Slovenská humanistická a renesančná literatúra

spoločenské podmienky:
- turecké vpády
- presadzovanie reformácie
- boje medzi zástancami a odporcami reformácie
- protihabsburské povstania
- protireformácia

Meštianska vrstva, vzhľadom na svoj malý počet, nedokázala výrazne rozvinúť humanizmus a renesanciu, preto sa vhodným prostredím na rozvoj humanizmu a renesancie stali šľachtické a cirkevné kruhy.
Humanizmus a renesancia sa u nás šíri za vlády Mateja Korvína (1465 – Academia Istropolitana) Þ pred nástupom Habsburgovcov. Na charakter nášho humanizmu vplývala aj česká a viedenská univerzita a reformácia.

Humanizmus priniesol na Slovensko túžbu po vzdelanosti, dostáva sa sem prvok silného individualizmu. J.Jakobeus po 1x použil Matku Slávy (Slovákov), vyzýva k súcitu k Slovákom.

Školstvo sa stalo dobrou pôdou pre latinský humanizmus.
Napodobňovali sa antickí autori, vypracovávali sa aktuálne témy, ktoré mali príležitostný charakter ® príležitostné humanistické básne gratulujú k sviatkom a výročiam, oslavujú úspechy, vyjadrujú sústrasť pri úmrtí, pričom adresátmi sú priatelia, príbuzní, kolegovia, cisári, grófi, vojvodcovia, mecenáši, ktorým bol autor zaviazaný ® chcel na seba upútať pozornosť.
Hoci pretrváva idealizované typizovanie, rodí sa zmysel pre konkrétnu individualitu.
- príležitostná poézia – Ján Falický, Ján Bocatius

Literárna renesancia sa u nás na európsky prúd napojila dosť nevýrazne, uprednostňovala „národný jazyk“ – češtinu, slovakizovanú češtinu. Čulé styky českých a slovenských vzdelancov – mnohí Slováci pôsobili v Čechách a obohatili tamojší kultúrny život a naopak. Renesancia zobrazovala city človeka alebo jeho zážitky

MARTIN RAKOVSKÝ .
- Slovák pôsobiaci v Čechách
- 2 skladby v elegickom distichu:
Knižka o spoloč. vrstvách v štáte a príč. prevratov v kráľovstvách a cisárstvach
Didaktická a filozofická skladba.
Predstava o zložení spoločnosti.
Uznáva opodstatnenosť existencie vznešených predstavených, no upozorňuje na oprávnenosť a užitočnosť svedomitej práce roľníkov, remeselníkov, obchodníkov i tých, čo sa dajú najať na ťažkú prácu za mzdu. Za hlavnú príčinu rozpadu štátu označuje krutovládu, nespravodlivosť, neschopnosť panovníka, nerovnosť a bezbožnosť ľudu i jeho vládcov. Pokiaľ ide o majetnosť občanov, hlása filozofiu strednej cesty, podľa ktorej je najvýhodnejšie nebyť ani veľmi bohatý ani veľmi chudobný.

O svetskej vrchnosti
Vzorový model spravodlivého panovníka podľa anticko-humanistických zásadJAKUB JAKOBEUS .
- humanistický básnik
- prišiel z Čiech do Prešova
Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa
Rozsiahla epicko-reflexívna báseň s národno-vlasteneckými myšlienkami, ktoré signalizujú prebúdzanie slovenského národného povedomia u vtedajšieho meštianstva. Personifikovaná postava ubiedenej a plačúcej Matky Slovákov nad strašným osudom, svojím i svojich detí, v náreku rozpráva Kristovi o pohromách, vojnách, more, diablových nástrahách a ostatných nebezpečenstvách, ktoré ohrozujú jej potomstvo. K súcitu vyzýva i slovenskú prírodu: „ Slovenské hory, slovenské rieky, žalostne plačte! Plačte nad deťmi mojimi, nad sudbou, nad veľkým bôľom!“ V básni cítiť úctu k slávnej slovenskej národnej minulosti a k hrdinstvu ochrancov Slovákov
Skladbu utvoril upravením básne staršieho českého básnika.
Jeho latinské hexametre sa opierajú o zákonitosti antického Vergíliovho eposu a celé dielo sa zvykne chápať ako literárny útvar zastupujúci 1.slovenský epos.
Zohralo inšpirujúcu úlohu už vo svojej súčasnosti, keď Jakobeov syn v pochvalných veršoch na otca vyzýval k podobne orientovanej tvorbe
- národno-vlastenecká idea sa u nás rozvíjala i v nasledujúcich obdobiach.


Humanistická odborná próza
- humanizmus zdôrazňoval vzdelanostnú zložku Þ rozvíja sa odborná próza
- Ján Jesenius – profesor pražskej univerzity, lekár, predviedol 1.verejnú pitvu v Čechách
- Vavrinec Benedikt z Nedoždier – GRAMATICAE BOHEMICAE...LIBRE DUE
Þ Dve knihy...českej gramatiky
Otvorene sa hlási k slovenskému pôvodu, uvádza rozdiely medzi slovenčinou a češtinou, napomína rodákov, aby viac pestovali materinský jazyk a venovali sa vzdelávaniu

Renesančná poézia
témy:
- historická
- ľúbostná
- duchovná
- historické piesne – veršovaná epika s protitureckou alebo protihabsburskou tematikou, sú anonymné –
tvorili ich rechtori, študenti, drobní zemania, kňazi a vojaci, tradovali sa ústne, čo ich zbližovalo
s folklórom; niektoé zľudoveli

MARTIN BOŠŇÁK
- Píseň o zámku muránskem
Využíva dokumentárny až kronikársky štýl.
Opisuje dobývanie Muráňa a potrestanie hradného pána, lúpežného rytiera M.Bazalda.
/Dobýjanie hradu Muráň cisárskymi vojskami pod vedením Mikuláša zo Salmu, pretože tam sídlili lúpežní rytieri; Bošňák sám bol účastníkom tejto udalosti ® v tejto svojej básni zobrazil i to, ako potrestali Bazaldu za jeho činy/
- Píseň o sigetském zámku
Rozpráva o obliehaní sigetskej pevnosti Turkami a hrdinskom odpore ochrancov na čele s grófom M.Zrínskym – pevnosť však padla do rúk Turkom pre zradu puškára.
Ohlasom na rytiersku európsku epiku je takmer unikátny motív v našej renesančnej poézii – žena bojujúca v mužskom prestrojení.
Príbuzné znaky s ľudovou poéziou (epitetá, nesúce znaky citového kladného vzťahu k realite, umelecky využívané opakovania motívov, veršov a strof) zvyšovali umeleckú kvalitu historickej piesne.
- Písně o některých zámkoch: O Modrom Kameni, Divíně a Zvoleně
Spomenuté zámky sa musia brániť pred Turkami.
Renesančnému individualizmu sa zadosťučinilo tým, že popri zbabelosti pánov a spoločnom hrdinstve obrancov sa vyzdvihol udatný statočný jedinec – kapitán Urban Škodný.

ŠTEFAN KOMODICKÝ .
- O Jágri a některých vítězích
Pieseň.
Za spustošenie krajiny viní Turkov dobývajúcich Jáger, ale aj cisárskych nemeckých žoldnierov,
čo drancovali a okrádali domáce obyvateľstvo namiesto Toho, aby ho chránili.

- v 17.st. sa v hist. piesňach vyostruje protihabsburská nálada - O Tompierovi, Myjava a kozáci

- ľúbostná poézia
- Píseň o dvúch uherských pánoch a tureckého cisáre dcére (SILÁDI A HADMÁŽI)
Rytierska veršovaná romanca.
Exotický obsah.
Náznak narúšania idealizovaného typizovania.
Sultánova dcéra, hoci príslušníčka pohanského sveta, vyslobodí šľachticov Siládiho a Hadmážiho z tureckého väzenia a utečie s nimi. Napriek kladným vlastnostiam uhorských pánov vyjde v súboji o sultánovu dcéru najavo Hadmážiho vina, že má doma manželku a nemôže dievčine ponúknuť manželstvo.

- obraz o ľúbostnej poézii dotvára i 8 anonymných ľúbostných piesní zapísaných v kódexe JÁNA JÓBA FANCHALIHO
Sú to ľúbostné lamenty nad nešťastnou láskou i zmienka o rodičoch, ktorí nútia dievča vydať sa pre majetok za nemilovaného muža.
Sú tu aj jeho vlastné básne, no väčšina je anonymná.
Niektoré básne – náznaky s ľudovou, prípadne náboženskou tvorbou.

- duchovná lyrika – nábož. tematika; vypovedala i o subjektívne prežívaných osob. i spol. problémoch

JÁN SILVÁN .
- Písně nové na sedm žalmů kajících i jiné žalmy
Zbierka piesní.
Je v nich cítiť veľmi silná miera jeho osobnej zaangažovanosti; neraz vidieť, že básnil preto, lebo pociťoval vnútornú potrebu vypovedať o svojich citoch.
Dostával sa do konfliktu medzi renesančným a stredovekým ponímaním ľudskej existencie, čo sa ukázalo na jeho rozpoltenosti, nevyrovnanosti.
Využíval jednoduché štylistické prostriedky, často biblický, slabičný verš a niektoré piesne skladal na melódie historických a ľudových piesní.

ELIÁŠ LÁNI .
- pochmúrnymi emóciami sprevádza svoju výpoveď o úzkostiach v období bočkajovho povstania
a tureckých vpádov
- dramatizmus jeho duševného stavu vyplýva i z predstavy trestajúceho Boha
- v mystickom videní osobnej i spoločenskej reality nadbieha baroku

DANIEL PRIBIŠ .
- zbierku svojich duchovných piesní pripojil k prekladu katechizmu z nemčiny; zahŕňa i piesne so
spoločenskou kritikou

JURAJ TRANOVSKÝ .
zostavil spevník PÍSNĚ DUCHOVNÉ STARÉ I NOVÉ z diel a prekladov viacerých autorov Þ duchovná lyrika má popredné miesto
napísal i veľa českých piesní, prekladal z nemčiny (hlavne Lutherove texty), menej slovenských piesní
ß
BAROK

Ostatná renesančná tvorba
- próza – menej početné zápisy
- vznikajú novšie mravoučné a šibalské žánre
- žila skôr z európskej mravoučnej a zábavnej prózy

- dráma – vznikajú školské hry
- predstavenia na konci školského roka, prípadne pri príležitosti sviatku
- výchovná tematika z Biblie, antiky, dejín
- autormi významných hier boli slovenskí renesanční vzdelanci pôsobiaci v Čechách a na Morave

PAVOL KYRMEZER .
- dramatik
- 2 divadelné hry:
- Komedia česká o bohatci a Lazarovi
Spracoval biblický príbeh o nadutom boháčovi, ktorý nechce zmierniť biedu chudobného Lazara ani omrvinkami zo svojho blahobytného stola. Za túto bezcitnosť ho stihne smrť uprostred hodovania a čerti ho odnesú do pekla
Autor dáva priestor realistickým a ľudovým prvkom
- Komedia nová o vdově
Odsudzuje chamtivosť úžerníckeho kupca, ktorý bezohľadne vymáha dlh od chudobnej vdovy. Pomôže jej prorok zázračným rozmnožením oleja.
Hra na pozadí biblickej udalosti ostro kritizuje súveké mravy, kde bohatstvo znamenalo moc a beztrestné utláčanie chudobných a nemajetných.

JURAJ TESÁK MOŠOVSKÝ .
- Komedie...Ruth
V tejto hre spracoval biblický príbeh o statočnej neveste, ktorá sa obetavo starala o svoju svokru.

Ústna ľudová slovesnosť
Patrí sem kalendárna a rodinná obradová poézia, no miešala sa už s prvkami kresťanskej náboženskej poézie (vianočné piesne). Reagovala novými žánrami na nové historické udalosti – na vládu Mateja Korvína (15.storočie) a na turecké vpády v 16. a 17.storočí. Historické piesne a povesti z 15.storočia zobrazujú Mateja Korvína ako ideálneho, dobrého a spravodlivého panovníka – Kráľ Matiáš a bača. Historické povesti, veršovaná epika a balady zo 16. a 17.storočia sú späté s utrpením ľudí pod tureckou nadvládou.
- hrdinské činy Vavra Bezuľu, ľudový bojovník proti Turkom

Balady s protitureckou tematikou poeticky vykresľujú až monumentarizujú lásku k domovine
- Ten turecký mýtnik sedí vo vezení
Balada, v ktorej krásna Katarína volí smrť v rieke, aby nemusela navždy odísť ako nevesta do tureckej krajiny.
- Rabovali Turci až po Biele hory
Balada, v ktorej sa odvíja rodinná tragédia zvolenskej richtárky, ktorej Turci zajali 2 deti. Keď sa im po rokoch podarí ujsť domov, nespozná ich, nedá im nocľah. Bolestný výkrik matky nad synom, ktorý umrel v noci pri dverách, zosilňuje emotívnu atmosféru utrpenia.
- Naša pani kňahne
Odlišný námet.
Balada hovorí o kňažnej, ktorú manžel podrobil Božiemu súdu, lebo zatúžila po mladšom ženíchovi.

V ľudovej slovesnosti sú prvky rozprávky a rytierskej poézie.
Koncom 16. a zo 17.storočia sa zachovali regrútske a vojenské piesne, ktoré hovoria o zverbovaných mládencoch, ktorí sa na vojnu prihlásili dobrovoľne, alebo ich lapili (Utekajte, chlapci, hore dolinami) a žialia za milou a rodičmi (Na bystrickej bráne visia dolománe)
Baladické vojenské piesne – krásne metafory, symboly; dojem zosilňuje sám námet rodinnej tragédie.
- Hory, hory, čierne hory
Baladická vojenská pieseň.
Sestra vypravuje brata na vojnu, vyzerá ho po 3 rána, ale brat sa nevracia – zahynul v boji.

Ľudová próza – vznikajú zvieracie rozprávky, žartovné legendárne rozprávky, miestne povesti.

Čarovné rozprávky vznikajú až v BAROKU!