zodpovený za prijatie a uskutočnenie akčného plánnu s jasným časovým rozpisom a cieľmi pre redukciu používania tabaku. Koordinačný výbor a opatrenia akčného plánu by mali byť uskutočnené podľa rozsahu škôd spôsobených tabakom. Potencionálnym zdrojom pre činnosť výboru by mali byť dane z tabaku alebo špeciálne odvody z tabakových výrobkov.

Kvôli alarmujúcim trendom v ochoreniach z tabaku v strednej a východnej Európe, Svetová zdravotnícka organizácia zamerala obzvláštnu pozornosť na tento región. WHO poskytuje odbornú pomoc pre členské štáty.

Centrum WHO pre otázky súvislosti zdravia s tabakom vo Varšave hrá aktívnu úlohu v krajinách strednej a východnej Európy. Má kľúčovú zodpovednosť za prijatie multisektoriálnej protitabakovej politiky v týchto krajinách a vytvorenie spojenectva za beztabakovú Európu. Tieto typy spojenectva sú životnou nutnosťou pe zastavenie tabakovej epidémie v strednej a východnej Európe a zlepšenia zdravia jej občanov.

Podľa materiálov WHO (WHO = Svetová zdravotnícka organizácia)