Matematicko Geografická poloha SR

Slovensko je stredoeurópsky štát s rozlohou 49 036 km2. Je to štát vnútrozemský .Najbližším morom je Jadranské more – 350 km. Baltské more sa nachádza vo vzdialenosti 520 km, Čierne m. 678 km a Severné m . 791 km.
Výšková poloha 40,6 % rozlohy SR tvoria nížiny ( do 300 m n. m.)
40,9% nízke vysočiny ( 300- 750 m n. m.)
17,9 % stredné vysočiny ( 750-1500 m n. m.)
0,9 % vysoké vysočiny ( nad 1500 m n. m)
Táto členitosť reliéfu spôsobuje rozmanitosť klímy v SR v závislosti od výškovej zonálnosti.

Najsevernejším bodom je Oravská Polhora – 49 ° 50´ s.z.š.
Najjužnejším bodom sú Patince – 47°44´ s z.š.

Rozdiel zemepisných šírok týchto miest je 1°54´, čo spôsobuje, že v O . Polhore je noc v lete o 17 min kratšia a v zime o 17 min dlhšia ako v Patinciach.

Najzápadnejším bodom je Záhorská Ves – 16°50´ v.z.d.
Najvýchodnejším bodom je Nová Sedlica - 22°34ˇ v.z.d.

Rozdiel ich zemepisných dĺžok je 5°44´ , čo spôsobuje ,že rozdiel miestnych časov Z. Vsi a N. Sedlice je 22 minút.

Dĺžka hraníc SR je 1720km :
597km s Poľskom-34,7%
678km s Maďarskom-39,45
240 km s Českom – 14%
107 km s Rakúskom – 6,25%
98 km s Ukrajinou- 5,7%
75% hraníc SR tvoria hranice prírodné.
Reliéf je pestrý . Najrozšírenejší je riečny reliéf
Územie SR patrí do Alpínsko - himalájskej sústavy
Pohoria a kotliny sú súčasťou Karpát, nížiny súčasť Panónskej panvy.
Počasie
SR sa nachádza v severnom miernom pásme. Nevyskutujú sa prejavy pásmového usporiadania( horizontálnej zonality) podnebia. Najvplyvnejšími faktormi sú reliéf, nadmorská výška, orientácia voči svetovým stranám
SR leží na rozhraní medzi chladnými polárnymi vzduchovými hmotami na severe a teplými subtropickými vzduchovými hmotami na juhu ( polárny front) .
Toto spôsobuje značnú premenlivosť počasia na území SR.