Systém rastlín.

Rastlinná systematika študuje prirodzenú príbuznosť súčasných ( recentných ) a vyhynutých ( fosílnych ) rastlín - nomenklatúra – ustanovenie a ich vedecké pomenovanie - 1. Umelé systémy – sú také v ktorých sa rastliny triedia podľa ľubovoľne zvolených morfologických znakov, obyčajne tých najnápadnejších, bez ohľadu na príbuzné väzby medzi nimi - 2. Prirodzené systémy – začali vznikať koncom 18. St., zohľadňovali najnápadnejšie ale aj morfologické znaky rastlinného organizmu - 3. Vývojové – fylogenetické systémy – vysvetľujú mechanizmus vývoja ( evolúciu ) rastlín, kritériom je fylogenetická príbuznosť znakov , predstavitelia – Darwin, Lamarck - systematické jednotky – toxóny : ríša, čeľaď, podríša, oddelenie, trieda, rad, rod, druh - systematická jednotka je druh, každý druh má rodové a druhové pomenovanie Ríša rastlín : - rastliny – sú to najvýznamnejšie živé organizmy, sú nevyhnutné pre zachovanie života na Zemi - zaraďujú sa na začiatok potravinového reťazca ako Producenty, a človek ako aj iné živočíchy na koniec ako konzumenty - dve podríše : podríša nižších rastlín a podríša vyšších rastlín - Nižšie rastliny : stielkaté rastliny - jednobunková alebo mnohobunková stielka, typické rastliny sú riasy - Vyššie rastliny : majú diferencované vodivé pletivá, preto sa nazývajú cievnaté, podľa spôsobu rozmnožovania ich delíme na cievnaté výtrusové rastliny a semenné rastliny