Dvanásť apoštolov

Ján: Bol synom Zebedeja a Salome a Ježišovým obľúbeným učeníkom. Ako jediný z apoštolov stál pod krížom, kde mu Pán Ježiš dal pod ochranu svoju matku. Napísal Apokalypsu a tzv. štvrté evanjelium. Znázorňujú ho s orlom, palmou alebo pohárom vína. Je patrónom teológov, úradníkov, spisovateľov a knihárov.

Matúš: Pôvodne sa volal Lévi a bol colníkom v Kafarnaume pri Genezaretskom jazere. Ešte pred odchodom na misionárske cesty napísal evanjelium. Jeho symbolom je človek či anjel. Ako bývalý colník máva v ruke mešec. Je patrónom účtovníkov a colníkov.

Peter: Pôvodne sa volal Šimon a bol rybárom v Kafarnaume. Bol prvým pápežom. V Ríme ho odsúdili na smrť na kríži. Keďže sa necítil hoden umrieť ako Kristus, ukrižovali ho dolu hlavou. Pretože mu Kristus dal “kľúče od nebeského kráľovstva”, jeho hlavným znakom je jeden či viac kľúčov, ktoré drží v ruke. Je patrónom drevorubačov a tkáčov.

Šimon: Nosí meno Kánsky - podľa legendy bol práve on ženíchom na svadbe v Káne. Pôsobil ako misionár medzi Židmi. Zomrel mučeníckou smrťou. Takmer vždy ho zobrazujú s mučiacimi nástrojmi - pílou, kopijou, kyjakom, mečom alebo sekerou. Je patrónom drevorubačov a tkáčov.

Jakub: Bol synom rybára Zebedeja a Salome. Pre jeho prudký temperament ho nazývali “synom hromu”. Ako prvý z apoštolov podstúpil mučenícku smrť. Jeho pozostatky sa uchovávajú v Španielsku v Santiagu de Compostela. Ako patróna pútnikov ho zobrazujú s palicou, mušľou, batohom a klobúkom.

Ondrej: Bol rybárom. Patril k prvým učeníkom Pána Ježiša. Po Kristovom nanebovstúpení sa vydal na misijnú cestu do oblastí okolo Čierneho mora a Grécka. Zomrel mučeníckou smrťou. Priviazali ho na kríž v tvare písmena X. Preto ho s takýmto krížom aj znázorňujú. Je patrónom rybárov, baníkov a mäsiarov.

Filip: S nadšením prijal Ježišovu výzvu, aby ho nasledoval. Bol Ondrejovým priateľom. Ako misionár pôsobil na území dnešného Turecka. Často ho znázorňujú ako mladého muža s krížom v tvare T. Je patrónom klobučníkov a obchodníkov.

Bartolomej: Pôvodne ho volali Natanael. K Ježišovi ho priviedol priateľ Filip. Kristus ho uvítal slovami: “Ty si pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.” Zrejme podstúpil mučenícku smrť v Arménsku. Zobrazujú ho s knihou či so zvitkom, ale aj s nástrojmi, ktorými ho mučili. Je patrónom baníkov a spracovateľov kože.

Jakub Alfejov: Bol synom Alfeja a Márie. Židia si ho veľmi vážili pre jeho cit pre spravodlivosť. Preto ho často volajú Spravodlivý. Zomrel mučeníckou smrťou. Zvyčajne ho môžeme vidieť zobrazeného v dlhej tunike s knihou. Často drží v ruke kyjak. Je patrónom klobučníkov a cukrárov.

Judáš: V Ježišovom spoločenstve pôsobil ako pokladník. Je smutne známy tým, že zradil Pána Ježiša za 30 strieborných - čo bola cena otroka. V zúfalstve nad svojím činom si potom vzal život.

Tomáš: Je známy tým, že nechcel uveriť v zmŕtvychvstanie Ježiša, pokiaľ ho sám neuvidí a nevloží ruky do jeho rán. Jeho misijné cesty viedli do Perzie a Indie, kde aj zomrel mučeníckou smrťou. Na zobrazeniach máva v ruke staviteľský trojuholník, ktorý poukazuje na jeho činnosť v Indii. Je patrónom architektov a stavebných robotníkov.

Tadeáš: Často si ho ľudia zamieňali s Judášom Iškariotským. Pôsobil so Šimonom Horlivcom v Perzii, kde spoločne podstúpili mučenícku smrť. Veriaci ho uctievajú ako pomocníka vo veľkých problémoch. Zvyčajne ho zobrazujú s kyjakom a doskou, na ktorej je obraz Kristovej tváre.