podobné referáty

ico refreklama

Rozvinute a rozvojove krajiny


Hodnotenie:
Zobrazení: 17617


Svet z hospodárskeho hľadiska možno rozdeliť na rozvinuté a rozvojové krajiny. Rozvinuté krajiny sú všetky štáty Európy, USA, Kanada, Austrália, Nový Zéland, Japonsko, Izrael, Juhoafrická republika. Zvyšok sveta sú rozvojové krajiny ( krajiny tretieho sveta).
Jedným z kritérií hospodárskej rozvinutosti krajín je hodnota hrubého národného produktu. Ide o celkovú hodnotu vytvorenú vo všetkých troch sektoroch hospodárstva. Vyjadruje sa v dolároch, aby boli jej hodnoty porovnateľné v celkom svete. Ovplyvňuje ju ľudnatosť štátu. Používa sa preto aj hodnota HNP prepočítaná na jedného obyvateľa. Udáva, akú hodnotu vytvorí priemerne každý obyvateľ danej krajiny za rok. Tento ukazovateľ naznačuje aj výšku životnej úrovne. Životná úroveň závisí aj od výšky daní a cien tovarov. Najvyššie dane v súčasnosti majú štáty Škandinávie, Nemecko a niektoré postkomunistické krajiny, oveľa nižšie je USA.
ROZVINUTÉ KRAJINY
Krajiny, ktoré najlepšie zhodnotili všetky svoje predpoklady (nerastné suroviny ,množstvo práce, kvalifikáciu pracovných síl), stali sa najvýznamnejšími vo svetovom hospodárstve.
Väčšina súčasných rozvinutých štátov sa začala rozvíjať počas prvej priemyselnej revolúcie. Takými tzv. starými priemyselnými priestormi sú Porúrie v Nemecku, stredné a severovýchodné Anglicko. Iného zamerania sú tzv. nové priemyselné priestory, v ktorých sa rozvíjajú najmä vysokotechnologické a informačné odvetvia. Moderný charakter v nich majú priemyselné závody i spôsob života. V rámci rozvinutých štátov sú najvýznamnejšie tri priemyselné oblasti sveta: 1. Severovýchod USA a priľahlá časť Kanady
Označuje sa ako výrobný trojuholník. Rozkladá sa medzi mestami
Montreal, Boston, Washington a Chicago. Je to najstaršia
priemyselná oblasť Severnej Ameriky. Má veľmi rozmanitú
štruktúru priemyselných odvetví.
2. Oblasť severozápadnej Európy
-stredné a južné Anglicko, severné Francúzsko, krajiny Beneluxu
a časť Nemecka. Tvorí najstaršiu priemyselnú oblasť sveta.
3. Tichooceánsky priemyselný pás Japonska
-medzi mestami Tokio a Osaka. Sústreďuje väčšinu priemyselnej
výroby krajiny. Oproti dvom predchádzajúcim oblastiam je táto
oblasť mladá. Tokio patrí medzi významnejšie priemyselné oblasti
sveta.
Okrem týchto troch oblastí sú z celosvetového hľadiska významné ďalšie oblasti sveta: v Kalifornii, San Francisco- San Diego, v Číne Honkong- Kanton a Šanghaj so zázemím, severné Taliansko. V rozvinutých krajinách vznikli aj zaostalé oblasti.
ROZVOJOVÉ ŠTÁTY
Rozvojové krajiny majú väčšinou rýchlejší rast hrubého národného produktu ako rozvinuté krajiny ( teda krajiny s vysokým príjmom). Problém je ale, že rast hrubého národného produktu je niekedy nižší ako rast počtu obyvateľov. Druhým problémom je, že rýchlejší rast rozvojového sveta zabezpečuje iba niekoľko krajín. Rozvojové krajiny možno zaradiť do troch skupín:
1.Novoindustrializované krajiny- zaznamenávajú vôbec najrýchlejší prírastok hrubého národného produktu. Tvoria ich ázijské tigre a latinskoamerické štáty.
2. Ropné štáty- sú druhou skupinou krajín tretieho sveta. Základom ich hospodárskeho rozvoja sú zásoby ropy. Umožňujú štátom poskytovať široké sociálne istoty svojmu obyvateľstvu. Časť ropných štátov však nerozvíja vlastný priemysel a nepodporuje zmeny spoločnosti. Ropnými krajinami sú štáty z oblasti Perzského zálivu, juhovýchodnej Ázie, Afriky a karibskej oblasti.
3. Najmenej rozvinuté krajiny- sú treťou skupinou rozvojových krajín. Ich zoznam každoročne uverejňuje Organizácia Spojených národov, najmä na základe výšky hrubého národného produktu na jedného obyvateľa. Ich obyvatelia sú najchudobnejší, najmenej vzdelaní a majú slabú zdravotnícku starostlivosť. Patria sem krajiny z Latinskej Ameriky, celá desiatka štátov Ázie, niekoľko ostrovných štátov, väčšina krajín Afriky. Vzhľadom na rýchlejší rast počtu obyvateľov sa ich problémy prehlbujú. Najväčším problémom krajín tretieho sveta je zaostalosť. Príčiny zaostalosti sú rozmanité. Z prírodných podmienok to môže byť nedostatok nerastných surovín, častejšie však nepriaznivé podnebie. Zaostalosť je aj dôsledkom minulého koloniálneho vývoja. Hospodárstvo tretieho sveta sa člení na dve výrazne odlišné skupiny odvetví- na samozásobiteľské a exportné. Zaostalosť týchto krajín súvisí aj s vysokým prírastkom obyvateľstva. Jeho dôsledkom je nezamestnanosť, negramotnosť a zlý zdravotný stav obyvateľstva, bieda a hlad. Vidiek a jeho poľnohospodárstvo nie sú schopné uživiť rastúci počet ľudí. Preto sa časť z nich sťahuje do miest. Vzniká tak preľudnenie. Z poľnohospodárstva odchádzajú pracovné sily, zároveň sa zvyšuje počet ľudí v mestách. Chudobné oblasti sú zhodné s miestami tradičného hospodárstva. Bohaté oblasti sú oblasti plantážneho poľnohospodárstva zameraného na vývoz, ťažby nerastných surovín. V rozvojových krajinách sú veľmi veľké rozdiely medzi vrstvami obyvateľstva. Podiel ľudí žijúcich pod hranicou chudoby často presahuje polovicu obyvateľstva. Naopak, niekoľko percent obyvateľov môže vlastniť polovicu národného majetku. Rozdiely medzi spoločenskými vrstvami a medzi jednotlivými obyvateľmi patria ku kritériám rozvinutosti štátov a oblastí. Ďalší kritériom je hrubý národný produkt na obyvateľa, ktorý vyjadruje životnú úroveň. Zohľadňuje zaostalosť chudobných krajín a oblastí oproti bohatým. Zaostalé krajiny majú vysoký podiel poľnohospodárstva na hrubom národnom produkte, vysoký stupeň negramotnosti a dožívajú sa tam nižšieho veku. Spomedzi nohých ďalších príčin zaostalosti tretieho sveta treba spomenúť národnostné a náboženské konflikty, nedostatok investícií a prírodné pohromy. Krajiny tretieho sveta medzi sebou spolupracujú. To znemožňuje výmenu surovín a výrobu určitých tovarov- špecializáciu. Najlepšie spolupracujúcimi zoskupeniami krajín v rozvojovom svete sú ASEAN v juhovýchodnej Ázii a MERCOSUR v Latinskej Amerike. Možnosti zaostalosti sú obmedzené. Krajiny sú zadĺžené u zahraničných bánk. Nedostatok základných potravín núti mnohé krajiny dovážať ich. Najväčším problémom- nedostatok peňazí- pomáhajú riešiť aj medzinárodné organizácie. V súčasnosti však rastie dobrovoľná pomoc tretiemu svetu.

Návrh poznámok: Rozvinuté krajiny- severovýchod USA a časť Kanady
severozápadná Európa
tichooceánsky priemyselný pás Japonska
Rozvojové krajiny- novoindustrializované
ropné
najmenej rozvinuté krajiny
Otázky na opakovanie: 1. Ako sa delia rozvinuté krajiny?
2. Ako sa delia rozvojové krajiny?
3. Aké problémy majú rozvojové krajiny?
4. Čo je kritériom hospodárskej rozvinutosti krajín?ako to funguje?