podobné referáty

ico refreklama

Prehľad anglickej gramatiky


Hodnotenie:
Zobrazení: 1889


PRESENT SIMPLE – Prítomný jednoduchý čas
- opis deja, ktorý sa pravidelne opakuje
- I wake up every mornning. Vstávam každé ráno. - zmyslové vnímanie, pocity duševné pochody
- I think it is a good idea. Myslím, že je to dobrý nápad.

Príslovky: every + day, week, weekend, year, morning...

I do HE does koncovka s alebo es
YOU don't SHE doesn't reads
WE do we IT does it? cry – cries

Ak sa pred Y nachádza spoluhláska, mení sa na ie ( fly - flies)


PRESENT CONTINUOUS – Prítomný priebehový čas
- opis deja ktorý práve prebieha
I'm writing. Píšem.
- ako sťažnosť hovoriaceho:
- Our teacher is always giving us tests. Učiteľka nám často dáva testy.
- always – vo význame very often
- My sister is forever losing her keys. Moja sestra stále stráca kľúče.

Príslovky: Just now, at the moment

I am doing HE is doing
YOU are doing SHE is she doing ?
WE are not doing IT is not doing

PRESENT PERFECT SIMPLE – Predprítomný jednoduchý čas
Have / has + Past participle

- 1. opisuje udalosť, ktorá sa začala v minulosti a zasahuje do prítomnosti
- často v súvislosti – niekedy v živote
- Have you ever been to Paris? Bol si niekedy v Paríži?
- ak očakávame, že sa niečo stalo, alebo ak sa niečo stalo skôr, ako sme čakali
- The train hasn't arrived yet. Autobus ešte neprišiel.
- The train has already arrived. Autobus už prišiel. - 2. opisuje dej, ktorý začal v minulosti, aj v minulosti skončil, ale nie je dôležité kedy
- I have been to London. Bol som v Londýne. vo význame – Bol som už v Londýne. Príslovky: Already, yet, ever, this year, today, this week, so far.. I have done HE has done
YOU have not done SHE has not done
WE have we done? IT has it done?

Past participles: pravidelné - + d or + ed open - opened, nepravidelné – 3. tvar slovies
PRESENT PERFECT CONTINUOUS – Predprítomný priebehový čas
have / has been + present participle

- Priebehové časy sa používajú pri dôraze na dĺžku času činnosti
- I have been waiting for 2 hours. Čakám dve hodiny. vo význame Čakám už 2 hodiny.

Present Perfect simple Present Perfect continuous

ak ide o dlhodobú alebo trvalú činnosť ak ide o dočasnú situáciu alebo činnosť

My parents have lived in Zvolen for all I have been living there for two month.
theirs lives.ako to funguje?