Multiverbizácia a univerbizácia

M U L T I V E R B I Z Á C I A

Multiverbizačné spojenia sú také viacslovné (najčastejšie dvojslovné) výrazy, ktoré existujú popri svojich synonymných jednoslovných ekvivalentoch. Multiverbizácia je teda utvorenie viacslovného výrazu z jednoslovného synonymného ekvivalentu:

(dať súhlas – súhlasiť, podať dôkaz – dokázať, v súčasnej dobe – v súčasnosti, zaujímavým spôsobom – zaujímavo.)

Multiverbizačné spojenia sú charakteristické pre isté komunikačné sféry. V odbornej, publicistickej i administratívnej sfére sú prostriedkom na dosahovanie väčšej abstraktnosti. Ich použitie je vo väčšine prípadov funkčné, a to nielen vtedy, keď prispieva k vyššej prenosti vyjadrovania, ale aj vtedy, keď pomáha text rytmicky členiť.

O vzťahu medzi jednoslovnými a príslušnými multiverbizačnými výrazmi sa hovorí ako o synonymnom, no vo väčšine prípadov možno medzi nimi odhaliť určité významové alebo štylistické odtiene:

(Dal som si urobiť odpis niektorých listín – Dal som si odpísať niektoré listiny)

Multiverbizačné spojenia sú v porovnaní so svojimi jednoslovnými ekvivalentami oficiálnejšie, knižnejšie:

(namietnuť – vzniesť námietku, opýtať sa – položiť/predostrieť otázku)

Multiverbizačné spojenia sa hodnotia takisto ako špecifické jazykové prostriedky, ktoré stoja medzi voľnými a frazeologicky viazanými spojeniami. S frazeologizmami majú spoločnú ustálenosť, ale odlišné to, že im chýba prvok metaforickosti. To podmieňuje aj ich jednotnú vetnočlenskú funkciu – fungujú ako jeden vetný člen.

V súčasnej slovenčine možno vyčleniť šesť štruktúrnych typov multiverbizačných spojení:

1. sloveso + substantívum – (podať vysvetlenie – vysvetliť)
2. sponové sloveso + substantívum – (mať vplyv – ovplyvňovať)
3. riadiace substantívum + závislé adjektívum – (čitateľská verejnosť – čitatelia)
4. riadiace substantívum + závislé adjektívum alebo zámeno v inštrumentáli – (mechanickým
spôsobom – mechanicky)
5. závislé adjektívum + riadiace substantívum v inom páde než v inštrumentáli – (na reprodukčné
účely – na reprodukciu)
6. substantívum + substantívum – (otázka mieru – mier).

Multiverbizačné spojenia vznikajú aj z potreby bližšie špecifikovať vid. Napríklad sloveso starať sa je nedokonavé, no príslušnú vidovú opozíciu možo utvoriť prostredníctvom dvojice poskytovať starostlivosť.

U N I V E R B I Z Á C I A

Opakom multiverbizácie je univerbizácia, teda tvorenie jednoslovných pomenovaní z viacslovných ekvivalentov.

Pri tvorení univerbizačných jednotiek treba však roslišovať univerbizáciu v širšom a užšom zmysle. Univerbizácia v širšom zmysle je všeobecná tendencia vychádzajúca z princípu ekonómie komunikačného procesu. Univerbizácia v uršom zmysle sa uplatňuje v lexikálnej rovine a zahŕňa:

1. tvorenie jednoslovných pomenovaní na pozadí viacslovných

a) deriváciou – (presilová hra – presilovka)
b) substantivizáciou – (triedna učiteľka – triedna)
c) synekdochou – (skok o žrdi – žrď)
d) kompozíciou – (hráč prvej ligy – prvoligista)

2. simplifikáciu viacslovných pomenovaní

a) kontextovú – (vláda SR – vláda)
b) skracovanie – (Slovenský červený kríž – SČK)

Univerbizované štruktúry vznikajú v bežnom hovorenom jazyku, ktorý charakterizuje výrazná tendencia používať jednoslovné pomenovania – skrátené výrazy (ekonomickosť komunikácie). Najznámejší a najrozšírenejší je v slovenčine spôsob univerbizácie deriváciou:

(výpadová cesta – výpadovka, kultúrny dom – kulturák, stahovacie vozidlo – sťahovák)

Pomerne málo slov pri univerbizácii sa tvorí substantivizáciou. Aj tu, podobne ako pri derivácii, ide vlastne o substantivizáciu atribútu:

(hlavný (čašník), nočná (smena), trvalá (ondulácia), bronzová medaila – bronz)

V súčasnosti sa vo veľkej miere uplatňuje aj tvorenie univerbizovaných slov s využitím synekdochy. Vyskytujú sa predovšetkým v publicistických textoch, a ešte častejšie v titulkoch a medzititulkoch. Mechanizmus synekdochy je založený na tom, že viacslovné pomenovanie začne zastupovať určujúci člen:

(vrh guľou – guľa, skok do diaľky – diaľka)

Takisto počet univerbizovaných kompozít v súčasnej spisovnej slovenčine narastá. Ide o typ univerbizácie, kde sa viacslovné spojenie so zložitejšou gramatickou formou mení na zložené slovo, ktoré sa stáva východiskom ďalšieho odvodzovania:

(hráč stredu poľa – stredopoliar, zápasník vo voľnom štýle – voľnoštýliar)

Pri kontextovej simplifikácii sa zjednodušuje viacslovný názov, pričom celé spojenie môže zastupovať prvé alebo niektoré ďalšie slovo:

(Medzinárodná šesťdňová súťaž v motocyklovej vytrvalosti – Šesťdňová)

Univerbizácia skracovaním sa vyskytuje len v grafickej podobe:

(Bratislavské automobilové závody – BAZ)