podobné referáty

ico refreklama

Predkontácie príklady


Hodnotenie:
Zobrazení: 20887


AKCIE
? Nákup akcií na sek. trhu 251/379
? Úhrada za nakúpené akcie – VBÚ 379/221
? Predaj akcií-predajná cena 378/661
? Úhrada za predané akcie - VBÚ 221/378
? Úbytok akcií v C.O. 561/251
? Prijaté dividendy z akcií – VBÚ 221/666
? Zrušenie oprávnej položky k akciám 291/679

BANKOVÝ ÚVER
? Úhrada N spojených s emisiou Bú – VBÚ 562/221
? Splátka časti krátkodob. Bú – VBÚ 231/261

BANKOVÝ ÚČET, POKLADNICA
? Výber peňazí do pokl. – VBÚ (na mzdy) 261/221
? Príjem peňazí z B.úč. – PPD 211/261
? Odvod peňazí z pokladnice na B.úč. -VPD 261/211
? Prevod krátkod. bank. ú. na bežný úč 261/231
? Zúčt. prevodu krátkod. b.úv. na bež.úč. 221/261
? Manko (úbytok) v pokladnici 335/211
? Prebytok v pokladnici 211/668
? Tržby v hotovosti za predané výrobky 211/
a/ cena výrobkov /601
b/ DPH /343
? Poplatok banke za vedenie účtu 568/221
? Kreditné úroky z účtu 221/662
? Splátka časti krátkodobého úveru 261/221
? Výper peňazí z B.úč. na mzdy 211/261
? Zúčt. výberu na výplatu miezd – VBÚ 261/221
? Schodok (manko) v pokladnici 335/211
? FA za registračnú pokladňu s DPH /321
a) CO 042/
b) DPH 343/
? Dod. FA za prepravu pokladnice /321
a) CO 042/
b) DPH 343/
? Dod. FA za montáž registračnej pokladnice /321
a) CO 042/
b) DPH 343/
? Prijaté úrohy – VBÚ 221/662

DANE
? Zúčtovanie DPH – VBÚ 343/221
? Daňová povinnosť k dani z príjmov
a) z bežnej činnosti 591/341
b) z mimoriadnej činnosti podľa daň. prizn. 593/341
? Úhrada dane (rozdiel medzi zaplat. predd. a daňov z príjmov podľa daň. prizn. – VBÚ
341/221
? Dorúbenie dane – výmer daňového úradu 595/341
? Predpis odvodu dane z dividend 364/342
? Úhrada dane z dividend – VBÚ 342/221
? Výmer colnice (JCD)
a) clo za dovezený tovar 131/
b) DPH 343/
c) dlžná suma colnému orgánu /379
? Výemer colnice
a) clo na dovozený materiál 111/379
b) DPH pri dovoze materiálu 343/379

DLHOPISY,OBLIG., VKL.LISTY,POKL.POUKÁŽKY
? Nákup dlhopisov na sek. trhu v C.O 253/379
? Úhrada za nakúpené dlhopisy – VBÚ 379/221
? Predaj dlhop. za predajnú cenu 378/661
? Úhrada za predané dlhopisy – VBÚ 221/378
? Úbytok predaných dlhopisov 561/253
? Spol.emitovala krátk. dlhop. prostr. banky 375/241
? Všetky dlhop. boli predané – VBÚ 221/375
? Prepis úrokov s emitovaných dlhopisov 562/379
? Úhrada úrokov spojených s emisiou krátkodobých dlhopisov
379/221
? Emisia krátkodobých dlhopisov 375/241
? Úhrada N spojených s emisiou krátkodob. dlhopisov – VBÚ
568/221
? Vytvorenie oprávnej položky k obligáciám 579/293
? Úhrada dodáveteľskej FA z B. úč. 321/221
? Úhrada dodávateľskej FA z pokladnice 321/211

DODÁVATELIA
? Úhrada FA zahr. dodávateľovi - VBÚ 321/221
? FA od dodávateľa za materiál (prepravu) /321
a/ C.O 111/
b/ DPH 343/
? Úhrada FA dod. za mat. krátkodob. B.ú. 321/231
? Prijatá FA od dod. za tovar /321
a) cena tovaru 131/
b) DPH 343/
? Prijatá FA od dod. za materiál /321
a) cena materiálu 111/
b) DPH 343/
? Zúčt. FA dod. za tovar (materiál), na nákup ktorého bol poskytnutý preddavok
321/221
? FA od zahr. dod. za materiál 111/321
? FA od zahr. dod. za tovar 131/321
? Došla FA od dod. za spotrebovanú paru /321
a) CO 502/
b) DPH 343/

FINANČNÉ VÝPOMOCI
? Prijatá fin. výpomoc od iného podnikateľa 221/249
? Predpis úrokov za poskytnutú fin.výpomoc 562/379
? Úhrada úrokov za poskyt. fin. výp. - VBÚ 379/221
? Splátka finančnej výpomoci – VBÚ 249/221
? Úhrada N spojených s emisiou dlhop.VBÚ 568/221

INKASO
? Zúčt. inakasa nemocenských dávok a RP 221/336

KOLKY, ZNÁMKY
? Nákup kolkov do zásoby – VPD 213/211
? Úbytok kolkov zo zásoby 538/213
? Spotr. kolkov pri overovaní rozlič. dokl. 538/213
? Spotreba známok zo zásoby 518/213

MANKO
? Manko do normy na sklade materiálu – IZ 501/112
? Manko nad normu na výrobkoch 582/123
? Predpis manka nad normu k náhrade 335/688

MATERIÁL
? Príjem mat. na sklad v O.C. – Príjemka 112/111
? Úhrada FA za prepravu materiálu – VBÚ 321/221
? Výdaj mat. do spotreby – Výdajka (IÚD) 501/112
? Vyfakturovaný, ale do konca účt. obdobia nedodaný materiál – IÚD
119/111
? Nákup materiálu – DFA /321
a) cena materiálu 111/
b) DPH 343/
? Nákup materiálu v hotovosti /211
a) cena materiálu 501/
b) DPH 343/
? Prechodné zníženie ceny materiálu- IZ 559/191
? Preprava materiálu /211
a) cena prepravy 111/
b) DPH 343/


ODBERATELIA
? FA odberateľovi za predaný tovar 311/
a/ cena bez dane /604
b/ DPH /343
? Úhrada FA od odb.(tovar,služby) – VBÚ 221/311
? FA odberateľovi za služby 311/
a) cena služby /602
b) DPH /343
? FA odb. za predané výrobky 311/
a) cena výrobku /601
b) DPH /343

PAUŠÁL
? Nárok na záručný paušál ak ÚJ prevzala záväzok na záručné opravy
315/602
? Príjem paušílu na záručné opravy – VBÚ 221/602

POISTENIE
? Zákonné sociálne poistenie – IÚD 524/336
? Zúčt.úhrady poistného plateného zam.VBÚ 336/221
? Zúčt. úhrady zákonného soc. poist. – VBÚ 336/221
? Poistné hradené zamestnávateľom – IÚD 524/336

PREDDAVKY
? Poskyt. predd. na nákup tovaru – VBÚ 314/221
? Preddavok zam. na služ. (prac.)cestu - VPD 335/211
? Zúčtovanie posk. predd. na nákup tovaru 321/314
? Preddavok na daň z príjmov – VBÚ 341/221
? Vyúčtovanie poskyt. predd. na materiál 501/335
? Vyúčt. posk. predd. na služobnú cestu
a) skutočné náklady 521/335
b) zostatok, preddavok 211/335
? Výplata preddavku na mzdy zam. 331/211
? Predd. na daň z príjmov zo záv. činn. zam. 331/342
? Rozdiel medzi platenými predd. a daň. povinnosťou pri ročnom zúčt. dane
a) preddavky boli vyššie 342/331
b) predavky boli nižšie 332/342

STROJE
? FA za montáž stroja /321
a) CO 042/
b) DPH 343/
? Zaradenie stroja do užívania v OC 022/042

TOVAR
? Preprava tovaru vlastným vozidlom – IÚD 131/622
? Príjem tovaru do skladu v OC – Príjemka 132/131
? Úbytok tovaru pri predaji v skladovej cene 504/132

VÝROBA
? Príjem nedokončenej výroby – PRE 121/611
? Úbytok nedokončenej výroby – PRE 611/121

VÝROBKY
? Vyskladnenie výrobkov - PRE 613/123
? Predaj výrobkov 311/
a) cena výrobkov /601
b) DPH /343
? Prírastok výrobkov . PRE 123/613

ZAMESTNANCI
? Výplata miezd zamestnancom - VPD 331/211
? Úhrada cestovného zamestnancovi - VPD 512/211
? Priznané hrubé mzdy zamestnancom – ZVL 521/331
? Poistné platené zam. – ZVL (zrážka) 331/336
? Zrážka zálohy na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov – ZVL
331/342
? Nárok zam. na RP a ND – ZVL 336/331
? Vyúčtovanie prac. cesty (celkové N) CP 512/335
? Predpis nájomného za ubytovanie zam. 335/602
? Predaj vl. výrobkov zam. 335/601
? Pohľ.voči zam.za zavinené nepodarky 335/688
? Výdaj tel.karty (karty na odber poh.hmôt) 335/213
? Nárok zam. na úradu N spojených s udržiavním prac. odevov
548/331
? Príspevky zam. na soc. zabezpeč. 331/336
? Prídavky na deti 336/331
? Dávky nemocenského poistenia 336/331
? Nárok na náhradu cest. výdavkov 521/333
? Nárok zam.na náhradu škody od ÚJ 588/333
? Náhrada škody zam. - VPD 333/211
? Úhrada (výplata) cest. výdavkov - VPD 333/211
? Zrážka zo mzdy 331/379
? Zrážka zo mzdy, úhrada manka prepisané- ho v náhrade
331/335
? Výplata mzdy na účet zam. v banke 331/221
? Nárok zamestnancov na mzdu 521/331
? Zúčtovanie prac. cesty – vrátenie nevyužitej zálohy do pokladnice – PPD
211/335
? Ubytovanie zamestnancov firmy – DFA /321
a) cena ubytovania 518/
b) DPH 343/

ZMENKY
? Odb. vystavil vl. Zmenku na úhradu pohl.
a) zmenková suma /311
b) zmenkový úrok /662
c) nominálna hodnota zmenky 312/
? Poskytnutie zmenky banke na eskont 313/312
? Banka zmenku eskontovala
a) eskontný úver /232
b) diskont (úrok) 562/
c) prevod 221/
? Avízo od banky o zaplatení zmenky 232/313
? Na úhradu záväzku vystavila ÚJ vl. zmenku
a) zmenková suma 321/
b) zmenkový úrok 562/
c) nominálna hodnota zmenky /322
? ÚJ zaplatila zmen. v termíne splatn. - VBÚ 322/221
? Sp. A prijala od sp. B zmenku na úhradu
a) zmenková suma /311
b) zmenkový úrok /662
c) nom. hodnota zmenky 312/
? Spol. A zmenku ku dňu splatosti neuhr., banka si vyinkasocala splat. es. uc z BÚ
232/221ako to funguje?

Ako fungujú a ničia počítačové vírusy
Ako fungujú a ničia počítačové vírusy
Vírus v počítači je niečo, čo by každý z nás rád nezažil. Pretože vírus dokáže narobiť naozaj veľké problémy a v najhoršom prípade úplne znehodnotiť všetko, čo sa v počítači alebo notebooku nachádza. Najvhodnejším riešením je mať nainštalovaný kompletný a ...
Hospodárska a menová únia EÚ - Začiatok hospodárskej a menovej únie
Hospodárska a menová únia EÚ - Začiatok hospodárskej a menovej únie
Dokončenie hospodárskej a menovej únie a zavedenie jednotnej meny v členských štátoch európskej únie je jedným z najambicióznejších cieľov únie. Myšlienka zjednotenia Európy aj prostredníctvom spoločnej meny má okrem vplyvu na ekonomiku a jej rast aj nez ...
Ako funguje svetová ekonomika
Ako funguje svetová ekonomika
Merkantilizmus je prvé novodobé ekonomické učenie ktorého pointou je silná vláda a rozsiahla regulácia hospodárskej aktivity. Jeho vznik sa datuje v rozmedzí 16. – 17. storočia v ktorom bol na prvom mieste ešte obchodný kapitál. Merkantilizmus sa zrodil ...
Ako funguje enviromentálny informačný systém na Slovensku
Ako funguje enviromentálny informačný systém na Slovensku
Vstup do Európskej únie znamenal pre Slovensko, okrem iného, mnoho záväzkov pre zlepšenie kvality životného prostredia. Ide napríklad o napájanie obcí na kanalizáciu a verejn&eacut ...
Ako funguje kompaktný digitálny fotoaparát?
Ako funguje kompaktný digitálny fotoaparát?
Princíp camery obscury objavil Aristoteles už v r. 350 pred Kr., ale na prvý kompaktný digitálny fotoaparát sme si museli počkať až do konca minulého storočia, kedy začal takzvaný boom týchto druhov ...
Ako funguje astronómia 1.časť
Ako funguje astronómia 1.časť
Stonehenge je veľmi známamonumentálna anglická stavba zo skál, ktorá pochádza z obdobia 1900 pred n. l.  Toto turistami vyhľadávané miesto používali Briti okrem náboženských ...
Kto bol Charlie Chaplin?
Kto bol Charlie Chaplin?
Od smrti večného tuláka Charlieho uplynulo už 33 rokov, no on tu zostáva s nami i naďalej. Vo filmovom priemysle pôsobil pol storočia, a to v úlohe herca, scenáristu či producenta a jeho meno sa vrylo do pamät ...
Ako funguje svet formuly F1, 3.časť  Najlepšie tímy
Ako funguje svet formuly F1, 3.časť Najlepšie tímy
Ferrari,  Mc Laren, Williams,  Bar, Jaguar, Jordan, Minardi, Renault, Sauber, Toyota, Benetton, Brabham, BRM, Cooper, Lotus, Matra, Tyrrell, Vanwall, Alfa – Romeo, Arrows, Hesketh, Honda, Lancia, Ligier, March, Maserati, Mercedes, Penske, ...
Ako funguje homeopatia?
Ako funguje homeopatia?
Princíp similia similibus curentur, teda podobné sa lieči podobným, jeden zo zákonov  homeopatie, poznal Hippokrates  už v 4. st. p. n. l. Homeopatia ako samostatná alternatívna liečebná met&oacut ...
Ako fungujú geotermálne zdroje a na čo sa využívajú?
Ako fungujú geotermálne zdroje a na čo sa využívajú?
 Pod pojmom využívanie geotermálnej vody na Slovensku si určite každý z nás ako prvé vybaví termálne kúpaliská. No toto nie je jediný potenciál geotermálnej vody. Vyu ...