podobné referáty

Helalda
Staroveké Grécko osídlenie Najstaršie stopy po č ... viac...

Od praveku k staroveku
Doba bronzová na Slovensku - Slovensko bolo v t ... viac...

Chronológia svetových dejín
Doba kamenná: paleolit: -starší :3mil. - 200ti ... viac...

ico refreklama

STAROVEKÉ GRÉCKO


Hodnotenie:
Zobrazení: 12198


STAROVEKÉ GRÉCKO

- Grécko – polostrov  pobrežie
- rozprestiera sa na území Balkánskeho polostrova a Malej Ázie (Z časť)
- členitá a rozmanitá oblasť – tvorila ho pevninská (Balkánsky polostrov, Peloponézsky polostrov) a ostrovná časť (ostrovy
v Egejskom mori – Kréta, Samos, Naxos, Rhodos, ostrovy v Iónskom mori – Itaka; najväčší ostrov – Kréta)
- hornatá oblasť  málo úrodná; najvyšší vrch – OLYMP – sídlo gréckych bohov
- S Grécka – najhornatejší, stredné Grécko, Peloponéz – úrodná pôda, ale je jej málo
- stredomorské (mierne) podnebie
- pestovali obilie (pšenica, jačmeň), subtropické plodiny a citrusové ovocie, figy, vínnu révu
- lesy – stavba lodí
- nachádzali sa tu ložiská kovov (striebro, zlato, meď, železo), mramor (hlavne v oblasti Atén), vápenec, kvalitná hlina –
hrnčiarske výrobky
- ložiská olova, cínu, pomenej zlata a striebra

periodizácia dejín Grécka:
1, kykladská kultúra
2, minojská (krétska) kultúra
3, mykénska kultúra
4, doba temna (homérska doba) – 1100 -800pnl.
5, doba archaická – 800-500 pnl.
6, doba klasická – 500-338 pnl.
7, doba helenistická – 338 -po ovládnutie Rimanmi

- okolo roku 3000 pred Kristom územie Balkánskeho polostrova obýva obyvateľstvo negréckeho pôvodu – žili usadeným
spôsobom života (venovali sa poľnohospodárstvu, remeslu)
- na území starovekého Grécka vznikli 3 kultúrne okruhy:

Kykladská kultúra
- rozvíjala sa na kykladských ostrovoch, pričom strediskom bol ostrov Délos
- ľudia tejto kultúry vedeli dobre spracovať bronz i mramor (vyrábali mramorové sošky – idoly bohov)

Minojská kultúra
- tvorila ju civilizácia na ostrove Kréta – bohatý a úrodný ostrov
(podľa gréckych mýtov na Kréte vládol spravodlivý panovník MINOS  minojská kultúra)
- vrchol dosiahla okolo roku 2000 pred Kristom
- centrom tejto kultúry bolo mesto Knóssos na Kréte
- stavali rozľahlé paláce so zložitým pôdorysom – labyrinty, ktoré boli centrom kultúry, remesla, obchodu, náboženstva, ale aj
sídlami panovníkov – politická funkcia, administratívna funkcia, súdna funkcia
- mali obchodné kontakty s Egyptom i Sýriou, z čoho vyplývala aj potreba písma
- kvôli potrebe viesť písomné záznamy bolo potrebné písmo; na Kréte vzniklo obrázkové (piktografické) písmo, z ktorého sa
vyvinulo lineárne písmo A (nie je doteraz rozlúštené)
- z tohto obdobia gréckych dejín sa zachovali nádherné fresky (maľovali živočíšny svet mora vo vnútri palácov) na stenách
palácov, alabastrové nádoby, sošky bohov a bohýň (bohyňa s hadmi), šperky, ...
- svedectvom o umeleckom cítení sú predovšetkým náleziská sôch z bieleho mramoru (30cm soška z Kyklád) – tvár
nezobrazovali detailne, zobrazovali hlavne NOS + idoly – sošky z dreva alebo kameňa
- sochy boli často uctievané, lebo zobrazovali božstvo
- okolo roku 1700 pnl zasiahlo túto oblasť zemetrasenie – zničilo ostrov Théra, o ktorom vznikli legendy, že je to bájna
Atlantída (teraz sa nazýva SANTORIN)
- typickým náboženským obradom bol TANEC s býkmi na nádvorí a akrobatické cviky na chrbte býka

- v roku 2000 pnl do stredného Grécka a na Peloponéz prenikajú roľnícko-pastierske kmene Achájcov (najstarší kmeň);
na Krétu prišli roku 1450 pred Kristom
- po ich príchode zaniká minojská kultúra, lebo boli kmeňom na prvotnopospolnom stupni vývoja
- prebrali veľa vecí z minojskej kultúry, napríklad písmo a ďalšie kultúrne výdobytky
- z písma minojského obyvateľstva potom vzniklo lineárne písmo B, ktoré prevzali Rimania a stalo sa základom dnešnej
latinky
- vpád Achájcov a prírodné katastrofy spôsobili zánik minojskej kultúry; Achájci sa stali tvorcami mykénskej kultúry (Knossos
zanikol roku 1200 pred Kristom)

Achájci: -pastiersky kmeň
-centrum osídlenia Achájcov bol ostrov Peloponéz
-vytvorilo sa tu niekoľko štátov; jedným z nich boli Mykény, odkiaľ pochádza aj mykénska kultúra
Mykénska kultúra
1600-1200 pred Kristom
- na pevnine sa vyspelá civilizácia vyvíjala o niečo neskôr ako na Kréte
- strediskami boli mestské štáty Mykény, Argos, Tiryns, Sparta – Peloponéz, Téby, Atény, Orchomenos – stredné Grécko
- mesto sa rozprestieralo okolo mohutného hradu na vyvýšenom mieste, ktorý bol opevnený obrovskými kamennými
kvádrami, vážiacimi 10-12 kg (Levia brána); bolo centrom remeselnej výroby a obchodu, sídlami vládcov a ich vojenskej
družiny
- Kyklópi – obrovia, ktorí stavali hrady  odtiaľ vznikol názov Kyklópske hrady
- v hrobkách v Mykénach sa našli zlaté šperky, drahokamy, slonovina, jantárové a emailové šperky, vzácna keramika
- používali lineárne písmo B, ktoré si prispôsobili
- táto civilizácia mala obchodné styky s Malou Áziou, S Afrikou, oblasťou Sýrie a Palestíny
- s mykénskou kultúrou súvisí aj Trójska vojna (začiatok 12.storočia pred Kristom), ktorú opísal aj básnik Homér a grécke
báje(Trója – Ilion)
- viedli ju mykénski Gréci proti obyvateľom Tróje v Malej Ázii
- 1870 - Heinrich Schlimann objavil na základe eposu Ilias základy Tróje
- 1876 - v Mykénach objavil šachtové hroby
- po Achájcoch prišli Ióni, ktorí sa usadili na pobreží

Homérske obdobie
- grécke kmene išli v 3 vlnách:
I. Achájci
II. Ióni (najviac na pobreží Malej Ázie)
III. Dóri (1200 pred Kristom) – založili 5 vojenských osád, z ktorých neskôr (v 8.storočí pred Kristom vznikla Sparta
- príchodom Dórov končí mykénska kultúra, lebo tieto kmene ju zničili, no zároveň priniesli používanie železa
- v čase Homérskeho obdobia sa nepoužívalo písmo, preto sa nazýva i temné obdobie
- obyvateľstvo žilo prevažne v dedinách, založených na úzkych pokrvných zväzkoch (rody); dediny sa združovali do kmeňov = fýl
- na čele kmeňa stál kráľ – bazileos, ktorému pomáhala vojenská družina
- na čele rodov stáli starešinovia, z ktorých neskôr vznikla rodová šľachta – aristokracia; táto postupne bohatla a
obmedzovala moc kráľa
- slobodní členovia rodu boli roľníkmi alebo pastiermi, mali právo zúčastňovať sa ľudových zhromaždení a hlasovať o vojne a mieri

Archaické obdobie
- politickú moc mala rodová aristokracia (eupatridi), ktorá vládla prostredníctvom úradníkov – archontov (9 archontov,
volených na 1 rok slobodnými mužmi; po uplynutí tohto obdobia sa stávali členmi Areopágu)
- Areopág = Rada starších; stretávali sa na Areovom pahorku
- vznikajú mestské štáty – polis kvôli hospodárskym a politickým zmenám
- v Grécku bolo mnoho mestských štátov, ale nebol to jednotný štát, aj keď Gréci si boli vedomí svojej spolupatričnosti
- mestské štáty sa vyvíjali hospodársky, politicky, ekonomicky i sociálne
- mestský štát bola samostatná, ale územne malá jednotka; bola to umelá územná jednotka, ktorej jadrom bola planina,
ohraničená morom, lesmi
- slobodní obyvatelia boli občania s občianskymi právami, mali politické práva – najdôležitejšie z nich bolo právo voliť úradníkov, za ktorých mohli byť zvolení len príslušníci aristokracie; mali aj právo vlastniť pôdu, právo na ochranu života a majetku + povinnosť zúčastniť sa obrany mesta a zabezpečiť výzbroj
- cudzinci mali právo usadenia sa, no museli platiť dane
- existovala aj vrstva otrokov, ktorí boli bezprávni a boli otrokmi kvôli dlhom alebo to boli vojnoví zajatci
- susedné obyvateľstvo považovali za barbarov
- počet obyvateľov sa v tomto období zvyšuje kvôli kolonizácii – kolónie SYRAKÚZY (Sicília), MASSALIA (Marsaile), KYRENE
(S Egypta)
- novozaložená kolónia bola samostatným a nezávislým mestským štátom, ktorý so svojou materskou PPOLIS (nazývali ju aj
metropolis) ich spájal zväčša len náboženský kult
- od 8.st. pnl Gréci začali zakladať obchodné oblasti mimo Grécka, lebo mali nedostatok úrodnej pôdy:
♥ Východ – oblasť Čierneho mora, Helespont (Bospor a Dardanely)
♥ Západ – oblasť J Talianska a Sicílie, J Francúzska a J Španielska
♥ Juh – v S Egypte a v Lýbii
- do Grécka sa dovážali obilniny, kovy, drevo, luxusné výrobky a otroci
- Gréci zas vyvážali olivový olej, keramiku, bronzový riad a kvalitné látky
- s kolonizáciou súvisí vytvorenie novej vrstvy remeselníkov a obchodníkov, ktorí bohatnú, ale nemajú politické práva
- keďže sa z kolónií dováža dostatok obilia, jeho pestovanie sa v Grécku nevypláca – drobní roľníci sa zadlžujú u rodovej
aristokracie, prípadne upadajú do podlžného otroctva, čo vyvoláva napätie medzi rodovou aristokraciou a roľníkmi,
remeselníkmi, obchodníkmi
- dochádzalo k snahe zmeniť politickú situáciu v gréckych mestách; objavujú sa šikovní politici, ktorí sa stávajú vládcami –
tyranmi, ktorí potlačili vládu aristokracie a vychádzali v ústrety remeselníkom a obchodníkom, tí ich potom za to podporovali
- tyrani podporovali výstavbu chrámov, organizovali náboženské slávnosti, športové súťaže a divadelné predstavenia
- tento spôsob vlády (tyrania) existoval v Grécku aj v 7. a 6.storočí pred Kristom, hral dôležitú úlohu od prechodu vlády rodovej
aristokracie ku klasickému mestskému štátu
- rozvíja sa poézia, dráma, architektúra, sochárstvo, rastie počet otrokov a začínajú sa raziť mince
( Materské Grécko tvorilo Balkánske Grécko, všetky ostrovy v Egejskom mori a pobrežie Malej Ázie.)

ATÉNY
- Atény boli prístavné mesto, nachádzajúce sa na polostrove Atika
- v okolí Atén sa nachádzali ložiská striebra, mramor, no bola tu málo vhodná pôda na poľnohospodárstvo
- mnoho aténskych občanov upadlo do otroctva pre dlhy
- kolonizácia zmenila hospodárstvo a sociálne zloženie obyvateľstva Grécka  domáci bohatí vlastníci pôdy pestovali radšej
vínnu révu a olivový olej, pričom drobní roľníci prichádzali o pôdu, pretože sa zadlžovali, alebo o ňu prichádzali nezákonným
postupom bohatých, tiež sa rozvíja obchod i remeslo  obchodníci a remeselníci bohatli a boli nespokojní s vládou
aristokracie, lenže mali len ekonomickú, nie politickú moc (nie sú urodzeného pôvodu), čo vyvolávalo nepokoje

 v roku 621 pred Kristom archon Drakón spísal Zákony 12 kamenných dosák, čo bolo po 1.krát spísané zvykové
(obyčajové) právo, ktoré prísne trestalo najmä krádež, s časti bola obmedzená aj moc eupatridov a roľníci získali právo
voliť a byť volený
- tieto zákony boli kruté pre obyčajný ľud

- 1.veľkým reformátorom v aténskom štáte je SOLÓN
Atény za Solóna (594-593 pnl)
- Solón bol najvyšší úradník v Aténach = archon
- Bol to schudobnelý eupatrida
- Venoval sa obchodu, vďaka čomu sa zblížil s mestským ľudom (démom)
- uvedomoval si nespokojnosť ľudu v Aténách (napríklad pre podlžné otroctvo, pre snahu remeselníkov a roľníkov získať
politickú moc)
- urobil reformy v 3 oblastiach:
1/ sociálna – zrušil podlžné otroctvo; podlžných otrokov, ktorí boli eupatridmi predaní do cudziny, vykúpil za štátne peniaze
2/ hospodárska – snažil sa rozvíjať a upevniť hospodárstvo v Aténach:
• podporoval rozvoj remesla a obchodu
• zakázal vyvážať potraviny z Atén, okrem olivového oleja a vína
• vydal nariadenie, že každý otec musí svojho syna naučiť remeslu, ak to neurobí, syn sa potom oňho
nemusí v starobe postarať
3/ politická
• vznikajú 2 nové politické orgány: Porotný súd – tvoril ho sudca a viacčlenná porota, ktorú delegovalo ľudové zhromaždenie
Rada 400 – Atény ležali na Atike, ktorá mala 4 rodové fýly, z každej fýly tu bolo 100 členov

• rozdelil obyvateľstvo podľa majetku do 4 skupín: 1. Pentahoisoi (päťstovkári)
-mali majetok 500m a viac
-politické právo – Rada 400 alebo úrad archona (len oni)
-povinnosti v armáde – jazdci (často velitelia)
2. Hippeis
-mali majetok 300-500m
-Rada 400
-jazdci
3. Zeugitai
-majetok 200-300m
-Porotný súd (prípadne Rada 400) i ľudové zhromaždenie
-ťažkoodenci
4. Théti
-majetok menej ako 200m
-ľudové zhromaždenie
-ľahkoodenci (neskôr i veslári)
- význam politickej reformy:
- na politickej moci sa podieľal väčší počet obyvateľov
- obmedzila sa moc eupatridov
- význam Solónových reforiem: • oslabili rodové zriadenie a upevnili otrokársky štát
• Solón položil základy otrokárskej demokracie, keď sa na politickej moci podieľali všetci
obyvatelia (MUŽI) okrem otrokov
• aj vďaka sociálnej a hospodárskej reforme sa v Aténach upevnilo a rozvíjalo hospodárstvo
- obyvateľstvo nebolo týmito reformami celkom uspokojené – spoločenský boj, nepokoje pokračujú, ale prichádza k vyššej
forme politického boja  vznikajú politické strany:
1/diakria (chudoba – drobní roľníci, bezzemkovia) - nespokojní so Solónovými reformami, pretože očakávali pozemkovú reformu
- najpočetnejšia, najrevolučnejšia strana
- na čele stál Peisitratos
2/paralia (obchodníci a remeselníci) - s reformami boli spokojní
- umiernení
- boli dosť početný, ale menej ako diakria
-Megaklés
3/pedaia (eupatridi) - nespokojní s reformami, lebo ich moc bola obmedzená
- najmenšia politická strana
- Lykurgos

- v roku 561 pred Kristom v politickom boji víťazí diakria  tyrania (vláda ľudu) Peisistratovcov
Atény za Peisistrata 2.polovica 6.st.pnl
- robil mnohé reformy:
- vnútorná politika
- konfiškoval pôdu eupatridov; časť pôdy ponechal štátu, časť dal chudobe
- organizoval verejno-prospešné práce (v Aténach boli vybudované vodovody, mosty, cesty, chrám Parteón)
- chudobe znížil dane, bohatým ich zaviedol
- podporoval rozvoj remesiel, obchodu a kultúry
- dal vybudovať mnohé chrámy, napríklad na Akropole (návršie v strede Atén) to bol Chrám boha Dia Chrám bohyne Palas Atény
- dal postaviť knižnicu a zaviesť vodovod
- dal raziť nové mince (na jednej strane sova, na druhej je bohyňa múdrosti – Aténa)
- podporoval výtvarné umenie a poéziu  boli tu vhodné podmienky na usádzanie sa umelcov; Atény sa stávajú kultúrnym
centrom
- z osláv boha Dionýza –dionýzie vzniká divadlo
- snažil sa upevniť spojenectvo s iónskymi mestami na pobreží Malej Ázie
- po smrti Peisistrata vládnu jeho synovia: Hippias a Hipparchos, ktorí boli slabými panovníkmi  tyrania zaniká
- počas ich vlády moc v štáte upadla a navyše hrozí i vonkajší nepriateľ – Perzská ríša

- upokojiť situáciu sa pokúsil aténsky vládca – demokrat Kleisténes
Atény za Kleisténa (508 pnl)
1/ Atiku rozdelil na 10fýl, každá z nich obsahovala kúsok diakrie (vysočina), paralie (prímorská oblasť) i pedeionu (nížina) 
niektoré fýly netvorili územný, ale iba administratívny celok, aby mali rovnaké podmienky pre rozvoj, aby sa pretrhli rodové
putá (aby zas úrodná pôda nepomohla k zbohatnutiu jednotlivcov)
2/ zreformoval štátnu správu: • Rada 500 (50x10 fýl)
-za Kleisténa bola táto rada veľmi dôležitým politickým orgánom
-predseda bol denne iný, mal kľúče od pokladnice
• Ekklézia = ľudový snem
-zúčastňovali sa ho slobodní muži
-bol to kontrolný orgán (kontroloval všetkých úradníkov i Radu 500  kontroloval ich ľud)

najdôležitejšie politické orgány
• archon
-Kleistenes ponechal úrad archona, ale už to bol len formálny úrad
• úrad 10 pokladníkov
-už nie 1 pokladník, ale 10, aby sa ten jeden neobohacoval (10 sa navzájom kontrolovali)
• 10 vojenských stratégov
-dovtedy bol len 1 stratég, ale často sa stávalo, že urobil chybu  keď ich bolo 10, bolo pravdepodobnejšie, že sa rozhodnú
pre najsprávnejší postup

význam Klestenovej reformy:
- odstránením zvyškov rodovej spoločnosti Atény prešli ku klasickému otrokárstvu  končí patriarchálne otrokárstvo
- demokratické zriadenie ohrozovala poľnohospodárska šľachta – aristokracia (nespokojná s reformami)  ochrana pred nimi
– Kleistenes zaviedol ostrakizmus (črepinový súd) – bol prevádzaný na ľudovom zhromaždení; Aténčania každoročne písali
na črepiny keramických nádob meno toho, koho pokladali za nebezpečného pre demokraciu v Aténach, osoba s najväčším
počtom črepín musela na 10 rokov odísť do vyhnanstva

SPARTA
- nachádza sa v južnej časti Peloponézu (JZ časť) s úrodnou pôdou
- najbohatšou vrstvou Spartského štátu tvorili potomkovia Dórov – tzv.Sparťania, ktorí si podmanili pôvodné achájske
obyvateľstvo, vlastnili pôdu – klérus (1 klérus = 20 ha, bol v dedičnom užívaní, teda nepatril dórskym rodinám, ale štátu 
štátne otrokárstvo) aj s otrokmi, mali politické práva, vykonávali vojenské povinnosti; bolo ich asi 10 000
- nepracovali, ale boli vychovávaní k vojenskej službe
VÝCHOVA:
- dievčatá boli vychovávané v rodine
- od šiestich rokov boli chlapci vychovávaní v kasárňach, polovojenských oddieloch – hlavným predmetom bola telesná
výchova; tu boli cvičený do 20.roku života
- sysítie – hostiny vojakov, chlapci sa ich tiež zúčastňovali, ale nemohli jesť, no mohli si niečo ukradnúť; lenže ak ich prichytili,
boli potrestaní
- vo dvadsiatich rokoch šli na vojnu a až v tridsiatke sa mohli oženiť, alebo sa podieľať na politickom živote
 mali najväčšiu pozemnú armádu v Grécku, ale boli izolovaní; ich izolácia mala za následok zaostávanie v kultúrnej,
hospodárskej oblasti oproti ostatnému Grécku

- Sparťania podmanené obyvateľstvo nezačlenili do svojho spoločenstva, ale rozdelili ho na 2 triedy:
♥ Perioikovia - potomkovia Achájcov – obyvatelia podrobených obcí, ktorí boli aspoň čiastočne dórskeho pôvodu, boli
osobne slobodní, ale nemali politické práva, platili dane, mohli vlastniť aj majetok, prevažne roľníci, obchodníci; bolo ich asi
40 000
- Perioikovia a Sparťania sa nazývajú Lakedaimóňania
♥ Heilóti – otroci, masa pôvodného zotročeného obyvateľstva, bez práv, ich majiteľmi neboli rodiny, ale boli to otroci štátu, ich
cieľom bolo živiť Sparťanov + mohli si zakladať vlastné rodiny; bolo ich 100 000-200 000

systém vlády – na čele Sparty stáli 2 králi – mali vojenskú a čiastočne kňazskú právomoc,
- boli rovnoprávni a volení z 2 rodov, boli v čase vojny hlavnými veliteľmi, v čase mieru riadili štát, pri čom im pomáhalo a obmedzovalo ich moc 5 volených úradníkov – eforov  pretože Sparta bola založená na mieste 5 osád (museli pochádzať z vládnucej vrstvy Sparťanov, volení na 1 rok; kontrolovali činnosť kráľov, dozerali na fungovanie štátneho a výchovného systému, mali trestnú, výchovnú a súdnu moc)
- existovala aj rada starších – Geruzia – členmi boli 2 králi a 28 starcov, ktorí mali nad 60 rokov; volení z aristokratických
kruhov
- najvyšším orgánom štátnej moci bolo ľudové zhromaždenie – apelá, ktorého členmi mohli byť len plnoprávni, dospelí (nad
30 rokov) Sparťania – volili členov do zboru eforov, prípadne do Geruzie, rozhodovali o mieri a medzinárodných zmluvách
- spartská ústava je typom zmiešanej ústavy, pretože obsahovala monarchistické, aristokratické a demokratické prvky
- Sparťania uzatvárali spojenecké zmluvy s ostatnými štátmi

- Peloponézsky spolok – vznikol roku 530 pred Kristom; Sparta uzavrela spojenecké zmluvy s ostatnými štátmi na
Peloponéze

Klasické obdobie
- najväčší rozmach Grécka
- rozmach poľnohospodárstva, remesla, obchodu
- využíva sa práca otrokov
- Atény (bola tu demokracia) a Sparta (nebola tu demokracia) – významné mestá

 GRÉCKO-PERZSKÉ VOJNY
príčina: -expanzia Perzie na západ a snaha získať nové územia
zámienka: -Peržania obsadili grécke mestá v Malej Ázii (Miléty, Halikarnas, Efezoas,...)
-tieto mestá sa vzbúrili proti perzskej nadvláde
-do čela vzbúrených miest sa postavili Miléty, ktoré prepadli sídlo perzského kráľa – mesto Sardy, zabili miestneho miestodržiteľa Perzie; tiež požiadali pevninské Grécko o pomoc
-z Grécka však prišla len veľmi slabá pomoc  Peržania vyhrali, Miléty boli zrovnané so zemou  vďaka tomu, že pevninské Grécko poslalo Milétam akú-takú pomoc, mali Peržania zámienku na útok proti pevninskému Grécku

1.útok – 513 pnl – perzskí pešiaci sa chceli dostať na sever Grécka, kde na úžine Helespont natrafili na Skýtov, ktorí využívali taktiku spálenej zeme, a Peržania ustupujú
I.etapa (492-490 pred Kristom)

492 pred Kristom – Peržania mali v pláne zaútočiť na Grécko zo severu
vojsko malo 2 časti:  pešiaci postupovali cez Helespont, Tráciu, Macedóniu, Tesáliu
 loďstvo bolo neúspešné, pretože pri myse Athos stroskotali kvôli veľkej búrke
- perzská výprava končí neúspechom
- Peržania na prejdenom území však zanechávali tábory s posádkou, čo im v budúcnosti pomohlo
- Gréci vedeli, že Peržania sa vrátia a obyvateľstvo sa rozdelilo na 2 skupiny podľa postoja k prípadnej vojne s Peržanmi:
• OBRANNÁ VOJNA – chceli ju roľníci a veľkostatkári; na ich čele stál Miltiades
• ÚTOČNÁ VOJNA – chceli ju remeselníci a obchodníci, pretože Peržania obsadili územia v Malej Ázii, s ktorými oni obchodovali;
na čele stál Themistoklés

490 pred Kristom – 2.výprava Peržanov
schéma boja : -stred perzskej armády tvorili ťažkoodenci, pričom po stranách boli ľahkoodenci
-stred aténskej armády tvorili ľahkoodenci, na jednej strane boli ťažkoodenci, na druhej strane bola jazda;
velil im Miltiades
- po zaútočení Peržania ľahko prerazili grécky stred, ale perzskí ťažkoodenci sa ocitli v obkľúčení gréckych jazdcov
a ťažkoodencov; v poslednej chvíli sa Peržanom podarilo utiecť, nalodili sa na svoje lode a vrátili sa späť na mys Mykalé
- Gréci si uvedomovali, že Peržania sa vrátia, preto 30 gréckych mestských štátov vytvorilo vojenský ochranný spolok – symmachia
- Gréci začali budovať lepšie lode – triéry (trojveslice) – 3 rady vesliarov, ktoré umožňovali dosahovať rôzne rýchlosti, mali aj bodce
- Gréci vybudovali aj nový prístav – Pireus, ktorý bol opevnený a spojený s Aténami

II.etapa (480-449 pred Kristom)
- 480 pred Kristom – útok Peržanov; vojsko malo 2 časti:
 pešiaci útočili zo severu (cez Termopylský priesmyk)
SPARTA  PERZIA (kráľ XERXES)
Sparťania porazení, zabití i s kráľom Leonidasom
Peržania zvíťazili vďaka zrade; zaútočili zozadu, od chrbta, potom šli smerom na Atény (ich obyvateľstvo bolo evakuované), ktoré vypálili a spustošili
 loďstvo – bitka pri ostrove Salamina  grécke lode, ktorým velil Temistokles, vlákali ťažkopádne perzské lode do úžiny, kde ich porazili
- 479 pred Kristom – bitka pri Platajách  nastáva zmena vo vojne – symmachia útočí
- 478 pred Kristom – vzniká útočný spolok gréckych štátov – aténsky námorný spolok
- odteraz majú úspechy väčšinou Gréci

449 pnl bol podpísaný tzv. Kaliov mier, kde si Grécko i Perzia rozdelili sféry vplyvu:
a, Perzia – JV časť Stredozemného mora, Cyprus
b, Grécko – Stredozemné a Egejské more
+ Peržania uznali samostatnosť gréckych miest v Malej Ázii, zároveň Gréci zastavili útoky na Perziu

- po grécko-perzských vojnách Atény zmenili postoj voči členským štátom aténskeho námorného spolku
príčiny zmeny: • Atény začínajú členské štáty považovať za svojich poddaných, pretože Atény mali najväčší podiel na
víťazstve vo vojne
• Atény zasahujú do vnútorných záležitostí členských štátov tým, že tam dosadzujú svojich dohliadačov –úradníkov
• Atény svojich chudobných roľníkov posielajú do členských štátov spolku, pretože tam bola pôda –
KLERÚCHIE; pôda, kde sa usádzajú chudobní roľníci z Atén
• Atény využívajú spolkovú pokladnicu vo svoj prospech  na výstavbu, prístav Pireos, stavby verejného
úžitku, ktoré dal postaviť Perikles; pokladnica bola na ostrove Délos, potom ju Atény dali previezť k sebe
Atény sa stávajú dominantným štátom
• Atény nútia ostatné grécke štáty násilím zostať v spolku
 kvôli tejto nesprávnej politike Atén sa aténsky námorný spolok mení z dobrovoľného a rovnocenného spolku gréckych štátov na spolok, kde Atény diktujú ostatným

Atény po grécko-perzských vojnách:
- o víťazstve Grécka rozhodlo veľmi dobré loďstvo Atén
- po grécko-perzských vojnách narastá význam remeselníkov a obchodníkov, ktorí toto loďstvo budovali
- upevňuje sa otrokárska demokracia
- v čase vojen vzrástol význam vojenských stratégov (veliteľov)  skutočným vládcom – 1.stratég
- PERIKLES (polovica 5.storočia pred Kristom)
- 1.archon (stratég)
- je považovaný za najväčšieho demokratického politika Atén
- pochádzal z aristokratickej rodiny s demokratickým zmýšľaním
- vnútorná politika
- aby upevnil aténsku demokraciu, urobil 5 opatrení:
 začal platiť nižšie úrady
 zaviedol žold
 najchudobnejším ľuďom vyplácal z pokladnice peniaze na potraviny (nerobil to denne)
 roľníkov posielal do klerúchií
 zaviedol verejno-prospešné práce
- dokončil demokratizačný proces v oblasti štátnej správy
- najvýznamnejšími orgánmi v Aténach za jeho vlády boli:
1/ ľudový snem = EKKLÉZIA – volili všetkých úradníkov, veliteľov, navrhovali zákony
2/ RADA 500 – schvaľovali zákony, rozhodovali o zahraničnej politike štátu
3/ porotný súd = HELIAIA – 6000 porotcov (600x10 fýl), smel rozhodovať len za účasti min. 5000 porotcov

negatíva vnútornej politiky: otrokárska demokracia
bolo zvýhodňované mestské obyvateľstvo pred vidieckym
boli platené len nižšie úrady, čiže všetky úrady neboli prístupné obyčajnému ľudu
zahraničná politika
Perikles realizoval výbojnú (expanzívnu) politiku, ktorá mala 2 ciele: • rozšíriť aténsky námorný spolok
•snažil sa pre Atény získať nové suroviny, otrokov,
odbytištia výrobkov
- realizoval ju 2 spôsobmi – diplomaticky (cez klerúchie) i vojensky (kolónie)
- v polovici 5.st. Perikles vytvoril Aténsku ríšu (Atika, oblasť Chalkidiky, Trácia, Helespont, Z pobrežie Malej Ázie, oblasť
Čierneho mora, ostrovy Egejského mora
podporoval politiku panhelenizmu (pan = vše, helenizmus = grécka)
zvolal panhelénsky kongres, na ktorom sa mali riešiť 3 otázky:
uzavrieť všeobecný mier medzi gréckymi štátmi
spoločná pokladňa, z ktorej sa mali obnovovať škody po grécko-perzských vojnách
mali viesť spoločný boj proti pirátom
Sparta tento kongres odmietla, preto sa nekonal

ATÉNY
Kleistenes uskutočnil zásahy do aténskej ústavy
- v rokoch 443-429 pred Kristom bol stratégom vynikajúci štátnik, vojvodca a rečník Perikles, ktorý umožnil aj
najchudobnejším občanom zúčastňovať sa na verejnej správe, pretože dostávali príspevok ako náhradu za stratený deň
- Periklovo opatrenie je vrcholom aténskej demokracie
- demokracia  demos=ľud + kratos=vláda  vláda ľudu
- éra vlády Perikla je zlatým vekom Atén  veľký rozvoj kultúry, vzdelanosti, umenia
- Perikles začal v Aténach prestavbu a výstavbu:
- opevnil Akropolu mohutnými hradbami s mohutnou bránou – propylaje
- na Akropole vybudoval chrám Erechtheion
- dal prestavať monumentálny chrám Partheón
- divadlo pod Akropolou – Odeión
(hlavný umelec, ktorý pôsobil pri výstavbe Akropoly bol sochár Feidias)

 peloponézska vojna (431-404 pnl)
príčiny vojny:
- hospodárske a politické záujmy Sparty a Atén
- Sparta sa obávala šírenia demokracie a tiež mocenského vplyvu Aténskeho námorného spolku

začiatok vojny – 431 pred Kristom
Atény – prevaha na mori, Sparta – prevaha na súši
1.obdobie (431-421 pred Kristom):
- Sparťania spustošili Atiku, v Aténach vypukol mor, ktorému podľahol aj Perikles (429 pred Kristom)
- 422 pnl – bitka pri Amfipolis
- v roku 421 pred Kristom obe strany uzavreli mier, v ktorom Sparta diktuje podmienky
- mier bol dočasný, o niekoľko rokov ho Atény porušili, čím začala nová etapa vojny
2.obdobie (415-404 pred Kristom):
- v roku 413 pred Kristom Atény podnikli výpravu na Sicíliu proti mestu Syrakúzy – aby získali lacné obilie  aténske námorné
loďstvo bolo porazené a veliteľ Alkibiades bol odsúdený v Aténach na smrť
- Alkibiades bol odsúdený v neprítomnosti, a tak sa rozhodol, že sa pridá k Sparte – stal sa vojenským poradcom Sparty
a ukázal im námornú taktiku Atén
- Sparta získala finančnú pomoc od Peržanov
- v roku 405 pred Kristom boli Aténčania v bitke pri Aigospotamoi (Kozia riečka) porazení
- v roku 404 bol uzavretý mier, na základe ktorého bol rozpustený Aténsky námorný spolok - členské štáty spolu s Aténami
boli začlenené do Peloponézskeho spolku; Aténčania museli zbúrať hradby a zmeniť ústavu; mohli si ponechať len 12 lodí;
bola tu zlikvidovaná demokracia a nastolená vláda oligarchie (úzkej skupiny občanov)
- v tomto období sa najsilnejším štátom stáva Sparta

4.st. pnl (395-371 pred Kristom) – Korintská vojna, kde proti Sparte bojovali Atény, Téby a Korint
 výsledok vojny – nevyhrala ani jedna strana; nastalo hospodárske a politické oslabenie gréckych štátov a roztrieštenosť Grécka, oslabenie jeho obranyschopnosti
 Grécko sa stalo ľahkou korisťou pre Macedóniu


VZNIK FILOZOFIE
- kolonizácia mala veľký kultúrny význam  na Blízkom Východe sa stretávali s vyspelými civilizáciami, ktoré mali množstvo
poznatkov z oblasti astronómie, lekárstva a prírodných vied
- Gréci, usadení v kolóniách na Z pobreží Malej Ázie, preberali poznatky z Východu a šírili ich do materského Grécka
- jednotlivé poznatky rozoberali, zovšeobecňovali, formovali prvé zákony o poznaní prírody a spoločnosti
- v mestách Malej Ázie (Milétos, Efezos) vznikli začiatky prvej filozofie
- filozofi Táles, Anaximandros, Anaximenes rozmýšľali o tom ako vznikol svet, z čoho je stvorený (vznikajú ucelené predstavy
o materiálnom svete)

OLYMPIJSKÉ HRY vznikli v meste Olympia
1.OH sa konali v roku 776 pnl
ženy mali zakázaný prístup
súťažilo sa v behu, v pästných zápasoch, v hode diskom a oštepom, v päťboji, v závodoch konských záprahov
na hrách sa mohli zúčastňovať len Gréci
počas OH sa nesmelo bojovať – bol posvätný mier
súčasťou športových súťaží boli aj umelecké súťaže
Gréci vyznávali ideál spojenia krásy a dobra, tela a dušeGRÉCKA KULTÚRA
architektúra
- Gréci stavali školy, divadlá, kúpele, chrámy, obytné domy
- stavali z mramoru, z kamenných tehál
- rozlišujeme 3 architektonické slohy – dórsky, iónsky, korintský
dórsky sloh – nemal petku, driek – hladký alebo žliabkovaný, hlavica – jednoduchá, bez ozdôb
iónsky sloh – mal petku – viacnásobne zdobená, hlavica – volutová, driek – stĺpy boli tenšie, teda driek bol štíhlejší
korintský sloh – hlavica – krásne zdobená, driek - tenší
- grécka architektúra – nový prvok  vodorovný preklad – architráb
- reliéfy – sochy vystupujúce zo steny
- stĺpy – mali podpornú funkciu
- grécke domy – zdobené sochami, reliéfy, vnútro bolo zdobené maľbami, freskami (freska – maľba do vlhkej omietky)
- Gréci maľovali mýtických hrdinov, bohov a zvieratá; špeciálne maľovali na keramiku
- maľby – používali žltú a čiernu, alebo červenú a čiernu farbu
- sochy – bohov, športovcov, politikov, mýtických hrdinov, ale aj obyčajných ľudí
- archaické obdobie sochárstva – strnulé sochy, chýba im dynamika
- klasické obdobie sochárstva – sochy strácajú strnulosť a vyjadrujú pohyb, usilovali sa zachytiť psychológiu tváre; niekedy
robili len busty (hlavy)
- materiál – mramor, bronz, oči boli z kameňa
- sochy boli nahé, pretože chceli zobraziť krásu ľudského tela (kalokagatia – ideál spojenia duševnej a telesnej krásy)
- ženy boli tiež zobrazované nahé, alebo vo veľmi nariasenom rúchu; mokrá drapéria – rúcho prilepené na tele, akoby vyšli
z vody
- sochy žien slúžili aj namiesto stĺpov – kariatídy
- sochár Feidias
divadelné umenie
- javisko bolo v strede, okolo bol kruh divákov
- masky mali funkciu zosilnenia hlasu; nosili špeciálne oblečenie
- ženy nesmeli hrať
- v komédiách a v tragédiách riešili mravné problémy
- najvýznamnejší autori – Euripides, Sofokles
- konali sa spevácke súťaže
- Dionýz – boh zábavy, vína  z Dionýzových slávností sa vyvinulo divadlo

zakladatelia histórie – HERODOTOS – OTEC DEJEPISU, TUKYDIDES – opísal peloponézsku vojnu

do Atén prichádzali okrem umelcov aj filozofi
- z aténskych filozofov vynikal najmä Sokrates, ktorý sa zaoberal otázkou, v čom spočíva šťastie a etickými problémami; odsúdili ho na smrť, lebo vraj kazil mládež („Viem, že nič neviem.“)
- Platón – Sokratov žiak, pokračoval v jeho diele, založil filozofickú školu – akadémiu, v ktorej riešil etické problémy a problémy poznávania sveta; hlavnou myšlienkou jeho učenia bola predstava, že existuje svet ideí
- Aristoteles – bol Platónov žiak, venoval sa poznávaniu materiálneho sveta, logike, mysleniu; v Atenách založil filozofickú školu – študenti a učitelia sa pri prednáškach spolu prechádzali

Ríša Alexandra Macedónskeho
- S od Grécka
- Gréci považovali Macedónčanov za barbarov, hoci boli ich príbuzní
- roľníci a pastieri
- žili v dedinách
- na čele stáli rodoví náčelníci; rody sa spájali – vznikal tak štát, na čele ktorého stál kráľ (najvyšší kňaz, sudca, veliteľ vojska)
- 4.storočie (359-336) pnl – na trón nastúpil Filip II. Macedónsky, ktorý využíval slabosť a roztrieštenosť Grécka, podnecoval
vnútorné rozbroje
- Filip viedol expanzívnu politiku, ktorej cieľom bolo ovládnutie Grécka + snažil sa pozdvihnúť Macedóniu na úroveň Grécka
- postupne od Grékov preberali remeselnú výrobu, spôsob obchodovania, kultúru
- hlavným mestom Macedónie bola Pella
- Filip štáty dobýjal aj nekalou politikou, keď podplácal panovníkov a úradníkov + roznášal rôzne chýry
- aby mohol robiť poriadok v krajine, zlomil moc aristokracie
- má vlastnú menu – filipeos, čo svedčí o sile Macedónie; bola to stabilná mena
- hospodársky rozvoj – volal remeselníkov z Grécka
- Filip podporoval aj vzdelanie; Aristoteles sa stal učiteľom Filipovho syna Alexandra
výboje Filipa II.: podrobil si grécke mestá, ktoré bránili prístupu k moru, a tým bránili obchodu
zmocnil sa stredného Grécka, polostrova Chalkidiké (kolónie Atén a Eufbója)
338 pnl – bitka pri Chaironei – víťazstvo Macedónie nad Gréckom  zjednotil Grécko pod svoju nadvládu
- táto bitka znamenala koniec samostatnosti gréckych mestských štátov
- macedónske vojsko vytváralo falangy – mali 5-metrové oštepy, ťažkoodenci boli zoskupení vedľa seba
- v tejto bitke prejavil svoje vodcovské schopnosti aj Filipov syn Alexander
- Filip II. bol zavraždený na svadbe svojej dcéry Kleopatry – 336 pred Kristom
- Po jeho smrti nastupuje 20-ročný syn Alexander (336-323 pred Kristom)
- bol vzdelaný a ctižiadostivý, cieľavedomý človek, politik, vodca
- pokračoval v politike otca
- dosiahol veľké úspechy vo vnútornej i zahraničnej politike
- 1.výboje – v Malej Ázii:
333 pnl – bitka pri ISSOS, kde porazil perzského kráľa Dárea III. – perzský kráľ sa snažil seba, svoju rodinu i krajinu vykúpiť,
chcel Alexandrovi darovať územie Eufratu, lenže Alexander bol ctižiadostivý a odmietol
- pokračuje vo výbojoch na SV Afriku (332 pred Kristom) – do Egypta, kde ho prijali ako osloboditeľa, panovníka, pretože
porazil Peržanov, pod ktorých nadvládou Egypt bol
- prijal egyptské náboženstvo
- bol titulovaný za faraóna
- 331 pred Kristom – na S Egypta zakladá Alexandriu pri ústí Z ramena Nílskej rieky
- bola tu najväčšia staroveká knižnica
- hospodárske, politické, kultúrne mesto s helenistickou kultúrou
- po ovládnutí Egypta postupuje smerom do vnútra Perzskej ríše – ide cez Eufrat, dostáva sa do oblasti Hornej Mezopotámie
- neďaleko zrúcaniny mesta Ninive sa preplavil cez rieku Tigris
331 pnl – bitka pri Gaugamelách - Alexander opäť porazil perzského kráľa Dárea III.
- vojsko Alexandra vstupuje bez bojov do mesta Babylon, ktoré sa neskôr stáva hlavným
mestom Alexandrovej ríše; v Babylone sa však uskutočnilo sprisahanie, na ktorom sa zúčastnil
aj jeden z jeho priateľov, no bolo odhalené a sprisahancov dal Alexander popraviť

- SUSY – významné mesto z historického hľadiska, boli tu poklady Perzskej ríše, ktorých sa Alexander zmocnil
330 pnl – dobyl Persepolis – vypálený palác perzských kráľov ako satisfakcia (pomsta) za to, že perzský kráľ Xerxes v
5.storočí pred Kristom porazil grécke vojská; pokračoval do SV častí Perzie
- Dáreos III. zutekal z boja – vlastní ľudia ho zabili ako zbabelca
- Alexander pokračuje na východ – do Indie (327 pred Kristom) – dostáva sa do povodia rieky Indus
- India mala 2 časti; Alexander obsadil POOROVU RÍŠU
- vojsko chorľavie, trpí hladom a nedostatkom vody – umiera, preto sa Alexander vracia domov
- pri svojich výpravách do iných krajín mal Alexander so sebou vždy nejakých filozofov a učencov, ktorí jeho výpravy zapisovali

328 pnl – Alexandria ESCHATÉ (SV Perzskej ríše)– berie si za manželku Roxanu; vzal si ju preto, aby si získal obyvateľstvo mesta a sobášom si zabezpečil nové územia
324pnl– v meste Susy si vzal ďalšie 2 manželky, 10 000 svojich vojakov tiež oženil s miestnymi ženami – bolo to
vyjadrením určitého spojenectva
- mestá Alexandra Macedónskeho sú významné hospodárske, kultúrne centrá helenistickej kultúry aj po jeho smrti
- v mestách, ktoré sa Alexandrovi poddali, nepotláčal ich kultúru, náboženstvo, ich panovníkov ponechal v úradoch miestodržiteľov
- cieľom Alexandra bolo dosiahnuť oceán
- Alexander sa musel vrátiť do Babylonu kvôli drsnému podnebiu
- 16.júna 323 pnl Alexander v Babylone zomiera; príčinou jeho smrti bola pravdepodobne malária
po jeho smrti sa ríša rozpadla na 3 hlavné celky: Macedónia – vládol tu Antigonos, dynastia Antigonovcov
Egypt – vládol tu Ptolemaios, dynastia Ptolemajovcov
Perzská ríša – vládol tu Seleukos, dynastia Seleukovcov
- tieto štáty sa nazývali HELENISTICKÉ ŠTÁTY
- helenizmus – obdobie vlády Alexandra Macedónskeho do roku 30 pred Kristom
- v meste Pergamon bola vynájdená nová látka na písanie – PERGAMEN, čím sa knihy písali na ploché listy, a tak vznikali
kódexy
- helenistické štáty zanikli v období 1.-2.storočia pred Kristom výbojmi Rímskej ríše

helenistická kultúra:
-gréčtina – svetovým jazykom a jazykom vzdelancov
-filozofia – hľadala zmysel ľudského života a šťastia, bola návodom na správny mravný život
-náboženstvo – ovplyvnené orientálnymi náboženstvami
-rozvoj umenia a vied


ATÉNY SPARTA
demokratický otrokársky štát vojenský štát
klasické otrokárstvo štátne otrokárstvo
poľnohospodárstvo vojenská výchova
otroci – nemali práva, mali povinnosti otroci – nemali práva, mali voj. povinnosťako to funguje?

Ako fungujú a ničia počítačové vírusy
Ako fungujú a ničia počítačové vírusy
Vírus v počítači je niečo, čo by každý z nás rád nezažil. Pretože vírus dokáže narobiť naozaj veľké problémy a v najhoršom prípade úplne znehodnotiť všetko, čo sa v počítači alebo notebooku nachádza. Najvhodnejším riešením je mať nainštalovaný kompletný a ...
Hospodárska a menová únia EÚ - Začiatok hospodárskej a menovej únie
Hospodárska a menová únia EÚ - Začiatok hospodárskej a menovej únie
Dokončenie hospodárskej a menovej únie a zavedenie jednotnej meny v členských štátoch európskej únie je jedným z najambicióznejších cieľov únie. Myšlienka zjednotenia Európy aj prostredníctvom spoločnej meny má okrem vplyvu na ekonomiku a jej rast aj nez ...
Ako funguje svetová ekonomika
Ako funguje svetová ekonomika
Merkantilizmus je prvé novodobé ekonomické učenie ktorého pointou je silná vláda a rozsiahla regulácia hospodárskej aktivity. Jeho vznik sa datuje v rozmedzí 16. – 17. storočia v ktorom bol na prvom mieste ešte obchodný kapitál. Merkantilizmus sa zrodil ...
Ako funguje enviromentálny informačný systém na Slovensku
Ako funguje enviromentálny informačný systém na Slovensku
Vstup do Európskej únie znamenal pre Slovensko, okrem iného, mnoho záväzkov pre zlepšenie kvality životného prostredia. Ide napríklad o napájanie obcí na kanalizáciu a verejn&eacut ...
Ako funguje kompaktný digitálny fotoaparát?
Ako funguje kompaktný digitálny fotoaparát?
Princíp camery obscury objavil Aristoteles už v r. 350 pred Kr., ale na prvý kompaktný digitálny fotoaparát sme si museli počkať až do konca minulého storočia, kedy začal takzvaný boom týchto druhov ...
Ako funguje astronómia 1.časť
Ako funguje astronómia 1.časť
Stonehenge je veľmi známamonumentálna anglická stavba zo skál, ktorá pochádza z obdobia 1900 pred n. l.  Toto turistami vyhľadávané miesto používali Briti okrem náboženských ...
Kto bol Charlie Chaplin?
Kto bol Charlie Chaplin?
Od smrti večného tuláka Charlieho uplynulo už 33 rokov, no on tu zostáva s nami i naďalej. Vo filmovom priemysle pôsobil pol storočia, a to v úlohe herca, scenáristu či producenta a jeho meno sa vrylo do pamät ...
Ako funguje svet formuly F1, 3.časť  Najlepšie tímy
Ako funguje svet formuly F1, 3.časť Najlepšie tímy
Ferrari,  Mc Laren, Williams,  Bar, Jaguar, Jordan, Minardi, Renault, Sauber, Toyota, Benetton, Brabham, BRM, Cooper, Lotus, Matra, Tyrrell, Vanwall, Alfa – Romeo, Arrows, Hesketh, Honda, Lancia, Ligier, March, Maserati, Mercedes, Penske, ...
Ako funguje homeopatia?
Ako funguje homeopatia?
Princíp similia similibus curentur, teda podobné sa lieči podobným, jeden zo zákonov  homeopatie, poznal Hippokrates  už v 4. st. p. n. l. Homeopatia ako samostatná alternatívna liečebná met&oacut ...
Ako fungujú geotermálne zdroje a na čo sa využívajú?
Ako fungujú geotermálne zdroje a na čo sa využívajú?
 Pod pojmom využívanie geotermálnej vody na Slovensku si určite každý z nás ako prvé vybaví termálne kúpaliská. No toto nie je jediný potenciál geotermálnej vody. Vyu ...