Otázky SAPP A

1. Vývoj informačných technológií. Etapa klasickej automatizácie. Etapa typových APV.
2. Etapa interaktívnych systémov a etapa využitia osobných počítačov. Etapa distribuovaných systémov a globálnych sietí.
3. Porovnanie základných charakteristických rysov etáp vývoja IT.
4. SAPP. Členenie SAPP. Generátory vstupov. Generátory výstupov. Systémy na dokumentovanie IS.
5. SAPP. Členenie SAPP. Systémy na automatizáciu prác s informačnými základňami IS. Metódy na realizáciu systémov na automatizáciu prác s informačnými základňami IS.
6. SAPP. Členenie SAPP. Generátory kódov. Metódy využívané na riadenie GK.
7. SAPP v etape využitia osobných počítačov. Systémy CASE. Charakteristické rysy.
8. Členenie CASE podľa životného cyklu a režimu práce. Metodológie a metódy podporované CASE.
9. Členenie CASE podľa stupňa integrácie. Smery integrácie CASE. Príklady CASE a ich charakteristika .
10. Štruktúrované CASE. Spoločné črty štruktúrovaných CASE. Modulová štruktúra.
11. Štruktúrované CASE. Spoločné črty štruktúrovaných CASE. Podpora štruktúrovaných metodológií, metód, diagramových techník (notácií). Technológia okien.
12. Štruktúrované CASE. Spoločné črty štruktúrovaných CASE. Grafické prostredie a prostriedky. Metabáza dát (Repozitory) a nástroj na správu repozitory.
13. Štruktúrované CASE. Spoločné črty štruktúrovaných CASE. Automatická kontrola (konzistencie, sytnaxe, úplnosti). Dodatočné generátory kódov.
14. MS Visio. Prostredie. Tvorba diagramov v MS Visio.
15. Funkcie zaraďujúce Visio medzi CASE. Podpora kreslenia diagramov. Metabáza dát.
16. Funkcie zaraďujúce Visio medzi CASE. Kontrola modelov.
17. Funkcie zaraďujúce Visio medzi CASE. Generovanie. Reverzné inžinierstvo.
18. Databázové systémy na tvorbu IS podnikov. Základné charakteristiky.
19. DBS Oracle, charakteristika, štruktúra. Oracle Server 7.
20. Oracle Server 8i a 9i, charakteristiky.
21. Oracle Server 10g, charakteristiky.
22. Vývojové nástroje DBS Oracle. Štruktúra Oracle9i (10g) Designer.
23. Oracle Repository. Repository Object Navigator.
24. Administrácia Repository. Repository Administration Utility. Vlastnosti nástrojov na kreslenie diagramov.
25. Oracle9i Designer – Model System Requirements. Process Modeler. Dataflow Diagrammer.
26. Oracle9i (10g) Designer – Model System Requirements. Function Hierarchy Diagrammer. Entity Relationship Diagrammer.
27. Oracle9i (10g) Designer – Transform Preliminary Designs.
28. Oracle9i (10g) Designer – Design Editor.
29. Modelovanie väzieb pomocou Matrix Diagrammer. Použitie RON na spresnenie objektov Repository.
30. DDL Generator. Reverzné inžinierstvo v Oracle Designer. Dependency manager. Repository reports.
31. Generátory výstupov v Oracle. Oracle Portal.
32. Oracle JDeveloper 10g.
33. Oracle Forms Developer. Forms Builder. Základné pojmy.
34. Tvorba formulárov v Oracle Forms Builder.
35. Rational XDE – základné informácie a funkcionalita. Základné prvky XDE.
36. Modelovacie balíky (package) a používateľské prostredie v XDE.
37. Modelovanie v XDE - validácia, stereotypy, kľúčové slová, obmedzenia.
38. Modelovanie v XDE - kódové šablóny, návrhové vzory, RAS).
39. Modelovanie .NET aplikácií v XDE.
40. Modelovanie dát v XDE – základná charakteristika a funkcionalita.
41. Modelovanie dát v XDE – Tvorba logického modelu (postup, domény, atď.).
42. Modelovanie dát v XDE – Tvorba modelu dát (postup, atď.).
43. Rational XDE. Integrácia s inými Rational produktmi. Visual Trace.