Ako pripravíme obetný stôl?

Na obetný stôl (oltár) prestrieme bielu OLTÁRNU PLACHTU tak, aby zakrývala celý stôl. Tak ako doma pri stolovaní prestierame obrus, tak to robíme i na stole, na ktorom kňaz premieňa chlieb na telo a víno na krv Krista. Táto plachta nám pripomína aj plátno, na ktorom spočívalo telo Krista po jeho smrti. Potom na obetný stôl postavíme SVIECE. Sviece sa pôvodne používali z praktických dôvodov ako svietidlá, no súčasne boli a sú i dnes symbolom zmŕtvychvstalého Krista.

Čo kladieme na stolík?
KALICH - je to vlastne pohár, do ktorého kňaz pri príprave obetných darov naleje víno s vodou. Kalich sa na iné ciele nemá používať. Ku kalichu patrí PATÉNA. Je to miska na chlieb. Kladie sa na ňu hostia. Ak je potrebné na premenenie viac hostií (to je vtedy, keď v bohostánku nie sú premenené hostie), používa sa nádoba (miska). Ku kalichu ďalej patrí:
PURIFIKATÓRIUM - je šatka na utieranie kalich a úst kňaza.
PALLA - je štvorhranná prikrývka, ktorá má zabrániť, aby nečistoty vnikli do kalicha.
KORPORÁL - slúži ako obrúsok pri stolovaní. Prestiera sa na obetný spôl pod kalich a paténu.
VÉLUM - je farebná prikrývka kalicha. Býva tej istej farby ako rúcho kňaza. Nemusí sa vždy používať.
Od kalicha sa odlišuje CIBÓRIUM, ktoré slúži na uschovávanie hostií v bohostánku. Používa sa pri rozdávaní svätého prijímania.
AMPULKY s vodou a vínom, ako aj misku a lavabo (utierku) pripravíme na stolík.
PATÉNA - tú drží miništrant pri podávaní sv. prijímania tak, aby kúsky tela Kristovho nepadali na zem.

Nesmieme zabudnúť ani na knihy:
Zvyčajne používame tieto knihy:
MISÁL - je liturgická kniha, ktorá obsahuje texty potrebné pri slávení sv. omše: modlitbu dňa, modlitbu nad obetnými darmi, modlitbu po sv. prijímaní, pieseň vďaky, eucharisktickú modlitbu a iné modlitby. Misál kladieme na obetný stôl, jeho výňatok (ak sa používa) k sedadlu pre kňaza.
LEKCIONÁR - v ňom nájdeme čítanie, evanjelium a medzispev na každý deň. Lekcionár má viac častí. Napr. prvá časť obsahuje čítania na nedele a sviatky, tretia a štvrtá časť čítania na bežné dni v období Cez rok. Lekcionár umiestnime na ambone.
Spoločné prosby veriacich - pod týmto názvom nájdeme knihu, v ktorej sa formulované prosby, ktoré sa prednášajú pri sv. omši. Prosby prednáša najčastejšie miništrant z ambony alebo z miesta pre kňaza.
Predmety, ktoré sa umiestňujú rozlične podľa miestnych zvyklostí ako pri rodinnej slávnosti, tak i v kostole priestor oltára zdobia KVETY, ktoré však nemajú byť umelé.
ZVONEC alebo GONG - kladie sa tak, aby ho mohol používať miništrant.

A nakoniec si uvedieme predmety, ktoré sa používajú zriedkavejšie:
MONŠTRANCIA - je ozdobný stojan, do ktorého sa vkladá hostia tak, aby ju bolo dobre vidieť. Obyčajne býva postriebrená alebo pozlátená. Používa sa pri vystavení Sviatosti oltárnej na poklonu.
KADIDLO S LODIČKOU - Dym kadidla nám naznačuje úctu k Bohu.
V kadidle je umiestnená miska, do ktorej sa kladie drevené uhlie. Pri obradoch kňaz z lodičky nasype na rozpálené uhlie temian. Tak sa nazýva druh korenistej rastliny, ktorá sa pestuje v oblasti Stredozemného mora. Používa sa zmes s temianom, pretože samotný temian je veľmi drahý.

Samozrejme, že predmetov by sa dalo uviesť viac, ale tie ostatné sa používajú iba pri mimoriadnych príležitostiach.