podobné referáty

ico refreklama

Špeciálna pedagogická výchova a starostlivosť


Hodnotenie:
Zobrazení: 5424


Špeciálnu pedagogickú starostlivosť si vyžadujú deti s mentálnym postihnutím, kto rým stupeň postihnutia bol stanovený na základe pozorovania správania alebo aj na zá klade pedagogicko - psychologických testov.
Deti vyžadujúce si špeciálnu pedagogickú vý chovu sú častokrát viacnásobne postihnuté, a to poruchami a poškodeniami pohybového systému, poruchou vývinu reči, vnímania alebo zmyslových orgánov.
Spolupráca s rodičmi je integrálnou súčasťou optimálneho procesu výchovy. Profe sionáli spolu s rodičmi si vymieňajú navzájom informácie o správaní, záujmoch, skúsenos tiach a zážitkoch dieťaťa.
Výchova dieťaťa s mentálnym postihnutím smeruje rovnako ako u ich rovesníkov, k tomu, aby podnecovala a napomáhala sebarealizáciu v sociálnej integrácii. Vývin dieťaťa vo všetkých osobnostných a funkčných oblastiach treba podnecovať, podporovať a napomáhať mu tak, aby prebiehal podľa možností primerane veku.
Dieťa treba naučiť, aby bolo schopné včleniť sa vždy podľa práve dosiahnutých predpokladov do sociálneho a materiálneho prostredia, aby sa s ním dokázalo citlivo a činorodo vyrovnať a aby zvládlo nároky, ktoré sú naň kla dené. Aj plánovitú výchovu je potrebné robiť nenásilne, najlepšie pri voľnej hre alebo v si tuáciách, ktoré sú dieťaťu známe (blízke životné situácie). Osvedčili sa projekty výchovy detí s MP spoločne s ich rovesníkmi - deťmi bez postihu.
Výchovnými oblasťami a formami pôsobnosti sú:
herné situácie,
praktické životné činnosti,
spev, hudba, tanec, cvičenia,
pohybová výchova,
tvorivá práca s rôzymi materiálmi,
spoznávanie okolia,
oslavy.
Výuka môže byť individuálna alebo skupinová. Výchovné metódy v skupine treba čo najviac približovať k životu. Výchova v skupine sa má realizovať primerane veku, vyvážene, s náležitým zaťažením a striedaním hry a cvičenia. V rámci skupiny je možné uskutočňovať aj individuálne výchovné plány, to znamená, že deti sa v rovnakej situácii môžu učiť roz dielne veci podľa svojich schopností a daností.
Osobitné a pomocné školy, možnosti integrácie
Podľa novopripravovaného školského zákona aj u nás by mali byť vzdelávané všetky deti bez rozdielu intelektového potenciálu. Termín "nevzdelávateľný" by sa už nemal používať. Deti sa podľa stupňa svojich schopností "učiť sa" budú zaraďovať do špeciálnych škôl (terajšie osobitné alebo pomocné školy), alebo tam, kde sú vytvorené podmienky, do špeciálnych tried v rámci normálnych základných škôl. Deti s ľahkým a ľahkým stredným mentálnym postihnutím sa budú môcť integrovať medzi zdravých rovesníkov do normálnych základ ných škôl. O prijatí dieťaťa s mentálnym postihnutím do bežných základných škôl by už nemali rozho dovať školské správy, ale samotní riaditelia škôl.
Prehľad špeciálnych škôl:
1. Zariadenia pre mentálne postihnutú mládež:
osobitné školy
pomocné školy
2. Školy pre deti s poruchami reči
3. Školy pre deti s kombinovaným postihom - mentálnym a telesným:
osobitná škola pre telesne postihnutú mládež
4. Školy pre deti s MP a inými zdravotnými postihmi:
osobitná materská škola pri detských ozdravovniach
osobitná materská škola pri kúpeľných zariadeniach
osobitná materská škola pri detských liečebniach
osobitná škola pri detských ozdravovniach
osobitná škola pri detských liečebniach
5. Školy pre ťažko vychovateľnú mládež s pridruženým MP
Osobitná škola pri detskom diagnostickom ústave
Osobitná škola pri detskom výchovnom ústave
Osobitná škola pri ústave s výchovným liečebným režimom
Alternatívne formy vzdelávania
Alternatívne formy vzdelávania u detí s MP môžu nahrádzať ich základné vzdeláva nie alebo sú doplňujúcim vzdelávaním v niektorom umeleckom kreatívnom odbore.
Súčasťou niektorých škôl pre mentálne postihnuté deti sú rôzne špeciálne prístupy, ako je konduktívna pedagogika, kreatívne formy so zameraním sa na muzikoterapiu (vo Francúzsku veľmi používaná Orffova metóda), tanec a rytmus (vyjadrenie pocitov, expresia detí pohy bom u detí s verbálnym, ale najmä neverbálnym prejavom komunikácie), so zameraním sa na výtvarné prejavy (kreslenie, maľovanie, grafika, keramika a iné).
Neexistuje žiadny me todický postup, ktorým by sa predpisovali tieto formy vzdelávania. Školy, tak ako všade inde, využívajú odborný a invenčný potenciál svojich pedagógov a ich skúsenosti a premietajú ich do výuky detí. Na prvom mieste by mali byť vždy individuálne potreby detí, a až na druhom mieste ambície pedagógov.ako to funguje?

Ako fungujú a ničia počítačové vírusy
Ako fungujú a ničia počítačové vírusy
Vírus v počítači je niečo, čo by každý z nás rád nezažil. Pretože vírus dokáže narobiť naozaj veľké problémy a v najhoršom prípade úplne znehodnotiť všetko, čo sa v počítači alebo notebooku nachádza. Najvhodnejším riešením je mať nainštalovaný kompletný a ...
Hospodárska a menová únia EÚ - Začiatok hospodárskej a menovej únie
Hospodárska a menová únia EÚ - Začiatok hospodárskej a menovej únie
Dokončenie hospodárskej a menovej únie a zavedenie jednotnej meny v členských štátoch európskej únie je jedným z najambicióznejších cieľov únie. Myšlienka zjednotenia Európy aj prostredníctvom spoločnej meny má okrem vplyvu na ekonomiku a jej rast aj nez ...
Ako funguje svetová ekonomika
Ako funguje svetová ekonomika
Merkantilizmus je prvé novodobé ekonomické učenie ktorého pointou je silná vláda a rozsiahla regulácia hospodárskej aktivity. Jeho vznik sa datuje v rozmedzí 16. – 17. storočia v ktorom bol na prvom mieste ešte obchodný kapitál. Merkantilizmus sa zrodil ...
Ako funguje enviromentálny informačný systém na Slovensku
Ako funguje enviromentálny informačný systém na Slovensku
Vstup do Európskej únie znamenal pre Slovensko, okrem iného, mnoho záväzkov pre zlepšenie kvality životného prostredia. Ide napríklad o napájanie obcí na kanalizáciu a verejn&eacut ...
Ako funguje kompaktný digitálny fotoaparát?
Ako funguje kompaktný digitálny fotoaparát?
Princíp camery obscury objavil Aristoteles už v r. 350 pred Kr., ale na prvý kompaktný digitálny fotoaparát sme si museli počkať až do konca minulého storočia, kedy začal takzvaný boom týchto druhov ...
Ako funguje astronómia 1.časť
Ako funguje astronómia 1.časť
Stonehenge je veľmi známamonumentálna anglická stavba zo skál, ktorá pochádza z obdobia 1900 pred n. l.  Toto turistami vyhľadávané miesto používali Briti okrem náboženských ...
Kto bol Charlie Chaplin?
Kto bol Charlie Chaplin?
Od smrti večného tuláka Charlieho uplynulo už 33 rokov, no on tu zostáva s nami i naďalej. Vo filmovom priemysle pôsobil pol storočia, a to v úlohe herca, scenáristu či producenta a jeho meno sa vrylo do pamät ...
Ako funguje svet formuly F1, 3.časť  Najlepšie tímy
Ako funguje svet formuly F1, 3.časť Najlepšie tímy
Ferrari,  Mc Laren, Williams,  Bar, Jaguar, Jordan, Minardi, Renault, Sauber, Toyota, Benetton, Brabham, BRM, Cooper, Lotus, Matra, Tyrrell, Vanwall, Alfa – Romeo, Arrows, Hesketh, Honda, Lancia, Ligier, March, Maserati, Mercedes, Penske, ...
Ako funguje homeopatia?
Ako funguje homeopatia?
Princíp similia similibus curentur, teda podobné sa lieči podobným, jeden zo zákonov  homeopatie, poznal Hippokrates  už v 4. st. p. n. l. Homeopatia ako samostatná alternatívna liečebná met&oacut ...
Ako fungujú geotermálne zdroje a na čo sa využívajú?
Ako fungujú geotermálne zdroje a na čo sa využívajú?
 Pod pojmom využívanie geotermálnej vody na Slovensku si určite každý z nás ako prvé vybaví termálne kúpaliská. No toto nie je jediný potenciál geotermálnej vody. Vyu ...