Priemyselné parky - platné zákonné predpisy o podpore zriaďovania priemyselných parkov v SR

Obsah

Úvod 2
1. Vymedzenie pojmu 3
2. Podmienky podpory 3
3. Druhy podpory 4
4. Poskytnutie podpory 4
5. Podmienky odstúpenia od zmluvy 5
6. Žiadosť o poskytnutie podpory 5
7. Rozhodnutie o poskytnutí podpory 6
8. Výška podpory 7
9. Prevod, nájom a zámena pozemkov 7
10. Vrátenie pozemkov a skončenie nájomnej alebo zámennej zmluvy 8
Záver 9
Použitá literatúra 10

Úvod

Prudký rozvoj obchodných zariadení najrôznejšieho typu a veľký nárast záujmu, príprava a vznik prvých priemyselných parkov poznamenáva v posledných rokoch spoločenský život, architektúru a urbanizmus na Slovensku. Tieto premeny sa uskutočňujú pre mnohých v nebývalom tempe a rozsahu, pričom ich pozitívne i negatívne dôsledky na územie a spoločnosť zakladajú zmeny dlhodobého a v niektorých prípadoch i nezvratného charakteru. Nie sú to izolované javy, tvoria súčasť globálnych procesov.

V oblasti priemyselných parkov sú predmetom záujmu predmestské zóny. Výber lokalít sa sústreďuje prevažne na zelené lúky a zväčša sa vyhýba rekonštrukcii existujúcich priemyselných komplexov.

S prvými veľkými obchodnými centrami prichádza veľká vlna hypermarketov (typu Auchan, Carrefour, Tesco a pod.) a supermarketov (Leclerc, Billa atď.). Okolo hypermarketov vznikajú potom špecializované obchodné zariadenia s nábytkom a bytovými doplnkamin (napr. IKEA, Baumax, záhradné centrá, obchody s elektrospotrebičmi, počítačmi, hi-fi, CD a DVD-technikou (napr. NAY). Budovanie týchto zariadení vyvoláva novú vlnu urbanizácie v ich okolí.

Vznik prímestských obchodných centier prináša istú formu demokratizácie tým, že zabezpečuje jednoduchý prístup k modernej a komfortnej spotrebe širokým vrstvám populácie. Úspech tejto koncepcie je prevažne založený na nízkych cenách a dopravnej prístupnosti.


1. Vymedzenie pojmu

„Priemyselným parkom je územie, na ktorom sa sústreďuje priemyselná činnosť (výroba) alebo služby najmenej dvoch podnikateľov1) a ktoré je na tento účel ustanovené územným plánom obce alebo územným
plánom zóny.2)“
O poskytnutie podpory zo štátneho rozpočtu na zriadenie priemyselného parku sa podľa § 2 zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, môže uchádzať obec, ktorá je zriaďovateľom priemyselného parku.
2. Podmienky podpory

Podporu na zriadenie priemyselného parku možno obci poskytnúť, ak preukáže, že

„a) územie na zriadenie priemyselného parku je vymedzené v schválenom územnom pláne obce alebo územnom pláne zóny2)

b) má zabezpečené finančné prostriedky“, ktoré obec preukazuje schváleným rozpočtom a výpisom z účtu podnikateľa s potvrdením banky o viazaní prostriedkov na tento účel, prisľúbením banky o poskytnutí úveru obci vo výške jej podielu na financovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku alebo záväzným vyhlásením podnikateľa o poskytnutí finančných prostriedkov obci na zabezpečenie spolufinancovania nákladov na zriadenie priemyselného parku a záväzným vyhlásením podnikateľa o finančnom zabezpečení jeho podnikateľského zámeru v priemyselnom parku, „na zriadenie priemyselného parku vo výške minimálne 30 % nákladov na zriadenie priemyselného parku vrátane nákladov na vyvlastnenie, kúpu, prevod, nájom alebo zámenu pozemkov určených na zriadenie priemyselného parku, nákladov na technickú vybavenosť územia a na inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku,

c) má predchádzajúci súhlas fondu na prevod pozemkov, s ktorými fond nakladá,3) na obec alebo na nájom týchto pozemkov obci alebo na zámenu týchto pozemkov s obcou na zriadenie priemyselného parku,

d) má s podnikateľom uzavretú zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy,4) ktorá upraví ich vzťahy najmä v oblasti podnikateľského zámeru podnikateľa v priemyselnom parku vrátane preukázania finančného zabezpečenia podnikateľského zámeru,

e) má záväzné stanovisko dodávateľa energie (elektriny, plynu a tepla) a dodávateľa úžitkovej a pitnej vody na zabezpečenie dodávok energie a vody pre potreby priemyselného parku.5)“

______________________________
1) § 2 ods. 2 a § 23 Obchodného zákonníka
2) § 11 a 12 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
3) § 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
4) § 289 Obchodného zákonníka
5) Zákon o podpore na zriadenie priemyselných parkov č.193/2001
Pri rozhodovaní o poskytnutí podpory na zriadenie priemyselného parku Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je povinné zohľadniť taktiež aj úroveň zamestnanosti v regióne žiadateľa a vplyv podnikania v priemyselnom parku na zníženie nezamestnanosti v regióne.

3. Druhy podpory

Na zriadenie priemyselného parku možno poskytnúť obci podporu zo štátneho rozpočtu6) na

a) technické vybavenie územia a inžinierske stavby, ktoré sú nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku (ako studne a prívody úžitkovej a pitnej vody, kanalizácia, čistenie a vypúšťanie odpadových vôd, prívod a rozvod elektriny vrátane preložky rozvodného zariadenia a elektrickej prípojky, stožiarov a transformačných staníc, prívod plynu a plynovodná prípojka vrátane hlavného uzáveru plynu a preložky plynárenského zariadenia, prístupové pozemné komunikácie, železničná vlečka, lanové a iné dráhy, vodné cesty vrátane prístavov, telekomunikačné siete a zariadenia, uskladnenie, druhotné využitie alebo odvoz a zneškodnenie odpadov, ako aj odvodnenie územia, odvoz a uskladnenie ornice, pozemné práce a terénne úpravy),

b) náhradu za vyvlastnenie pozemkov, ktoré sú určené na zriadenie priemyselného parku,

c) úhradu nákladov na kúpu, prevod, nájom alebo zámenu pozemkov, ktoré sú určené na zriadenie priemyselného parku vrátane úhrady nákladov určenej na prevod pozemkov, s ktorými Slovenský pozemkový fond nakladá,7)

d) úhradu odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu8) a úhradu odvodov za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu.9)

4. Poskytnutie podpory

Na základe rozhodnutia o poskytnutí podpory, ktoré obsahuje najmä

a) označenie obce, ktorej sa poskytuje podpora,

b) účel, druh a sumu podpory

c) časový rozvrh čerpania podpory,

d) podmienky, za ktorých môže obec podporu čerpať,

e) označenie pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľnosti (katastrálne územie, parcelné číslo, druh pozemku, výmera pozemku) s uvedením vlastníckych vzťahov,
______________________________
6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
7) § 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
8) § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
9) § 4 ods. 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov
f) a ďalšie podmienky zmluvy na poskytnutie podpory, uzatvorí ministerstvo s obcou písomnú zmluvu o poskytnutí rozpočtových prostriedkov;10) táto zmluva obsahuje aj podmienky odstúpenia od zmluvy. Na základe zmluvy o poskytnutí rozpočtových prostriedkov ministerstvo prevedie tieto prostriedky na osobitný účet obce v banke. Banka uvoľňuje rozpočtové prostriedky obci v súlade so zmluvou. Na správu a použitie rozpočtových prostriedkov poskytnutých obci na zriadenie priemyselného parku a na hospodárenie s nimi sa vzťahujú osobitné predpisy.11)
5. Podmienky odstúpenia od zmluvy
Obec predkladá Ministerstvu hospodárstva SR prehľad o hospodárení s pridelenými finančnými prostriedkami raz za 1 mesiac. Okrem toho obec do dvoch rokov od uzavretia zmluvy o poskytnutí rozpočtových prostriedkov musí písomne preukázať ministerstvu začatie realizácie inžinierskych stavieb alebo inej nevyhnutnej technickej vybavenosti územia. Ak to obec neurobí, ministerstvo odstúpi od zmluvy o poskytnutí rozpočtových prostriedkov. Oznámenie o tomto odstúpení doručí Ministerstvo hospodárstva SR obci.
Ministerstvo hospodárstva SR má kedykoľvek právo kontroly podľa § 44 ods. 3 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. V prípade zistenia nedostatkov vyzve ministerstvo obec, aby ich odstránila v lehote 30 dní. Ak obec do 30 dní tieto nedostatky neodstráni, ministerstvo odstúpi od zmluvy o poskytnutí rozpočtových prostriedkov. Oznámenie o odstúpení od zmluvy doručí ministerstvo obci.
V takomto prípade je obec povinná vrátiť Ministerstvu hospodárstva SR rozpočtové prostriedky poskytnuté na zriadenie priemyselného parku do 30 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Ministerstvo nezodpovedá za škody vzniknuté obci alebo podnikateľom v priemyselnom parku v dôsledku jeho odstúpenia od zmluvy.

6. Žiadosť o poskytnutie podpory

Žiadosť o poskytnutí podpory zo štátneho rozpočtu na zriadenie priemyselného parku obsahuje

a) identifikáciu žiadateľa (t.z. názov obce, okresu, kraja, počet obyvateľov obce, existujúca výrobná základňa, priemyselná a sociálna štruktúra obce, miera nezamestnanosti, mená a funkcie osôb oprávnených konať za obec bez obmedzenia),

b) názov priemyselného parku, jeho lokalizáciu, celkovú výmeru pozemkov, na ktorých má byť zriadený,

c) označenie pozemkov, na ktorých má byť zriadený priemyselný park, podľa údajov katastra nehnuteľností (katastrálne územie, parcelné číslo, druh pozemku, výmera pozemku) s uvedením vlastníckych vzťahov,


______________________________
10) § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov
11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
d) druh, účel a výšku podpory, ktorú obec žiada,

e) doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie podpory,

f) podnikateľský zámer, ktorý sa má uskutočniť v priemyselnom parku a identifikáciu podnikateľov, ktorí budú v priemyselnom parku podnikať.

Ak žiadosť o poskytnutí podpory na zriadenie priemyselného parku neobsahuje náležitosti alebo má iný odstrániteľný nedostatok, Ministerstvo hospodárstva do 10 dní od podania žiadosti písomne vyzve obec, aby žiadosť doplnila alebo nedostatok odstránila v ním určenej lehote. Ak obec v určenej lehote žiadosť nedoplní alebo nedostatok neodstráni, ministerstvo konanie zastaví a oznámi to obci. V opačnom prípade môže obec opravenú, príp. doplnenú žiadosť opätovne predložiť na ministerstvo, ktoré zabezpečí k predloženej žiadosti odborný posudok a vypracuje návrh o poskytnutí podpory obci. Pre opakovane podanú žiadosť sa lehoty na vybavenie žiadosti počítajú bez prihliadnutia na predchádzajúcu vrátenú žiadosť.

Ak s pozemkami, ktoré sa majú previesť na obec, obci prenajať alebo s obcou zameniť na účely zriadenia priemyselného parku, nakladá fond podľa osobitného predpisu,12) ministerstvo si vyžiada k návrhu na podporu stanovisko fondu. Fond oznámi ministerstvu svoje stanovisko do 30 dní od doručenia žiadosti ministerstva. Ak fond stanovisko v tejto lehote neoznámi, berie sa do úvahy, že s prevodom, nájmom alebo so zámenou pozemkov súhlasí.

Ministerstvo predloží návrh na podporu spolu s odborným posudkom a stanoviskom fondu na schválenie vláde. Ak vláda návrh na podporu schváli, ministerstvo vydá rozhodnutie o poskytnutí podpory do 15 dní od jeho schválenia vládou. Na poskytnutie podpory nie je právny nárok. Ak vláda návrh na podporu neschváli, ministerstvo žiadosť zamietne.

7. Rozhodnutie o poskytnutí podpory

Rozhodnutie o poskytnutí podpory na zriadenie priemyselného parku obsahuje najmä

a) označenie obce, ktorej sa poskytuje podpora,

b) druh, účel a sumu podpory a časový rozvrh jej čerpania,

c) podmienky, za ktorých môže obec podporu čerpať,

d) označenie pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľnosti (katastrálne územie, parcelné číslo, druh pozemku, výmera pozemku) s uvedením vlastníckych vzťahov.

Ministerstvo doručí rozhodnutie o poskytnutí podpory alebo o zamietnutí žiadosti o podporu

a) obci, ktorá o podporu žiadala,

b) fondu, ak s pozemkom, ktorý sa má na obec previesť alebo ktorý sa má obci prenajať, alebo ktorý sa má s obcou zameniť na účely zriadenia priemyselného parku, nakladá fond podľa osobitného predpisu.12)
8. Výška podpory

Dotácia na technickú vybavenosť územia a na inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku sa môže obci poskytnúť do výšky 70 % nákladov určených na tieto účely (výška týchto nákladov sa určí na základe výsledkov verejného obstarávania podľa osobitného predpisu).13)

Dotácia na náhradu za vyvlastnenie, kúpu pozemkov a na úhradu nákladov na prevod alebo zámenu pozemkov, ktoré sú určené na zriadenie priemyselného parku sa môže poskytnúť do 70 % ceny pozemku podľa cenového predpisu;14) alebo v prípade, ak ide o nájom pozemkov, do 70 % dohodnutého nájomného15) za prvých desať rokov ich nájmu.

Dotácia na úhradu odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a odvodov za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu sa môže poskytnúť do 70 % celkovej sumy týchto odvodov.

9. Prevod, nájom a zámena pozemkov

Ak s pozemkami, ktoré sa majú previesť na obec, prenajať obci alebo zameniť s obcou pre vybudovanie technickej vybavenosti priemyselného parku, nakladá Slovenský pozemkový fond, Ministerstvo hospodárstva si vyžiada k návrhu na poskytnutie podpory stanovisko fondu. Po schválení podpory na zriadenie priemyselného parku vládou SR a vydaní príslušného rozhodnutia ministerstvom, fond uzatvorí s obcou písomnú zmluvu o prevode, prenájme alebo zámene pozemkov, s ktorými nakladá,12) do vlastníctva obce alebo ich prenajme obci na zriadenie priemyselného parku. Ak je možná zámena pozemkov, s ktorými fond nakladá, za pozemky vo vlastníctve obce, prednostne sa uskutoční táto zámena. Na zámenu týchto pozemkov fond a obec uzatvoria písomnú zámennú zmluvu.16) Obsahom uzatváraných zmlúv musia byť aj podmienky odstúpenia od zmluvy

Zmluvu o nájme pozemku uzatvorí Slovenský pozemkový fond s obcou na určitý čas, najmenej na 50 rokov, ak sa nedohodnú inak. Zo zmluvy musí vyplývať právo obce vybudovať na prenajatom pozemku technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku a taktiež aj právo obce zriadiť vecné bremená17) spojené s pozemkom alebo so stavbou18) v priemyselnom parku, ako aj právo obce dať do podnájmu pozemok v priemyselnom parku podnikateľom na uskutočnenie stavieb.18)

______________________________
12) § 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
13) Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
14) § 1b ods. 2 a § 15 ods. 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov
15) § 17 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
16) § 611 Občianskeho zákonníka
17) § 151n až 151p Občianskeho zákonníka
18) § 43 až 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
Zmluvy treba uzavrieť do 30 dní odo dňa doručenia návrhu obce na uzavretie zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
10. Vrátenie pozemkov a skončenie nájomnej alebo zámennej zmluvy

Slovenský pozemkový fond odstúpi od zmluvy o prevode pozemku, od zmluvy o nájme pozemku obci, alebo od zámennej zmluvy, ak obec neplní podmienky prevodu, nájmu alebo zámeny pozemkov uvedené v zmluve, prípadne ak obec do dvoch rokov od uzavretia týchto zmlúv nezačne uskutočňovať technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku. V tomto prípade je obec povinná prenajatý, prevedený alebo zamenený pozemok vrátiť fondu v lehote do troch mesiacov od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak sa nedohodnú inak. Pred vrátením pozemku je obec povinná ho uviesť na vlastné náklady do predošlého stavu. Ak obec túto povinnosť nesplní, fond je oprávnený uviesť pozemok do predošlého stavu na náklady obce.

Za užívanie pozemku obcou po uplynutí lehoty na vrátenie pozemkov je obec povinná zaplatiť fondu pokutu za neoprávnené užívanie pozemkov vo výške jednej desatiny ceny pozemku podľa cenového predpisu,14) a za každý aj začatý mesiac neoprávneného užívania pozemku po lehote na jeho vrátenie.

Fond nezodpovedá za škody vzniknuté obci alebo podnikateľom v priemyselnom parku v dôsledku jeho odstúpenia od zmluvy.


Záver

Po prijatí zákona č. 193/2001 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov Slovensko získava ďalší nástroj pre vytváranie vhodného prostredia pre zahraničné investície. Tento zákon stavia obce do pozície zriaďovateľov priemyselných parkov. Zriadením priemyselného parku obec za pomoci štátu vytvára investičné prostredie ktoré sa stáva konkurencieschopným nie len medzi regiónmi v rámci Slovenska, ale vylepšuje postavenie obce ako aj celoslovenského regiónu v snahe zaujať zahraničných investorov a umožniť im rozvoj ich podnikateľských zámerov priamo na Slovensku. Priemyselným parkom obec zabezpečuje hospodársky rozvoj celého priľahlého regiónu, umožňuje vznik nových pracovných miest, vzniknutých priamo činnosťou investora, ale aj vedľajšie pracovné miesta, ktoré predstavujú zväčša minimálne ďalších 30%.


Použitá literatúra

• Postup Ministerstva hospodárstva SR pri poskytovaní podpory na zriaďovanie priemyselných parkov podľa zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov v znení zákona č. 156/2003 Z. z.

• Časopis Životné prostredie, Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava, 2002, číslo 4

• Supuka, J.: Tvorba krajiny v nadväznosti na krajinné a územné (priestorové) plánovanie. In: Zborník z konferencie Krajina, človek, kultúra. SAŽP Banská Bystrica, 2002

• Zákon č.193/2001 Z.z.

• Národná obroda, 13.09.2004