Enrico Fermi (1901 - 1954)

Fermiho paradox po prvé (Pozemšťania o mimozemšťanoch (1))

Americký vedec talianskeho pôvodu Enrico Fermi (1901 - 1954) patril medzi najväčšie postavy teoretickej aj experimentálnej fyziky. Významne prispel k vytvoreniu kvantovo-mechanického opisu fyzikálnych dejov a práve on napríklad vymyslel názov neutríno (tal. ”neutrónik”) pre efemérne častice, ktorým sme pred niekoľkými dňami venovali na 5D text. Práve on uskutočnil so svojím výskumným tímom - kvôli utajeniu to bolo v maskovanom laboratóriu pod tribúnou chicagského štadióna - prvú riadenú nukleárnu reťazovú reakciu a navrhol koncepciu nukleárneho reaktora, čo o. i. otvorilo cestu aj k zostrojeniu americkej atómovej bomby počas druhej svetovej vojny, na čom sám významne spolupracoval, a nakoniec aj k jej použitiu proti dvom japonským mestám.

Túto stránku jeho činnosti dodnes mnohí vnímajú ako kontroverznú. No podľa všetkého iba ”rovnováha strachu”, založená najmä a predovšetkým na nukleárnych zbraniach, uchránila ľudstvo od ďalšieho globálneho konfliktu a v konečnom dôsledku spôsobila pád väčšiny svetových diktatúr, ktoré nemohli riešiť svoje ekonomické a sociálno-kultúrne zaostávanie v minulosti často používaným nástrojom - veľkomeradlovou vojenskou agresiou. Toto draho vybojované a v dejinách vzácne ovzdušie slobody a rešpektu k jednotlivej ľudskej bytosti by sme si teraz nemali kaziť regresom k rôznym formám viac-menej násilného a netolerantného autoritárstva, podporovaným argumentami poukazujúcimi na problémy, ktoré možno riešiť prirodzene a občiansky v rámci otvorenej spoločnosti. Spočiatku prakticky jediným intelektuálnym zástancom tejto úlohy nukleárnych zbraní bol americký fyzik maďarského pôvodu Edward Teller (o. i. ”otec” vodíkovej bomby). Dnes už triezve zhodnotenie reálnych faktorov celosvetového politického vývoja po druhej svetovej vojne spôsobilo, že zďaleka nie je sám. Logicky totiž nejde o to, či niečo jestvuje alebo nejestvuje, ale o to, na čo a ako sa použije. Z toho vyplýva aj posolstvo pre súčasné polemiky o terapeutickom klonovaní, kmeňových bunkách, genetickom inžinierstve, nukleárnej energii a pod. Prvou ľudskou povinnosťou je preskúmať všetok potenciál dobra a potom zabrániť, aby prevážili negatívne zretele, ktoré má v podstate všetko na svete, vrátane skupín a hnutí, operujúcich svojím paušálnym nárokom na dobro a ľudský prospech.

Ale naspäť k Fermimu, odbočil som iba kvôli zdôrazneniu, že aj jeho údajne kontroverzné nukleárne aktivity, navyše tvárou v tvár nacizmu (a v pozadí stalinizmu), neboli prejavmi ”zaslepenosti šialeného vedca”. Tento mediálny stereotyp, popri tom, že je úplne hlúpy a absolútne nezodpovedá realite, je už nudný a unavuje. Dal by sa ignorovať, keby navyše nebol objektívne škodlivý, lebo vyvoláva strach a obavy vo verejnosti. Tá potom v akomsi zmätenom pude sebazáchovy reaguje tlakom na politikov, ktorí - čo je vrchol čiernej irónie - brzdia výskumy, ktoré jediné môžu podstatne znížiť pretrvávajúcu úroveň zla v spoločnosti, najmä čo sa týka medicínskych a ekonomických problémov, ale aj napríklad otázok kriminality, ktoré v súhrne stoja daňových poplatníkov nespočetné miliardy a obmedzujú blahobyt ľudstva (nielen v materiálnom význame). Vývoj jednoducho zastaviť nemožno a všetko, pri čom prevažujú prospešné stránky, sa nakoniec tak či onak presadí. Takýto postoj je aj v oveľa lepšom súlade s našou pravou ľudskou prirodzenosťou (v kocke: aktívne čeliť výzvam prírodného prostredia aj vlastnej skupiny), ktorá z ľudoopích počiatkov priviedla Homo sapiens tam, kde dnes je a založila celú jeho kultúru a civilizáciu, než pasívne zmierovanie sa s odstrániteľným zlom a nešťastím a vyhováranie sa na údajnú nevyhnutnosť či nadpozemské faktory. Fermi bol ako väčšina skutočne dobrých vedcov človekom širokých záujmov. V druhej polovici 40. rokov naplno artikuloval vec, ktorá sa na prvý pohľad javila ako nápadný rozpor:

”Vieme, že v našej Mliečnej ceste sú stovky miliárd hviezd, mnohé veľmi podobné Slnku. Vieme aj to, že jestvujú milióny iných galaxií, z ktorých sa opäť mnohé podobajú tej našej. Celé astrofyzikálne poznanie ukazuje na pozoruhodnú základnú fyzikálno-chemickú jednotu nami pozorovanej časti vesmíru. Jestvujú indície (dnes už možno povedať, že dôkazy - pozn. Z.U.), že pri mnohých hviezdach sa vyskytujú planéty. Je možné, že na mnohých z týchto planét vznikol život a následne inteligencia. Táto inteligencia mohla veľakrát nadobudnúť rozmer vyspelých, expandujúcich civilizácií. Tieto civilizácie môžu byť v súčasnosti vo svojom rozvoji v mnohých prípadoch ďaleko pred nami. (Z analýzy vesmírneho chemického vývoja vyplýva, že rozdiely vo veku civilizácií môžu v princípe presiahnuť dve miliardy pozemských rokov - pozn. Z.U.) Aspoň niektoré mohli neľutovať prostriedky, čas a energiu, objaviť umenie medzihviezdnych letov a postupne zbrázdiť celú Mliečnu cestu, vrátane oblasti, kde sa momentálne nachádza naše Slnko. Mohli teda doletieť aj na našu Zem. Pri mohutnosti prostriedkov, akými medzihviezdne kultúry musia disponovať, by sme mali stopy ich minulej alebo súčasnej prítomnosti na našej Zemi respektíve v jej blízkom či vzdialenejšom kozmickom okolí pozorovať. Nič podobné, čo by vydržalo test nezávislej kritickej analýzy, však, ako sa zdá, nepozorujeme. Tak teda: Where Are They? - kde sú?”

Takto Fermi pôvodne formuloval svoj paradox alebo, ako sa to tiež označuje, otázku. Fermiho priateľ a spolupracovník, americký fyzik takisto ako Teller maďarského pôvodu, Leo Szilard (1898 - 1964) - aj on sa významne podieľal na americkom vojnovom atómovom projekte, ba spolu s Tellerom ho svojím listom prezidentovi Franklinovi Delanovi Rooseveltovi, ktorý dali podpísať aj Albertovi Einsteinovi, vlastne iniciovali - mal odpoveď naporúdzi: ”Už sú dávno medzi nami, ale sami seba zovú Maďarmi!” (Verím, že ak tu uvádzam túto trpkohumorne-historickú Szilardovu sebareflexiu, naši maďarskí spoluobčania ju s úsmevom ocenia a nebudú považovať za invektívu. Sám som inej národnosti než slovenskej a nacionálne stereotypy, hoci v istej forme určite existujú, u mňa nerozhodujú.) Fermiho paradox sa však v rámci modernej agendy problému hľadania mimozemského života a inteligencie stal jedným z hlavných polienok pod kotlom argumentácie tých bádateľov, ktorí zatiaľ rezolútne dospievajú k jednoznačne pesimistickým záverom. Označovaní sú ako takzvaní ”kontaktní pesimisti”. Zo skutočnosti, že dnes nepozorujeme nepochybné prejavy mimozemských inteligencií, vyvodzujú tvrdý záver, že tieto inteligencie nemôžu jestvovať. Samotný Fermi však podľa dochovaných svedectiev nebral tento ”svoj” paradox až tak smrteľne vážne a nepovažoval ho za nič viac než za východisko do ďalšej diskusie.

Voči striktnej aplikácii Fermiho paradoxu kontaktnými pesimistami sa v odbornej literatúre vyskytlo viacero pozoruhodných námietok. Väčšina z nich je, žiaľ, založená na predpokladoch, ktoré takisto ešte zďaleka nie sú definitívne doložené. Ich leitmotívom je ale celkom logické tvrdenie v duchu rímskeho práva, že neprítomnosť dôkazov ešte nie je dôkazom neprítomnosti v širšom vesmíre, ani v slnečnej sústave, ba ani na samotnej Zemi. Miera toho, ako podrobne a ako systematicky sme preskúmali, naďalej skúmame a monitorujeme všetky kúty našej planéty ai jej kozmického okolia, totiž vonkoncom neumožňuje vyslovovať kategoricky pesimistické závery. Samozrejme, ani opačné Opis východiskovej situácie okolo Fermiho paradoxu dokončím nabudúce.