Prvá Pomoc

Popáleniny

Popáleniny vznikajú priamym pôsobením suchého tepla (oheň), vlhkého tepla (para alebo horúca tekutina), elektriny alebo leptajúcich chemikálií na pokožku. Postup pri elektrickom šoku:
Ak poskytujete prvú pomoc pri popálení, v prvom rade odstráňte príčinu, ktorá ho spôsobila (napr. zahaste oheň). Postihnuté miesto potom čím skôr schlaďte ponorením do studenej vody alebo pridržaním pod tečúcou vodou.
Na popálené alebo obarené miesta NIKDY nedávajte nijakú masť ani krém. Takisto nikdy neporušujte pľuzgiere, ktoré sa vytvorili na koži. Po poskytnutí prvej pomoci vyhľadajte urýchlene lekársku pomoc. Platí to najmä vtedy, keď popálenie zasiahlo veľkú časť tela, porušila sa koža, vytvorili sa na nej veľké pľuzgiere a keď má postihnutý veľké bolesti. Keďže jazvy na koži môžu ostať aj po ľahkých popáleninách, vždy vyhľadajte pomoc lekára, a to ihneď!
Ľahké popáleniny a obarenie
S popálením a obarením si možno poradiť bez problémov aj doma, pokiaľ je poškodená

iba povrchová vrstva kože a pokiaľ je to na pomerne malej ploche. K takémuto typu popálenín patrí napr. aj spálenie od slnka. Keďže povrchové popáleniny sú veľmi bolestivé, v prvom rade sa treba postarať o zmiernenie bolesti ochladením. Ak je to možné, popálenú časť tela ponorte do studenej vody alebo ju aspoň 10 minút (resp. tak dlho, kým neprestane bolieť) podržte pod tečúcou vodou. Vzniknuté pľuzgiere nikdy neporušujte. Ak sú na takých miestach, kde sa šúchajú o odev, jemne na ne priložte vankúšiky z ľahkého materiálu. Nepoužívajte nijaké krémy ani masti alebo roztoky. Výnimkou je mierne spálenie kože na slnku, na ktoré pôsobí upokojujúco zinková masť.

Ako pomôcť pri popáleninách
1.V prvom rade odstráňte z postihnutého miesta odev. Nerobte to však vtedy, keď šatstvo na telo pevne prilieha.
2.Teraz je najdôležitejšie ponoriť popálené miesto

do studenej, najlepšie tečúcej vody, a to aspoň na 10 minút. Ak je popálenina rozsiahla, postihnutú oblasť pokryte ľahkou plachtou alebo uterákom namočeným v studenej vode.
3.Po schladení a upokojení priložte na popálené miesto čistú a suchú gázu. Nikdy nepoužívajte vatu ani iné materiály, ktoré sa strapkajú. Ak veziete postihnutého do nemocnice, popáleninu neprikrývajte a odev z postihnutej kože neodstraňujte. Tým by ste spôsobili postihnutému ešte viac bolesti.
4.Popálenú končatinu uložte vyššie a ak je postihnutý pri vedomí, podávajte mu trochu chladnej vody, kým nepríde lekár.

Otravy
Náhodné otrávenie organizmu je jednou z najčastejších príčin náhleho privezenia detí do nemocnice; toto sa vzťahuje najmä na deti do 5 rokov. U dospelých sa stretávame skôr s predávkovaním liekov. Vo väčšine prípadov ide o úmyselné otravy, zatiaľ čo u detí viac-menej o náhodné vypitie alkoholu, prehltnutie liekov alebo požitie čistiacich prípravkov či chemikálií používaných v domácnosti, prípadne o zjedenie jedovatých lesných plodov. Aj preto deti často zapierajú, že zjedli niečo nebezpečné.
U detí aj u starých ľudí treba myslieť na otravu vždy vtedy, keď začnú náhle a nečakane vracať, sú omámení, strácajú vedomie alebo zle dýchajú.
Ak predpokladáte, že vaše dieťa mohlo požiť nejakú otravnú látku, ihneď zavolajte lekára, a to aj vtedy, keď momentálne vyzerá celkom dobre. Ak voláte lekársku pomoc telefonicky, pokúste sa podať tieto informácie:
Čo postihnutý prehltol.
Koľko toho prehltol (ak to boli tabletky, koľko ich asi bolo).
Kedy to prehltol.
Ak veziete postihnutého do nemocnice alebo k najbližšiemu lekárovi, vezmite si so sebou všetky fľaštičky či iné nádoby, ktorých obsah prichádza do úvahy ako príčina otravy.

Ak sa vám nedarí zabezpečiť pomoc lekára a máte problémy s odvezením postihnutého do nemocnice, dodržujte všetky ďalšie rady.

Otrava chemikáliami (vrátane čistiacich prostriedkov používaných v domácnosti, parafínu, petroleja, benzínu a farbív)

1. Ak je postihnutý pri vedomí, dajte mu vypiť pohár vody.
2. NIKDY sa nepokúšajte vyvolať vracanie. Ak postihnutý vracia spontánne, držte ho prehnutého cez vaše kolená tvárou dolu, aby sa predišlo možnosti vdýchnutia obsahu žalúdka.
3. Ak postihnutý stráca vedomie, uložte ho do bezpečnej polohy. Ak prestane dýchať, okamžite začnite s dýchaním z úst do úst.
4. Čo najrýchlejšie zabezpečte lekársku pomoc.

Lieky, alkohol, jedovaté rastliny a plody
1. Ak je postihnutý pri vedomí, pokúste sa vyvolať vracanie (pozri ďalej dole).
2. Ak postihnutý upadol do bezvedomia, nedávajte mu nič do úst, len ho uložte do bezpečnej polohy. Ak prestane dýchať, okamžite začnite s dýchaním z úst do úst.
3. Čo najrýchlejšie zabezpečte lekársku pomoc.

Ako vyvolať vracanie
Nikdy sa nepokúšajte vyvolať vracanie u človeka v bezvedomí alebo u človeka, ktorý požil nejaké chemikálie, napr. čistiace prostriedky, farbivá či rozpúšťadlá. Vracanie nevyvolávajte podaním slanej vody ani zasúvaním prsta do hrdla.
Vracanie vyvolajte takto: postihnutému podajte 3 lyžičky (15 ml) ipekakuánového sirupu a za tým 2 poháre vody alebo iného nápoja. Ak to nevyvolá vracanie do 20 minút, podajte mu celú dávku ešte raz. Pri vracaní držte postihnutého dolu tvárou. Hlava musí byť nižšie ako ostatné telo, čím sa predíde vdýchnutiu obsahu žalúdka.Dusenie
Dospelým možno pomôcť stlačením brucha (tento hmat je známy ako Heimlichov manéver); ten istý manéver používame aj u starších detí . Samozrejme, mali by ste vždy ihneď volať pomoc lekára

Heimlichov manéver
Osobu chyťte odzadu tak, že mu päsť svojej ruky s palcom smerujúcim hore pritlačíte spredu na driek; druhú ruku si pritlačíte na päsť prvej ruky a silno tlačte na hrudník smerom hore. Ak tento manéver nepomôže, zopakujte to najmenej 3 razy alebo i viac ráz. Ak sa dýchanie neobnoví ani po odstránení predmetu a uvoľnení dýchacích ciest, začnite s umelým dýchaním z úst do úst.


Bezvedomie
Bezvedomie je stav, do ktorého sa dostáva človek pri poškodení mozgu, strate krvi, nedostatku kyslíka, prípadne pri chemických zmenách v krvi alebo pri predávkovaní liekov. V tomto stave býva človek zmätený a nereaguje na prítomnosť druhého. A práve týmto sa bezvedomie odlišuje od kómy, z ktorej sa postihnutý neprebúdza. Hlavným nebezpečenstvom pri bezvedomí je upchatie dýchacích ciest buď zapadnutým jazykom alebo vyvracaným obsahom či iným materiálom, ktorý postihnutý nie je schopný vykašlať.
Ak sa ocitnete pri človeku v bezvedomí, v prvom rade skontrolujte, či dýcha. Ak nie, začnite s dýchaním z úst do úst. Ak dýcha, no dýchanie je priveľmi hlasné alebo chrapľavé, presvedčite sa, či nemá hlboko v ústach niečo zapadnuté. Len čo sa u postihnutého obnoví dýchanie, uvoľnite mu tesné časti odevu okolo krku a hrudníka a patom ho uložte do bezpečnej polohy. Ak je to možné, podložte mu pod telo kabát alebo deku a niečím ho aj prikryte, aby sa zabránilo stratám tepla. Od postihnutého neodchádzajte dovtedy, kým nepríde lekár!

Upozornenie: Ak človek upadne do bezvedomia po páde alebo náraze a je pravdepodobné, že sa mu mohla poraniť chrbtica, neukladajte ho do bezpečnej polohy, len ak by vracal. V takomto prípade zabránite ohnutiu chrbtice.Šok
Šok je nebezpečný stav, do ktorého sa dostáva človek po

závažných poraneniach, veľkých stratách krvi, popáleninách alebo silných infekciách. Základným príznakom šoku je prudký pokles krvného tlaku. Šok prichádza do úvahy vtedy, keď pozorujete, že postihnutý človek zbledol, spotil sa, prípadne sa ho zmocnila ospalosť alebo je zmätený. Postihnutý v šoku potrebuje vždy rýchlu lekársku pomoc. Nesmie sa mu dávať nič jesť ani piť!

Liečba šoku
Ak si myslíte, že postihnutý človek je v šoku, uložte ho na chrbát a podložte mu nohy. Pritom mu uvoľnite tesné časti odevu a prikryte ho, aby ste zabránili stratám telesnej teploty. Upokojujte ho.


Elektrický šok
Priamym následkom silného zásahu elektrickým prúdom je bezvedomie a niekedy i zastavenie dýchania. Okrem toho môžu vzniknúť v mieste, kde vnikol do tela elektrický prúd, silné popáleniny, pričom sa môžu poškodiť vnútorné orgány. Ak sa aj zdá, že postihnutý je po zasiahnutí elektrickým prúdom v poriadku, vždy vyhľadajte lekára.

Čo robiť
V prvom rade vypnite elektrický prúd alebo prerušte kontakt medzi postihnutým a zdrojom prúdu. Nikdy sa nepokúšajte odtiahnuť postihnutého preč, lebo elektrina môže zasiahnuť aj vás. Na odstránenie zdroja prúdu z tela postihnutého použite nejaký predmet, napr. drevenú palicu (držadlo na metle). Po tomto prvom kroku skontrolujte, či zasiahnutá osoba dýcha. Ak sa dýchanie zastavilo, začnite s dýchaním z úst do úst, a to ihneď. Takéto oživovanie môže trvať aj pol hodiny. Keď postihnutý začne dýchať sám, uložte ho do bezpečnej polohy, ošetrite mu popáleniny a zavolajte pomoc lekára.


Dýchanie z úst do úst
Človek môže prestať dýchať po páde do vody, po zasiahnutí elektrickým prúdom alebo po otrávení liekmi či inými nebezpečnými látkami. Ak sa ocitnete v blízkosti človeka, ktorý je v bezvedomí a zjavne nedýcha, vaša prvá akcia musí smerovať k obnoveniu dýchania. S umelým dýchaním z úst do úst začnite ešte prv, ako zabezpečíte prvú lekársku pomoc a ako sa budete zaoberať iným postihnutím, okrem dusenia (pozri Dusenie). Dýchanie z úst do úst možno aplikovať u starších detí a dospelých; u dojčiat a malých detí sa robí dýchanie z úst do úst iným spôsobom .

Dýchanie z úst do úst starších detí a dospelých
1.Postihnutého uložte na pevnú podložku tvárou hore. Pod krk mu podložte nejaký mäkší predmet a hlavu mu vyvráťte jemne dozadu. Potom mu vyčistite ústa, aby ste odstránili prípadné prekážky z dýchacích ciest
2.V ďalšej fáze postihnutému stisnite nos, hlboko sa nadýchnite a svoje ústa priložte na jeho ústa. Potom silno
vdýchnite vzduch do jeho pľúc. Urobte to 4 razy.
3.Vzduch vydychujte do úst postihnutého každých 5 sekúnd. Po každom výdychu svoje ústa oddiaľte a sledujte, ako z jeho úst uniká vzduch a ako mu klesá hrudník. V dýchaní z úst do úst pokračujte dovtedy, kým nepríde lekár alebo kým postihnutý nezačne dýchať sám.Dýchanie z úst do nosa
Vdychovaniu vzduchu do úst postihnutej osoby môže niekedy brániť poranenie tváre. V takých prípadoch uložte zraneného na chrbát a rýchlo mu vyčistite ústa a vchod do dýchacích ciest. Potom mu vyvráťte hlavu dozadu (tak ako pri dýchaní z úst do úst u dospelého), hlboko sa nadýchnite a priložte si ústa na jeho nos. Ústa mu zavrite podvihnutím brady. Po vydýchnutí vzduchu do nosa postihnutému otvorte ústa, aby mohol vzduch voľne unikať. Celú akciu opakujte každých 5 sekúnd.


Bezpečná poloha
Do bezpečnej polohy ukladáme človeka vtedy, keď je v bezvedomí. V tejto polohe môže voľne dýchať a nehrozí mu vdýchnutie vývratkov. Poloha končatín udržuje jeho telo v stabilnej a pohodlnej polohe. Do bezpečnej polohy však ukladajte postihnutého až po zistení, že normálne dýcha, a po ošetrení viditeľných zranení. Nikdy neukladajte do tejto polohy človeka, u ktorého predpokladáte úraz chrbtice!

1. Ako prvé skontrolujte, či postihnutý nemá nič v ústach; ak má zubnú protézu, vyberte mu ju von.
2. Bližšiu ruku postihnutého uložte pozdĺž tela a vsuňte mu ju pod bližšiu končatinu.
3. Vzdialenejšiu ruku preložte postihnutému cez hrudník smerom k vám a vzdialenejšiu nohu mu preložte cez koleno, takisto smerom k vám.
4. Teraz jednou rukou chráňte hlavu postihnutého a druhou mu chyťte šatstvo v bedrovej oblasti. Potom ho potiahnite smerom k sebe a oprite ho o seba.
5. Hlavu postihnutého uložte tak, aby mal voľné dýchacie cesty.

6. Bližšie rameno postihnutého zohnite do pohodlnej polohy, aby podopieralo hornú časť tela; dolnú končatinu mu zasa zohnite v kolene, aby mal stehno vpredu a podopieralo dolnú časť tela. Potom jemne povytiahnite druhú ruku spod tela postihnutého a uložte mu ju pozdĺž tela, aby sa nemohol prevrátiť na chrbát.