Právna náuka

Živnosť – sústavná činnosť uskutočňovaná samostatne vo vl. mene, na vl. zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Podmienky – vek – 18 r., spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť vo vzťahu k predmetu podnikania, ďalšie náležitosti. Rozdelenie: a)ohlasovacie živnosti – je to písomné ohlásenie živn. úradu (na okresnom úrade) + doloženie potrebných dokladov. Musíme predložiť výpis z reg. trestov, a doklad o vzdelaní. Do 15- tich dní úrad musí vydať živnostenský list. Remeselné – odborná spôsobilosť, vyučený v odbore, prax, viazané – odborná spôsobilosť, ktorá je presne určená pre každý druh živnosti (plynoinštalatérstvo), voľné – nevyžaduje sa žiadna odborná spôsobilosť. b) koncesované živnosti – musíme podať žiadosť o pridelenie koncesie (povolenie na vykonávanie živnosti) Doklady – výpis z reg. trestov a doklad o vzdelaní. Rozhodnú do 60 – tich dní. Zánik živnosti – smrťou podnikateľa, uplynutím doby, ak bolo vydané na dobu určitú, zánikom PO, rozhodnutím živnostenského úradu.

Obchodné spoločnosti – PO založená za účelom podnikania, dosiahnutia zisku. Zakladajú sa spoločenskou a zakladateľskou zmluvou. Vznik – dňom zápisu do OR. ZI musí mať s.r.o., a.s. Rezervný fond – fond na krytie strát spoločnosti (s.r.o., a.s.). Zánik OS – Dňom vymazaním z OR. Zrušenie OS – uplynutím doby, na ktorú bola založená, dosiahnutím účelu, na ktorý bola založená, rozhodnutím spoločníkov, rozhodnutím súdu, vyhlásením konkurzu. Spôsoby zrušenia OS – bez likvidácie – zlúčenie, spojenie, premena na inú spoločnosť. Záväzky prechádzajú na novo vzniknutú spoločnosť. S likvidáciou – likvidátor musí zabezpečiť, aby zanikajúca spoločnosť splnila svoje Z voči veriteľom. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi spoločníkov.

v.o.s. – spoločnosť, v ktorej aspoň 2 osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a aj FO, ktorá bude mať svoje meno. 1.)priezvisko + označenie spoločnosti, 2.)vymyslený názov + ozn. spoločnosti, 3.)viacerí, meno a spol + označenie spoločnosti. Založenie – PO aj FO podpísaním spoločenskej zmluvy, Vznik – zápisom do OR. V.O.S - pri nej nie je určená minimálna výška ZI, strata aj zisk sa delí rovnakým dielom, riadiť a konať v mene spoločnosti môže každý zo spoločníkov, ale nemusí. Zrušenie - uplynutím doby, ak bola zmluva uzavretá na dobu neurčitú, tak sa spoločnosť zruší výpoveďou spoločníkov, podanou najneskôr do 6 mes. pred uplynutím kal. roka, pozbavením spôsobilosti na právne úkony niektorého zo spoločníkov, obmedzením + ako u s.r.o., a.s.