Andrej Škrábik (1882 - 1950)

Banskobystrický Mons. ThDr. Andrej Škrábik sa narodil v Rajci 13. mája 1882 v rodine remeselníka - mäsiara.

Základné vzdelanie nadobudol v rodisku, kde navštevoval miestnu cirkevnú školu. V Nitre študoval na piaristickom gymnáziu a teologické štúdia absolvoval v Budapešti.
Kňazské svätenie prijal roku 1904 v Nitre. Ako kaplán pôsobil aj v Domaniži.
Od roku 1906 sa stáva ceremoniárom u biskupa Dr. Karola Kmeťku a neskôr pôsobí ako profesor teológie v Nitre. Od roku 1941 bol ustanovený za biskupa koadjútora pre banskobystrickú diecézu. Sídelným biskupom banskobystrickým sa stal roku 1943.

V čase povstania (1944) biskup Andrej Škrábik nie raz rokoval s jeho čelnými predstaviteľmi, vysvetľoval a hájil stanovisko Cirkvi k vtedajším udalostiam. Pre svoj kresťanský a ľudský postoj pri pomoci na záchranu ľudí pred smrťou počas druhej svetovej vojny stal sa terčom neskoršej proticirkevnej propagandy.

Bohatá a plodná je Škrabikova publicistická aktivita a tvorba. Ako profesor v nitrianskom seminári hovoril svojim bohoslovcom: “Pretože sa volám Škrabák, musím škrabať!” Plne využíval svoju pisateľskú zručnosť a prispieval do viacerých slovenských časopisov. Veľkú pozornosť si zasluhujú aj jeho knižné vydania:

ÚVOD DO REČI SLOVENSKEJ, 1919 (gramatická príručka) JÁN HUS VO SVETLE PRAVDY, 1923 (o zámeroch šíriteľov husitizmu) ČERVENÉ SLOVENSKO, 1925, Trnava Spolok sv. Vojtecha pod pseudonymom Rajecký (o živote v komunistickom útlaku) MISIJNÝM SVETOM, 1940 (o apoštolskej činnosti Cirkvi v misiách v rozvojových krajinách)

Biskup Andrej Škrábik zomrel 8. januára 1950. Pochovaný je na banskobystrickom cintoríne.
V Rajci na kostole sv. Ladislava je pamätná doska - basreliéf Opálku venovaná biskupovi Andrejovi Škrábikovi.

Od roku 1994 je pomenované Námestie Andreja Škrábika v Rajci, do ktorého spadajú aj cirkevné školy, základná a stredná. Osemročné Gymnázium Andreja Škrábika nesie meno slávneho rajeckého rodáka a cirkevného hodnostára.