podobné referáty

Boží zákon
Všetky oči sa upierali k vrchu, ktorého vrcholec ... viac...

Modloslužba pri Sínaji
Izraelci s napätím očakávali, kedy sa Mojžiš z v ... viac...

Svätostánok a služba v ňom
Keď bol Mojžiš na vrchu, dostal od Boha príkaz: ... viac...

Zákon a zmluvy
Adam a Eva hneď po stvorení poznali Boží zákon, ... viac...

Tajomstvo svätyne
Základom a hlavným stĺpom adventnej viery sa sta ... viac...

ico refreklama

Desať prikázaní


Hodnotenie:
Zobrazení: 2857


Exodus 20, 2-17

“Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať. Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarivý Boh, ktorý trestá neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.

Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo. Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.

Pamätaj, že máš svätiť sobotný deň. Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach. Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho.

Cti otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.

Nezabiješ.

Nescudzoložíš.

Nepokradneš.

Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.

Nebudeš žiadostivo túžiť po dome svojho blížneho.

Nebudeš žiadostivo túžiť po jeho manželke ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po volovi, ani po oslovi, ani po ničom, čo mu patrí.”Deuteronómium 5, 6-21

“Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.

Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo… lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.

Zachovávaj sobotný deň a zasväť ho.

Cti svojho otca a svoju matku.

Nezabiješ.

Nescudzoložíš.

Nepokradneš.

Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.

Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

Nebudeš túžiť… po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu.”Katechetická formula 1

“Ja som Pán, tvoj Boh.

Nebudeš mať okrem mňa iných Bohov, ktorým by si sa klaňal.

Nevezmeš meno Božie nadarmo.

Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

Cti svojho otca a svoju matku.

Nezabiješ.

Nezosmilníš.

Nepokradneš.

Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.”ako to funguje?