Bankovníctvo

Monetárna politika – peňažno - úverová politika zameraná na ovplyvňovanie množstva peňazí v obehu prostredníctvom repelácie úrokových sadzieb a stanovením podmienok úveru. Zákl. subjekt MP – centrálna banka. Ciele MP – 1)bezprostredné - dosahovanie určitého množstva peňazí v obehu pri určitej výške úrokovej miery, 2)konečné – znižovanie inflácie a zabezpečovanie stability meny. Nástroje MP – 1)priame – sú v začiatkoch MP. Je to regulácia investičnej činnosti (úver len na základe povolenia štátnymi orgánmi), regulácia spotrebného úveru, úverové limity, výzvy, dohody, odporúčania. 2)nepriame – dnes ju uplatňujú len moderné ekonomiky. Delia sa na a)diskontná sadzba – úroková miera, za ktorú centrálna banka poskytuje úvery obchodným bankám. b)povinné minimálne rezervy – sú stanovené percentuálnym rozdielom z celkových depozit obchodných bánk. c)operácie na voľnom trhu – najčastejšie využívaný nástroj MP. Tu centrálna banka nakupuje a predáva cenné papiere, obligácie, pokladničné poukážky. d)reskontné sadzby a úvery, e)lombardný úver, f)intervencie devízového kurzu, g)konverzia, h)swapové operácie.

Typy MP – 1)expanzívna – zvýšenie množstva peňazí v obehu – množstvo peňazí stúpa, úroková miera klesá, rastú investície, rastie zamestnanosť, rastie HDP. 2)reštriktívna – zníženie množstva peňazí v obehu. Množstvo peňazí klesá, rastie úroková miera, klesajú investície, klesá zamestnanosť, zvyšuje sa nezamestnanosť, klesá HDP. Bankový systém – súhrn všetkých bankových inštitúcií a usporiadanie vzťahov medzi nimi. Je dvojstupňový: 1)centrálna banka (emisná) – u nás je NBS, 2)komerčné banky. Banka – právnická osoba so sídlom v SR, založená ako a.s., alebo štátny peňažný ústav. Komerčné banky – a)obchodné banky – hlavnou funkciou je poskytovať podnikom a obyvateľstvu úvery, prijímať vklady podnikov a obyvateľstva, sprostredkovať platobný styk medzi hospodárskymi subjektami, obchodovať s devízovými prostriedkami, sprostredkovať obchody s cennými papiermi klientov, vykonávajú vlastnú investičnú činnosť, poskytujú finančno – poradenské služby. Sú v prevažnej väčšine zamerané podnikateľsky, teda ich cieľom činnosti je dosahovanie zisku. b)sporiteľne – špeciálne banky. Ťažiskom ich činnosti je obchodovanie s obyvateľstvom a sú to väčšinou malé banky lokálneho významu.

SLSP, a.s. – univerzálna banka a silná obchodná banka. c)banky so špeciálnymi funkciami – patria tu investičné banky. Ich investičná činnosť spočíva s obchodovaním s finančnými aktivitami najmä s cennými papiermi. Medzinárodné menové inštitúcie – vznikli po 2. sv. vojne. Ich úlohou bolo zabezpečiť fungovanie vtedy existujúceho medzinárodného menového systému, ale aj rozvoj svetového hospodárstva. Medzinárodný menový fond – bol založený na brettonwoodskej menovej konferencii a dohodu o založení tohto fondu podpísalo 44 zakladateľských krajín. Sídlo ma vo Washingtone v USA. Je to špecializovaná organizácia OSN. Úlohy MMF – poskytuje konzultácie členským krajinám o menových otázkach a zabezpečuje menovú spoluprácu. Zabezpečuje rozvoj medzinárodného obchodu. Snaží sa podporovať kurzovú stabilitu mien. Sprostredkúva mnohostranný platobný styk. Poskytuje úvery členským krajinám a slúžia na vyrovnanie deficitou platobnej bilancie. Do MMF sa ešte ako ČSFR stalo členom ako 153 krajina. Svetová banka – medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj. Vznikla na brettonwoodskej menovej konferencii. Úlohy SB – napomáha obnove a rozvoj území členských štátov, podporuje súkromnú zahraničnú investičnú činnosť, poskytuje záruky na úvery, podporuje rast medzinárodného obchodu.

Aké úlohy poskytuje SB – špecifické investičné úvery – majú presný účel použitia. Sektorové investičné a udržiavacie úvery – financovanie celého investičného projektu. Sektorové adaptačné úvery – používajú sa na adaptáciu štruktúry jedného sektora. Štrukturálne úvery – dlhodobá pomoc – platobné bilancie. Úvery na technickú pomoc, úvery na prekonanie následkov katastrôf. 1950 – Štátna banka Československa. Pod štátnou bankou Československa prešli všetky bankové činnosti Komerčnej banke. 01.01.1990 – došlo k oddeleniu emisnej a komerčnej činnosti. Ponechala si funkciu emisnej banky. ŠBČS podľa zákona č.22/1992 vykonáva len emisnú činnosť. Zákon bol vypracovaný podľa nemeckého bankového zákona. 18.11.1992 – zriadená NBS, Z.č. 566/1992. Národná banka Slovenska – právnická osoba so sídlom v BA.

Úlohy NBS – stabilita meny, určuje menovú politiku, emituje bankovky a mince, riadi peňažný obeh a koordinuje platobný styk, vykonáva dozor na KB v rozsahu upravenom zákonom, zastupuje SR v medzinárodných menových inštitúciách a operáciách na svetovom trhu peňazí. Orgány NBS – 1)banková rada NBS – na čele je guvernér, v súčasnosti Jusko. Určuje menovú politiku a nástroje menovej politiky. Schvaľuje nár. rozpočet NBS. Ustanovuje podmienky obchodovania NBS. Guvernéra menuje prezident na základe návrhu vlády. 2)direktórium NBS – výkonný orgán NBS. Zodpovedá za výkon rozhodnutí bankovej rady, za výkon obchodov so SR. Zodpovedá za realizáciu menovej politiky. Banky – základnou funkciou je zhromažďovať fin. prostriedky a prerozdeľovať ich tým, ktorý ich potrebujú. Banková sústava – pôsobí ako sprostredkovateľ medzi stranou ponuky a dopytu po fin. prostriedkoch. Má redistribučnú funkciu. Podporuje vývoj cieľových segmentov (častí) – malé a stredné podniky – ich rozvoj. Uspokojuje základné potreby spotrebiteľov.

Zvyšuje vývoznú výkonnosť ekonomiky. Oživujú trh s cennými papiermi. Delenie bánk podľa špecializácií – 1)maloobchodné – retailové banky, ktoré sa sústreďujú na individuálnych sprostredkovateľov, zákazníkov. 2)veľkoobchodné – whosale banky, ktoré sa sústreďujú na veľkých klientov, prevažne na podniky. 3)súkromné – private banking – služby poskytujú vybraným klientom. Bankové operácie – súhrn všetkých činností, ktoré banky poskytujú pre podniky, fyzické osoby a iné peňažné sústavy. BO – aktívne – úvery, peniaze odchádzajú z banky. pasívne operácie – prijímanie vkladov fyzických osôb podnikov a peňažných ústavov. Peniaze idú do banky. Neutrálne operácie – sprostredkovacie služby. Kapitál banky – vlastný - to, čo má banka na začiatku. cudzí – od zákazníkov – vklady.

Aktíva – pokladničné hodnoty, HIM, NIM, CP, vklady u emisnej banky, úvery v iných bankách, úvery spotrebiteľov, majetok v lízingu, ostatné aktíva. Pasíva – ZI – vlastný kapitál, rezervy a rezervný fond, vklady klientov, vklady ostatných bánk, centrálnej banky, zisk pred zdanením, ostatné pasíva. Ciele bankového podnikania – hlavným motívom je dosiahnutie zisku – maximálneho, tak ako aj ostatné spoločnosti. RENTABILITA – ziskovosť, efektívnosť obchodnej činnosti. Schopnosť dosiahnuť zisk pre seba, aby som mohla do niečoho investovať, ale aj pre akcionárov. SOLVENTNOSŤ – schopnosť uhrádzať Z, ktoré vznikajú pri obchodnej činnosti aj voči zamestnancom, schopnosť predchádzať bankovému úpadku. LIKVIDITA – schopnosť vyplatiť prostriedky na požiadanie, ktoré si v banke veritelia uložili. zabezpečuje sa pokladničnými hotovosťami, alebo si berie úvery, alebo vyberie svoje vklady v iných bankách. Úschova cenností – uschovávajú sa CP, šperky, rôzne iné cennosti a ostatné dôležité hodnoty FO a PO. Uschovávajú sa v bezpečnostných schránkach.

Banka prenajíma BS na základe písomnej zmluvy. Potom sa musí vyhotoviť podpisový vzor. Banka si vedie evidenciu o používaní BS ešte rokov po ukončení zmluvy. Obsah zmluvy – podmienky využívania BS – čo môže, nemôže uložiť, meno osoby, ktorej banka môže vydať kľúč od schránky, spôsob prístupu ku schránke, konkrétny spôsob platenia sankcie pri porušení pravidiel. Pokladničné operácie – vykonávajú len pracovníci poverení bankou v nato vymedzenom priestore. Pokladník – pred začiatkom práce musí skontrolovať dodržiavanie bezpečnostných, prevádzkových podmienok, stav v pokladni. Zodpovedá za zistené rozdiely, prípadne za škody v takom rozsahu a za takých podmienok, aké sú uvedené v dohode o hmotnej zodpovednosti uzavretej medzi bankou a pracovníkom. Pri vysporiadaní rozdielov pri pokladničných operáciách sa musí o tom urobiť zápis, ktorý obsahuje: druh škody, sumu o akú ide, dátum zistenia rozdielu, podpisy pracovníkov, ktorý schodok zistili.

Aktívne operácie – úverové, investičné, ostatné aktívne operácie. ÚVEROVÉ OPERÁCIE – KRÁTKODOBÉ - kontokorentný – predpokladom je účet v banke, musí byť aktívny. Majiteľ účtu do debetu sa dostane vtedy, keď sú výdavky vyššie ako príjmy. Musí sa dodržať stanovený limit v mínuse. Krátkodobý účelový úver – je poskytovaný podnikateľskej sfére na krátkodobé účely: na zaplatenie úrokov, poplatkov alebo na zloženie prostriedkov na otvorenie akreditívu, alebo na odstránenie príčin fin. ťažkostí. Preklenovací úver – na preklenutie časového nesúladu medzi platbami a tvorbou zdrojov podniku. Revolvingový úver – modifikácia kontokorentného úveru. Poskytuje sa dobrým klientom a poskytuje pravidelný úver v určitých intervaloch.

Zmenkový eskontný úver – banka odkupuje zmenku od majiteľa pred lehotou splatnosti, banka si odpočíta diskont. Lombardný úver – je poskytovaný proti záruke majetku. Riadi sa sumou majetku. DLHODOBÉ A STREDNODOBÉ – strednodobý účelový úver – poskytuje sa na prevádzkové a investičné potreby. Dlhodobý účelový úver – poskytuje sa na investičné potreby. Spotrebné pôžičky – poskytuje sa FO a slúžia na nákup spotrebných predmetov. Hypotekárne pôžičky – poskytujú ich banky na základe majetku (nehnuteľností). Ostatné aktívne operácie – sú to finančno-úverové operácie – faktoring - odkúpenie P z dodávok tovaru alebo služieb pred ich splatnosťou. Poznáme main-line faktoring, confidential faktoring, exportný faktoring. Forfaiting – ide o nákup stredno a dlhodobých P bez spätného postihu vývozu, príp. že dlžník nezaplatí.

Ide o nákup zmenkových a účtovných P. Leasing – OPERATÍVNY – zmluva o nájme, FINANČNÝ – zmluva o kúpe prenajatej veci. INVESTIČNÉ OPERÁCIE – Dve hlavné činnosti. Jedna z nich je investovanie svojich prostriedkov do CP, druhá svojimi alebo našich klientov. Portfólio – súbor CP. V investičných operáciách musí fungovať finančný trh. Na zostavenie kvalitného portfólia potrebujeme: dostatočný kapitál, informačné zázemie, kvalifikované analýzy investičných činností, kvalifikovaných odborníkov. Riziko portfólia – závisí od rizikovosti jednotlivých CP, od výšky kapitálu, ktorý sme vložili, v akom vzťahu sú výnosy jednotlivých CP. Ciele pri obchodovaní s CP – investičné – banka investuje dlhodobo (chce dosiahnuť vysoký zisk s malým rizikom). Špekulačné – investuje krátkodobo, tak aby v najvhodnejšom bode trhovej ceny predala čo s najväčším ziskom. Delenie obchodov s CP – a)podľa spôsobu vybavovania – obchody na vysporiadanie – nahlásené dopredu do vopred stanoveného termínu. Priame obchody – okamžité vyrovnanie P a Z medzi predávajúcim a kupujúcim. b)Podľa času realizácie – promptné – spotové – ihneď – dodávka CP sa uskutoční v krátkom čase.

Termínované – v dohodnutej lehote. c)Vykonávanie obchodu s CP – priamo, prostredníctvom organizovaného trhu. Základné podmienky poskytovania úverov – klient musí preukázať návratnosť úveru, úver musí mať dostatočné ručenie, poskytnutý úver musí byť efektívny, pri čerpaní úveru musí byť dodržaná účelovosť. NÁVRATNOSŤ – podnikateľ musí predložiť podnikateľovi plán, v ktorom sú kvantifikované náklady a výnosy, jasná schopnosť splácať úver aj s úrokmi, banka ohodnotí jeho podnikateľský plán – vlastná analýza schopnosti splácať úver. RUČENIE – výška ručenia závisí od miery rizika, cieľom banky je minimalizovať svoje straty. Ručenie je to – zriadenie záložného alebo zástavného práva - 1) hnuteľný, nehnuteľný majetok – hypotéka, vklady v banke, ktoré sa vinkulujú v prospech banky počas celej doby splácania úveru (zadržanie v prospech banky), CP, zadržaná zmluva, osobný majetok podnikateľa. 2) tretia osoba, 3) iná banka – malé a stredné podniky. EFEKTÍVNOSŤ ÚVERU – úroky, ktoré zaplatí klient musia byť vyššie ako náklady banky na získanie fin. prostriedkov na poskytnutie úveru, Rozdiel medzi úrokmi a nákladmi zohľadňuje riziko úveru ale aj ziskovosť banky.

ÚČELOVOSŤ – banka skúma účel na ktorý chce klient poskytnúť úver, je uvádzaný aj v zmluve a jeho zmenu banka kvalifikuje ako porušenie zmluvných podmienok. Postup pri realizácii úveru – Začiatok je moment, kedy klient dospeje k rozhodnutiu, že financovanie určitej činnosti potrebuje úver. a)oboznámenie klienta s podmienkami pre poskytovanie úveru, b) prevzatie a kompletizácia úverovej dokumentácie, c)analýza úverového prípadu, d)stanovenie ceny úveru, e)schválenie úveru, f)sledovanie úverového rizika. Podmienky – zriadenie – bežného účtu aspoň 3 mesiace pred podaním žiadosti, Zhodnotenie – právnych a majetkových pomerov klienta, osobnej dôveryhodnosti klienta, hospodárskej situácie a bonity klienta, podnikateľského zámeru klienta, záruka na poskytnutý úver. Návratnosť – úver, jeho zabezpečenie a účelovosť. Úrok. Uzatvorenie – záložnej zmluvy.