druhy napätí

Napätie - je rozdieľ elektrických potenciálov dvoch rôznych bodov. Jednotkou je volt (V).
Výška vedenia
Pri výške 3-5 m je nutné vhodným krytom zaistiť ochranu pred náhodilým dotykom a pri výške do 3 m ochranu pred úmyselným dotykom. Treba zabrániť dotykovému napätiu u osôb na stavbe (hlave lešenia, kovové konštrukcie).
DRUHY NAPäTÍ
Na pohon stavebných strojov a zariadení, osvetľovanie vnútorných a vonkajších priestorov staveniska, prípadne aj na vykurovanie potrebujeme el. energiu. Odoberáme ju z elektrorozvodovej siete, ktorá používa napätie:

1.) Vysoké napätie- VN trojfázové s napätím 22kV, niekedy 6,3kV.
Privádza prúd z verejných sietí do transformačných staníc
Stavajú ho vždy príslušné energetické závody.
2.)Nízke napätie- NN trojfázov s napätím 400/230V.
Získava sa transformáciou VN.
Rozvádza el. energiu v rámci staveniska k spotrebičom

3.)Malé napätie- MN
Získava sa transformáciou 230V na jednofázové napätie 12V; 24V a transformáciou 400V/230V na trojfázové napätie 3x 42/24V.
Použitie na osvetľovanie a pohon drobných spotrebičov v nebezpečných prostrediach a stiesnených priestoroch (mokré a uzavreté kovové nádrže)
Krokové napätie
Ak pri zemnom skrate tečie do zeme el. prúd, vznikne okolo tohto miesta zmena el. potenciálu zeme (ako keď padne kameň na vodnú hladinu- so vzdialenosťou klesá). Po určitej vzdialenosti je opäť nulový. Keď človek kráča k miestu zemného skratu, spája nohami miesta s rozdielnym potenciálom -tzv. krokové napätie, telom prechádza prúd.

Najvyššie, ktoré neohrozuje bezpečnosť človeka je 90 V.
Ochrna je uzemnením (okružným- napr. okolo stĺpov VN alebo pred trafostanicou.)