Turiec

Turiec
1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA REGIÓNU
1.1. Základné informácie
1.1.1. Rozloha: 1129 km2
1.1.2. Podoblasti: Lúcanská, Sklabinská
1.2. Fyzickogeografické a prírodné prvky
1.2.1. Nadmorská výška: 375 m.n.m. až 1709 m.n.m. 1.2.2. Podnebie: mierna až
mierne studená oblast
priemerná rocná teplota: 7,8 °C
rocný úhrn zrážok: 555 mm
1.2.3. Rieky: Váh, Turiec
1.2.4. Vodné plochy: Biele brehy, Vodná nádrž Krpelany, Štrkopiesky
1.2.5. Minerálne a termálne pramene: Budiš, Fatra, Turcianske Teplice
1.3. Humánnogeografické prvky
1.3.1. Pocet obcí: 74 (z toho 3 mestá)
1.3.2. Obyvatelia: 114 679
hustota obyvatelstva: 101 obyv./km2
1.3.3. Hlavné centrá regiónu: Martin, Turcianske Teplice, Mošovce, Vrútky, Diviaky
1.3.4. Okresy: Turcianske Teplice, Martin
1.3.5. Susedné okresy: Orava S, Liptov V, Pohronie J, Ponitrie JZ, Považie SZ
1.4. Všeobecná charakteristika regiónu vzhladom na CR
1.4.1. Casová využitelnost: celorocná (kúpele Turcianske Teplice)
krátkodobá (kultúrno-historické pamiatky, turistika)
dlhodobá (liecebný cestovný ruch)
sezónna (lyžiarske strediská)
mimosezónna (rybolov, športové areály)
1.4.2. Hlavné funkcie: zimné športy, návšteva kultúrno-historických pamiatok,
turistika, rekreácia
1.4.3. Dalšie funkcie: návšteva múzeí, cykloturistika, kúpanie
1.4.4. Strediská cestového ruchu:
Martin (kultúrne centrum, múzeá, cintorín, Matica)
Martinské hole, Jasenská d., Valcianska d., Sucany, Bystricka (zimné športy)
Turcianske Teplice (kúpele, rekreácia)
Turcianska kotlina, Velká a Malá Fatra (pešia turistika, cykloturistika)
Sklabina, Blatnica, Zniev (hrad)
Mošovce (Aqua centrum, archeologické nálezy)
1.4.5. Doprava:
cesty:I/18 Žilina – Ružomberok – Poprad – Košice
I/65 Martin – Kremnica – Žiar nad Hronom – Žarnovica
II/577 Turcianske Teplice – horský prechod Šturec – Ulanka – napojenie
na I/59 (E77) Banská Bystrica - Donovaly – Ružomberok – Dolný Kubín – Polsko
železnice: železnicný uzol Vrútky so spojom tratí:
c.180 (Bratislava – Žilina – Vrútky – Poprad – Košice)
c.171 (Vrútky – Martin – Hronská Dúbrava – Zvolen)
letecká doprava: Martin (m.c. Tomcany) – športové letisko (vyhliadkové lety), Žilina
(25 km), Sliac (85 km), Poprad (120 km),
Bratislava (233 km), Košice (240 km)
1.4.6.
Stravovanie: vzhladom na velké množstvo a širokú štruktúru stravovacích
zariadení sú vypísané iba reštaurácie:
Martin – Humno, Tosca, Zaturcie, Luana, Pasáž, Jantár, Bartoš
Turcianske Teplice – Desperados, Gader, Panda
1.4.7. Ubytovanie:
hotely: okres Martin – Luna, Si, Piatrová
okres Turcianske Teplice – G, Gader
chaty: okres Martin - Pirmanka, Urbár, Maticiar, Kaška, Sevak, Havranovo,
Javorina, Hradište, Lysec, Podhradcan
okres Turcianske Teplice - Pohoda, Drienok, Gader
penzióny: okres Martin – Babia Hora, Pod Hrádkom, Brest, Jarabina, Hôrka,
Horec, Koras
okres Turcianske Teplice – Rekrea, Drienok, Panda, Gader, Diana
campy:okres Martin – Autocamping Plutva
okres Turcianske Teplice – Autocamping Diviaky, Drienok, Blatnica
motely:okres Martin – San Martin, Dubná Skala,
2. LOKALIZACNÉ PREDPOKLADY REGIÓNU
2.1. Prírodné
2.1.1. Reliéf: Región Turiec leží v strednej až severozápadnej casti Slovenska. Územie
regiónu leží v Turcianskej kotline uzavretej hrebenom Malej a Velkej Fatry,
Kremnickými vrchmi a pohorím Žiar. Hranica oddelujúca Turiec od okolitých regiónov
vedie po hrebenoch uvedených horstiev. 25 % územia z Národného parku Malá Fatra a
45% územia (celé ochranné pásmo) z Chránenej krajinnej oblasti Velká Fatra leží v
regióne Turiec. Na spoznávanie charakteru pohoria je najvhodnejšou formou pešia
turistika. Aj ked do viacerých dolín vedú pre autá zjazdné vozovky a po okrajoch pohorí
vychádzajú na hrebene lanovky, všetky hlavné turistické ciele, najkrajšie výhladové
body, hrebene, závery sú dosiahnutelné výlucne pešo. V pohorí Malej a Velkej Fatry je
vyznacených 50 turistických chodníkov v celkovej dlžke 460 km. Niektoré z nich
zachádzajú aj za územie regiónu. Pohoria v regióne Turiec predstavujú vynikajúce
predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu aj v oblastiach športu a to najmä v oblasti
zimných športov.
2.1.2. Klíma: Zrážkové pochody v Turci sú velmi premenlivé. Extrémy premenlivých
zrážok vplývajú nepriaznivo na vodnú bilanciu krajiny a tým aj na cestovný ruch
(kúpelný, rekreacný). Podiel snehových zrážok na ich celkovom množstve velmi
významne vzrastá s nadmorskou výškou. V polohách nad 1 300 m.n.m. možno
pozorovat sneženie v priebehu celého roka. Súvislá snehová pokrývka trvá v Turci
(Malá a Velká Fatra) 80-130 dní a dosahuje 30-60 cm. V regióne Turiec prevláda
juhozápadný a severný vietor. Veternost v pohoriach vytvára negatívne prvky pre
zimné formy cestovného ruchu. Vietor z exponovaných strání odvieva sneh a vytvára
záveje, ktoré spôsobujú výskyt lavín, ktoré ohrozujú zimné strediská. 2.1.3. Vodstvo:
Prevažná cast Turca patrí do povodia Váhu, len nepatrná cast na JZ do povodia Nitry.
Sklon riek a potokov sa mení od desiatok po 300-400%. Na viacerých miestach, najmä
v oblasti vápnitých hornín vznikli pocetné vodopády. Najväcší a najkrajší je Šútovský
vodopád, dalšie sú v doline Stolového potoka, Dierového potoka a nad osadou Biela
vodopád Padacia. Viaceré kyselky, ktoré majú svoj pôvod v horninách Malej Fatry,
vyvierajú v Turcianskej kotline (napr. Fatra, Budiš).
2.1.4. Rastlinstvo: Rozvoj priemyslu spolu s intenzifikáciou polnohospodárstva a
lesného hospodárstva spôsobili ústup celého radu rastlinných druhov, ba v niektorých
prípadoch viedli až k ich zániku. I napriek týmto negatívnym vplyvom na rastlinstvo v
Turcianskej oblasti nájdeme v chránených oblastiach Malej ci Velkej Fatry rozlicné
druhy vzácnych kvetov, ktoré vytvárajú neopakovatelnú kvetenu vysokohorského
prostredia.
Na území Malej Fatry sa nachádzajú štátne prírodné rezervácie Rozsutec, Chleb,
Tiesnavy, Velká Bránica, Starý hrad, Šrámková Klacianska Magura, Hajasová, Hrádok,
Klak, dalej chránené nálezisko Velká Lucivná a prírodné výtvory Šútovských
vodopádov-Tesnô a Domašinský meander. 2.1.5. Živocíšstvo: Aktuálne sú osobitné
opatrenia na ochranu dravcov alebo iných vtákov a cicavcov vrátane potrebného
sezónneho usmernenia návštevnosti takýchto lokalít pocas hniezdenia, prípadne
zabezpecenia stáleho dozoru. Z konkrétnych lokalít atraktívnych pre cestovný ruch
súvisiaci s pešou turistikou si zasluhujú spomenút: Tiesnavy vo Vrátnej doline,
Obšínska v masíve Sokolia, Velký Rozsutec, Belianska dolina, Kúrska dolina, Tavie
hrby, Biela skaly v masíve Suchého, Sokolec v Zázrivskej doline a skalnaté steny
Capice nad osadou Biela. V Trebostove a Jasenskej doline jazdecké spolocnosti
zabezpecujú pre turistov jazdy na konoch v prekrásnom teréne.
2.2. Kultúrno-historické
2.2.1. Kultúrne pamiatky: Turiec bol v dávnom case významným centrom slovenského
písomníctva, divadelníctva, ženského hnutia, požiarnictva i Cerveného kríža. K
slovenskej histórii sa viaže množstvo pozoruhodných pamiatok. Z najstarších sú to
sídlisko a popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej v Priekope
a Mošovciach, neskôr sú to hrady Sklabina, Zniev, Suciansky a Blatnický hrad.
Bohatstvom kraja sú aj rázovité obce so sympatickými ludovými domcami i s
honosnými vidieckymi kúriami (Belá-Dulice, Dražkovce, Príbovce) a kaštielmi (Blatnica,
Diviaky, Necpaly) rozmanitých architektonických slohov.
Turiec je z velkej casti evanjelickým, preto prevládajú evanjelické kostoly, avšak
historickými pamiatkami sú rímsko-katolícke kostoly (Martin, Belá-Dulice, Necpaly,
Turany).
2.2.2. Kultúrne zariadenia a podujatia: V Martine nemožno prehliadnut velký stavebný
komplex na východnom okraji mesta. Je to Matica slovenská, ustanovizen usilujúca sa
obsiahnut a zdokumentovat maximum toho, co predstavuje kultúrne dedicstvo
Slovenska. (Hochberger, E.: Divy Slovenska, 2003, str. 94) Je to vrcholná inštitúcia,
zabezpecujúca všestranný rozvoj národného života. V Turcianskej oblasti je i mnoho
zaujímavých knižníc. Najrozsiahlejšou na Slovensku je Slovenská národná knižnica v
Martine. (Švihran, L.: 1000+1 Slovenských naj, 1996, str. 117) Martin je sídlom
slovenského národného života a preto tu nájdeme aj mnoho múzeí (Slovenské národné
múzeum, Múzeum slovenskej dediny, Múzeum A. Kmeta, Slovenské národné literárne
múzeum, Múzeum Martina Benku), ale i iné významné budovy a priestory (Divadlo
SNP, Župný dom – Turcianska galéria, Národný cintorín, Budova 1. slovenského ev.
gymnázia).
Múzeum však nájdeme nielen v Martine, ale i v Blatnici (Múzeum K. Plicku), vzácne
pamiatky sú i vo Vrútkach (Robotnícky dom) a v Kláštore pod Znievom (Budova 1.
slovenského gymnázia).
2.2.3. Športové zariadenia a podujatia: Hlavnými formami cestovného ruchu v
Turcianskej oblasti sú rekreacné cinnosti. Patria k nim zimné športy, rekreacné
kúpanie, pešia turistika, cykloturistika, liecebné kúpele a rybolov. Snehové podmienky
v lyžiarskych strediskách Martinské hole, Jasenská dolina, Valcianska dolina sú
zabezpecené i umelým snehom. Poloha Martina v prekrásnom prostredí Velkej a Malej
Fatry vytvára výborné podmienky pre letnú a zimnú turistiku i cykloturistiku. Medzi
známe turistické lokality patrí Jasenská dolina, Belianska dolina, Kantorská dolina,
Blatnická dolina, Necpalská dolina, Gaderská dolina, Turcianska Štiavnicka, Šútovo,
Trusalová. V regióne Turca je niekolko kúpalísk a krytých bazénov (Krytý plavecký
bazén a letné kúpalisko Sunny Martin, Krytý bazén - hotel Luna Martin, Letné kúpalisko
Vrútky, Termálne kúpalisko Drienok Mošovce, Termálne kúpalisko TS Turcianske
Teplice). Mnohí sa však snažia riešit rekreáciu, ci relax pobytom prednostne na brehoch
Ontária a Lipoveckých štrkoveckých jazier a tiež v ich vodách. Jedinými liecebnými
kúpelmi v Turcianskej oblasti sú Turcianske Teplice.
3. CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH STREDÍSK CESTOVNÉHO RUCHU
3.1. Lyžiarske strediská
3.1.1. Martinské Hole: Stredisko je situované v Lúcanskej casti Malej Fatry a okrem
jedinecného výhladu na Turciansku kotlinu a okolité horstvá je známe velmi dobrými
snehovými podmienkami pocas celej zimnej sezóny a dlhorocnou tradíciou
každodenného kvalitného upravovania zjazdových tratí. Priemerná výška snehovej
prikrývky je 80 cm co je dané najmä nadmorskou výškou, ktorá je od 650 m.n.m do
1480 m.n.m. Lyžiarom je k dispozícií okrem sedackovej lanovky aj 6 vlekov s celkovou
prepravnou kapacitou 4 500 osôb/hod. Sedem upravovaných zjazdových tratí v
celkovej dlžke 11 km dáva širokú možnost výberu obtiažnosti. Lyžiarska bežecká trat je
na hrebeni Martinských holí. 3.1.2. Jasenská dolina: Nachádza sa na turcianskej strane
Velkej Fatry, pod severnými svahmi vrchu Lysec (1381m), 12 km juhovýchodne od
Martina. Je to celorocné rekreacné centrum.
Nadmorská výška 540 m n. m. Sú tu výborné lyžiarske podmienky pre menej
nárocných i nárocných lyžiarov, mechanicky zasnežované a osvetlené lyžiarske trate, 7
lyžiarskych vlekov, štvorsedacková lanovka, vecerné lyžovanie, lyžiarska škola,
požicovna lyžiarskej výstroje, skiservis, bežecké a sánkarské trate, snowboard. V lete
je to lyžovanie na tráve - pásové lyže, skikolá. Posedenie pri ohniskách, jazda na koni,
detské ihriská a bazény, cykloturistika, horská turistika vo Velkej Fatre. V
bezprostrednej blízkosti vlekov je velkokapacitné parkovisko pre osobné autá a
autobusy. V stredisku sú rôzne typy lyžiarskych vlekov (3 vleky do 200 m, 3 vleky nad
200 m), ktoré spolu (z lanovkou) dávajú kapacitu 5000 osôb/hod. Celý lyžiarsky areál
je osvetlený. V Jasenskej doline sú výborné podmienky i pre bežecké lyžovanie a
horskú turistiku. Upravované sú 3 bežecké trate v dlžke celkom 7 km, znacené trate
majú dlžku 3 km. 3.1.3. Valcianska dolina: Valcianska dolina patrí medzí nové lyžiarske
strediská. Prvá lyžiarska sezóna zacala v roku 2001. Leží na úpätí Lúcanskej casti
pohoria Malá Fatra. Od obce Valca je vzdialená 2,5 km, od Martina 14 km. Nadmorská
výška 510 až 630 m.
Dlžka svahu je 1700 m, obtiažnost turistická, mierna. V okolí lyžiarskeho areálu sú
podmienky aj pre priaznivcov bežeckého lyžovania. Lyžiarom sú k dispozícii tri lyžiarske
vleky s celkovou kapacitou prepravy 2500 osôb/hod. K dispozícii priamo v stredisku je
aj ladová plocha na korculovanie. Návštevníkom Snowlandu slúži aj lyžiarska škola,
ski-servis, ski-požicovna, úschovna a predajna športových potrieb.
3.2. Kúpele
3.2.1. Termálne kúpele Turcianske Teplice: Kúpele Turcianske Teplice patria medzi
najstaršie a najnavštevovanejšie kúpele na Slovensku. Ležia v juhozápadnej casti
regiónu Turiec.
Liecivá minerálna voda je svojim jedinecným zložením vhodná najmä na liecbu
ochorení obliciek a mocových ciest, ochorení pohybového aparátu a neurologických
ochorení. Síranovo-hydrouhlicitanová vápenato-horecnatá voda sa využíva pri
vodoliecebných procedúrach a pitných kúrach. Teplota vyvierajúcej vody sa pohybuje
okolo 46,5 °C a jej úcinky sú znásobené využitím najmodernejších liecebných a
rehabilitacných metód. Celková lôžková kapacita predstavuje 461 pevných lôžok, ktoré
sú v 4 liecebných domoch - Velká Fatra, Alfa, Kollár a Malá Fatra. Každý rok sa tu v
priemere odlieci 7000 klientov zo Slovenska, susedných krajín a Nemecka. No i tu je
možnost rozšírenia a zdokonalenia ponuky pre rozvoj cestovného ruchu.
3.3. Hrady
3.3.1. Sklabinský hrad: Sklabina je najvýznamnejším z turcianskych hradov. Tento
ranogotický hrad sa vypína nad obcou Sklabinský Podzámok. Pri jednej z gotických
prestavieb jadro hradu získalo prvé opevnené predhradie s dvoma polygonálnymi
baštami. R. 1468 upravili zo starého objektu neskorogotickú kaplnku, z ktorej sú
dodnes zachované nepatrné gotické architektonické detaily. Sklabinský hrad pozostával
z troch castí, z ktorých najstaršia, nazývaná i "Horný" alebo "Starý hrad", je najväcšmi
spustošená. V súcasnosti sa tu konajú akcie historického šermu a iné akcie. Existuje aj
možnost, po odpracovaní niekolkých hodín na oprave hradu a úprave okolia, prespat na
hrade v jedinej zachovalej bašte.
3.3.2. Znievsky hrad: Znievsky hrad sa vypína od 13. storocia na vrchu vysokom
988m. Bol sídlom Turcianskej stolice. Zostali z neho len zrúcaniny a strašidelný príbeh
o hladujúcich na hrade za tatárskeho obliehania, ked sa sem uchýlil král Belo IV.
(Švihran, L.: 1000+1 Slovenských naj, 1996, str. 97) Význam Turcianskeho hradu
neskôr upadal a z tohto obdobia pochádza aj jeho nové pomenovanie, hrad Zniev. Z
hradu dnes ostali velmi poškodené základy budov a stavieb v hornom hrade. Znievksy
hrad nemá pre turistický ruch až taký význam ako hrad Sklabina, pretože nie je
prístupný pre verejnost, ale je to historická pamiatka, za ktorou sa dá vystúpit po
znackovanom turistickom chodníku.
3.4. Turistika
V turisticky využívanej oblasti Malá a Velká Fatra je ochrana prírody prvoradou úlohou.
Návštevníci prichádzajú potešit sa pohladom na krásy prírody, spoznávat bohatstvo a
jedinecnost jednotlivých oblastí. Tomuto cielu slúžia vyznacené náucné chodníky. V
regióne Turiec sú 2 náucné chodníky a 1 náucná mototuristická trasa. Náucný chodník
oboznamuje turistov s bohatstvom fauny a flóry pohoria, ponúka panoramatické
pohlady nielen na hlavný hreben Velkej Fatry, ale aj vrchy okolitých pohorí stredného
Slovenska.
Okrem náucných chodníkov tu sú aj desiatky znackovaných turistických chodníkov,
celodenných, poldenných, ci hodinových túr. V Turcianskej oblasti sa v dnešnej dobe
rýchlo rozvíja i cykloturistika. V celej oblasti sú znacené cykloturistické trasy pre
zaciatocníkov, ale i pre nárocnejších cyklistov.
3.5. Pamiatky
Historických ci kultúrnych pamiatok v Turcianskej oblasti je mnoho. Vyplýva to najmä z
bohatej histórie tohto regiónu. Najviac je ich samozrejme v hlavnom centre
poznávacieho cestovného ruchu Turcianskej oblasti -v Martine. V Martine môžeme nájst
kultúrne inštitúcie, v ktorých sú zaujímavé expozície: Slovenské národné múzeum –
Etnografické múzeum (expozícia: slovenský ludový odev, remeslá a zvykoslovie),
Slovenské národné múzeum – Turcianske múzeum Andreja Kmeta (expozícia: príroda
Turca), Slovenské národné literárne múzeum SNK, Slovenské národné múzeum –
Dokumentacné centrum ceskej kultúry na Slovensku, Slovenské národné múzeum –
Múzeum slovenskej dediny v prírode (skanzen ludovej architektúry, jarmoky, ukážky
tradicných remesiel), Slovenské národné múzeum – Múzeum Martina Benku,
Turcianska galéria (expozícia: výtvarné umenie Turca), Národný cintorín, Múzeum
Slovenského Cerveného kríža, Kultúrne centrum. Martin bol vo svojej dlhej histórii
popri Liptovskom Mikuláši cetrom ochotníckeho divadla na Slovensku, preto tu nájdeme
Divadlo SNP. V Martine existuje i televízny kanál Televízia Turiec a v meste takisto
pôsobí i Rádio Rebeca.
________________________________________ __________________________
Zaujmav linky k refertu: