Oddelenie: Haptophyta

Oddelenie Haptophyta má jednu triedu Haptophyceae, kde sa vyčlenili tie chryzomonády, ktoré okrem dvoch bičíkov majú aj haptonému.


Bičíkaté bunky majú dva rovnako alebo nerovnako dlhé bičíky pokryté submikroskopickými šupinami z organického materiálu. Medzi dvoma bičíkmi má každá bunka kratší alebo dlhší vláknitý, často stiahnuteľný prívesok - haptonému, ktorá nemá pohybovú funkciu. Submikroskopická štruktúra haptonémy sa zreteľne odlišuje od stavby bičíkov. Na priereze sa skladá zo 6 alebo 7 kosákovito usporiadaných tubulov. Medzi tubulmi a povrchom je zýhyb endoplazmatického retikula. Naproti tomu bičíky majú charakteristickú štruktúru zloženú z dvoch centrálnych a 9 dvojitých periférnych tubulov. Ak je chloroplast priamo vedľa jadra, potom endoplazmatické retikulum jadra (= jadrová membrána) a endoplazmatické retikulum chloroplastu tvorí jeden celok. V lamelách chloroplastu sú vždy 3 tylakoidy. Obvodová prstencovitá lamela, charakteristická pre Heterokontophyta, chýba. Na chloroplaste je guľovitý pyrenoid. Stigma leží v apikálnej časti bunky. Skladá sa z radu guľôčok uložených husto vedľa seba pod chloroplastovou membránou podobne ako pri Ochromonas. Bazálna rozšírenina bičíka chýba. Sladkovodné druhy majú 1-2 pulzujúce vakuoly. Povrch buniek je pokrytý celulózovými šupinami s pavučinovito rozloženými celulózovými mikrofibrilami. Okrem toho sa v skupine vápenatých bičíkovcov vyskytujú aj svetelným mikroskopom dobre viditeľné vápenaté šupiny (kokolity). Šupiny sa tvoria v Golgiho aparáte a majú zvyčajne charakteristickú štruktúru. Strana šupiny obrátená k bunke má fibrily usporiadané lúčovito, voľná vonkajšia strana koncentricky. Na rozdiel od Heterokontophyta Golgiho aparát neleží iniciálnou časťou na povrchu jadra. Chloroplasty sú žlté až hnedé, lebo chlorofyly a a c sú prekryté hnedými alebo žltými akcesorickými pigmentmi (fukoxantín, diadinoxantín, diatoxantín), chlorofyl b chýba. Najdôležitejšia zásobná látka je polysacharid chryzolaminarín, okrem toho sa pozoroval paramylón. Rezervné polysacharidy sa tvoria vo vakuolách mimo chloroplastu. Rozmnožovanie sa deje pozdĺžnym delením na dve časti.Obr. (1.8.)1: Stavba bunky triedy Haptophyceae

Trieda má asi 45 recentných rodov patriacich do radu Prymnesiales (Prymnesium saltans, obr. 2:1; Chrysochromulina kappa, obr. 2:2) a Coccolithophoridales (Hymenomonas roseola, obr. 2:5; Lohmannosphaera adriatica, obr. 2:4; Calciosolenia sinuosa, obr. 2:3).


Obr. (1.8.)2: Haptophyceae
1 Prymnesium saltans, 2 Chrysochromulina kappa, 3 Calciosolenia sinuosa, 4 Lohmannosphaera
adriatica, 5 Hymenomonas roseola