podobné referáty

Skladovanie a riadenie zásob v podniku
Prečo podniky skladujú zásoby Skladovanie ... viac...

Marketing v poisťovníctve
Propagácia Propagácia ako základný prvok mar ... viac...

Teória služieb
Početné definície služieb zovšeobecňujú podsta ... viac...

Databázový marketing II
Databázový marketing (DM) vzniká Ako prirodz ... viac...

Personálny marketing
1/Úvod Každému manažérovi je dnes známe, ... viac...

ico refreklama

Produkt


Hodnotenie:
Zobrazení: 3536


- vš., čo môžeme dať na trh do pozornosti a má schopnosť uspokojiť potrebu al. želanie
- nielen hmotné výr., ale aj služby, osoby, miesta, organizácie
- 3 zákl. časti:
- jadro (Čo naozaj kupuje spotrebiteľ?)
- vlastný produkt (kvalita, vyhotovenie, štýl, značka, obal)
- rozšírenie produktu (pri produktoch dlhodobej spot.; podm. a možnosti úverovania, inštalácia, služby a záruky)

- tovar: dlhodobej (elektronika, auto) a krátkodobej spotreby (spotreb. sa jednorazovo al. málo spotrebných predmetov)
- služby: nemateriálnosť, spotrebujú sa v okamžiku ich poskytnutia
- spotrebný tovar:
- bežného d. (nákup bez rozmýšľania; potraviny, tabak. výr.; rozhoduje cena)
- príležitostného d. (impulzívny tvar, tovar núdze; porovnáva ho na zákl. kvality, vhodnosti, ceny a štýlu)
- zvláštny (unikátny charakter al. značka, ochota cestovať za značkou, nezáleží na umiestnení predajne, stačí, keď sú zákazníci informovaní; autá, oblečenie)
- neuvažovaný (dôležitá tu je reklama, zákazník o nich neuvažuje, pokiaľ nie je informovaný, CD prehrávač)

- kvalita - jeden z hl. nástrojov pri budovaní trhovej pozície, = spôsobilosť výrobku plniť sv. funkcie
- vyhotovenie - východisko. model bez príslušenstva; vlastnosti produktu slúžia na odlíšenie od konkurenčných produktov
- štýl - výzor výrobku, ale ešte väčší dôraz sa kladie na design
- značka - znak, meno al. symbol; rozhoduje o nej výrobca al spostred. (alebo obaja); mala by charakterizovať kvalitu a dobre sa pamätať, schopnosť odlíšenie, ľahký preklad do iných jazykov, kritériá právnej ochrany; vyššia cena, nižšia podpora predaja
- obal - fcie: udržiavať a chrániť výrobok, upútať pozornosť, pôsobiť emotívne, presvedčiť o kúpe, informačná fcia, ekologická fcia, musí sa každé 2-3 roky inovovať; etiketa - súčasť obalu obsahujúca info o tovare

ROZŠÍRENIE PRODUKTOV
- záruka
- povinné záruky (určené zákonom)
- dobrovoľné záruky (nástroj konkurenčného boja)

- servis - ponuka nainštalovania produktu, územná dostupnosť servisu
- spotrebiteľské úvery - má to význam v obd. poklesu dopytu, znižujú citlivosť na cenu

NOVÉ PRODUKTY
- produkty zastarávajú
- 3 spôs. vývoja nového produktu:
- cesta vlastného výskumu a vývoja
- zakúpenie licencie na výrobu niekt. výrobkov
- okopírovanie výrobkuzákl. fázy uvedenia nového výrobku na trh:
- zrod nápadov (viac ako 55% vzniká v samotnej firme, zdrojom môžu byť aj spotrebitelia, aj konkurenti sú zaužívaný a osvedčený zdroj nápadov, predajná sieť, ostatné zdroje - analýza sťažností zákazníkov, účasť na veľtrhoch a výstavách),
- predvýber nápadov (ak je nápadov veľa),
- koncepcia nového výrobku (ujasnenie, aké vlastnosti a kvality bude produkt mať),
- marketingová stratégia (akú cieľ. pozíciu chceme zaujať, kt. skup. spotrebiteľov oslovíme, ako budeme výrobok distribuovať),
- podnikateľská analýza (analýza vš. procesov, kt. súvisia s úrovňou ceny),
- vývoj výrobku (vyrobenie prototypu)
- testovanie prototypu
- marketingový test
- komercionalizácia

ŽIVOTNÝ CYKLUS VÝROBKU
- vývoj výrobku (nulový výnos, vysoké náklady)
- uvedenie výrobku (vysoké náklady, výnosy pomaly rastú)
- rast (väčší odbyt, zvyšovanie zisku, spotr. už o výrobku vedia)
- zrelosť (vysoký objem zisku)
- pokles (klesá objem predaja a zisk)
- dno (začiatok vývoja nového produktu)

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

Kotler, P. - Armstrong, G.: Marketing. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1992ako to funguje?